Dunántúl, 1916. október (6. évfolyam, 174-199. szám)

1916-08-01 / 174. szám

hert A 9/6 7%$ IV. évfolyam.­­?4* szám. Kedd ?Tes, rom. augusztus 1. Előfizetési ár: Egész évre . . . 24­— Félévre .... 121— Negyedévre . . . 6-— Egy hóra .... 2*— Egy szán ára 8 fillér. Kiadóhivatal: lyceum-utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Főszerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁNdr Szerkesztőség telefonja­ , 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. 1 ira­­i mm Budapest, Julius 31. (A Dunántúl telefonjelentése.) A „Budapesti Közlöny“ holnapi száma a következő legfelső királyi kéziratot fogja közölni: Kedves gróf Tisza! Második évfordulóját érjük azoknak a napoknak, amelyekben ellenségeink en­gesztelhetetlen érzülete harcra kénysze­­rített bennünket. Mélyen fájlalom bár, hogy ilyen hosszú ideig tart az emberi­ségre súlyosodó nehéz megpróbáltatás, a felemelő elégtétel tölti el keblemet, ha erre a kemény tusára visszatekintek, a­mely a monarchia megtörhetetlen erejébe vetett bizalmat újra meg újra igazolja. Az ellenséges túlerő folytonosan meg­­­ujuló támadásait dicső szövetségeseink­kel vállvetve és hősiesen visszaverő bútor fiaihoz méltón otthon is azt a lelkesült­ö­­telességérzetet tanúsítja a nemzet, amely egyedül méltó a mai nagy és komoly időkhöz. A győzelem kivívására irányuló egyetlen nagy elhatározás egyesülve fér­fias elszántsággal, hozzuk meg a dicsősé­ges béke kiküzdésére szükséges minden áldozatot. A haza javára szükséges rend­szabályok helyes megértésével viseli el a gazdasági életnek a háború igényelte kor­látozásait és meghiúsítja ellenségeinknek a békés lakosság létének rendszeres ve­szélyeztetésére irányuló gonosz szándé­kait. Szivem atyai együttérzéssel osztja meg minden egyes hívemnek olyan áll­hatatos lelki erővel viselt gondjait: a gyászt az elesettekért, a harcban álló szeretteik miatti aggodalmat, az áldásos békemunka megzavarásával az összes életviszonyok érzékeny súlyosbodását. De a mögöttünk lévő két hadi év lélek­emelő tapasztalataira támaszkodva teljes bizalommal nézek a lassan kint kialakuló jövőbe, abban a boldogító tudatban, hogy derék nemzetem valóban megérdemli a diadalt és a hívőnek azzal a reményé­vel, hogy az Úristen kegyelme és igazsá­gossága nem fogja tőlünk a győzelmet megtagadni. Szükségét érzem, hogy ezekben a ko­­­­moly, de reményteljes emléknapokban­­ kifejezésre juttassam, hogy büszke öröm­mel tölt el a nemzetnek soha nem lankadó hazafias áldozatkészsége és hogy hálás szívvel ismerem el a végleges sikert biz­tosító elszánt magatartást. Megbízom Önt, hogy ezt nevemben köztudomásra juttassa. Bécs, 1916. évi julius hó 31. napján. Ferenc József s. k. Tisza István s. k. Hasonló szövegű királyi kéziratot intézett őfelsége gróf Stürgkh osztrák miniszterel­nökhöz is. " Visszaverjük az oroszokat Kifliballától Meldre a filatszercsapatok győznek — Wolhyniábean 2000 oroszt elfogtunk — Az ellenség a Turya-szakaszott fejti Mi legnagyobb em­lkedésit — fekleres is Souguevalnál meghiúsult az új angol-francia támadás — Olasz fronton az alpiniek vereséget szenvedtek — H törökök sikerei a ferzsa és kaukázusi frontokon — A Balkán harctér csendes III Pross harctér Pfanzer-Sai­n csapatai vissza­verté­k az oroszokat — hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan július 31-én: Kirlibabától keletre emelkedő magas­latokon a Pflanzer Baltin hadsereg csa­patai utolsóelőtti éjjel visszavertek egy orosz előtörést. Délkeletgaliciában a nap aránylag nyugodtan telt el. Buczacztól nyugatra és északnyugatra ellenség támadásait változatlanul a legnagyobb szivósággal folytatja. Itt tegnap is elkeseredett és ma­kacs harc folyt. A szövetséges csapatok összes állásaikat megtartották. Bródytól­­ közvetlenül nyugatra ellenség több éjjeli támadása meghiúsult. Ellenség tegnap Wolhyniában is akárhol intézett roha­mot ismét minden eredmény nélkül ál­dozta fel harcosainak olvasatlan ezreit. R­o­h­a­m­o­s­z­t­o­p a­i STOBICHWO-nál LUCK-tól nyugatra és északnyugatra és a SARNY-ból KOWELBE vezető vasút mindkét oldalán egyaránt ö­s­z­­szeomlottak. STOBYCHWO-tól délre ahol a Stochod balpartján átmene­tileg megvetette lábát ismét visszaüztük. A Wolhyniában harcoló szövetséges csapatok tegnap több orosz tisztet és 2000 főnyi legénységet elfogtak és 3 gép­puskát zsákmányoltak. Jifífer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese, tettük. Az eddigi megállapítások szerint tegnap 1889 oroszt köztük 9 tisztet fog­tunk el. Repülőrajaink az utolsó harci napok alatt szálláshelyek, menetelő és táborozó csapatokra valamint a hátsó összeköttet­­ések ellen intézett támadásaikkal jelen­tékeny kárt okoztak az ellenségnek. Bothmer gróf tábornok hadcsoportja: Az oroszoknak Buczacztól északnyu­gatra és nyugatra fekvő szakaszok ellen folytatott támadásai alkalmával sikerült egyes helyeken a legelül levő védelmi vonalba benyomulniok Innen azonban kivertük őket, valamennyi támadásukat diadalmasan visszavertük. Legfőbb hadvezetésig. Valamennyi támadást visszavessük — hivatalos jelentés. A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik július 31-én: Friedrichstadt mindkét oldalán vissza­vertünk orosz felderítő osztagokat. Csa­torna állásunk ellen intézett támadások Logischyntól nyugatra és Nobelnél (a Strumien mellett Pinsktől délnyugatra) meghiúsultak. Az orosz csapattömegek­nek a Linsingen tábornok hadcsoportja ellen folytatott erős rohamait tegnap is diadalmasan elhárították, ezek ismét a támadók legsúlyosabb veszteségeit ered­ményezték. Ellenség a főnyomást a Ko­­wel—Sarny-i vasút mindkét oldalán Wi­­tonicz és Turja közt a Turyától délre a Lipa mindkét oldalán levő szakaszokra gyakorolta, jól előkészített ellentámadá­sainkkal a Szareczénál (Stobychwatól délre) előnyomult ellenséget visszave­­ rt olasz harctér Az alpíniek meghiúsult támadása — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan július 31-én . A Dolomitokban a Tofana szakaszban tegnap több alpini zászlóalj támadását véresen visszavertük, 135 olaszt köztük 9 tisztet elfogtunk és 2 géppuskát zsák­ig hiányoltunk. Az Isonzó harcvonalon ellenség tüzér­sége hevesen ágyúzta a tolmeini és a görzi hídfőt valamint állásainkat a Monte san Michelen­­höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A balkán harctér Nincs esemény — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan július 31-én. Lényeges esemény nem történt. Köfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Nincs változás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik július 31-én: Semmi újság.­­ Legfőbb hadvezetőség.

Next