Dunántúl, 1915. július (5.évfolyam, 148-174. szám)

1915-07-01 / 148. szám

IV. évfolyam 148. szám. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24­— Félévre .... 12­— Negyedévre . . . 61— Egy hóra .... Egy szán ára 8 fillér. K adóhivatal: Lyceum-utca 4. M. Kiadó telefonja: 222. BggtffSSgK» Csütörtök Pécs 1915. Julius 1. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. felelős szerkesztő: KES/MÁRKY ISTVÁN 41 Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hidetése Misszakis szedni. Megfenik naponkint reggel Harcolva előre Az olasz harctér Sikertelen olasz kísérletek — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Budapestre jelenti június 30-án a főha­diszállás. Az Isonzo arcvonalon több napi szünet után ismét élénk tevékenysé­get fejtenek ki az olaszok. Tegnap­előtt este csapataink Plava mellett visszautasítottak egy támadást. A Tagrado-Monfalcone szakasz­ban az ellenség több kisebb ered­ménytelen előretörését mindenütt visszavertük. Éppoly sikertelenek maradtak az ellenségnek Telz és Monfalcone mellett ma reggel meg­kísérelt újabb támadásai. Az ágyúharc az egész délnyugati harcvonalon tovább folyik és külö­nösen az Isonzó mellett nagyon heves. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Eredményes német támadások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Berlinbe jelenti június 30-án a nagy főhadiszállás. Támadásunk a Gneila-Lippa mellett előrehalad. Lembergtől keletre és északkelet­re a helyzet változatlan. A Bug és Visztula között a német és osztrák-magyar csapatok elérték Belz,Komarovo és Zamosce vidé­két és a Tanew szakasz erdős lapá­lyainak északi szélét. A Visztula balpartján Zawichost és Ozarov környékén is hátrálni kezd az ellenség. Egy ellenséges repülőgépet arcvo­nalunk mögött leszállásra kényszerí­­tettük és a benülőket elfogtuk. Legfőbb hadvezetősége­tézett támadásaival hasztalan kísérli meg, hogy általunk elfoglalt álláso­kat ismét visszaszerezze. Tegnap is négy heves előretöréssel próbálko­zott, amelyek nagy veszteségei mel­lett mind meghiúsultak. Legfőbb hadvezetőség: Az orosz harctér Sikeres előnyomulások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Június 30-án jelenti Budapestre a fő­hadiszállás. Kelet-Galiciában a Gnila-Lipánál, valamint Kamionka-Strumilov alatt a Búg mentén ránk nézve eredmé­nyes harcok vannak folyamatban. A Búg és a Visztula közt az ellenség tovább hátrál. A visszavonulást fe­dező hátvédeit tegnap mindenütt megtámadtuk és visszavetettük. A Csaplikov melletti magaslat­szegélyt az oroszok a szövetséges hadseregnek a Visztulától keletre elért sikerei által kényszerítve a fo­lyótól nyugatra is egyik állásukat a másik után ürítik ki. Ma éjjel óta Zawihost— Ozarow— Sienna menti erős harcvonalukból innét a Visztula felé hátrálnak. Zawichostot csapataink elfoglal­ták. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese A déli harctér Repülőink munkában — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A főhadiszállás jelenti Budapestre jú­nius 30-án. A szerbeknek Szabács melletti tá­madására válaszul repülőink egyike tegnap reggel igen jó eredménnyel bombázta a belgrádi hajógyárat és Obrenovacztól délnyugatra levő Orasaci csapattábort. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A francia harctér Meghiúsult francia támadások — Hivatalos jelentés.­­• A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Június 30-án jelenti Berlinbe a n­agy főhadiszállás. Arras mellett tegnap sem voltak nagyobb ellenséges vállalkozások, ellenben további sikereket értünk el az ellenségnek azon árokrészekből való elűzéséből, amelyeket heteken át tartó erőlködései folyamán tőlünk el tudott ragadni. Az ellenségnek egy előretörését a Labirinthban (Ecurietől északra) visszautasították. E hónap 26-ika óta az ellenség a Maas magaslatokon les Epargestől nyugatra csaknem szakadatlanul in­ A török háború Sikerek a Dardanelláknál — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Konstantinápolyba jelenti a főhadiszál­lás június 30-án. A Dardanella arcvonalon Ari Bur­­nunál az ellenség tegnap délután heves tüzérségi harc után három íz­ben, támadást intézett balszárnyunk ellen, de mindannyiszor óriási vesz­teségeivel visszavertük anélkül, hogy bármi eredményt ért volna el. Szed-il-Bahrnál az ellenség június 28-ra virradó éjjel reggelig nehéz tüzérséggel lövöldözte jobb szár­nyon levő sáncainkat és június 28-án reggel megtámadta ezt a szárnyun­kat. Az ellenséget ellentámadással visszavertük. Az ellenség balszárnyunk ellen északra intézett támadásaival sem ért el sikert. Délután az ellenség centrumunk ellen támadást intézett, amelyet könnyen visszavertünk és ellentámadással két ellenséges lö­vészárok vonalat meghódítottunk. Anatóliai ütegeink hatásosan vet­tek részt a Szed-il-Bahr-nál álló bal­szárny harcaiban és lényegesen hozzájárultak ahhoz, hogy az ellen­ség, amely súlyos veszteségeket szenvedett visszavonulásra kény­szerüljön. Ugyanezek az ütegek a Teke földnyelven felállított ellensé­ges ütegeket elhallgattatták. Aviatikusab­­k eredménnyel bom­bákat dobtak a Szed-il-Bahr-i ellen­séges repülőtáborra. A többi arcvonalon semmi jelen­tős esemény nem történt. — ■ | Magántávirataink lA-' ' * Az oroszok nyomában A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. S­a­j­t­óh­a­d­i­s­zál­l­á­s, június 30. Az oroszok a G­u­i­t­a-L­i­p­a mentén és Kamionka Strumilovánál az ül­dözéssel szemben némi ellenállást fejtenek ki. Észak felé a szövetségesek előnyomulása

Next