Dunántúl, 1916. február (6. évfolyam, 25-48. szám)

1916-02-01 / 25. szám

V. évfolyam 25. szám. Kedd Pécs, 1916. február 1. Egész évre . . . 24.— Félévre .... 12-­­Negyedévre .... 6­— Egy hóra.......................— Egy szám ára 8 fillér. Kiadóhivatal: Lycetum-utca 4. szám. Kiadótelefonja: 222. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Felelős szerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési ár: Változatlan helyzet és orosz harctér Nincs újság — Hivatalos jelentés. — ,4 miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról január 31-én hiva­talosan jelentik: Nincs jelentősebb esemény. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének a helyettese. Meghiúsult támadás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról január 31-én jelentik. Az oroszok támadási kísérleteit a wisnaui temető ellen az Aa mellett Rigától nyugatra gyalogsági és­ tü­zérségi tüzünk meghiúsították. Legfőbb hadvezetőség: A balkán harctér Nincs változás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról január 31-én hiva­talosan jelentik: Nincs jelentősebb esemény. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Változatlan helyzet — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról január 31-én jelentik: Helyzet változatlan. Legfőbb hadvezetőség. A franciai harctér I visebte csatáit — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás január 31- én jelenti: Neuville környékén lévő új ár­kainkat megvédelmeztük a franciák azon kísérlete ellen, hogy azokat is­mét hatalmukba kerítsék. A La Folie majortól északnyugat­ra ejtett foglyok száma 318-ra emel­kedett. A január 28-án a Somme-tól délre sziléziai csapatok által elfoglalt ál­láson a franciák több ízben tűzzel rajtütöttek. A ködös időjárás min­denütt kedvezőtlenül befolyásolta a harci tevékenységet. A francia repülőgépek által a nyílt és a hadműveleti területen kívül eső Freiburg városra dobott bombák vi­szonzásául léghajóink a két utolsó éjszakán Parist úgy látszik ered­ménnyel megtámadták. Legfőbb hadvezetőség: A görög király német ünnepélyen Frankfurt, január 31. A Frankfurter Zeitung írja: Konstantin görög király Athénban Vilmos császár születése napján rende­zett ünnepély alkalmával megjelent a német Clubban. A király német tábornoki ruhát viselt. Orosz reménykedés Pétervár, január 31. Sassanov a sajtó képviselőinek kijelentette: " A balkán helyzet ez idő szerint vi­gasztalan, de Szerbia, Montenegró az antant diadalával jobb napokat fog érni. Görög­ország és Románia semlegessége a központi hatalmak fellépésének az eredménye. A há­ború sokáig nem tart, mégis szükséges a nyári hadjáratra elkészülni. Bizalmunk a végleges győzelemben napról-napra növek­szik. Abzsen­miai pályadíjak Budapest, január 31. A Magyar Tudományos Akadémia ma délután Berzeviczy Albert elnöklésével összes ülést tartott, amelyen jelentést tettek a P­é­c­z­e­l­y regényjutalomról és a V­o­j­­n­i­t­s féle jutalomról, amely utóbbira a múlt év folyamán színre került legnagyobb szín­padi sikerű és irodalmi értékű színdarabok pályáztak. A jutalmat Drégely Gábor nyerte A kisasszony férje című bo­hózattal. Beöthy Zsolt terjesztette elő a P­é­­czely regényjutalom bíráló bizottságának jelentését. A bizottságnak Beőthyn kívül Heinrich Gusztáv és V­o­j­n­i­c­h Géza volt a tagja. A jelentés szerint a múlt esz­tendőben a bő és érdemes regénytermés­ből csak két munka emelhető ki, mely dicsé­retet érdemel. Egyik egy fiatal leánynak a munkája, címe „Fehér árnyéko­k“, szerzője F­e­r­e­n­c­z­i Magda. Munkájában a mozaik képek egész sora követi egymást. A képekben a kritika, a rajzoló erő tündök­­lik. Lélekrajzai ép oly szépek, mint termé­szeti képei, költői finomság és erő együtt nyilatkozik m­eg benne. Fájdalommal emlé­kezik meg arról, hogy koszorújukat már csak egy fejfára tehetik, amely alatt a ma­gyar költészet egyik legszebb reménye nyugszik. Minthogy azonban a jutalom sza­bályai szerint elsősorban magyar tárgyú történeti regényeket kell figyelembe venni, ezek között is van egy, amelyet szívesen­ ajánlhat a bizottság jutalomra ez Tor­mai Cecilnek „A régi ház“ címü regénye. Ja­vasolja, hogy a Péczely-jutalmat ezúttal T­o­r­m­a­i Cecil A régi ház című történeti hátterű regényének adja ki az Akadémia. Egyben javasolja, hogy Ferenczi Magdának „Feh­ér árnyékok“ címü regényét valamely Az olasz harctér Nincs esemény — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról január 31-én hiva­talosan jelentik: Nincs jelentősebb esemény. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Magántávirataink Olasz sereg Vadoná­sa Szófia, január 31. Az olaszok VALONÁBAN újabb csa­patokat szállítottak partra. Létszámukat 50.000-re akarják emelni. Páris bombázása Pár­is, január 31. A Havas-ügynökség jelenti: Poincare, M­a­­­v­y belügyminiszter társaságában megtekintette a Zeppelin­­támadás mintegy 10 áldozatát, azután a pusztítás színhelyére mentek. A halottak száma 24. Egyes bombák rombadöntöttek 5 emeletes palotát, egy másik 5 emeletesnek a fele összeomlott, egy 3 emeletes házat tel­jesen átütött a bomba és­­ egy emeletes ház rombadőlt. Amsterdam, január 31. A kár meghaladja minden eddigi Zep­pelin támadás méreteit. Több helyen tűz tá­madt. 15 ház teljesen rombadőlt. 24 halot­ton kívül a sebesültek száma 32. Páris, január 31. A Havas-ügynökség jelentése: Vasárnap este újabb Zeppelin támadás történt. Néhány bomba leesett. Kár nincs. A támadás negyed 12 órakor végződött. A vá­rost ismét kivilágították. A Zeppelint repülő­gépek üldözték.

Next