Dunántúl, 1917. április (7. évfolyam, 76-99. szám)

1917-04-01 / 76. szám

VII. évfolyam 78. szám. Vasánt&P 1 9 ér* •Egész im Félévre , Negyedévi» &ey btea . in száa In: 1 flWr, Kiadóhivatal: lorwinHitel 4. Mi*. Ködé tersJöaias 222. W-2-e S fees, 1917. április 1 Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. n. Főszerkesztő: KÉSfflARKY ISTVÁN 41 Szerkesztőség teletop«. 650. szám. Kéziratokat nem adnak vissza.­ ­ Húst kell adni a népnek. Ez az egyetlen módja a közéletnezés oly mértékű megjavításának aminőt a legnagyobb érdekek, az életérde­kek megkövetelnek. Kenyér szűkösen van. Aratásig nagyobb bőségre semmi kilátás, sőt a további redukció sincs teljesen ki­zárva. Kenyérrel­ és tésztával tehát nem táplálkozhatunk, legalább is úgy nem, hogy munkateljesítm­ényünk az egész ember tel­jesítménye legyen és a szervezet ellenállá­sát a leselkedő betegségnemző hatásokkal szemben biztosítsa. Főzelékfélék nincsenek és amennyiben igen szűkösen m­ég vannak, megfizeth­etetlenségük mellett élvezhetetle­nek. Burgonya még a szűkre szabott mér­tékben sincs. Vannak családok, amelyek­ ki­lenc napon át nem­ tudnak­ hozzájutni egyet­len krumplihoz, mert mire sor kerülne rájuk, a készletnek már csak hűlt helye van. Nincs elegendő cukor, holott a tejhiány miatt fo­kozott tea­fogyasztáshoz a rendes mennyi­ségnél is több cukor kellene. Nincs elegendő zsír. Heti 10 deka még rántott leveshez is csak szűkösen elégséges. Az általános, fe­nyegető nagy nincsetlenségben arra irá­nyul a figyelmünk, ami van. S ez: a hús. Ezt kell tehát előállítani s a széles rétegeiknek hozzáférhetővé tenni. Különösen hangzik a tanács, de ha egy kissé megvizsgáljuk a dolgot, különössége nyomban eltűnik. Hivatalos jelentésekből megállapítható tény, hogy az ország állatállománya, külö­nösen a szarvasmarha és a sertés, jelenté­kenyen nem fogyott. A nagy marhák (ök­rök) száma ugyan megcsappant, a teheneké, tinóké, üszőké teljes. Sertés is van bőven. A meglevő állatállom­ánynak­ az a része, amely tejtermelésre s a tovább­tenyésztésre nemi feltétlenül­ szükséges, lefoglalandó s a közfogyasztásra bocsátandó lenne. Ezzel kettős célt érhetnénk el. Az egyik az, hogy a megmaradt állatokat jobban táplálhatnék s a még megtakarítható gabonanemiát em­beri táplálkozásra használhatnék; a másik az, hogy a csaknem minden tápláló anyagot egyesítő hússal a népet megfelelő evőálla­potban tarthatnék. Az a szempont, hogy az ország gazdasági állapotának regenerálása szempontjából a­­meglevő állatállományt kímélni kell, mikor az emberekről van szó, nem­ döntő. Az ál­lamra nézve mégis csak­ az ember a legna­gyobb érték, melynek megmentése érdeké­ben minden más értéket fel kell áldozni. Egyedüli az ember pótolhatatlan. Nem­ az egyest, a széles rétegeket értjük. A hús azonban a jelenlegi árak mellett a legnagyobb bőség mellett is hozzáférhetet­len. Vagy le kell tehát szállítani nagy arány­ban a hús árát, vagy pedig Ausztria példá­jára állami kárpótlásban kell a gazdákat ré­szesíteni. A gazdasági élet zavartalanságá­nak biztosítására az utóbbi mód mutatkozik ajánlatosabbnak. Bármelyik segítségmódra is határozza el magát az intéző hatóság, gyorsan kell cselekedni, mert a halogatásnak végzetes következményei lehetnek. E. J. A mai hivatalos jelentések Orosz-oláh harctér —--­ Rohamcsapataink sikere — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik­ hivatalosan március 31-én, Délbukovinában rohamcsapataink ala­posan szétrombolva az ellenséges védel­mi műveket orosz árkokból 2 tisztet, 200 főnyi legénységet és egy géppuskát hoz­tak magukkal. Keletgaliciában és Volhyniában előtéri harcok voltak. Repülőink pedig igen élénk és sikeres tevékenységet fejtet­tek­ ki. Hofer altábornagy,­­ vezírkar siinsikének Felvette»,S­au Coutoremnél visszavertük az ellensé­get tovább délre elérte a Eaudicourt és St. Emiliet Soissonstól északkeletre a franciák tüzelésünkben súlyos vesztesé­get szenvedtek. A Champagneban Ri­­ponttól délre fekvő magaslatokért ma­kacs harc folyt. A támadó vonal szár­nyain visszavertük a franciákat, a közé­pen néhány órára benyomultak árkaink­ba, de azután ott álló házoszt­ályaiiak tá­madásban és szívós kitartásban bevált csapatai kiűzték őket. Ludendorff­ első főszállásmester. Növekedik az orosz ágyutűz — Hiva­talos jelentés. — A miniszterelnök­ségi salióosztály távirata A né.. n­­agy főhadiszállásról jelentik március 31-én: Lipót bajor herceg vezértábornagy hadsereg-harcvonala: Néhány szakaszon különösen a Szo­­chod és a Lipa mentén növekedett az orosz tüzérség harci tevékenysége. Az állásainkba benyomuló portyázókat visszavertük. Wydsitől délre és Novo­­grodektól északkeletre sikeres vállalko­zásaink voltak több erődházat felrob­bantottunk, 75 foglyot és öt aknavetőt szállítottunk be. József főherceg vezérezredes hadsereg­­hadsereg-arcvonala: A Beszterce völgyében Kirlibabától keletre és Merticanescitől délre az oro­szok árkaiba irányuló előretöréseknél több mint 200 foglyot, több gépfegyvert zsákmányoltunk. Mackensen vezértábornagy hadcso­­portja: Helyzet változatlan. Ludendorff, első főszállásmester. Olasz harctér Sikeres vállalkozások — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan március 31-én. Rohamjárőreink és felderítő oszta­gaink sikeres vállalkozásai következté­ben a legutóbbi két éjszaka a tengermel­­léki arcvonal egyes helyein élénkebb volt a harci tevékenység. Csapataink 25 foglyot és egy géppuskát szállítottak be. Az olaszoknak Jamianótól nyugatra és Bigliától délre megkísérelt támadásai tüzünkben meghiúsultak. Arcát újból lőt­ték és az evangélikus templomot erősen megrongálták. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Francia harctér Az ellenség súlyos vesztesége — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik március 31-én­:1 Loos mindkét oldalán angol osztagok éjjeli előretörései közelharcban meghiú­sultak. A Perotnnes—Finsi országút két oldalán angol zászlóaljak­ élénk tüzérségi közreműködés mellett támadtak. Metz Lapunk mai száma a melléklettel 16 oldal. Balkánharctér Semmi újság —• Hivatalos jelentés. — 4 minisz­t­er elnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan március 31-én. Különösebb esemény nem volt. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. Nincs változás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik március 31-én. Helyzet változatlan. Ludendorff, első főszállásmester. Elsülyesztett francia csikáló (A Dunántúl tudósítójának telef­on jelentése.) Q e n f, március 30. Podhuan francia páncélos cirkálót, az Ar­­balete torpedórombolót német tengeralatt­járó elsülyesztette.

Next