Dunántúl, 1917. augusztus (7. évfolyam, 148-173. szám)

1917-07-01 / 148. szám

W. toNs*8- 148. szám. Vasárnap 1817. Julius I. —» ****** V‘r‘Vfr‘i»f|rtif8‘8AlV>iyi VW WVyii VWVWW 0tfWjlWMU%>#W¥'W#8V1i^lVlWW Szerkeszttség: Lyt«iin­atci 4, K. F­őszerkesztő: PttSmÁRKY ISTVÁN ér Szerkesztőség telefonjai 650. szám. k tomokit ne» «toss* m ez*. — 1 . . . »- fWm . ... W~ . .. ?*­­üfe «*■ ■ . . ■ 19 söfi» éz: W flWr-SQ*ésNt&sttí: ' igegaiHk-ate* 4. ásta Kfjesá Ptefeop i m. Görögország megszakította a diplomáciai viszonyt a monarchiával Görögország szakítása. (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése­) L­ondon, június 30. R­euter ügynökség jelenti Athénből: Görögországnak berlini, bécsi és konstan­tinápolyi követét visszahívták, a diplomáciai összeköttetést megszakították. P­aris, június 30. R­euter ügynökség jelenti: A­z athéni kormány tudatta svájci követe­k útján a berlini, bécsi, konstantinápolyi kö­vetséggel, hogy Görögország megszakítja a­­ diplomáciai viszonyt Németországgal, Ausz- ■ tria -Magyarországgal, Törökországgal és­­ Bulgáriával. H­ivatalos jelentés a szakításról ( D­unántúl tudósítóijának fő­ofonjelentése.) B *­c­s: H­ivatalosan jelentik: A görög követ ma megjelent a külügyi hi­vatalban és kormánya megbízásából a kö­vetkezőket közölte: — Miután a Görögországot két tábor­ba osztó párt egysége helyreállott és a görög csapatok a macedón arcvonalon harcolnak, a görög kormány kénytelen megszakítani a diplomáciai viszonyt Ausztria-Magyarországgal. E­gyúttal kikérte útlevelét és közölte, hogy a görög érdekek képviseletét a holland követ vette át. ~p~££ ^.S*. vb «si ujj »j« ng 9^ pp mi Tin '* y* «w •?« m ~ *w m rs nj vn *­**** «s «■­ L­loyd George a győzelmet a búvárhajó­­harc kimenetében látja . A Dunántúl tudósítóidnak telefonjelentése R­­otterdam, június 30. L­lyod George egyik legutóbbi beszédében, , amelyet Glasgow város küldöttségéhez intéz­­­zett, többek között ezeket mondotta: — Az orosz nép hatalmasabb ma,­­ mint bármikor. A mostani zavar csak el-­­ halasztja a győzelmet. Franciaország,­­ Anglia és Olaszország a háború legna­­­­gyobb terhét viselték az idő alatt, míg az­­ orosz zavarok lefolytak. Ha Anglia ereje­­ helyenkint meglankadt is, azért mindig győzelmes maradt. Teljesebbé teszi a győzelmet, hogy Amerika elindította csa­patait Európába. A győzelem attól függ, hogy a tengeralattjáró bábomban fel is­ tudunk-e kerekedni. A­nglia hajóvesztesége ’ (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) A­msterdam, június 30. A­z­ angol tengerészeti államtitkár kije­lentette:­­ Anglia folyó évben 449 hajót vesztett,­­ amelyek 1600 tonnán aluliak voltak. A hajó­­­veszteséget új hajókkal kell pótolni, ellen­kező esetben a veszte­lyliát megadás­­­­ra fogja kényszeríteni. . Az oroszok támadásba kezdenek Német győzelmek nyugaton Francia harctér A németek rohammal francia állásokat foglaltak el — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik június 30-án: Ruprecht trónörökös hadcsoportja: A tüzérségi harci tevékenység az esős időjárás mellett mérsékelt határok közt maradt, csak kevés helyen fokozódott a­­ tüzelés ereje. Délután angol század mé­­­­lyen szálló repülőgépek kíséretében Ar- 1 mentierestől délkeletre árkainkba tört,­­ de ellentámadásunkkal nyomban kiver­tük. Éjjel több ízben visszavertük ellen­­­­séges felderítő csoportokat, előretörő ő­­­seink az Iser mellett és St. Quentintől­­ északnyugatra több helyen belga­­ és­­ francia foglyot­ eredményeztek. A német trónörökös hadcsoportja: Tegnap reggel bajor csapatok Cor­­­­benytől délkeletre hatásos tüzelőkészítés után erőszakos felderítést hajtottak vég­re. A támadó csapatok 1200 méter szé­lességben a hátsó francia vonalakig nyo­multak előre és az ellenség fedezése el­lenére felrobbantottak néhány fedezéket. Az ellenségtől nem háborgatva nagyszá­mú fogollyal tértek vissza árkainkba. Este westfáliai ezredek az előző nap sikerült Vernytől keletre kibővítették a La Bovet­­te- majortól délre meglepő rohammal , több ellenséges árokvonalat foglaltak el.­­ A foglyok száma jelentékenyen emelke­dett, a franciák egyidejűleg Ceray mel­lett jelentékeny erőkkel kétszer támad­tak. Közelharcban visszavertük őket. A ,■ Maas nyugati partján is növeltük a június­­ 28-án szerzett előnyt. A 304-es magas­­­­lat keleti lejtőjén egy poseni ezred a­­ franciák állását mintegy 500 méter szé­­­­lességben rohammal elfoglalta és bran- i­denburgiakból és berliniekből álló ro­hamosztag a Berhancourtól Esne­si­g ter­jedő síkon ellenséges árkokat kerített­­ hatalmába. A június 28-án és 29-én 825 foglyot szállítottunk be. Az ellenség ma­kacs ellentámadást fejtett ki, véres vesz­teségei jelentékenyek és ezeket megnö­velte az avocourti lejtője ellen intézett hiába való támadásaival. Albrecht würtembergi herceg hadcso-­­ portja: S­emmi lényeges esemény nem történt,­­ Lud­end őriz, főszállásmester. I Orosz-oláh Harctér Orosz offenzíva előtt — Hivatalos jelentés. — A miniszter eln­öksz­er sajtóosztrá?y távirartár. A német nagy főhadiszállásról jelentik junius 30-án: Linót bajor herceg vezértábornagy arcvonala. A­ többi antant hatalmak növekvő nyo­másának hatása alatt az arcvonal harci tevékenysége Keletgaliciában azt a be­nyomást kelti, hogy támadásokba szán­dékoznak átmenni. Az oroszok erős, pusztító tüze zúdul tegnap óta a Lem­berg—Bródy-i vasúttól a Pyrzezanytól délre emelkedő magaslatokig húzódó állásainkra Koníuhynál éjszaka támadtak orosz erők, melyek megsemmisítő tü­zünkben veszteségteljesen özönlöttek vissza. Lucktól északra és északnyugatra is jelentékenyen erősbödött az oroszok tűztevékenysége. József főherceg arcvonalán és Mecken­­sen had csoport­jánál. A helyzet változatlan. Ludendorff, főszállásmester. Mai lapunk száma a melléklettel 14 oldal M­egindult a harc — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. F­őhadiszállásunkról jelentik junius 30-án. Galíciában az ellenségnek néhány nap óta erősbödő tüze tegnap fokozódott. Ott ahol a helyzet megköveteli, tüzérségünk erőteljes megsemmisítő tűzzel válaszol. Egy Komichynál intézett gyalogsági tá­madás zárótüzünkben összeomlott­ ,a vezérkar főnöke. A ma esti német Mentés — Wolff-ügynökség jelentése. — ■ A On­rinnal írni evit éi fr­ank telefonjelentései Berlin, junius 30. Este. N­yugaton nem történt különös esemény. Keleten erős tüzelési előkészítés után a felső Strypától a Zlota Lupa nyugati partjáig terjedő területen orosz gyalogsági támadások kezdődnek. Támadások pusztító tüzünkben összeomlottak. Olasz harctér 12 ágyút zsákmányoltunk — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. F­őhadiszállásunkról jelentik június 30-án. Ellenséges repülők Trieszt közelében több bombát dobtak le. A Monte Orligaron eddig 12 zsákmá­nyolt ágyút szállítottunk be. A vezérkar főnöke.

Next