Dunántúl, 1916. július (6. évfolyam, 148-173. szám)

1916-07-01 / 148. szám

VL fvfolyam. 148. szán. Szombat vk vvjolgatu. im szám. paviun«i Pécs, 1916. fulittS t. m m Szerkesztőség: Lyccram-utca 4. sz. Főszerkesztő: KÉSzÁRKY ISTVÁN ér Szerkesztőség telefon)*, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. E« ate ira 8 fUlir.­­­s›sssssss»«»ssss«›sassi%aa‹s›sasaas·s·‡«as«»a»«»....«»«»«.»»^.«.A›*.Yr^^Vi^Y‡^¥rr­iVtlWiAIWllVWlA›V‡ Julius első napját írjuk. Az aratás hónapjába lép­tünk és a háború második esztendejét éljük. Megértük a huszonnegyedik hónapot is, amelynek végén szomorú évfordulóra siklik vissza tekintetünk. Két év előtt kínos bi­zonytalanság feküdte meg a lelkünket. Mi lesz ? ez a ki nem mondott kérdés lebegett akkor az ajkakon. Olyan ijesztő rémnek sej­tettük a háborút, mint a mumust, amivel a kisgyermekeket szokták ijesztgetni. A hó­nap végén pedig tényleg megjelent a falra festett ördög. Először szenzációként hatott. Idegvibráló lázba ejtett mindnyájunkat. Éh­gyomorral, álmatlanul lestük a szenzációit. Ma pedig jóformán megszoktuk a háborút. Érezzük még itt Pécsett, ezen a hozzáfér­hetetlen területen is különböző átkos vele­járóit. Nyögünk a drágaság súlya alatt, pa­naszkodunk sokszor a nincsetlenség átkán, de beletörődünk a változhatlanba. Az idegességünk elmúlt. Az érdeklődé­sünket nap-nap után váltja fel a szürke kö­zömbösség mind apróbb pénzekre. Nagy győzelmek hírének csak pillanatokig tudunk örülni, azután másról, kicsinyes napi dol­gainkról beszélünk. Esetleges veszteségein­ken nem bánkódunk napokig, hanem köny­­nyen napirendre térünk felettük. A huszonnegyedik hónapban már nem új­ság a háború. Annyira megszoktuk, hogy szinte azt hisszük, mindig is háború volt. A múlt oly távoli ködébe veszett el a békés idők emléke, mint a gyermekkorunkban tör­tént események halvány körvonalai. Régi csillagászok az állatkor jegyei nyo­mán kimondták, hogy júliusban a Nap az oroszlán jegyébe lép. Az oroszlán jegyében küzdjük két év óta mi is ezt a háborút. Nem a fiatal oroszlánkölyök játszi csapongásával, hanem az állatok meglett korú királyának tudatos elszántságával. Védekeznünk kell minden csapás ellen, mert mindenfelől az existenciánkat fenyegetik. Élethalálra megy a harc. A fáradó sebzett oroszlán még dü­­hödtebb, mert vért szagolt, nemcsak az el­lenségét, hanem a saját vérét is. De nem vesztjük el a hidegvérünket. A lélekjelenlé­tünk kitart mindvégig. Ellenségeink haditerve a kiéheztetés volt. A második aratástól van már távol a férfi­nép. Másodszor fenik asszonyok a kaszát. Másodszor hajtott érett kalászt a lábon álló élet. Másodszor is ellátjuk magunkat egy esztendőre való élelemmel. Harminchat órás orosz pergőtüzek ellenére is katonákat szabadságolt a hadvezetőségünk az ara­tásra. Amíg a csatatereken a halál kaszája vág rendeket, itthon minden két dologhoz lát. Két év előtt júliusban pattant ki a világot felgyújtó szikra. Nem mondhatjuk, hogy két év után a julius oltja el a lángtengert, de a kaszát fenő kovakő egy esztendei eleség le­vágását készíti elő. A julius segít rá bennün­ket, hogy" Asztheuszként újabb erőre kap­junk és bátran vívhassuk meg a harmadik esztendőt, kigunyolhassuk a kiéheztetési po­litikát és bizalommal várhassuk a béke ha­lászba érését. b. Kolomeát feladtuk Orosz túlerő elől Keloméitól délnyugatra vonultun­lt vissza — Obertynnél és Sokainál visszavertük az oroszokat — az egész fronton támadó ola­­szok tüzérsége saját gyalogságát lövi — Francia kudarcok az egész vonalon — Bősbe lelőtte a 19-ik repülőgépet — Német torpedónaszádok megfutamítottak egy orosz flottillát — előörsi harcok a Vojusa mentén Az orosz­ harctér Kolomeát feladták — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan június 30-án: KIRLIBABÁ-tól északkeletre oszta­gaink visszaverték az orosz támadást-PUTIN-nél KUTY-tól északnyugatra tegnap újra elkeseredett harcok folytak. Itt harcba vetett túlerőben levő ellensé­ges erők nyomása következtében csapa­tainkat a KOLORJKA-tól nyugatra és délnyugatra fekvő területre visszavon­tuk. OBERTYN-tól északra több orosz lo­vastámadás súlyos veszteségek között tüzünkben összeomlott. SOKUL-tól nyugatra a STYR-nél el­lenség hiába kísérelte meg, hogy az előtte való nap német csapatok által el­foglalt állásokat visszafoglalja. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A göröi hídfő erős ágyú- és aknavető­­tűz alatt állott. Ellenséges gyalogság ama kísérletes, hogy PODGORA állásunk ellen előrehatoltan meghiúsultak. A karinthiai arcvonalon kudarcot val­lottak ellenséges erőknek a NAGY PÁL és KIS PÁL, valamint a FREIKOFEL ellen irányuló támadásai. A PUSTER völgyben LILLIAN, INNICHEN és TO­­BLACH helységek messzehordó nehéz ágyuk tüze alatt állanak. A BRENTA és ETSCH közötti terüle­ten olaszok tevékenysége új képet nem mutatott. Erősebb és gyengébb osztagok az arcvonal számos helyén sikertelnül támadtak. A BORKOLA állásunk ellen irányuló egy ilyen támadás alkalmával az olasz tüzérség erősen tüzelt habozva előre­nyomuló saját gyalogsági vonalaiba. A tegnapi harcokban csapataink 300 foglyot köztük 5 tisztet, 7 gépfegyvert és 400 fegyvert szállítottak be. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Újabb német sikerek — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik június 30-án. Egy az Ilsen tótól északra (Dünaburg­­tól délnyugatra) lefolyt ránk nézve sike­res ütközeten kívül az arcvonal északi részén nincs lényeges jelenteni való. Linsingen tábornok hadcsoportja: LINIEWKA előtt délkeletre csapataink által állásukból újból kivetett oroszok ellentámadásai eredménytelenek marad­tak. Több mint száz foglyot ejtettünk, 7 géppuskát zsákmányoltunk. Legfőbb hadvezetőség. Az olasz harctér Olaszok saját gyalogságukat lövik — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan június 30-án. A DOBERDO-i fensik szakaszon akna­harcok tovább tartanak és éjjel SAN MARTINO területen különösen hevesek voltak. Csapataink ismét visszaverték olaszok minden támadását, csak SESZ- től keletre tart még néhány árok meg­tisztítása. A francia harctér Véres francia veszteségek — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik június 30-án. Csapataink úgy tegnap mint az éj fo­lyamán RICHEPPURG-nál azonnali el­lentámadással több helyen visszaverték az angol és francia előretöréseket. Ellen­ség eredmény nélkül folytatja gáztáma­dásait. Az erős tüzérségi tevékenység megszakításokkal tovább tartott. TAHURE-tól délkeletre és a MAISON de CHAMPAGNE majornál előrenyo­muló francia osztagokat véresen vissza­vertük. A MARS-tól balra a 304-es magaslat­nál előrehaladásokat értünk el. A folyó­tól jobbra nem volt gyalogsági tevékeny­ség. A június 23-iki sikereinkkel és a nagy francia támadások elhárításánál beszállí­tott foglyok összesen 70 tiszt és 3200 fő­nyi legénység. BOLKE százados június 27-ikének éjje­lén a THIAUMONT majornál a 19-ik, PARSCHAU hadnagy pedig PEROM­­BES-tól északra június 29-ikén az 5-ik ellenséges repülőgépet lőtte le. BOUREUILLES vidékén (Argonnok) védőtüzelésünkkel leszedtünk egy fran­cia kétfedelűt Legfőbb hadvezetőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék