Dunántúl, 1916. december (6. évfolyam, 275-300. szám)

1916-12-01 / 275. szám

Péntek, december 1. • Utána a tanulók az iskola dísztermébe vo­nultak, amely a megboldogult király mell­szobrával, szép dísznövény-csoporttal övez­ve volt díszítve. A tanulók gyászdalokat éne­keltek és alkalmi költeményeket szavaltak. Az ünnepély fénypontja Gedeon Sándor hit­oktató. Julianeumi igazgatónak szép gyász­beszéde volt. Közvetlenül és hatásosan be­szélt a nagy király erényeiről. A gyermekek nagy áhítattal és lekötött figyelemmel hall­gatták a valóban remek beszédet Zichy Géza gróf: „Fáradt vagyok . ..“ hangulatos költeményét • Vámos Rezső IV. osztályú ta­nuló igen kedvesen szavalta. A gyász­énekek betanítása Mussong és Retter tanítók érde­me. A terem ízléses díszítése Seszták városi kertész és özvegy Mihalov­icsné tanítónő buzgalmát dicséri. Az állami főreáliskola tanulói tanáraik ve­zetésével részt vettek a gyászmisén, mely után az intézet dísztermében jöttek össze, a­hol Lajos Ferenc tanár mondott szép meg­emlékezéssel beszéde az elhunyt uralkodóról.­ A gyászünnepélyt szavalat és ének egészí­tette ki. A ciszterci főgimnáziumban délelőtt 8 óra­kor rekviem előtt volt a gyász­ünnepély. A gyászbeszédet Ferenc József királyról K­ranek Döme­­r tanár mondotta, mély hatást keltve. Beszédében gyönyörű gondolatokkal világította meg a sírba szállt uralkodó feje­delmi alakját. Az ünnepséget szavalat és ének fejezte be. IV. Károly király Az uralkodócsalád hódolata (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Bécs, november 30. Az uralkodó pár délután 2 órakor fogadta a német trónörökös látogatását. A temetés után délután 5 órakor Károly király­ és Zita királyné délután 5 órakor az uralkodóház Bécsben időző tagjainak hódolatát fogadta. Este fél 6 órakor Hohenlohe herceg berlini nagykövetünk volt magánkihallga­táson a királynál. A hercegprímás a királynál (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) B­é­c­s, november 30. A király­ ma délben kihallgatáson fogadta Csernoch János hercegprímást. December 21-én lesz a koronázás (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Budapest, november 30. Károly király december 6-án Budapestre érkezik és két napig marad itt, azután visz­­szatér Bécsbe. December 15-én egész ud­vartartásával újból Budapestre érkezik a koronázási ünepségekre. Feltétlenül megbízható forrásból értesü­lünk, hogy a koronázás december 21-én lesz. A magyar kormány bemutatkozása (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Budapest, november 30. A király a magyar kormány tagjainak be­mutatkozását a fővárosba érkezése után fo­gadja. Ugyanekkor megtörténik a törvény­hozás két háza elnökeinek bemutatkozása is.­­ DUNÁNTÚL 3. oldal: Kam­polung a miénk Az oroszok tömegtámadást kezdtek Román harctér Orosz harctér Kampolungot is elfoglaltuk — Hivatalos jelentés. — 4 miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan november 30-án. Mackensen vezértábornagy hadcso­port­ja: A sikeresen előrenyomuló dunai had­sereg a folyón való átkelés óta 43 román­­ tisztet, 2421 főnyi legénységet, 2 nehéz és 36 tábori ágyút és 7 gépfegyvert szál­lított be. Józ­sef főherceg vezérezredes hadsereg­­harcvonala: Falkenhayn tábornok csapatai teg­nap elfoglalták PITESTIT és KAMPOLUNGOT. ■ Kampolungban 17 tiszt, 1200 főnyi legénység, 7 ágyú és számos málha került a bajtorok kezére. Hofer altábornagy­, a vezérkar főnökének helyettese. Ember-ember ellen harcol — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan november 30-án. József főherceg vezérezredes hadser­eg­­harcvonala. Az Uz völgy és a Tatárszoros között az oroszok keményen szorongatott ro­mán szövetségesük tehermentesítésére szánt támadásaikat nagy tömegekkel folytatták. Arz és Köves tábornokok had­seregei csaknem az egész arcvonalon éjjel-nappal elkeseredetten viaskodtak a mindig újra előretörő ellenséggel. Sok helyen ember ember elleni har­cok folytak. Az orosz roham össze­omlott, kis helyi előnyök nem változtatnak azon, hogy az ellenség nagy áldozatai tegnap is hiábavalók voltak. A harc to­vább folyik. Linót bajor herceg vezértábornagy hadser­eg-harcvonala: Nincs jelentős esemény. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyetese. Az oláhoktól vett zsákmány — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik november 30-án. Nyugatromániában visszaszorították az ellenséges utóvédeket. Pitestin kívül tegnap Kampolungot is elfoglaltuk és ezzel megnyitottuk az utat a törcsvári szoroson át. Itt 17 tiszt, 1200 főnyi le­génység, 7 ágyú és számos málha jutott a bajor csapatok kezére, őfelsége „Köni­gin“ nevű vértesezredének Borcke kapi­tány parancsnoksága alatt álló százada Cismestine f elfogott egy 17 tisztből és 1200 főnyi legénységből álló ellenséges oszlopot és ez alkalommal 10 ágyút, 3 gépfegyvert zsákmányolt. Mackensen vezértábornagy hadcso­portja: A dunai hadsereg harcolva előrenyo­mul A románok elleni támadásoknál Aschauer őrnagy­ vezetése alatt schles­­wig-holsteini bu­ckenburgi és bajor tar­talékos vadászok kitüntették magukat. A dunai átkelés óta a hadsereg 43 tisztet, 2421 főnyi legénységet elfogott és 2 ne­héz és 36 tábori ágyút, 7 kis ágyút és 7 gépfegyvert valamint 32 lőszerkocsit zsákmányolt. Ludendorff, első főszállásmester. Előnyomulás Gyurgyevónál — Bolgár hivatalos jelentés. — (A Dunántúl tudósitójának telefonjelentése) Szófia, november 30. A bolgár vezérkar mai közlése: Román front: Oláhországban előrtvo- • múlásunk tovább tart. A Gyurgyevo- Bukarest közti utón csapataink szu­­ronyharcban az ellenségnek véres vesz­teségeket szereztek. Két 21 centiméteres ágyút zsákmányoltunk. Tutrakan és Csernavoda közt gyalogsági tüzelés. Dobrudzsában gyenge tüzérségi tevé­kenység. Az oroszok kis helyi előnyökért súlyos veszteséget szenvedtek — Hivatalos jelentés. — .A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik november 30-án: Lipót bajor herceg vezértábornagy hadser­eg­ arcvonala: Nagyobb harci tevékenység nem volt. József főherceg vezérezredes hadsereg harcvonala. Az Erdős-Kárpátokban és a moldovai határhegységben az oroszok folytatták támadásaikat anélkül, hogy fontos ered­ményt értek volna el Az oroszok súlyos veszteségeket szenvedtek és kis helyi előnyökkel kellett megelégedniök. • Ludendorff, első főszállásmester. Olasz starctér Élénk ágyuharc — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan november 30-án. Görztől keletre és a Karszt fensikon a tüzérségi harc időnként nagyon élénk volt. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese.

Next