Dunántúl, 1917. május (7. évfolyam, 100-123. szám)

1917-05-01 / 100. szám

VII. évfolyam 100. szám. Kedd fees, 1917. május 1 Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. n. Főszerkesztő: KÉSmÁRKY ISTVÁN út Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adtak vissza. Am­ 00E#s 4ws k * 3A^* Félévre .... M*— Negyedém ... T*— Egy Mm . . . • 2*40 Eg szia Én: NI Sztr. KiadóMvatal: Lgam*alei 4. itta. KMÉ MMll 222. Egy napra megáll a munka. Nem a háború véres mun­kája, hanem az az itthoni munka, amelynek kitartó erejétől várjuk a békét. A szocialis­­ták a vörösből, véresre változott első májusi napot megünneplik a munkátlansággal. He­lyes-e, nem a mai időkben a munkának a szüneteltetése, amikor az idő kétszeresen pénz, nem vitatjuk. Elnézően tudomásul vesszük. Jól tudjuk, hogy a magyar munká­sokra is ráfér egy kis pihenés. Mert a ma­gyar munkás nép, amely ma még itthon van szorgalmas, becsületes fia a hazának. Meg­mutatta ezt a háború is. A munkásnépnek egy tekintélyes része dolgozik éjjelt nappallá téve a harcmezőkön is. A munkásnép, ha még annyiszor is a szociáldemokrata párt tagjai és válltartói jólétbe kapaszkodott ve­zéreiknek, mégis nagy tömegükben magya­rok és keresztények. A nemzetköziséghez nincs semmi közük és nincs közük azokhoz a társadalmat felforgató ideákhoz sem, ame­lyeket vezéreik elhintenek. Míg a vezetők urizálnak, politizálnak, a vallás és elsősor­ban a katolikus egyház ellen izgatnak, addig ők csendben dolgoznak. A szakszervezetek terrorja alatt nyögnek. Mert amilyen mér­tékben emeli és segíti a szakszervezet a munkást és védi érdekeit, olyan mértékben használja ki a vezteőség céljaira. A félreve­zetett munkásnép azonban már kezdi felis­merni a helyzetet. A lövészárokban harcoló szociáldemokrata a nemzetköziség vesze­delme helyett megtanulta szeretni a földet, a hazát, amelyet vérével védelmez, a há­ború sok csapása és szenvedése megtaní­totta újra imádkozni és visszavezette Istené­hez. Hitben és hazaszeretetben megerősöd­ve fog visszatérni munkájához. De még egy dologról felvilágosította a háború arról, hogy nem okvetlen szükséges az élelmes zsidó vezérek érdekeit szolgálni és szekerei­ket tolni ahoz, hogy demokratikusan gon­dolkozó, szociálisan érző értékes polgára le­gyen a hazának. A legelső magyar ember a király is szá­mos jelét adta már demokratikus és szociá­lis érzékének. Egy új élet kialakulását ígéri a háborús helyzetből való kibontakozás. A borzalmas vérengzés és emberpusztítás után vissza kell térnünk a békéhez, a megértés­hez, az általános emberszeretethez. Ez az emberszeretet, egymás megbecsülése köte­lessége lesz minden embernek még a szo­ciáldemokratának is. Ma még csak a szer­számot teszik le, de eljön az idő, amikor nem egy napra, hanem időtlen időkre lete­szik majd a gyilkoló fegyvert is. Ezért a békenapért imádkozni kell. Május hónapját a katolikus hívők Magyarország védasszo­nyának dicsőítésére szentelik. Hívogatnak a templomok, kérjük Május királynéját segít­sen bennünket a békéhez. Francia harctér Az angolok kimerítették erejüket — Hivatalos jelentés. — A miniszteriinfikssim suh­óosztuty invirata­­ A német nagy főhadiszállásról jelentik április 30-án. Rupprecht bajor trónörökös vezértá­bornagy arcvonala: Az április 28-iki nagy támadás meg­hiúsulása után az angolok csak egyes tá­­­­madásokra vállalkoztak Oppy ellen. A­­ Douaiból Arrasba vezető úttól északra heves vetélkedés tárgyát képező hely ellen intézett négyszeres rohamban ki­merítették erejüket a falu kezünkön ma­radt. A Scarpe mindkét partján a tüzér­ség állandóan erős harci tevékenységet fejtett ki. Az angolok április 28-iki vesz­teségei óvatos becslés szerint több mint 6000 ember, akik állásainkban és állá­sunk előtt elestek. Ezenkívül csapataink több mint 1000 foglyot és 40 géppuskát szállítottak be, 10 páncélos gépkocsit pe­dig elpusztítottunk. A német trónörökös arcvonala: A franciák tegnap reggel erőszakos fel­derítésekkel megkísérelték, hogy meg­állapítsák a Berry au Bac mellett a Bri­­monton és Reimstől északra levő állá­saink ellen intézett francia pusztító tü­zelés eredményét. Árokvédő csapataink az előretöréseket visszaverték. A tűz­harc Soissonstól a Suippeig dél óta ke­vés szünettel ismét fokozódott, az esti órákban a legnagyobb hevességet érte el. Váltakozó erővel éjjel is tartott és reg­geli szürkületkor a legerősebb hatásig emelkedett. Albert württembergi herceg vezértábor­nagy arcvonala: Lényeges esemény nem volt. Nyugati ellenfeleink április 28-án 11, 29-én 23 repülőgépet vesztettek, ezen­kívül még 3 kötött léggömböt. Az ered­ményben egyaránt részük van repülőink­nek s a repülők elleni védőágyúinknak. Richthofen báró százados 48, 49, 50, 51 és 52-szer maradt győztes légi harcban az ő vadászkülönítményéhez tartozó Wolf hadnagy 22—26-ik ellenfelét lőtte le. Felderítő portyázások és bombavetés céljából végzett repülések alkalmával re­pülőink mélyen eljutottak a Somme és a tenger között levő angol Franciaor­szágba az Aisne arcvonaltól délre túl a Marne-on. Ludendorff, főszállásmester. Balkán harctér 2 angol repülőt lelőttek — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik április 30-án. A Prespa tó és a Cserna között élénk tüzérségi tevékenység. Egyik harci re­pülőgépünk, mely a Cserna hajlásban fekvő táborok és vasútvonalak ellen in­tézett sikeres légi támadásról tért visz­­sza lelőtt 2 angol repülőt. * Az angolok április 28-án­­ 7000 embert vesztettek Lattunk mai száma 8 oldal. • Orosz-oláh harctér Nincs változás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik április 30-án: Helyzet változatlan. Ludendorff, főszállásmester. Három Harcterünkön nincs esemény — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan április 30-án. Egyik harctérről sincs különös jelen­teni való. Hofer altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. A franciák eléged­­lenek (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Milano, április 30. Petain tábornok egyik hadcsoportjának parancsnokát a francia vezérkar főnökévé nevezték ki. E rendszabály a parlamenti hadügyi bizottság befolyásának az eredmé­nye. A hadügyi bizottság elégedetlen az utóbbi idők eseményei miatt. Ribot Nivelle eddigi generalisszimuszt Párisba hivatta és tanácskozásokat folytatnak Poincaré elnök­­lésével.

Next