Dunántúl, 1916. október (6. évfolyam, 226-250. szám)

1916-10-03 / 226. szám

VI. évfolyam, 226. szám. Kedd Szécs, 1916. október 3 Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Főszerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési ár: Egész évre . . . 28­— Félévre .... 14­— Negyedévre . . .­­— Egy hóra .... 2­40 Egy szám ára: 10 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum­ utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. Ez a tél is jól kezdődik. Olyan hideg van már most, hogy szinte fogvacogva didergőnk. Olyan hideg van, hogy a Duna vize is befagyna, ha nem szégyenlené magát.. Mert október első napjain még sem illik mindjárt fagyni­. Mi szeretjük a hideg időt, de csak nyáron. Té­len a jó melegről szoktunk esténként ábrán­dozni. Októberben és háborúban azonban legkevésbbé szeretjük a telet. Ha már min­denáron jönnie kell, úgy jöjjön decemberben, Karácsony táján és távozzék lehetőleg rög­tön, vagy legalább is február elejével. De október hónapban telet kezdeni, az kissé sok. Az már visszaélés ami jámbor, birkatürel­münkkel. Az már merész kihasználása a há­borús terhektől, szenvedésektől roskadozó közönségnek. A korai tél egy újabb csapás volna ránk, amolyan kisebb számba menő hadüzenet testi épségünk és pénztárcánk ellen. A korai hideg idő nagyon is készületlenül ér bennün­ket. De ha elkészülnénk is, ki győzne végig fűteni egy egész telet októbertől­ márciusig? Ki tud téli gúnyát beszerezni? Ki tud manap­ság csak egy pár cipőtalpat is megfizetni anélkül, hogy fájdalmasan fel ne szisszenjen, mintha csak eret vágtak volna rajta? Hol van a fix fizetésű emberek számára az a va­gyon, amelyből a téli időkre godoskodni tudna? Jól tudjuk, hogy ha egy családapá­nak, mondjuk 500 korona havi fix fizetése van, akkor pedig már nagyon előkelő állást kell betöltenie, és mégis beüt a katasztrófa, ha be kell szereznie télre három öltözet ru­hát. Egyet a feleségének, egyet a fiának és egyet magának. Mert a két év alatt már min­den ruhát, még a frakkját is, amelyet még boldogult vőlegény korában csináltatott, hét­köznapi használatra alkalmazva elkoptatott. Három öltözet ruha ma 600 korona, de akkor még hálát kell rebegni, hogy előkelő protek­cióval, igen potom áron hozzá lehetett jutni. Tehát a fix fizetésű családapa egy havi fize­tésére 100 koronát ráfizet és egy hónapig nincs joga megélni. Télikabát, cipő, kalap, lakbér, háztartási cikkek és egyéb ilyen luk­­szusdolgokra pedig egyáltalán nem telik. Arra még gondolni sem szabad, hogy a hi­deg ellen védekezzék szomorú otthonában, ahova lyukas nyári kis kabátban, üres gyo­morral menekül. Szén, fa, fűtés eléredtetlen vágyak a havi fizetésesnek. Ha nagyon jól viseli magát és ha már két nap óta felkopott az álla, esetleg álmodhatik róla, mert azt tartja a tapasztalat, hogy aki keveset eszik, az szépet álmodik. Milyen szépeket álmod­hatik akkor az, aki semmit sem eszik. Egy szó, mint száz, a havi fizetéses télen nem fűt fát, hanem fűt-fát összehord és amellett me­legszik. Ettől a melegtől pedig fázunk, épen azért félünk az idei téltől, a korai hidegtől, a­mely ép úgy szed majd áldozatokat a ritkuló szép magyar sorból idehaza, mint a széllel bélelt lövészárok-otthonokban. A harmadik háborús téltől jobban félünk, mint az esetle­ges negyediktől. A korai hideget szeretnénk valahogy elriasztani és visszakérjük, vissza­sírjuk a jó meleg napokat, visszavárjuk még az idén a vénasszonyok nyarát. Karcok Erdélyben Orsovánál és Petrozsénynél csapataink visszavették a magaslatokat — Ragykasüllő mentén az oláhok tért nyertek — A Kárpátokban szünet — A Bródy—Lemberg vasút mentén visszavertük az orosz támadást — Angolok­ franciák a Somme mentén 20 kilométeres fronton támadnak — Olasz-fronton ágyútűz — Strama partján németek megtámadták az angolokat Román harctér Visszafoglalt magaslatot! — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan október 2-án. Orsova szakaszában csapataink az ellenségtől néhány magaslatot elragad­tak. Petrozsénytól nyugatra elfoglalták Obozora magaslatot. Románok ellentá­­­­madásait visszaverték. Küküllő mentén előcsapatainknak Székelykeresztúrtól ki kellett vonulni. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese a­dásra, de csak egyes helyeken sikerült, ezeket az előretöréseket tüzelésünk visz­­szaverte. Ma reggel ellenség nagy osz­lopokat küldött Svinyuchtól északnyu­­­­gatra állásaink ellen, hol ellentámadással visszavertük. Höfer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese a Oláhok Kagtg­ühülténél tért nyertek — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállástól jelentik október 2-án. Nagyküküllő mindkét oldalán románok e tért nyertek. Orsovánál és északra szö­­­­vetségeseink sikerrel támadtak. Hátszegi hegységben Strij völgyének mindkét ol­dalán ellenséges támadásokat visszaver­tük. Mackensen vezértábornagy hadcso­portja:­­ Bukaresttől délre ellenséges csapatok a Duna jobbpartján lábukat megvetették. Toprassartól délnyugatra ellenség táma­dásait visszavertük. Ludendorff, első főszállásmester. Orosz harctér 2524 orosz fogoly — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan október 2-án. Károly Ferenc József lovassági tábor­nok hadser­eg-harcvonala: Kárpátokban szünet. Brzezanytól dél­keletre néhány árokrészért harc fejlődött. Lipót bajor herceg vezértábornagy hadsereg-arcvonala: Brodytól Zlocovig vivő után német-­­ osztrák-magyar csapatok ellentámadás­sal visszafoglalták tegnapelőtt elvesz­tett egész területet. 24 orosz tiszt, 2300 katona és I1 géppuska a zsákmány. A Brody—Lemberg vasút mentén orosz támadások kudarccal végződtek. 200 hadifoglyot ejtettünk. Wolhyniában Tert­­sánszky hadserege egész nap legsúlyo­sabb tüzérségi tüzelés alatt volt. Ellen­ség időnként saját lövészárkait lövette, hogy a gyalogságot előrehajtsa táma­ Visszavett állások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 2-án: Lipót bajor herceg vezértábornagy hadsereg-harcvonala: Lucktól nyugatra a tüzérségi tevé­kenység folyton fokozódott. Ellenséges támadásokat zárótüzelésün­k megindítá­sakor elfojtott. Orosz tüzérség hiába pró­bált gyalogságot saját lövés­zárkáiból tü­zeléssel támadásra kergetni. Mojninál rövid ideig tartó közelharcban voltak. Meliot altábornagy által vezetett táma­dás Graberkától északra ellenség által 30-án tőlünk elvett állást visszaszerezte. Ellenség több mint 1500 hadifoglyot ha­gyott. Kísérletei, hogy visszavessen ben­nünket meghiúsultak. Éppen úgy mint a Brody—Lemberg vasút mindkét oldalán ellenünk intézett támadásai is, melyekben 200-nál több foglyot ejtettünk. Ludendorff, első főszállásmester. Francia harctér Csata 20 kilométeres fronton — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 2-án. Rupprecht bajor trónörökös vezértá­bornagy arcvonala. Sorométól északra a csatatéren ismét erős harcok. Angolok-franciák 20 kilo­méternél szélesebb arcvonalon Thiepval és Rancourt között előkészítő tüzelésük­nek legnagyobb fokozása után támadásra törtek előre. Jól vezetett tüzérségünk sok helyen véresen visszaverte. Rendithe- i tetten gyalogságunk közvetlen a Som­­m­­etól északra franciák részlettámadását visszaverte. A csata egész éjjel tartott és még folyik. Sommetól délre élénk tüzér­ségi harc. A trónörökös hadcsoportja, Le Mesniltől északra Champagnéban német felderítő osztag sikerült vállalko­­­­zásán egy tisztet és 38 katonát szállított be. Egy léghajó Calaisban katonai berende­zéseket támadott. Ludendorff, első főszállásmester.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék