Dunántúl, 1916. szeptember (6. évfolyam, 200-222. szám)

1916-09-01 / 200. szám

VI. évfolyam, 200. szánt. Péntek Bécs, 1016. szeptember 1. Előfizetési ári Egész évre . . . 24*— félévre ■ • . . 12*— Negyedévre . . . .•— Egy hóra .... .— Egy szám ára 8 fillér. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Főszerkesztő: KÉS­MARKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Kiadóhivatal: Lgeta Kiadó 4. szám,, Nem sírunk azokért a drága magyar földekért, amelye­ken román horda tapos mostanában. Vérzik értük a szívünk, remeg értük a lelkünk, fojto­gat a fájdalom, de nem sírunk. Ökölbe szo­rul a kezünk és m­ig fenyegetünk feléjük, szent fogadalom támad a bensőnkben. Nem az aljas bosszúállás, de a testét védelmező vérző magyarság fogadalma késztet rá, nem pihenni és nem nyugodni addig, mig vissza nem szereztük az édes anyaföldet, mig meg nem fizettünk emberségesen az orvul táma­dóknak. Szép szál magyar fiúk, talán még a baj­­/ - ’ pujt elő, meglett komoly emberek ős/ i.f.c­avarodott hajjal állanak ellent az elöl etör­őknek. Sebből véreznek és életet ál­doznak ők. Érezzük szenvedéseiket és szi­vünket szaggatja hősi haláluknak Ilire, de mégsem sírunk. Könny nem fut le orcánkon, panaszos szó nem száll el ajkunkról, némán tűrünk és szenvedünk. A hitünk biztat, hogy az igazság feltámad­ a füstölgő romok alól, az emberi véráradatból és győzedelmeskedik a világ minden becstelenségével szövetkezet­tek erején is. Nem sírunk. A fájdalom, amely kínosan éget, új erőt, uj bizodalmat önt belénk. A román csorda magyar földet tapos. Úgy érezzük, mintha megsarkantyúzták volna vele a magyar nemzet testét, h­ogy szilaj el­szántsággal rohanjon neki vésznek, vihar­nak, hogy felkorbácsolt szenvedéllyel tipor­jon a leggaládabb ellenre. Nem sírunk és nem félünk. Amerre tekintetünk fordul ellenséget látni mindenütt és mégis mindent ellen lát­tára is él bennünk a jövőben való bizalom. Szent hitünkkel hisszük, hogy elviseljük a világháború minden megpróbáltatását. Tű­rünk és szenvedünk mindaddig, mig vissza nem fizettünk a leggyűlöltebb ellenségnek. Jól tudjuk, hogy miként az olasz fronton, ugye Erdélyben is azokat az állásokat kellett elfoglalnunk, amelyeket a hadviselés érdeke követel. A győzelmekhez szokott magyar nemzetnek, amely eddig az ellenség földjén vívta harcait, szokatlan ez az új állapot, de mindnyájunk érdeke, hogy ha fájó szívvel is, de megadással és megértéssel fogadjuk. Most mindnyájunknak egy az érdeke a leg­erősebb összetartással munkyálkodni. Mind­nyájunknak egyetlen kötelessége bízni a fegyverekben, az anyaföldért vért és életet áldozó magyar fiuk győzelmében. Éhez a bizakodáshoz vezet az imádság. A magya­rok Istene nem hagyja el, de megsegíti a benne bízókat. Igazságunk tudatában, győ­zelmünk reményében, a megvédett és meg­tartott magyar föld békéjéért a világot uraló hit megdönthetetlen erejével forduljunk imánkkal Istenünkhöz. A huszonhatodik hónapban Herkulesfü­rdőnél visszavertük a románokat — Csíkszeredától nyugatra új állásokba vonultunk — A Kukul-hegyen 200 oroszt elfogtunk — Ellen­­támadásukat visszavertük — A franciáknál heves tüzérharc folyik — A bolgárok tovább nyomulnak előre — Az olasz fronton nincs esemény Román­ és orosz­ harctér A balkán harctér Az antant offenziva kudarca Románok a csíki hegyekben — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan augusztus 31-én. A HERKULESFÜ­RDŐ-től k­etre fek­vő magaslatokon román támadásokat visszavertünk. A CSÍKI hegyekben küz­dő cs. és kir. csapatok a CSÍKSZERE­­J­DÁ-tól nyugatra fekvő magaslatokon levő új állásokba vonultak. Egyébként a magyar harcvonalon a helyzetben lénye­ges változás nem állott be. Az orosz harcvonalon az ellenség tü­zérsége számos helyen fokozott tevé­kenységet fejtett ki. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Visszavert orosz támadás 200 fogoly — Hivatalos jelentés. — .4 miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik augusztus 31-én: RIGÁ-tól nyugatra a DÜNABURGI hídfőnél, a STOCHOD ívben KOVEL- től délkeletre, LUCK-tól délnyugatra és Bothmer gróf tábornok hadseregének egyes szakaszain élénk tüzérségi harcok folytak. A Kárpátokban a KUKUL hegy elfog­­­­lalásánál 1 tiszt és 199 főnyi legénység jutott fogságunkba. Az ellenség ellentámadásait itt vissza­vertük. A LUCK-i és TORCZYN-i katonai te­lepek ellen légi támadásokat intéztünk, amelyek alkalmával repülőink 3 ellensé­ges repülőgépet lelőttek. Egy negyedi­ket augusztus 29-én LU­STOPODY-nál (a Berezina mellett) tettünk harckép­telenné. Ludendorf, első felszállásmester. — Hivatalos jelentés. — A bolgár vezérkar jelenti augusztus 30-án.’ A macedóniai fronton nem fordult elő lényegesebb­ változás. Csapataink elér­ték és elfoglalták a kijelölt állásokat s most megerősítik azokat. Miután az el­­íc.HSt g a szén edet* veszteségek i.­kertében kudarcot vallott offenzivájával, az egész fronton ártalmatlan ágyúzásra szorítkozik, csak az OSZTROVO-tótól északra ésj_* MATNICA völgyében eről­ködik uj elln t­ámadásokkal, hogy elvesz­tett hadáll­ait visszaszerezze és siral­mas helyzetén segítsen, azonban minden támadási kísérletét visszautasítottuk. A TAHM­OSZ-tón ágyúink tüzelésével 2 ellenséges gőznaszádot elsülyesztet­­tünk. Egy ellenséges hajóraj eredmény nélkül ágyúzta a MESZTA folyó torko­latát. BÜK vasútállomása mellett ellenséges repülőraj megtámadta a hidat, de a tá­madás sem anyagi kárt nem okozott, sem emberéletben nem volt veszteség. Nincs esemény — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan augusztus 31-én: Nincs nevezetesebb esemény. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Csend van — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik augusztus 31-én: Jelentős esemény nem történt. Ludendorf, első főszállásmester. Az olasz harctér* Nincs újság — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan augusztus 31-én: Nincs nevezetesebb esemény. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökeinek helyettese.

Next