Dunántúl, 1917. január (7. évfolyam, 1-25. szám)

1917-01-02 / 1. szám

VII. évfolyam 1. szám. nettcMs­­ár­i Bfész­ém . . . 28 — Pétény .... 14*— Negyedévre . . . T— Egy bóra .... 2*40 Év szál ára: 10 fillér. Kiadóhivatal:­­ jenorfi-utca 4. szám Kiadó tektonja: 222. Kedd Pécs, 1017. január 2 Szerkesztősége Lyceum-utca 4.­ M. Főszerkesztő: KÉSfflARKY ISTVÁN dr Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adtak vissza. ...............­­ I 'm Újabb sikereink Romániában ..........--- — - - — — - - - - - - • * Több hídfőt rohammal elfoglaltunk Orosz-oláh harctér megszállott román községek . — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan január 1-én. A román síkságon harcoló szövetséges haderők az ellenséget utóvéd harcok között BRAILÁ-tól délnyu­gatra, továbbá a RIMNICUL-SARAT és FOCSANI között félúton előre el­készített állásaiba szorítot­ták vissza. A ZABALA, NERUJA és PUTNA felső völgyeiben Russ altábornagy osztrák­­magyar és német csapatainak támadá­sa előrehalad. HARJA környékén zászlóaljaink több egymás mögött fekvő állást rohammal elfoglaltak. Az ellenség min­den talpalattnyi földet vé­delmezett. Tovább északra a cs. és kir. haderők­nél nem volt jelentősebb esemény. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettest elfoglalt orosz támaszpontok — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik január 1-én. Linót bajor herceg vezértábornagy hadser­eg-harcvonala : RIGÁ-tól délre és SMORGON-nál erős orsz vadász különítményeket visszauta­sítottunk. A PRIPJET északi partján PINKS-nél német lovasok gya­logharcokban rohammal el­foglalták az oroszok két tá­maszpontját és egy tisztet és 35 embert foglyul ejtettek. József főherceg vezérezredes hadser­eg­­harcvonala . Német vadászoknak sikerült az E­r­­d­ő­s-K­árpátokban egy ellen­séges őr­házat az őrséggel együtt levegőbe röpíteni. Az UZ és PUTNA-völgy között német és osztrák-magyar zászlóaljak több ma­gaslati állást rohammal el­foglaltak és a románok és oro­szok heves ellentámadásait visszaverték. HERESTRARIT és UNGURESIT a ZABALA-völgyben e­l­­foglalták. Mackensen vezértábornagy hadcso­portja, Nagyoláhország északi részé­ben az oroszokat ismét vissza­­vetettük. A 9-ik hadsereg az ellensé­get RIMNICUL-SARAT és FOCSANI közt félúton levő állásokba, a dunai hadsereg pedig a BRAILAI hídfőbe szorította vissza. Dobrudzsában a német és bolgár csapatok sikerei következtében az orosz h­i­d­f­ő-á­ll -­s MACIN-t­ól keletre lényegesen megszűkült. Teg­nap óta 1000 foglyot ejtettünk és 4 ágyút és 8 gépfegyvert zsákmányoltunk. A Duna deltájánál a bolgár folyam­­biztosító csapatok felkoncoltak mintegy 50 oroszt, akik a Szent- György ágon csónakokon keltek át. Ludendorff, első főszállásmester Olasz harctér élénk tű­sérharc — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan január 1-én. Szilveszter éjjelen az ellenséges tüzérség időnként igen élénk tüzelést folytatott a Karszt-fensik ellen. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Balkán harctér Albánia csendes — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan, január 1-én: _­ Nincs újság. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Macedóniában nincs újság — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentés január 1-én. Különös esemény nem történt. Ludendorff, első főszállásmester. Francia harctér Kincsének harcok — Hivatalos jelentés. —­A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik január 1-én. Lényegesebb esemény nem történt. Ludendorff, első főszállásmester.

Next