Dunántúl, 1916. január (6. évfolyam, 1-24. szám)

1916-01-01 / 1. szám

y. évfo­yam l. szám. Szombat / Szerkffiztótés:: Ly­cum­(rtca 4. U. Prim­es Nr­Mff. KESMARKY ISTVAN ér Szerk­osziMe telefonj*: Kéziratokat non adok viastuu Pécs, 1916. január 1. C!3 fiz­etési ár­i évre . . . 24­— mm .... 12— «-- fi, rScjJTOpVÍ® • i i O-­i»M». ... 2*— E® afei ín 8 für. KiadókHrada: apám alpa 4. m. i­odé telefonja: 123. , A Stripa alsó folyása mentén és a besszarábiai arcvonalon a leg­utóbbi harcokban az erősen kime­rült ellenség tevékenysége egye­lőre alábbhagyott. Az oroszoknak az elmúlt napok­ban a kelet-galiciai harcmezőkön szenvedett veszteségei mindenütt messze felülmúlják a veszteségek szokásos mérvét. Így tegnap a Stripa mentén egyik századunk ,kasza előtt 161, egy másik előtt 325 orosz holttest feküdt. A Stripa felső folyása az Ikwa és Apasilowka mentén nem történt különösebb esemény. A Kormin pataknál és a Styr mentén ismét visszavertünk több orosz előretörést. Hilter attábo­rtagy, a vezérkar főn­ökének helyettese. Nincs esemény. — Hivatalos jelentés. — — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy Rihadiszállás jelenti Ber­linbe december 31-én. Sikeres robbantás után az ango­loktól HULLUH-tól nyugatra elra­gadtunk egy előretolt árkot, két géppuskát zsákmányoltunk és né­hány hadifoglyot ejtettünk. Egy OSTENDE ellen intézett re­pülő támadás a város épületeiben je­lentékeny károkat okozott külö­nö­­sen a Szent Szív kolostor szenve­­dett nagy károkat. 19 belga lakos megsebesült, egy meghalt. Katonai kár nem történt. Legfőbb hadvezetőség. Az @fasz_h@rctér Nincs változás. — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre de­cember 31-én. Déltirolban visszavertünk két al­­pini zászlóaljat, amelyek DROBO­­LE-tól délre levő hadállásainkat kétszer megtámadták. A karinthiai arcvonalon ellenség nehéz tüzérsége tűz alá vette Wolfs­­bach he­zséget (Malborghetől délke­letre). A tenger melléki arcvonalon az ágyú és aknavető harcok helyenkint tovább tartanak. Valer altábornagy, a vezérk­ar főnökének helyettese. Marseille, december 31. A Havas-ügynökség jelenti: A szerb államkincset hozó cirkáló Marseillebe érkezett a szerbiai orosz követ­ség tagjaival. Az oroszok a külön békéről. Pétervár, december 31. A Rjecs jelenti. A jobbpárti dumaképviselők nyilatko­zatot adtak ki a NÉMETORSZÁGGAL, MO­NARCHIÁVAL KÖTENDŐ KÜLÖN­BÉKE ÉRDEKÉBEN. Szerintük Oroszország nem hozhat további haszontalan áldozatot. Az antént visszavonulása. Konstantinápoly, december 3. Számos jelből következtetik, hogy az antant Szalonikiban előkészületeket tesz a K­a­­­k­­­d­­ félszigetekre leendő esetleges visszavonulásra. Pilma Baffin witei csapatai. Az orosz harctér Orosz támadások. — Hivatalos jelentés.­­ A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A főhadiszállásunkról december 31-én hivatalosan jelentik. A Stripa menti arcvonalunknak előterepe Buzacz és Wisnioweczk között tegnap is nagy erőkkel is­mételten ellenünk intézett orosz tá­madásoknak volt a színhelye. Az ELLENSÉGES ROHAMOSZLO­POK, MINT AZ ELŐZŐ NAP EZÚTTAL IS ÖSSZEOMLOTTAK A PFLANZER BALTIN HADSE­REG HIDEGVÉRŰ VITÉZ CSA­PATAINAK TŰZÉSÉN. Nincs esemény. — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti Ber­linbe december 31-én. Különös jelentőségű esemény nem történt. A francia harctér Elfoglalt angol árok. Magántávirataink Új harcok Riga körül. Péter­vár, december 31. Az orosz távirati iroda jelenti: Riga, Dünaburg és Illux körül a har­cok megkezdődtek. Sok helyen szurony és kézigránát harcokra került a sor. Lemondott angol miniszter. Legfőbb hadvezetőség: London, december 31. Mac­Kenna lemondott tárcájáról, mert a védkötelezettség elleni agitációban nem vesz részt. V Szerbia államkincse. 1 .4 miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti Ber­linbe december 31-én. Különös jelentőségű esemény nem történt. Legfőbb hadvezetőség. A szerb harctér Nincs újság. — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelenti Budapestre de­cember 31-én. Semmi újság. Hofer altábornagy, ___ a vezérkar főnökének helyettese.­­­­m * Lapunk mai száma 24 oldal Elsüllyedt angol cirkáló, Köln, december 31. A Kölnische Zeitung írja: Londonban hivatalosan közölték, hogy NATAL angol páncélos cirkáló Le Havre kikötőben robbantástól elsülyedt. A legény­ség 704 emberéből 400-at megmentettek. A cirkáló 13780 tonnás volt. Várna bombázása Berlin, december 31. A­ Reuter-ügynökség athéni távirata közli, hogy az orosz flotta ismét ágyazta Várnát. Főleg a bolgár királyi kastélyt vette célba, de nem tett benne nagyobb kárt. Ké­sőbb Bacá­t ágyúzták az orosz hadihajók, végül ismeretlen irányban eltűntek.

Next