Dunántúl, 1916. november (6. évfolyam, 251-274. szám)

1916-11-01 / 251. szám

Szerda 9. évfolyam, 251. szám Bécs, 1916. november 1 Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Főszerkesztő: KÉSMÁRKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. EUFizetési irt Egész évre . . . 28'— Félévre .... 14'— Negyedévre . . . .— Egy hóra .... 240 Egy szál ára: 10 fillér, Kiadóhivatal: Líceum­ utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222, borítja be holnap a hősök sírhalmát. Meg­halkul­ a szavunk, összeszorul a szívünk, ha a sírok közt járunk. Az emlékezés fájdalma­san tépi fel a régi sebeket. A szív minden dobbanása, egy-egy nyilalása a fájdalomnak. Mig a temetőkertben komor arccal, fájdal­mas gondolatokkal járunk, mig suttogó szó­val hősök neveit olvassuk esőverte fejfákról, mig virágot szórunk a csupasz sirkantokral, mig a szenvedés és a haláltól való félelem remegted az élőket, addig boldog pihenés­ben édes álmot alusznak a temetők meg­békélt, néma lakói. Az élet minden szenve­désén és megpróbáltatásán túl vannak már. Mi sírunk közöttük. Megborzadva gondolunk­­ arra, hogy szűk koporsóban, a hideg föld­ben, oszlásnak indult testtel pihen az, aki­hez hozzánőtt a lelkünk, akit szerettünk. Egész testünkben megremegünk attól a gondolattól, hogy talán még ma, vagy hol­nap, vagy azután, mi is kihűlt testtel, meg­üvegesedett szemekkel koporsóba kerülünk, kivisznek és nem jövünk többé vissza a te­metőből, ahova­ holnap a szeretet, az emlé­kezés, a kegyelet visz el látogatóba. Mintha csak valami láthatatlan szellem suttogna a fülünkbe: — Nézz körül ebben a ma népes és eleven életet mutató temetőben. Ez a ha­lottak birodalma. A tiéd is. Mert hiába min­den, vagyon, tudomány, boldogság és bármi a világon, minden élet idevezet. Idejutsz te is, ma vagy holnap, ki tudja, de egyik nap abban fogod hagyni a munkát és közénk térsz a holtakhoz.­­ bennünk rejtőző életösztön menekül még a gondolatától is annak, ami a meg­semmisítő halál körül forog. Sírunk, zoko­gunk, ha közelünkből elragad valakit. Pedig az élet szenvedéseitől, a sorscsapásoktól, bűnös emberektől és a magunk bűneitől, az elkövetkezhető további rossztól ment meg a halál. A élet lezáródása, a mindentől meg­­váltó halál a legbiztosabb és legigazabb boldogság. A temetőkert a boldogok biro­dalma. A hősök sírja dicsőséges emléke egy szén fiatal életnek. Amikor közöttük já­runk nincs jogunk őket siratni. Ha mégis a fájdalomtól összeszoruló szív sírásra fa­kaszt, csak önmagunkat sirathatjuk. Csak az­okokon van ingunk sírni, akiknek még sok bűnt. Sok hibát kell jóvátennünk, míg eljut­hatunk megtisztuló lélekkel, a halál boldo­gító nyugalmába.­­ Halottak napján virághalommá változik a csunasz­éirhalom. A szeretetnek, boldogság­nak­ minden földi dolog múlásának legszebb szimbóluma a virág. Virágot kell szórnunk a hősök sim­ára is. Apró gyertyák fénye nem fog csillogni a temetőkben, hisz oly sötét az él­et. nlvan borongós a lelkünk. Éhez a fái­­önbuas bánathoz fekete gyászhoz jobban il­­lik a­ fénytelenség, a bus hangulathoz a sötét- Szén halált halt hősök, örök álmot alvó bnVW emberük és illatos virágok közt já­­runk bnnnan. Ünnep lesz ez számunkra é­s az Tc+prrrral való beszélgetés, imádság száll el a flottákért, akiknek a gyertyák anró libegő ig’-i helyett az örök világosság fényes­­kedik. 10.000 oláh fogoly Az erdélyi zsákmány októberben 37 ágyú 47 gépfegyver Román harctér Az október havi zsákmány — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan október 31-én: Károly Ferenc József lovassági tábor­nok hadser­eg-harcvonala . Orsovánál és az erdélyi déli határ­­­ hegyek túlsó oldalán tovább folyik a harc. Csernaholvíztől északra és Kampo­­lungtól északra meghiúsultak románok támadásai. Magyarország keleti határán és az Erdős-Kárpátokban aránylag tegnap is nyugalom volt.­­ Falkenhayn tábornok osztrák-magyar­­ és német haderői október 10-ike óta 151 tisztet és 9920 főnyi legénységet fogtak el. A zsákmány 37 ágyú és 47 gépfegyver,­­ 1 zászló és sok hadiszer. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Harcok hóviharban — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 31-én.­­ Károly Ferenc József lovassági tábor­nok hadser­eg-harcvonala, Erdély keleti határán nyugalom. A déli határhegységekben sűrű köd és időnkénti hóvihar dacára a harcok to­vább folytak. Kampolungtól északra és Börzenynél Orsovától északra a romá­nok sikertelenül kísérelték meg, hogy visszafoglalják a tőlük elvett magaslato­kat.­­ Falkenhayn gyalogsági tábornok had­serege október 10-ike óta 151 tisztet, 9920 főnyi legénységet fogott el és sok egyéb hadiszeren kívül 27 ágyút, 47 gép­fegyvert és 1 zászlót vett el a románok­tól.­­Mackensen vezértábornagy hadcso­portja, Dobrudzsában helyzet változatlan. Ludendorff, első főszállásmester. Lapunk mai számai 8 oldal. Orosz Jiarctér Elfoglalt orosz állások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról­ jelentik hivatalosan október 31-én. Lipót bajor herceg vezértábornagy hadsereg-arcvonala: Lipnica Dom­ánánál német csapatok, Brzezanytól délre török zászlóaljak el­foglaltak erősen elsáncolt ellenséges ál­lásokat, amely alkalommal 4 tisztet, 170­0 főnyi legénység és 9 géppuska jutott a támadók kezére. Wolhyniában Lobor­­czewknál­ visszavertük az orosz előretö­réseket. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Német és török csapatok sikere — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 31-én.­­ Lipót bajor herceg vezértábornagy hadsereg-harcvonala. Rövid tüzérségi előkészítés után az oroszok Szczara állásunkat Kaszyn mellett virradatkor megtámadták, az el­lenséget véresen visszavertük. Beres­­zeczkótól északnyugatra a Styr felső folyásánál előtéri csatározások a javunk­ra dőltek el. A Narajowka keleti partján Molochowtól északra török csapatok ro­hammal elfoglalták az ellenség több elő­állását. Tovább délre német ezredek Krasnolecietől nyugatra elfoglaltak fon­tos magaslati állásokat és visszaverték­­ oroszok ellentámadásait. 4 tisztet, 170 főnyi legénységet és 9 gépfegyvert szál­lítottak be. Stanislautól délnyugatra orosz osztagok előretörése sikertelen maradt. i:! fit’!? Ludendorff, első főszállásmester. Búvárhajóharc Az U 53. visszatért — Wolff-ügynökség jelentése. — (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Berlin, október 31.­­ Az U 53 tengeralattjárónk az Atlanti óceá­non túl való vállalkozásáról jó állapotban hazaérkezett. 1 '■*'1811

Next