Dunántúl, 1915. december (5. évfolyam, 278-302. szám)

1915-12-01 / 278. szám

tv. évfolyam 278. szám. Szerda Pécs, 1915. December 1. Előfizetési ár : Egész évre . . . 24‘— Félévre .... 12­— negyedévre . . . 6*— Egy hta .... 2•— Eb szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Kedd tdefonja: 122. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. u. Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefon]1: 650. szám. Kéziratokat nem adnak vissza. Az olasz offenziva A szerb harctér Visszavetett monter­­egróiak — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre no­vember 30-án. Pribojtól délnyugatra a monteneg­­róiakat Plevlje felé vetettük vissza. A montenegrói­­határon Mitrovi­­cától délnyugatra osztrák-magyar csapatok megtámadtak egy szerb utóvédet és 210 foglyot szedtek el tőle. A bolgárok a prizrendi völgykat­lanhoz közelednek. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese, összes pontjait és egész hadikészle­tét is cserbenhagyva találtuk. Ez mutatja, hogy a szerb hadse­reg maradványai többé nem egye­bek, mint bolyongó tömegek. E nap folyamán 2200 foglyot ej­tettünk, 16 ágyút, és 22 láda muní­ciót zsákmányoltunk. A déli arcvonalon a hadműveletek ránk nézve kedvezően folynak. 26-án csapataink elfoglalták KRSE­­VOT. A szerbek területén már csak kis elszigetelt különítményekkel ope­rálnak, amelyek semmi összefüggés­ben sincsenek saját erejükkel. A Cserna folyó folyásánál ope­rálva, ezen folyót átléptük és ha­talmunkba kerítettük az utakat és a hidakat, amelyek Montenegróba ve­zetnek. A többi arcvonalon nincs újság. Tegnap támadásaikat Tolmein­tól a tengerig húzódó egész arcvonal ellen irányították, de különös heves­séggel támadták a hídfőnket. A doberdói fensík északi részén Tolmeintől északra lévő hegyi ál­lásaink ellen irányított előretöré­seik hamarosan összeomlottak. A tolmeini hídfő délután heves tí­z alatt állt. Ezt 3 erős támadás követte­­az északi és több gyengébb támadás a déli szakasz ellen. Vala­mennyit az ellenség legsúlyosabb veszteségeivel vertük vissza. Hasonlóan sikertelen volt a Plava-n megkísérelt több támadás is. "­­ A Görzi hídfő előtt az olaszok az összes harcvonalakról igen nagy haderőt vontak össze. Tegnap az ellenség csak Oslavia­­ná­nál támadott, de visszavertük és csak egy kis sávon vettük kissé vissza harcvonalunk egy szaka­szát.­­ Görz város egy részére éjjel újra mintegy 100 bomba esett. A Doberdo fensik­ szakaszon a 4 órás tüzérségi előkészítés után a Monte San Michele, valamint a San Martino körüli terület ellen kü­lönösen szívós és nyomatékos táma­dásokat intéztek az olaszok. A Monte San Michelen a BUDA­PESTI 1-ső számú HONVÉDGYA­LOGEZRED 8 TÖMEGROHAMOT VERT VÉRESEN VISSZA. A San Martinót 3-szor támadták meg süni tömegben. Itt a NAGY­VÁRADI 4-ik számú­ HONVÉD­GYALOGEZRED ELKESERE­DETT KÉZITUSÁBAN VÉDTE MEG ÁLLÁSAIT. A községtől dél­nyugatra is visszautasították az el­lenség egy támadását. Kiefer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Prizrend a bolgároké — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti Ber­linbe november 30-án, Rudniknál, Mitrovicától délnyu­gatra Kövess tábornok hadseregé­nek egyes részei az ellenséges erő­ket visszavetették. Itt éls a Sitnica-tól ,­­nyugatra Gallwitz tábornok hadseregének csapatai összesen mintegy 1000 hadi­foglyot ejtettek. A BOLGÁR HADERŐK NO­VEMBER 28-ÁN ELFOGLALTÁK PRIZRENDET. Több, mint 3000 szerbet elfogtak, 8 ágyút zsákmá­nyoltak. Legfőbb hadvezetőség. A bolgárok harcai — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A bolgár főhadiszállás jelenti Szófiába november 30-án. Prizrend irányában csapataink tovább üldözik a szerbeket, akik nagy rendetlenségben Montenegró felé vonulnak vissza. A Prisztina és Prizrend felé ve­zető út mindenféle katonai tárgyak­kal van fedve. Ezen út mindkét oldalán nagy­mennyiségű elhullott lovat és ök­röt láttunk, ezenfelül cserbenhagyott autók és megrongált kocsikat, Su­­harcka körül pedig jelentékeny mennyiségű elégetett muníciót és­­megsemmisített ágyút és kocsikat, melyek mind­ már csak romoknak tekinthetők. Egy műszaki század Az orcsös* harctér Vlísks ujs&g — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre no­vember 30-án. Nincs semmi újság. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Változatlan helyzet — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti Ber­linbe november 30-án. A helyzet változatlan. Egy német repülőraj megtámadta a Ltachowice-i vasúti telepet Ba­­ronovicitól délkeletre. Legfőbb hadvezetőség. Az olasz harctér Magyar honvédek hősi védelme — Hivatalos jelentés. — A miniszter­elnökségi sajtóoeszily távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre no­vember 30-án. Egyre nyilvánvalóbb, hogy az olaszok e napokban mindenáron sikert akarnak kierőszakolni az Isonzónál, még­pedig lehetőleg Görznél. A francia harctér Aknaharcok — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti Bel­­­linbe november 30-án. A harci tevékenység az arcvonal különböző helyein folyt, tüzérségi aknavetési és aka­aiharcra szorítko­zott. Legfőbb hadvezetőség.

Next