Dunántúl, 1915. június (5. évfolyam, 124-147. szám)

1915-06-01 / 124. szám

IV. évfolyam 124. szám, Kedd Pécs, 1915. Junius 1. Előfizetési ár: figési árra . . . 24-— Félévre .... 12-— Negyedévre . . . Egy bóra .... Egy szám ára 8 Kiadóhiva­l. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KESIVÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szára. Kéziratokat nem adunk vissza. 4. u. t­lefonja: 222. 2 — Folytonos csatározások Az olasz harctér Harcok az olasz határon — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre má­jus 31-én. Tegnap délelőtt a LAVARONE-i fensíkon levő erődítményeink egyik szakaszán egy ALPINI ezred táma­dását véresen visszavertük. PANEREGGIO-tól északkeletre egy ellenséges osztag beásni kezdte magát, de járőreink tüze elöl nyom­ban meghátrált. Karintiai határon reánk nézve si­keres kisebb harcok fejlődtek. KARFREIT-től keletre ellenség hiába kísérelte meg a KRN lejtőinek megmászását. Tengerparti határterületen folyó tüzérségi harcba nehéz tüzérségünk is kezd belevavatkozni. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Przemysl ostroma — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti Ber­linbe május 31-én. Keleti hadszíntéren nincs jelentős esemény. » /'' ’ De keleti hadszíntér: PRZEMYSL körüli harcokban tegnap német csapatok közelebb ju­tottak északi és északkeleti arcvonal­hoz. 11 Legfőbb hadvezetőség. A francia harctér Német-francia harcokTM*­A török háború A Dardanellák ostromlóinak kudarca — Hivatalos jelentés. — Magántávirataink — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Berlinbe május 31-én jelenti a német nagy főhadiszállás. Tegnap franciák úgy Arras-tól északra, mint Bois de Prétre-ben nagy erőkkel arcvonalunk áttörését kísérelték­ meg.­­ ARRAS-nál ellenség utóbbi na­pokban árkászai útján közelebb ju­tott a NEUVILLE-ROLINCOURT-i arcvonalhoz. E vonalon vártuk­­­tehát a támadást, miután ellenségnek min­den kísérlete, hogy ettől északra levő állásainkból kiszorítson, kudar­cot vallott. Támadás tegnap délután órák hosszat tartó tüzérségi eltöké­­l szitás után be is következet és a rajnai és bajor ezredek vitézségé­nek köszönhető, hogy ellenség vere­ségével végződött. Veszteségei rend­kívül súlyosak. Bois de Prétre-ben franciáknak csak néhány előretolt gyengén meg­szállott árokban sikerült előrenyo­­mulniok. Egyebekben­ ellenséges tá­madás itt is meghiúsult. OSTENDE-nál parti ütegeink le­lőttek egy ellenséges repülőgépet. DAMMERKIRCH-i vasúti viaduk­tot tegnap tüzérségünk néhány lö­véssel ismét szétrombolta, miután franciáknak hónapokra terjedő mun­kával néhány nappal ezelőtt sikerült használhatóvá tenni. .... .. ... Legfőbb hadvezetőség. Az orosz harctér Galícia felszabadítása — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Május 31-én jelenti főhadiszállásunk Budapestre, San mentén és e folyótól keletre tegnap nem voltak komolyabb har­cok.­­­­ Przemysl északi és­ délnyugati arcvonalán valamint Dnyeszter felső folyásánál harcolunk. STYJ vidékén szövetséges csapa­tok több helységet rohammal be­vettek és elfoglaltak egy orosz üte­get.­­ Egyébként északkeleti hadszínté­ren helyzet változatlan. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A török főhadiszállás jelenti Konstanti­­nápolyba március 31-én. A Dardanella-fronton Ari-Bumu mellett az ellenség hasztalan fárado­zott, hogy minket megakadályozzon abban, hogy az ő centrumában fekvő elsáncolásokat, amelyeket mi elfog­laltunk, meg is erősítsük. Sed-il-Bahr­nál szemlátomást az­zal van elfoglalva az ellenség, hogy kitömje azokat a réseket, amelyeket a május 23-iki ütközetekben szenve­dett. Anatóliai ütegeink a tengerszo­ros mellett tegnap hatásosan ágyúz­­ták az ellenséges csapatokat Sed-il- Bahrnál. A front többi részén nem fordult elő jelentősebb esemény. Ellenzéki vezérek a királynál Budapest, május 31. A Budapesti Tudósító jelenti: Illetékes helyről értesülünk, hogy őfelsége az ellenzéki vezérférfiaknak, a miniszterelnök ál­tal tolmácsolt ilyen irányú kérésük folytán Andrássy Gyula grófot, Apponyi Al­bert grófot és Zichy Aladár grófot magán­­kihallgatáson fogadja. Budapest, május 31. Andrássy Gyula gróf ma délután Bécsbe utazott és holnap audiencián jelenik meg a királynál. Apponyi Albert grófot pénteken, Zichy Aladár grófot pedig szom­baton fogadja magánkihallgatáson a király. Egy Apponyi Albert grófhoz közelálló politikai egyéniség nyilatkozata szerint a ki­rályi kihallgatást az ellenzéki vezérek azért kérték, mert miután a parlamentben, nem fejthették ki észrevételeiket a háborús javas­latokkal szemben úgy, amint szerették volna, kötelességüknek tartják a közérdek szem­pontjából álláspontjukat a legilletékesebb faktornak előadni. A koncentrációs kabinet eszméje B­u­d­apes­t, május 31. A Budapesti Hírlap írja: Ahogyan, más országokban, nálunk is szó volt olyan koncentrációs kabinet alakítá­sáról, amelyben minden párt képviselve lett

Next