Dunántúl, 1915. augusztus (5. évfolyam, 175-199. szám)

1915-08-01 / 175. szám

IV.­­­folyam 175. szám. Vasárnap Pécs 1915. Augusztus 1. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24­— Félévre .... 12 — Negyedévre . . . 6 — Egy hóra .... 23— Egy szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum-u­tca 4. sz. Kiadó telefonja: 222. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KES­ MÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Az orosz henger letörése Az olasz harctér Olasz sikertelenségek — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Július 31-én jelenti Budapestre a fő­hadiszállás. Olasz gyalogság támadásai a GÖRZ-i hídfő ellen tegnap telje­sen szüneteltek. Az ellenség tüzérsége a fensik szélén levő állásaink ellen úgy mint eddig nagy lőszertömegeket hajszrált­el. A KARINTHIAI határterületen több ütközetre került a sor. Három olasz zászlóalj erős tüzérségi elő­készítési után megtámadta a csapa­taink állásait. A kis Pahl­on az ellenségnek si­került egy előretolt lövészárokba behatolni, de kemény küzdelem után súlyos veszteségeik mellett teljesen visszavertük. A LODIM­KI szorosnál (Paula­­rétól északra) előretörő olasz csa­patokat is egészen közelről­ megin­dított meglepetésszerű­ tüzeléssel és kézi gránátokkal visszavertük. MALBORRHE-tól délre fekvő­­határgerincen előretolt osztagunk egyike egy megfigyelő állást túl­nyomó ellenséges erők elől­­kiürített. TIROLBAN olasz tüzérség ered­ménytelenül ágyúzta FOLGARIA— LAVARONE fennsíkjait. Gyenge ellenséges erők támadá­sait a MONTE CHRYSTALLO vi­dékén véresen visszavertük. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese, előnyomult ellenséget. A német erők heves támadásokat utasítottak visz­­sza. Az oroszok nagy veszteséget szenvedtek. Kelet-Galiciában a helyzet vál­tozatlan. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese Az oroszok viszavonulnak — H­ivatalos jelentés. A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Berlinbe jelenti július 31-én a német nagyfőhadiszállás: Lomzától északnyugatra és a va­sút mellett Goworowtól északra Ri­­zantól keletre támadásunk előre­haladt. Tegnap 4890 oroszt elfog­tunk, 3 géppuskát zsákmányoltunk. Délkeleti hadszíntér: Woyrsch vezérezredesnek Visz­tula jobb partján átkelt csapatai ma­kacs harcok közben nyomultak ke­let felé. A sietve harcba vitt orosz erősítések minden ellentámadása tel­jesen meghiúsult. Foglyok száma 7 tisztre, köztük egy ezredparancs­nok és 1600 főnyi legénységre emel­kedett. Úgy látszik az ellenség Mackensen üldöző szövetséges sere­gével szemben körülbelül azon a vo­nalon akar újból ellentállni, amelyet a Visztula melletti Novo Alexand­­rotól a tegnap délután megszállott Lublintól északra emelkedő magas­latokat a Ch­olmtól délre fekvő terü­­­ letén húzódik. Az ellenséget min­denütt támadjuk. Német csapatok Bisztrica mellett július 30-ig vívott harcokban 4930 oroszt elfogtak és 5 ágyút, 8 gép­­puskát zsákmányoltak. Legfőbb hadvezetőség, és 5 aknavetőt zsákmányoltunk és néhány angolt elfogtunk. Az ellen­ség árkaiban talált halottak száma nagy, véres veszteségeit bizonyítja. Soucheznál a franciák kézi­gránátokkal ismét eredménytele­nül támadtak. Vogézekben Lingekopfon fran­ciák állásunk egy részét megszállva tart­ják. Schumann és Barenkopf, amelyeket átmenetileg elvesztet­tünk ismét birtokunkban vannak. A franciák Channy Tergnier és más helységekre az Aisne arcvona­lunk mögött több ízben bombákat dobtak. Mi megtorlásul a Cham­­pagnei pályaudvart ágyúztuk. Francia repü­lőgéprajok tegnap Pfalsburgra Zabernra (Hagenautól északra) és Freiburgra bombákat dobtak, amit a német repülőgép­rajok délután Luneville repülőgép­­állomásnak és gyárainak St. Die vasúti állomásnak és Nancy re­­pülőgépállomásnak bombázásával torolták meg. Ellenséges repülők je­lentékeny károkat okoztak. Freiburg mellett védő ágyúink le­lőttek egy francia repülőgépet. Legfőbb hadvezetőség: Az orosz harctér Offenzivánk előrehalad — Hivatalos jelentés. —■ .4 miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Budapestre jelenti a főhadiszállás július 31-én. József Ferdinánd­ főherceg had­serege délután elfoglalta Lublint. Balszárnya üldözés közben átlépte a Bisztricát. Német csapatok Wieprz mentén lefelé előnyomultak és délnyugat felől Cholm városhoz közelednek. Az ellenség különböző helyeken­ megkísérli, hogy előre elkészített állásokon újból ellentál­ljon. Minde­nütt támadjuk Ivangorodtól észak­nyugatra, a Visztula keleti partján A francia harctér A franciák eredménytelen harcai — Hivatalos jelentés. —• A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Berlinbe jelenti, a főhadiszállás július 31-én:­­ í­r.A­sperntől keletre fekvő Hooge el­len június 3-án intézett támadásunk alkalmával a helység nyugati szélén még angol kézen maradt házakat valamint egy támaszpontot az Yperni országúttól délre tegnap reggel rohammal elfoglaltuk. Dél­után és éjszaka visszavertük az el­lenség ellentámadásait, 4 géppuskát Hadsereg és flottaparancs Budapest, juius 31. Őfelsége a következő hadsereg és flotta­parancsot intézte Jenő főherceghez, egyúttal kézirattal az Olaszországgal küzdő hadsereg hadsereg és flotta parancsnokságát adván át neki. Hadsereg és flottaparancs Olaszország ellen küzdő csapatainkhoz: Hetek óta állanak a monarchia minden részéből származó derék katonáim ne­héz küzdelemben számra nézve nagy területen levő ellenséggel szemben. Úgy a vezérek, mint a legénység rangra való tekintet nélkül idős férfiak és ifjú har­cosok versengenek a halált megvető bátorságban. Hegytetőkön, az úttalan Karszt­vidéken és a tengeren oly tette­ket hajtottatok végre, amelyek méltók elődeitekhez, kik ugyanezen ellenség ellen harcoltak és azt legyőzték, meg­semmisítették ennek az ellenségnek azt a rögeszméjét, hogy a harcbavetett csapatai tömegével könnyen betörhet szeretett hazánkba. Kemény munka várt rátok. Ha azonban ilyen kiváló és kitű­z­­­nőem­ vezetett csapatok igaz lelkesedé­süket vetik latba akkor lévüritek a leg­­súlyosabb feladatokat, megoldjátok a magatok becsületére és a harc üdvére. Hálatelt szívvel emlékezem meg fé­nyes fegyvertényeitekről. Csodálattal te­kint a haza a szárazföldön és a tenge­ren küzdő hősies fiaihoz és bizalommal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék