Dunántúl, 1916. június (6. évfolyam, 126-147. szám)

1916-06-01 / 126. szám

VI évfolyam, 126. szám. Csütörtök m. ÍSE,*" 1 ■' Sí i® in 8 fulár, nad«B¥atai, 4. szám. UkM tafetája, 222. Át/ ?écs, 1916. jsttius 1. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Főszerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja, 650. szám­. Kéziratokat nem adunk vissza. Tisza a békéről Tisza István gróf miniszterelnök ma nyi­latkozott a Berliner Tageblatt munkatársa előtt a békéről. A miniszterelnök a követ­kezőket mondotta: — Kétségtelen, hogy az utób­bi hónapokban megerősödtek a békefeltételek, amelyek a mi ré­szünkről régebben is meg­voltak. A leg­utolsó békefeltétel most alakul ki, hogy az olaszokat elűzzük a monarchia terü­­­­letéről. Hogy a béke szubjektív feltételei adva vannak-e azt Poincarré és Grey kijelentéseiből nem lehet megtudni. Most ép úgy, mint eddig ellenségeinktől függ a béke helyreállítása. — Ámbár nem látom, hogy milyen momentumokra helyezik ellenfeleink a reményeiket, mert azok a várakozások, amelyeket Itália csatlakozásához, Romá­nia és az Egyesült­ Államok állásfoglalá­sához és saját balkáni akciójukhoz fűz­tek tévesnek bizonyultak. Mi, amikor az ellenség agresszív törekvéseit letörtük nem csináltunk titkot békekészségünk­ről. — Amint Bethmann-Hollweg vagy Grey, úgy én is kívánom a békét, amely Európának tartós nyu­galmat biztosítson. Hol kell a monarchiának a béke biztosítékait ke­resnie azt megmutatja a háború történe­te anélkül, hogy a szükséges garanciák terjedelméről nyilatkoznék. Majd arról szól a miniszterelnök, hogy az Ausztriával való gazdasági megegyezéssel meg van elégedve. A Németországgal való kereskedelmi szerződés a rendes mederben halad. A nemzetiségi kérdésről kijelentette, hogy Magyarország nem zárkózott el az idő követelései elől és most inkább, mint va­laha súlyt kell helyezni a magyar állami­ságra. A pápa politikai levéle Hága, május 31. Tacci Porceri brüsszeli nuncius Há­gába érkezett és kihallgatáson volt Vilma királynőnél, majd a külügyminiszterrel ta­nácskozott. A nuncius a pápa megbízásából járt Hágában és a pápa egy levelét nyúj­totta át Vilma királynőnek. A pápa levelé­nek nagy politikai jelentőséget tulajdoníta­nak. Arsiero és Asiago a miénk Csapataink elfoglalták Arsierot és Asiagot — A Honte Saldo, Honte Fiara és Honte Pirafora hegyeket birtokukba vették — Fél hónapi támadásunk óta a foglyok száma 30-388 — A németek sikeresen harcolnak a franciákkal - Besszará­­biában és Volnyniában folyik a harc — A Balkán csendes Hi olasz harctér Újabb térhódítás Arsierót és Asiagót is elfoglaltuk — Hivatalos jelentés. . .4 miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan május 31-én. A császári és királyi fensége Jenő fő­herceg vezérezredes vezérlete alatt TI­­ROL-ból előnyomult haderők elfoglalták ASIAGO-t és ARSI­­ERO-t. Az Arsierotól északkeletre eső térsé­gen csapataink elűzték az ellenséget a Galliából és rohammal elfoglal­ták e helységtől északra levő magaslatot. A MONTE BALDO és MONTE FIARA birtokunkban vannak. Asiagótól nyugatra az Assa szakadék­tól délre kezdődőleg az elfoglalt Punta Corbina erődműnél zárt harcvonalban állunk. A Posina patakon át előrenyomult erők elfoglalták a MONTE PRIA­­FORÁ-t. Az olaszok újabb kétségbeesett kísérletei, hogy a Betalle-tól délre levő állásainkat elragadják hiábavalók voltak. A támadásunk kezdete óta ejtett f­é­l hónap alatt 30.388 olaszt közöt­tük 694 tisztet fogtunk el. 299 ágyút zsákmányoltunk. Ma reggel több tengeri repülőgép szá­mos bombát dobott a san giorgi die no­­garai pályaudvarra és az ottani katonai telepekre. A pályaudvar épületében négy találatot figyeltünk meg. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. EttBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBniiBBnBBBHBB Az oroszok vandalizmusa Berlin, május­­31. A porosz képviselőház elé terjesztették az oroszok keletporoszországi pusztításainak képét. E szerint az oroszok 1620 embert megöltek, 430 emberen testi sértést ejtettek, 1025 embert elhurcoltak, 366 nőt meggyaláz­tak, 40­50 gyermek származott. Az Anglia elleni támadások áldozata Frankfurt, május 31. A Frankfurter Zeitung írja: • Az angol alsóházban bejelentették, hogy a tengerparti támadásoknak eddig 141 ember esett áldozatul és 600 megs­ebesült. A Zep- I p e 1­­ n e­k 44 légi támadásának áldozata­­ 439 ember és a sebesültek száma 1005. A francia harctér Sikeres harcok — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelenti! május 31-én. Ellenséges torpedónaszádokat, ame­lyek a tengerparthoz közeledtek tüzér­ségünk tüze elűzött. A Labasse csatorna és Arras között szakaszon élénk tüzérségi tevékenység tovább tart. Neuve Chapellenél és ettő északkeletre német járőrök vállalkozása sikerrel jártak, 38 angolt közöttük egy tisztet elfogtunk. Egy gépfegyvert zsák­mányoltunk. A Maas-tól balra megtisz­títottuk az ellenségtől Cumieres falutó délre levő cserjéket és bokrokat, miköz­ben 3 tiszt és 88 főnyi legénység jutot kezünkre. A május 29-iki támadás alkalmával , Cautelle erdőbe beépített hajóágyút, 1­ gépfegyvert, több aknavetőt és más hadi­szent zsákmányoltunk. A Maas mindké partján továbbra is igen élénk a tüzér­ség tevékenysége. Legfőbb hadvezetőség az olasz nép remeg Lugano, május 31. Varese, Milano és Novarra kerü­letéből menekülnek az olaszok. Burge­n-től északkeletre, északra és délre, valamint a S­t­r­i­g­n­o völgyben elrendelték a városok, községek kiürítését. Róma, május 31. A Popolo d'Italia irja: ! A magyar és osztrák csapatok offenzí­­vája megrázta egész Olaszországot. A vi­­cenzai fensik Olaszország sorsát dönti el. A nép nem hátrál meg, de ha a vezetőség energiája megtörik, talpraáll a nemzet és feledhetetlen eseményeket rögtönöz. Milano, május 31. Minden vasútvonalat katonai parancsnok­ság alá helyeztek. Lugano, május 31. Az olasz sajtónak a monarchia fegyvereit lekicsinylő hangja hirtelen fordulatot vett és a cenzúra engedi, hogy az észak olaszor­szági állapotokat komoly színben állítsák be. A Secolo azt írja, hogy az L'dine—Tre­viso—Fadiua vonal az ellenség számára be­vehetetlen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék