Dunántúl, 1915. október (5. évfolyam, 226-252. szám)

1915-10-01 / 226. szám

IV. évfolyam 226. szava. Előfizetési ár: Egész évre ... 24-— Félévre .... 12-— Negyedévre . . . 6-— Egy hóra .... 2*— Egy szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Licum-utca 4. sz. Kiadó telefonja: 222. jll­ításai: Pécs, 1915. Október 1. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KESZÁRKY ISTVÁN 41 Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. train a­r Az ellenség veresége Az orosz harctér Elfoglalt támpontok — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre szeptember 30-án, Keletgaliciában, valamint az Ikva és a Putilovka mentén a helyzet változatlan. A Kornun-patak vidékén osztrák­magyar és német csapatok roham­mal elfoglaltak több támpontot és ez alkalommal 4 orosz tisztet és 1000 főnyi legénységet elfogtak. Két ellenséges repülőgépet lelőt­tünk. A Litvániában küzdő cs. és kir. csapatok orosz támadásokat vissza­vertek. A harcok helyenként kézi­tusára fejlődtek. Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Az olasz harctér Meghiúsult olasz támadások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály lezirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre szeptember 30-án.­­A tiroli nyugati harcvonalon az el­múlt éjjel az Adamello szakaszon voltak harcok. A­z ellenségnek a Sina Presená-­­ tól nyugatra levő szoros ellen kísé­relt támadását tüzérségünk vissza­utasította. Az olaszok a Mandron-Hütte-nél is kénytelenek voltak több órai harc után visszavonulni. . A wilgereuthi fensákon szintén éj­jel támadták meg két ízben hadállá­sainkat, ugyancsak sikertelenül. Hasonlókép meghiúsultak a ka­­­­rinthidi harcvonalon a Bombasch- Grabentől (Pontafelnél) nyugatra le­vő megerősített állásaink ellen inté­zett támadásaik is. Tolméin-nél és odább északra a harcok még tartanak. A Mrzli Vrh előtt az ellenség ko­rábbi hadállásaiba vonult vissza. A Delje ellen ismételt támadást in­tézett, de mindig Visszavertük őket Az olaszok a tolm­ini terület el­len intézett tüzérségi tüzelést, amely már tegnap igen élénk volt, ma reg­gel újra megkezdték. HM er­et tábornagy, a venirkar főnöjének helyettese Arras-tól délre franciák egy rész­leges támadását könnyen visszaver­tünk. Reims és Argonnok között elkese­redett harcok folytak. St. Marie a Py-tól délre egy ellen­séges dandár áttört legelső árok­állásunkon és tartalékainkkal ke­rült szembe, amelyek ellentámadás­ban az ellenségtől 800 embert elfog­tak a többit pedig megsemmisítették. A Sounne—Py—Louain-i út és a Challerange—St. Menehould-i vas­út között tegnap franciák összes támadásait részben elkeseredett kö­zelharcban ellenség súlyos veszte­ségei mellett visszavertük. Ma reg­gel egy erős ellenséges támadás a Mostiges-től északra az oldalozó ellenséges tűznek erősen kitett 191-es magaslat elveszett. A többi arcvonalon váltakozó erejű tüzérségi és akna­harcok foly­tak. Legfőbb hadvezetőség: A szerb harctér Nincs újság — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre szeptember 30-án. A szerb harctéren nincs újság. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese, Magántávirataink A 19—43 évesek új sorozása Budapest, szeptember 30. A 19 ÉVESEKTŐL 43 ÉVESEKIG 20 NÉPFELKELŐK ÚJABBI SZEMLÉJÉT­ PLAKÁTOKON ELRENDELTÉK. A SZEM­LE OKTÓBER 27-TŐL NOVEMBER 30-IG TART. Románia mozgósít ? P­á­r­i­s, szeptember 30. A Matin írja: Romániia befejezte a mozgósítás elő­készületeit s rövidesen mozgósítja a ro­mán haderőket. Ez irányban Páris, London, Pétervár, Athén, Nis és Bukarest között tár­gyalások folynak. Újabb frontáttörés — Hivatalu­s jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás szeptem­ber 30-án jelenti: Hindenburg tábornagy Hadcsoportját Dünaburg-tól délre az ellenséget a Wesselow-tól keletre fekvő kes­keny tó közökre szorítottuk vissza. Dryswgoty-tó és Postawy vidéke között vivott lovassági harcok had­osztályainkra nézve sikeresek vol­­­­tak. Smorgon-tól keletre az ellenséges állást áttörtük s 1000 oroszt köztük 7 tisztet elfogtunk és 6 ágyút, 4 géppuskát zsákmányoltunk. Smor­­gon-tól délre még tart a harc. Linót bajor herceg tábornagy had­­csoportja: Ellenségnek az arcvonal számos szakasza, ellen irányuló részleges támadásait véresen visszavertük. Mackensen tábornagy hadcsoportja: Helyzet változatlan. , Linsingen tábornagy hadcsoportja: Oroszokat a Kormin felső folyásá­nál keleti irányban visszavetettük mintegy 800 foglyot ejtettünk. Két orosz légi járművet i­s lőttünk. Legfőbb hadvezetőség. A francia harctér Támadás és ellentámadás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás szeptem­ber 30-án jelenti." Ellenség áttörési kísérleteit teg­nap csak Champagne-ban folytatta. Mesnilgypemi úttól délre leve­gőbe röpítettünk egy állást, amelye­ket két ngol század tartott meg­szállva. Loos-tól északra ellentámadásunk lassan előrehaladt. Souchez-től délkeletre sikerült franciáknak két kisebb helyen vo­nalainkba benyomulniok ott még folyik a harc. .yú.in .)

Next