Dunántúl, 1915. november (5. évfolyam, 253-277. szám)

1915-11-02 / 253. szám

IV.éffolyam. 2­3. szál. K®*8d Pits, 1915. Novemb­er 2. ’ mwmm­­­mmamm Hí­r Ira $ Mér. Kladtólávaia!: Szerkessífeég: Líceum* utas 4. sz. feletős szerkesztöc K£SßlÄ3KY ISTVÁN ár Szerkesztőség telefonja: CSŐ. $zám. Kéziratokat nem adunk vissza. fi­jfizetési ár: Efésa étr# . . . 24?— Föávíor .... 121— ?negyedév# . . . öt— SiD? h4n .... 2s— 1gramm­aftca 4. 8.1« Rbtío teteror­ja: 232. Elfoglaltuk Kragujevácot A szerb harctér Magyar zászló a Kragujeváci arzenálon — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre november 1-én. A nagy MORAVA-tól nyugatra fekvő arcvonalon csapataink elér­ték a MILANOVAC-tól és KRA­­GUJEVÁC-tól délre és délkeletre fekvő magaslatokat. MA REGGEL 7 ÉS 8 ÓRA KÖ­ZÖTT A KRAGUJEVÁCI AR­ZENÁLRA ÉS KASZÁRNYÁRA KITŰZTÜK AZ OSZTRÁK-MA­GYAR és RÖVIDDEL UTÁNA A NÉMET LOBOGÓT. A MORAVA és a RESAVA közötti szögletben német csapatok heves harc után elfoglalták a vidéket uraló TROZUNOVO BRDO magas­­­­latot. Bolgár haderők a PARACIN felé vivő útán PLANINICÁ-től nyugatra és a NISAVA völgyében BELA-PALANKA-tól nyugatra el­érték a magaslatokat. KÖVESS tábornok német és osztrák-magyar csapatainak eddig összes zsákmánya 20 tiszt, körül­­lülbelü­l 6600 főnyi legénység, 32 ágyú, 9 géppuska több mint 30 lő­­szerkocsi, egy fényszóró, és nagyon sok gyalogsági lőszer, azonkívül 45 régi vagy szétrombolt ágyucsövet­­ zsákmányoltunk. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Céget Petrovackoron és Lepnica Sza­kaszon túl vetettük vissza. KRAGUJEVAC NÉMETEK KE­ZÉN VAN. A MORAVA-tól keletre szerbek szívós ellenállása dacára, elfoglal­tuk ATRIM­OVO hegyét. Néhány száz foglyot ejtettünk. BOJADJEFF tábornok hadserege október 30-án utóvédharc között ellenséget általában a PLANINICA • magaslatok (Z­a­j­e c s­á­r-tól dél­nyugatra) SVRJIG-tól keletre húzó­dó vonalig követte, NÉMET CSAPATOK ÁLTAL­ OKTÓBER HAVÁBAN EJTETT FOGLYOK SZÁMA ÉS AZ ÁLTA­LUK SZERZETT ZSÁKMÁNY. Mackensen tábornagy hadcsoportja: 55 tiszt, 11930 főnyi legénység, to­vábbá 23 ágyú (de nem említve azo­kat, amelyeket nagy számmal talál­tunk) és 16 géppuska. Az orosz harc­téren ejtett foglyokkal összesen 244 tiszt, 40949 főnyi legénység, 23 ágyu és 80 géppuska. Legfőbb hadvezetőség. Az orosz harctér Az október havi zsákmány — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre november 1-én. A SZCARA mentén cs. és kir. csapatok egy éjjeli támadást heves kézitusa után visszautasítottak. KORMIN-1 arcvonalon vissza­vertünk több erős éjjeli támadást STRIPA mentén Biennavától észak­ra egy visszavert támadás után új­ból heves harcok fejlődnek. Északkeleti hadszíntéren cs. és kir. főparancsnokságnak alárendelt had­seregek október havi zsákmánya 142 tiszt, 26.000 főnyi legénység, 44 géppuska, egy ágyú, 3 légi jármű és egyéb hadianyag. Hiler altábotrnagy, a vezérkar főnökének helyettese — ...* Visszavert orosz előretörések — Hivatalos jelentés. *— A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti Ber­linbe november 1-én. Hindenburg tábornagy hadcsoportja: A TUCUM—RIGA-i vasútvonal mindkét oldalán támadó csapataink általánosságban a következő vona­lat érték el: RÁGÁSÁN, KEMERN, SCHLOC­K-tól nyugatra JA­­NUSSEN ellentámadásait vissza­vertük. DÜNABURG-tól nyugatra és délnyugatra erős orosz támadásokat visszavertünk. Különösen a SCH­­WENTEN és ILSEN-tó között volt heves a harc, amely ott egyes he­lyeken még tart. DRISVAJTAY-tótól északra el­lenség elszigetelt előretöréseit mind meghiúsították. Ellenség nagy veszteségeket szenvedett. OLAY mellett Rigától délnyugat­­­ ra leszállásra kényszerítettünk egy orosz repülőgépet. Gép vezetőjét és megfigyelőjét elfogtuk. Lipót bajor herceg tábornagy hadcso­portja, BARANOVICE-től keletre harc után visszavertünk egy orosz éjjeli támadást. Linsingen tábornok hadcsoportja. Helyzet általában változatlan. Ellenség ellentámadása KOMA­­ROW-tól északra sikertelen maradt. Bothmer gróf tábornok német csapatait SIEWIKOWCE-nél Stri­­pa mentén Bukarow-tól északra megtámadták. A csapatok még harc­ban állanak. NÉMET CSAPATOK ÁLTAL OKTÓBER HAVÁBAN KELETEN EJTETT FOGLYOK SZÁMA ÉS AZ ÁLTALUK SZERZETT ZSÁK­MÁNY. Hindenburg tábornagy hadcsoportja: 98 tiszt, 14482 főnyi legénység és 40 géppuska. . .. .1 Feltar­tózhatatlan előnyomulásunk — Hivatm !&hs&és. — A miniszterelnökségi sajtópaetély távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti Ber­linbe november 1-én. Folytattuk támadásainkat és el­foglaltuk a GRN. MILANOVAC-tól délre emelkedő magaslatokat. KRAGUJEVAC irányában ellen­

Next