Dunántúl, 1916. április (6. évfolyam, 75-99. szám)

1916-04-01 / 75. szám

VI. évfolyam. 75. szám. Szovftböt­éses, 1016. április 1. Szerkeszőség­. Lyc­eum-utca 4. sz. rosaer KeSzto: KÉSHÁJRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. e­ttfieetési ár: Égési én* . . . 24’— Félén* .... 12— Negyedévre . . . 6 — Egy hóra .... 2— Egy szud­án 8 finér. Kiadóhivatal: Lyccom-utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. ............................................................................................................................................................................................................................................^rr^^aiTm^Vlív^ A divat túlkapásai ellen ötven arisztokrata hölgy írta már eddig is alá, azt a nyilatkozatot, hogy a háború tar­tama alatt selymet, csipkét, bársonyt nem té­tetnek új ruháikra, hogy magyar és osztrák szakerőkkel együttesen irányt akarnak szab­ni a tavaszi divatnak. Ez a divat legyen íz­léses, egyszerű és olcsó, mert a pénznek most ezer más helye van úgy a magánháztartás­ban, mint nemzetgazdaságban. Az arisztokrata hölgyek célja az, hogy föl­szabadítsák a divat háborús hóbortjaiból az emberiség hosszúhajú, de rövid eszű felét. Selymet, bársonyt, csipkét ugyanis csak a semleges külföldről vagy éppen az ellenséges államokból lehet ma behozni. A fizetési eszköz drága arany, a mi pénzértékünk szerint nagy ráfizetéssel. Vájjon lesz-e a mozgalomnak eredménye? Pallavicini őrgrófné neve súlyos név. A felsőbb osztályoknál bizonyosan lesz, ámbár azoknál valóban inkább hazafias cse­lekedet lesz, mint a szükség indokolta taka­rékoskodás, ha megvonják maguktól azo­kat a drága cifraságokat, amiket békeidőben is rendesen túlfizet az asszonynép. De utá­nuk indul polgári középosztályunk s népünk­nek az a fele, amely ma, sokszor a férfi ellen­őrző szeme nélkül, vezeti a gazdaságot s olyan pénzeket lát kezénél mint azelőtt soha­sem. Vagy tovább is hódol olyan bolond di­vatnak, amely akkor szabott be szoknyát és csizmacipőt, mikor a szövetből s bőrből szi­­­kiben voltunk s ennek a cimén a bőrgyárosok háromszorosan uzsorizottak a sok libaeszü és pávás hiú leány meg asszony zsebekbe? Nagy kérdés ez, de mi reméljük, hogy a komolyabb rétegeknél lesz eredmény. Végre is a magyar társadalom zöme nem áll busás jövedelmű hadseregszállitókból és félvilági kokottból, hogy könnyen dobálhassa pénzét s polgári közönségünkben is erőre fog kapni a hazafias érzés. Egyébként a divat­hóbort nálunk már nem is divat, hanem majmolás, túllicitálása a má­sik új ruhájának. Ez a divat utánzás, ahogy megindul a társadalom legmagasabb osztá­lyától, úgy követik a többiek a legalsóig. És mire a legfelsőbb osztálytól a legalsóbb tár­sadalmi osztályig ér le a divat, addigra úgy elferdül, hogy már nem is divat. Ha már nem lehetünk meg divat nélkül, le­gyen az idei divat az egyszerűségnek s a szolid ízlésnek divatja. Mi férfiak éppen oly tisztelettel fogjuk nézni ennek az egyszerű­sített divatnak külsőképen is viselt jelvényét, amilyen megrovással mértük végig a csizma­­cipők és a hatméteres aljaknak a mai hábo­rús drágaságban semmiképen nem illő hó­bortját. (*) Utalancourt egészen a németeké Újabb francia állásokat foglaltak el a németek — Az angolok 3 repülő­gépet vesztettek — Szünetelnek az orosz és olasz támadások A francia harctér Jtalancourt község elfoglalása — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállás jelenti hivata­losan március 31-én. Az arcvonal több szakaszán derült idő­járás mellett mindkét részről észrevehe­tően megélénkült a tüzérségi tevékenység. A MAAS-tól nyugatra MALANCOURT helységet és a mindkét oldalról csatla­kozó francia védműveket rohammal el­foglalták. 6 tisztet és 322 főnyi legénysé­get sebesületlenül elfogtak. A keleti parton a helyzet változatlan. DOUAUMONT erődtől délre a francia árkoknál rövid közelharcok fejlődtek. Angolok légi harcokban ARRAS és BA­­PAUME környékén 3 kétfedelűt vesztet­tek. Utasaik közül 2 meghalt IMMELMANN hadnagy ezúttal immár a 13-ik ellenséges repülőgépet lőtte le. Legfőbb hadvezetőség: Az orosz harctér Ágyúharcok — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A­ német nagy főhadiszállás jelenti hivata­losan március 31-én. Az oroszok tegnap is arra szorítkoztak, hogy az eddig megtámadott arcvonala­kon erősen lőtték állásainkat. Legfőbb hadvezetőség: A helyzet változatlan — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan március 31-én. Nem volt újabb esemény. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Az olasz­ harctér Az olasz támadások szünetelnek — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan március 31-én. Igen kedvezőtlen időjárás miatt a har­cokban szünet állott be. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese, a besszarábiai frontról Csernovitz, március 31. A besszarábiai fronton kisebb tüzérhar­cok folynak. Legutóbb megrázó epizód játszódott le egy orosz támadás visszaverésénél. A teljesen visszavert gyalogsági támadás után az oro­szok fejvesztetten menekültek vissza állá­saikba. Tüzérségünk erre megsemmisítő tü­zelést kezdett a fedezékek ellen. Erre az oro­szok innen is futni kényszerültek. Kézigráná­tokkal kezükben hagyták el állásaikat s pár pillanat múlva a kezükben tartott kézigráná­tok egymás után robbantak fel. Az oroszok­nak majd minden embere elpusztult, mert a még életben maradtakat gépfegyvereink szed­ték le. Állásaink előterét orosz halottak és sebe­sültek tömege borította. Pasics revánsra biztat Frankfurt, március 31. A Frankfurter Zeitung jelenti Párisból: Pasics kijelentette, hogy a balkán szö­vetség készen van a revánsra. Az alkalom is igen kedvező, mert az ellenségnek kevés hadereje van Szerbiában. Két győzelem után tönkre lehet tenni. Francia jelentős a Balkánról P­á­r i­s, március 31. A francia balkán haderők főparancsnok­sága jelenti: Miután német felderítő osztagok nagyobb tevékenységét állapítottuk meg Tengeli­­től délre a határ felé előnyomultunk. Már­cius 26-án ágyúzták a német tábort. Az angol lovasság március 27-én elfoglalta az előretolt állásokat. Szaloniki legutóbbi bombázása alkalmából 23 ember meghalt, 25 megsebesült. A határ mentén a német tüzérség megle­hetős tevékenységet fejt ki. Elnökváltozás Kínában Peking, március 31. Sanghajból érkező jelentés szerint: J­­i­a­n­s­i­k­k­á­j lemondása küszöbön van. Utódjául Liu Yang Hung jelenlegi alel­­nököt emlegetik. A­­min hadügzminiszter lemondott To­k­i­ó, március 31. Oka japán hadügyminiszter lemondott. Japán Oroszországinak London, március 31. A Havas-ügynökség jelenti: Japán újabban nmét­­2 páncélost és egy cirkálót engedett át Oroszországnak, amiket az orosz-japán háború alatt az oroszoktól­­ zsákmányolt.

Next