Dunántúl, 1916. december (6. évfolyam, 275-300. szám)

1916-12-01 / 275. szám

2. oldal. retű­kkel bevonultak a templomba. A beszen­­telés után az udvari énekkar elénekelte a Liberát. Ezután a koporsót fáklyák kíséreté­ben a kapucinus atyák vezetésével bevitték a sírboltba, ahova a király, királyné, vala­mint a főudvarmester és a hercegi rangban lévő kamarások követték. A koporsót az elő­csarnokban tették le. A sírbolt előtt A sírbolt kapuja zárva volt. A főszertar­tásmester háromszor kopogott a kapun. — Ki van itt? — kérdezte belülről a guar­­dián, anélkül, hogy a kaput kinyitná. — Ő felsége a legkegyelmesebb császár és király, Ferenc József, — válaszolt a fő­­cerem­óniam­ester. •— Ignosco, — nem ismerem! — hallat­szott a g­uar­dián válasza. — Ausztria császárja és Magyarország apostoli királya, — mondta újból a főszer­tartásmester. — Ignosco, — nem ismerem! A főszertartásmester ekkor újból kopo­gott. — Ki az, a­ki bebocsátást kér? — kér­dezte a gvardián. A főszertartásmester így válaszolt: Egy bűnös ember, a mi testvérünk. Fe­renc József. Erre kinyitották a kaput. Újabb beszentelés és a halotti imádság el­mondása után a főudvarmester átadta a ko­porsó kulcsait a kapucinusok gvardiánjának, mire Károly király kíséretével távozott a templomból. Részletek a temetésről (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentései.) B­é­c­s, november 30. A temetésen résztvevők szántát a rend­őrség egy millióra becsüli. Impozáns lát­ványt nyújtott a temetésen résztvevő ma­gyar küldöttség nemzeti gyászöltönyében Megindító jelenet volt, amikor a király és királyné között haladt fehér matróz sapká­ban Ottó trónörökös sírva. A király szeme is könnyes volt. A temetési menetben a királyi pár után ha­ladt a bolgár cár és Frigyes Vilmos német trónörökös, mindketten magyar huszártá­bornoki egyenruhában, mellükön a Szent István-rend nagykeresztjével, majd a német fejedelmek, uralkodóházak képviselői, Jó­zsef főherceg, Auguszta főhercegasszony, Frigyes és Jenő főhercegek. A gyászszer­tartás pontban 4 órakor végződött. B­é­c­s, november 30. A temetés idején a város utcáin óriási nép­­töm­eg hömpölygött. A közönség soraiban rendkívül sok magyar nemzeti gyászruhát viselő úr és hölgy volt. Lehetett látni csillag­keresztes és palotahölgyeket, úgyszintén ismert titkos tanácsosokat is. Magyarok Bécsben. (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) A Budapesti Tudósító közli: Gróf T­i­s­z­a István miniszterelnök ma délelőtt negyedkilenckor a királyhidai sze­mélyvonaton, amelynek másfélórai késése volt, megérkezett Bécsbe és a bankgassei magyar házban szállt meg; kíséretében volt titkára, L­a t­i n­o v i­t­s Endre dr. Pécs. novemb­er 30. (A Dunántúl tudósítójától.) Ma. Ferenc József király temetése napján gyászba borult Pécs városa. Csendes, szo­morú gyászünnep volt ez a mai. A kéklő eget sötét felhők vonták be. Az épületeken fekete lobogók lengtek. A kirakatokban a gyász szí­ne uralkodott. Az utcákon már reggel nyü­zsögtek a feketeruhás gyászolók, akik a tem­plomokban tartott rekviemeken, az iskolák gyászünnepségeiken vettek részt. A délután folyamán bezárultak az üzletek, 3 óra felé pedig kigyúltak a lámpák. A közönség ellepte az utcákat. Nagy­ tömeg hullámzott a Szé­­chenyi-téren­ és a Király-utcában. A város­nak külső képe ünnepélyes volt és komor. A temetés hangulata ülte meg a lelkeket. Egy csendes, szomorú, fekete nappal áldozott a város az elhunyt király emlékének. A rekviem. A székesegyházban délelőtt 9 órakor gróf Zichy Gyula dr. megyéspüspök mondotta a gyászmisét Ferenc József királyért a legfé­nyesebb segédlettel. A székesegyház fekete gyászba volt burkolva. A főoltárt, a pü­spöki trónt gyászlepellel vonták be. A templomon fekete szőnyeg futott végig. A gyászmise alatt a székesegyház énekkara Griesbacher hatalmas kompozíciója rekviemjét adta elő Glatz Ignác tb. kanonok vezetése alatt. Az or­gonánál Jaksch Ede orgonaművész ült. A főpásztornak Wajdits Gyula prelátus kano­nok, Szilvek Lajos dr., Igaz Béla dr. és Strei­cher József kanonokok. Rézbányay József tb. kanonok, Mosonyi Dénes dr. püspöki iro­daigazgató. Mérő József püspöki szertartó, Bencze László dr. és Speray János karkáp­lánok asszisztáltak a növendék papsággal. A mise után a tumbánál a szokott feloldó­dástól eltérőleg először 4 insulás kanonok, Manny Gábor, Wajdits Gyula, Szilvek Lajos dr. és Streicher József adták meg a feloldo­­zást, míg a legutolsót maga a püspök végez­te. A püspök és az egész asszisztencia egyi­k rendkivü­l nagymértékű fekete bársonyból ké­szült, gazdag aranyhímzésű omnátust viselt, amely­ körülbelül másfélszázad óta van a szé­kesegyház birtokában és csak a legritkább al­kalmakkor van használatban. A templomot zsúfolásig megtöltötte a gyá­szoló közönség. A szentélyben a hatóságok, testületek és intézmények küldöttei minden helyet betöltöttek. A város képviseletében Visy László dr. főispán, Tróber Aladár dr. polgármester helyettes, Reed György taná­csos, Pintér Ferenc árvaszéki elnök, Ober­­hammer Antal rendőrfőkapitány, Tichy Fe­renc és Makay István tanácsosok; a megy­e részéről Szinkovich­­­Károly főjegyző, Be­­nyovszky Manó árvaszéki elnök, Koszits Ákos dr. tiszti főügyész, Feniczy Ignác dr. pécsi járási főszolgabíró voltak jelen. A ka­tonaság részéről Rácz Gábor, Braun Antal és Petrás Miklós honvédezredesek, Tomics Antal alezredes jelentek meg a tisztikar élén. A tábla részéről Arnold Sándor táblaelnök, Chudovszky Géza tanácselnök, Jobst Béla, Neusiedler Antal, Gajáry Béla táblabírák. A pénzügyigazgatóság részéről Heckenast Kál­mán, miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató­val az élén a tisztviselők nagy­ számban. A posta részéről Brunner Olivér, postaigaz­gató többekkel. Az üzletvezetőség részéről számosan jelentek meg Littke Jenő üzletve­zetővel. A jogakadémia tanári kara teljes számban Késmárky István dr. igazgatóval. Klausz Endre kir. vezető ügyész, Almássy István főerdőtanácsos, Aktes Zoltán műszaki tanácsos, Kárpáti Kelemen főigazgató, Bu­­zássy Ábel tb. főigazgató, P. Jablonkay Gá­bor Pius­ gimnáziumi igazgató, a törvényi­­szék, járásbíróság, az iskolák, tantestületek, egyletek vezetői és a város társadalmának sok kitűnősége, akiknek neveit lehetetlen volt mind feljegyezni. * Gyászmise volt a többi pécsi templomok­ban is. A református templomban délután 3 órakor volt a gyászistentisztelet, amelyen Nyáry Pál lelkész mondott szép gyászbe­szédet. Gyászünnepélyek. A püspöki tanítóképző növendékei taná­raik vezetésével résztvettek a székesegyház­ban tartott rekviemen, mely után az intézet­ben gyászü­nnepély volt. Györkös József taár lendületes beszédben áldozott Ferenc József király emlékének. A gyászünnepély a belvárosi állami elemi fiúiskolában is méltó módon folyt le. A ta­nuló ifjúság reggel 8 órakor a belvárosi tem­plomban gy­ászmisén vett részt, amelyet Szőnyi Ottó dr. jogakadémiai tanár mondott. A gyászoló Pécs­ ­ DONÁNTÚL Péntek, december 1. A magyar kormány tagjai: Sándor Já­nos, báró Hazai Samu, Balogh Jenő, T­e­l­e­s­z­k­y János, Jankovic­h Béla, báró Harkányi János, báró G­h­i­fl­á­n­y Imre, és Hideghéthy Imre miniszterek, továbbá báró S­k­e­r­­­e­c­z Iván horvát bán, gróf Wickenburg István fiumei kor­mányzó, valamint számos egyháznagy, köz­tük Csernoch János bíbornok-herceg­­prímás, V­á­r­a­d­y L. Árpád kalocsai érsek, gróf B­a­tt­h­y­á­n­y Vilmos és Glattfel­­d­e­r Gyula püspökök, a görögkeleti román és szerb egyházak püspökei, végül a refor­mátus és az ágostai evangélikus egyházak képviselői részint tegnap, részint ma reggel érkeztek meg. Bécsbe jöttek továbbá Wekerle Sán­dor, Khuen-Héder­váry Károly gróf és Lukács László volt miniszterelnökök. Andrássy Gyula gróf, Apponyi Al­bert gróf, Beöthy­ László, Zichy Aladár gróf és Z­­­ele­y János gróf volt miniszterek. Rendkívül nagy számmal érkeztek a ma­gyar törvényhatóságok küldöttei is. A Bécsbe érkezett magyarok szá­mát ötezernél többre lehet tenni A képviselőház és a főrendiház küldöttségei a délutáni órákban késéssel érkeztek meg Bécsbe. Ferenc Ferdinánd árvái a temetésen. (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) B­é­c­s, november 30. Ferenc József temetésén néhai Ferenc Fer­dinánd volt trónörökös gyermekei mély gyászban vettek részt.

Next