Dunántúl, 1916. március (6. évfolyam, 49-74. szám)

1916-03-01 / 49. szám

HAfsz«Mal­ár­t Iffa» é*w . . . M— rm*rt .... i*~ migfedém . . . 6-Wb • • • • 2*— Eb szia la I­n fr. u­jsarg. HESMÁRMY ISTVÁN Szerkesztöség teteMts 650. szám. man. / \ A győzelmes nyugati offenzíva A francia harctér Sikeres harc Verdimért — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról február 29-én jelentik. A fokozott tüzérségi tevékeny­ség számos helyen tovább tartott. Az olasz harctér Változatlan helyzet — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról február 29-én hivatalosan jelentik: A helyzet változatlan. Legfőbb hadvezetőség. Magántávirataink A Maas keleti oldalán Douaumont falutól közvetlenül északnyugatra rohammal elfoglaltunk egy kis pán­célművet. Az ellenségnek ezen a vidéken megújított támadási kísér­leteit már fejlődéskor elfojtottuk. A WOEVRE vidékén csapataink áthaladtak DIEPPE, ABOUCOURT és BLANZEE helységeken. MATROVILLE-től és HARDAU­­MONT-tól északkeletre megtisztí­tottuk a nagy kiterjedésű erdős te­rületet és vitézi hadművelettel el­foglaltuk MANHEULLEST és CHAMPLONT. A megolvasott SEBESÜLETLEN FOGLYOK SZÁMA TEGNAP ES­TIG 228 TISZT ÉS 16.575 FŐNYI LEGÉNYSÉG VOLT. Ezenfelül ha­dizsákmányt jelentettek 78 ÁGYÚT köztük SZÁMOS LEGNAGYOBB SZERKEZETŰ NEHÉZ ÁGYÚT, 86 GÉPPUSKÁT és beláthatatlan mennyiségű hadianyagot. Badonvillertől északkeletre a Phiavellei erdészet mellett A FRANCIÁK ÁLLÁSÁNAK EGY KIUGRÓ RÉSZÉT MEGTÁMAD­TUK ÉS ELFOGLALTUK. Na­gyobb számú fogoly maradt ke­zünkön. Legfőbb hadvezetőség. Ágyú­tüzelés — Hivatalos jelentés. — .A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról február 29-én hi­vatalosan jelentik. Az olaszoknak a görzi hídfő egyes részei és a doberdói fensik ellen irányított ágyutüze ismét élénkebb volt. Hofer altábornagy a vezérkar főnökének a helyettese. A török háború Folynak a harcok — Hivatalos jelentés.­­A török főhadiszállásról jelentik. Irak-front: Február 22-én éjjel az ellenségnek azt a kísérletét, hogy Felahienél meglepő támadást intézzen a mi hadállásaink ellen, könnyű szerrel visszautasítottuk. Február 23-án az ellenség körülbelül egy zászlóalj­­nyi csapatot egy naszádon partra akart tenni, hogy balszárnyunk el­len támadást intézhessen, de üte­geink tüze meghiúsította ezt a kí­sérletet. A kaukázusi­ fronton nem fordult elő fontosabb esemény. Dardanella-front: Február 22-től február 24-ig el­lenséges hadihajókat, amelyek kü­lönböző időben felváltva ágyúzták anatóliai és ruméliai partvidékein­ket, parti ütegeink kényszerítettek, hogy a tüzelést beszüntessék és el­távozzanak, anélkül, hogy bármi hatást is értek volna el. Egy ellen­séges repülőgépet, amely a tenger­­szérek fölött elszállott, egy repülő­gépünk megtámadott és elkergetett. A balkán harctér Nincs esemény — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról február 29-én hi­vatalosan jelentik: Nincs újság. Hofer altábornagy a vezérkar főnökének a helyettese. Orosz sereg a finn határon Stockholm, február 29. Az egész finn határt orosz csapatok szállották meg. Verdun ostroma London, február 29. A Times írja: VERDUN-nél 25 német hadtest kon­centráltatok. Parancsnokuk BESELER tá­bornok. Jelenleg 118 német divízióból 25 van offenzívában, ezért újabb támadás vár­ható előreláthatólag a Champagneban. Berlin, február 29. A Deutsche Tageszeitung írja: Hau­­m­ont falu egy óriási halálkatlan, amelybe a német nehéz ütegek lövedékei minden élő­lényt és minden falubeli holmit összesöpör­tek, semmi sem maradt épen, minden meg­szűnt élni: egy fantasztikus sírgödör a falu. P­á­r­i­s, február 29. A Petit Párisien szerint a v­e­r­d­u­n­i helyőrséget más terepre szállítják el. letartóztatott követcsalád B­é­c­s, február 29. A Neue Freie Presse irja: Az olaszok Korfuban letartóztatták Szureja Flora bécsi albán követ fiát és leányát. Előbb Rómába, onnan Siciliába hurcolták. Franciaország hangulata P­á­r­i­s, február 29. B­r­y­a­n­d a pártvezéreknek a kama­rában azt mondotta, hogy a hadvezetőség nyugalommal nézi az eseményeket. Clemenceau lapjában elismerőleg szól a németek szervezettségéről, amely Irigylésre méltóan megállta helyét V­e­r­­dunnél. A központi hatalmak verhetetlenek Lugano, február 29. Fradeletto olasz radikális képvi­selő kijelentette, hogy a központi hatalmak leverése ebben a háborúban lehetetlen. Az orosz harctér Nincs újság — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról február 29-én hi­vatalosan jelentik: Nincs újság. Hofer altábornagy a vezérkar főnökének a helyettese. Nincs változás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról február 29-én hivatalosan jelentik: Nincs változás. Legfőbb hadvezetőség.

Next