Dunántúl, 1916. február (6. évfolyam, 25-48. szám)

1916-02-01 / 25. szám

2. oldal, rendelkezésre álló alapból szintén részesítse jutalomban. Az összes ülés a jelentést egyhangúlag magáévá tette és Heinrich Gusztáv, va­lamint az elnök felszólalása után úgy dön­tött, hogy a Péczely-jutalmat az idén Tor­­m­ai Cecil „A régi ház“ című művének adja, de ennek megfelelő összeget, vagyis 1000 arany forintot ad szintén jutalomképen F­e­­r­e­n­c­z­i Magda „Fehér árnyékok“ című regényének. Vasárnapi táviratok: Főhadiszállásunk jelenti Budapestre január 30-án. Orosz hadszíntér Az ellenség tegnap napközben megis­mételte az Uscieskótól északnyugatra fekvő hídsánc elleni támadásait; ennek meghódítá­sára irányuló összes kísérletei meghiúsultak a védők hősiességén. Az északkeleti harcvo­nalnak csaknem minden részén időnként erős tevékenységet fejtett ki az orosz tüzér­ség. Különböző helyeken nehéz lövegek is tüzeltek. Olasz hadszíntér: Nincs különösebb esemény. Déli hadszíntér: Montenegróban csend uralkodik. San Giovanni di Mediában 2 löveget, nagyon sok tüzérségi lőszert és nagymeny­­nyiségű kávé- és kenyérterménykészletet zsákmányoltunk. Hofer altábornagy, a vezérrsar főnökének helyettese. A német nagy főhadiszállás jelenti Berlinbe január 30-án. Nyugati hadszíntér: A Vimy—Neuvillei út mentén ettől délre tovább tartott a harc az általunk elra­gadott állások birtokáért. Egy francia táma­dást visszavertünk. A­ Sommetól délre elfog­lalt állás szélessége 3500 és mélysége 1000 méter. Ott összesen 17 tiszt, 1270 főnyi le­génység, köztük néhány angol jutott a ke­zükre. A franciák csak gyenge ellentámadást kíséreltek meg, amelyet könnyűszerrel visz­­szavertünk. A Champagneban időközönként élénk tüzérségi harc fejlődött. A harcvonal többi részén a látást aka­dályozó időjárás korlátozta a tüzelést. Este­felé tiszta időben a franciák élénk tüzelést kezdtek a Pont - Mousontól keletre levő arc­vonalunk ellen. Ellenséges gyalogsági oszta­gok előnyomulását meghiúsítottuk. Nincs különösebb esemény. Keleti és balkáni hadszíntér: Nincs különösebb esemény. Legfőbb hadvezetőség. — -----------—......- 1 " - 1 -------—­A kall­. írók és hírlapírók közgyű­ése Prohászka püspök az írásról Budapest, január 31. A Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete szombat este 6 órakor tartotta 18-ik rendes közgyűlését Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök elnöklésével a Szent­ István-Társulat dísztermében.­­A gyű­lésen rendkívül nagyszámú előkelő közönség jelent meg, mely gyönyörűséggel hallgatta elnökének, Prohászka Ottokárnak, magas szárnyalású megnyitóbeszédét. A költői len­dületű és mélységes gondolatokban bővel­kedő beszédében a püspök a többi között eze­ket mondotta: A nagy nemzeti védelem, amely min­den energiát lefoglal, a fronton éppúgy, mint a front mögött, sok mindenféle foglalkozást és munkát szüntetett meg, azonban nem szün­tette meg az újságírást, sőt az újságírás en­nek a nagy küzdelemnek, ha nem is elsősor­ban, de a második sorban döntő tényezője­ként szerepelhet. Mert hát minden világharc­hoz sok mindenféle szellem kell. Szükségünk van lövőárokra, a lövőárkokon kívü­l szüksé­günk van eleven bástyákra, bástyákra dom­borodó mellekből építve, amelyeket nemcsak sport, nemcsak jó növés, hanem fölséges, mélységes tisztesség, kötelességtudás, lelke­sedés és hazaszeretet domborít. Szükségünk van emberekre, akik jól tudnak célozni és vágni, de főleg szükségünk van olyan embe­rekre, akik a zászlóban a nemzetnek és az emberiségnek valamiféle eszményi szimbólu­mát látják és többre becsülik azt a kis babá­juk kisujjából serkedő vércseppnél. Az ehhez tartozó eszközök és intézmé­nyek köz mindenesetre első sorban áll az iro­dalom: itt teljesítenek feladatot Tirteuszok és Gyóni Gézák, lantosok és modern költők, de főleg itt válik be mint nemzetébresztő és nyilvánosságot tájékoztató szer, a napisajtó s ezért a mai harcnak kifejező szimbóluma nem a kard maga, hanem a kard és a toll! így tehát sajtó s az újságírók különféle egy­leteinek, köztük az Országos Pázmány-Egye­­sületnek feladata nincs szegre akasztva a háború alatt, tevékenysége nem szünetel, sőt inkább kettős munkát végez: tagjai kiveszik részüket a fronton a véres munkából s a front mögött a szellemi harcból és mindkét helyen megállják helyüket. Az Országos Pázmány-Egyesület író­kat akar nevelni, írókat, akik az anyaszent­­egy­házzal éreznek s a keresztény életet nemcsak tollakkal, de életükkel vallják. Erre pedig nem képesít az absztrakt tudás, erre nincs egyetemi minősítés, hanem ehhez világ­nézet és érzés, katholikus befolyás és neve­lés kell. Ez érzés, nézés és lelkesülés nélkül nincs katholikus élet, hanem lesz más élet, mely máskép érez, néz és másért lelkesül. Már a tudományba is belefoly ez a nézési és érzési különbség. Ez az oka annak, hogy annyiféle a filozófia s a történelem tudomá­nya. Van katolikus és pogány filozófia, van katholikus és nem katholikus történelem, amint van ázsiai és európai filozófia s van osztrák és magyar történetudomány, van Rákóczi-kultusz és van a Rákóczi-kultusz alá­­ásása. Mindezekben ugyanis nemcsak exakt fogalmakkal és számokkal dolgozunk, hanem érzésekkel és értékelésekkel is, melyektől majd kigyúlnak, majd lehűlnek a fogalmak és súlyosabbak vagy könnyebbek lesznek a számok s eszerint alakul az ítélet is. Beszélt ezután a püspök azokról az írókról, akik már csak unatkozni és ásítozni tudnak a magyar földön és kik, ha nevetni akarnak, Párisba mennek, a Szajna partjára, ahol minden szép és aranyos. Petőfi és Arany kismiska, de Baudelaire és Verlaine igazi te­hetség. Majd így folytatta: Ezzel szemben kell íróinkba józan, kell katholikus és nemzeti érzés, mellyel aztán igazán szolgálhatjuk hazánkat s nemzetün­ket, hitünket és eszményeinket. Ha leszünk ilyenek többen, sokan, akkor nem féltjük a hazát s nem a kereszténységet, aminthogy most sem féltjük, annak ellenére, hogy van több meghódolt emberünk és írónk,­­ most sem féltjük a magyarságot és nem beszélünk a kultúra válságáról. Egy-két dekadens em­ber nem jelentheti a magyar kultúra válsá­gát, hanem legfölebb a saját géniuszának, a saját irányzatának a csődjét. A magyar kul­túra bizonyára nem megy tönkre néhány esz­ménytagadó, blazirt ember miatt. Annál ke­­vésbbé megy tönkre, minél kevésbbé tudnak más kultúrát állítani helyébe. Aztán nagy vonásokban vázolta Pro­hászka az Országos Pázmány­ Egyesület gazdag program­­ját, melynek végeztével a közönség tomboló tetszésnyilvánítással ju­talmazta a gyönyörű beszédet. Prohászka indítványára a közgyűlés el­határozta, hogy távirati úton üdvözli a pápát és a bíbornok-hercegprímást. Mihály­fi Ákos a távollevő Sziklay János főtitkár jelentését olvasta fel, amely részle­tesen számol be az Egyesület működéséről. Meleg szavakkal parentálta el az Egyesület halottat és rámutatott arra, hogy a katholi­kus sajtónak számos munkatársa küzd fegy­verrel a kezében a harctéren is. Hivatal József szerkesztő, a Pázmány Védőiroda vezetője terjesztette elő aztán terjedelmes jelentését. Részletesen ismertette a védőiroda működését és annak jelentősé­gét fejtegetve, példák felsorolásával igazolta, hogy a védőiroda közbelépése mekkora ha­tással volt a külföldi sajtóra, amely eddig a katholikus mozgalmakról nem vett tudomást. A beható ismertetésért az elnöklő püspök kü­lön is köszönetet mondott. Kovács Gyula miniszteri tanácsos a számvizsgáló­ bizottság jelentését olvasta fel, Zelliger Vilmos dr. krisztinavárosi plébános az 1916. évi költségelőirányzatot mutatta be. A közgyűlés ezután a tisztikar és vá­lasztmányi tagok mandátumát, a háborúra való tekintettel, egy évvel meghosszabbította, egy megüresedett választmányi tagságot pe­dig Kiss Menyhért dr. íróval töltött be.­ ­ DUNÁNTÚL Kedd, február 1. Egy pécsi művész sikere Mattyasovszky-Zsolnay László kiállítása Pécs, január 31. Az ország szivéből, az irodalom és mű­vészet meleg fészkéből, a világvárossá nőtt Budapestről kiröppent a hír szárnyán egy név, amely fiatalságának minden emlékével idenőtt hozzánk, Pécs városához. Büszke örömmel halljuk, hogy egy fiatal tehetség szívében-lelkében gazdagon megáldva a mű­vészet finomságaival, kísérletképen feltárta elrejtett kincseinek néhány értékes példá­nyát, hogy megcsillogtassa szemünk előtt. Egy képkiállítással kapcsolatban az alkotó művészet kiragadta a homályból Matya­­sovszky-Zsolnay László nevét. Az Ernszt­­múzeumban rendezett képkiállítással művészi útjára indult az alig 30 éves Mattyasovszky- Zsolnay László. Hogy ez at, amelyen a fiatal festőművész megindult, hova vezet s mű­vészi alkotásainak milyen értékes sora kíséri útjában, ma még nem tudhatjuk. Egy sokat ígérő jövő színes perspektívája nyílik meg előttünk, amikor a kritika éles fegyverein győzedelmeskedő sikert nézzük, amelyet a szunnyadó tehetség lendített útjára. Pécs városa, amely olyan ritkán vet felszínre a szürke tömegéből a tehetség szárnyain magasba emelkedő művészeket, most büszkeséggel vallhatja magáénak Mat­­­tyasovszky-Zsolnay Lászlót, akinek itt rin­gott a bölcsője, aki művészi lelkének első benyomásait itt szerezte, aki innen indult el meghódítani a világot. Nagy és hatalmas az első sikere, mert a forma, ízlés és finomság ezerszövésű szálai foglalják egybe a min­denek felé emelkedő, színtiszta művészetét. Ennek igazolására egymás mellé sorakoz­tatjuk a művészi kritikák egybehangzóan ítélő véleményét. A „Budapesti Hírlap”" kritikájában így méltatja a fiatal művész tehetségét: Mattyasovszky-Zsolnay László. Uj név, mely minden előzmény nélkül váratlanul bukkan föl az ismeretlenség homályából, de amelyeket, a jelek után ítélve, rövidesen a legjobb hangzású nevek között fogunk emle­getni. Ha Mattyasovszky-Zsolnay Lászlóról azt mondtuk, hogy neve uj hangzású, azt el­sősorban s főképp festői tevékenységével kapcsolatosan értettük. Mert a Mattyasov­­szkyak s a velük rokon Zsolnayak neve a művészetnek egy másik ágában, a kerámiá­ban ma már fogalom s voltaképpen magától értetődik, hogy e művészi hajlamú család egyik fiatal hajtásának veleszületett öröklött tehetsége a festőművészet terén keresse érvé­nyesülését. Mattyasovszky Párisban végezte tanulmányait, amit képei az első pillanatra elárulnak. Nagyon sokat, talán túl sokat ta­nult a modern fam­eia impresszionistáktól. De nem féltjük, mert akinek első munkássága ilyen sokat igérő, az csakhamar meg fogja találni önönmagát és a legsajátosabb, leg­megfelelőbb utat tehetségének teljes pompá­jában való kibontakozására. Tudása pozitív elemeinek tartalmasságáról rajzai, valamint egy idős nőt ábrázoló portréja tesz tanulni.

Next