Dunántúl, 1917. augusztus (7. évfolyam, 174-198. szám)

1917-08-01 / 174. szám

mi. évfolyam If4» szám. SZ6fáa fees, 1017. Augusztus 1. BMWM Am­ %lw­ém . . . TSr— Wiwi . • 14*—• MwfldAm ... 7*— ÁB­h*ra .... 2­40 Cv izéi In: 10 fillér. KMOhhotal: Im­HMtu 4L szánt. KM* tatain#: 2H » R.WJm9V0­ • 14«MMrta 4. R. FAswrkeszti: WtS. 'ARKY ISTVÁN ér Szerkesztttség telefon­ja: 050. szám. Kézirata kát­vm Mtank ÜB i­­sésték is ink­a tan Orosz-oláh harctér Snyatint elfoglaltuk. — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan julius 31-én. A Casino völgy mindkét oldalán az el­­j fenség ismételten nagy erői­eket támadott.­­ A völgytől északra teljesen visszavertük, a völgytől délre levő magaslatokon elülső árkainkat hatalmába kerítette. Bukoviná­ban az oroszok tegnap is jelentékeny el­lenállást tanúsítottak. A szövetséges csapatok harcok közben a jakobeni-fundul-moldovischipoih ’vonal-­­­tól keletre nyomulnak előre. A Kuti-tó­l­előre-törő hadosztályok kiküzdötték a felső Szeret­ vonalat a Pruth és a Dnyeszter között az ellenséget a Sny­at­intól északra és Zalescykitől délkeletre levő állásaiból heves harcok árán kivetettük. A Dnyesz- t­­értől északra Krzivcénél török csapatok bevált vitézséggel efoglalták az ellenséges állásokat. A Zbrucon osztrák-magyar és német csapatok 50 kilométer arcvonal szélességben sok helyütt kiküzdötték az átkelést a keleti partra. Volhíniában ered­ményes rohamcsapat válalkozások A vezérkar főnöke,­­ József főherceg vezérezredes arcvo­nala. Német vadászok erőteljes rohammal át­törték az orosz utóállásokat Wisznitznél. Az ellenség ennek következtében kényte­len volt a Ceremosi vonalat kiü­lteni és kelet felé vonul vissza. Az Erdős Kárpá­tokban déli Szeret­ felső folyásánál is va­lamint a Moldova mindkét partján táma­dásunkkal kelet felé tért nyertünk. Ezek­nek a sikereknek hatása aatt a mesticanesti szakaszon feladták elülső állásaikat. A berecki hegységben az ellenség foytatta támadásait. A nap folyamán ötször táma­dott a nélkül, hogy valami eredményt ért volna el a magára és a Megr. Cainului el­len délre egy ezredünket az ellenség egy előretörése egy tovább nyugatra fekvő ma­gaslati állásba szorította vissza. Mackensen vezértábornagy kódcsoport­jánál: A helyzet vátozatlan. Ludendorff, főszállásmester. Nincs víz az egész városban. A sok figyelmeztetés, a takarékosságra intés mind hiábavaló, volt. A mi nagy közönségünk, mint valami rossz gyerek engedetlen, nem fogad szót még ak­kor sem, amikor a javát akarják. Ma este azután lezárták a víztartályt. Már délután alig volt víz a városban, este 8 óra után pe­­dig egyáltalán nem volt. Hogy mit jelent ez a víz nélkül való állapot azt n­em kell fej­tegetnünk, de a nagy közönségnek minden­kor számolni kell azzal, a mérhetetlen ve­­­­szedelemmel, amely a vízhiányból származ­­hatik. Isten óvjon egy tűz­esett­ől, amely a gyöngyösihez hasonló katasztrófát idézhet­­ fel ebből a víznélküliségből. Azért a nagy közönségnek a kötelessége, hogy úgy spó­­­­roljon a vízzel, mint a pénzzel sőt még job­ban, mert pénzt még csak lehet kölcsön , kérni, de vizet még a bankok sem adhatnak. • Ezzel a vizinséggel kapcsolatban még csak az az örömünk sincs meg, hogy a hatóságot szidhassuk és hibáztassuk. Mert a városi ha­tóság hosszú ideje állandóan figyelmeztette a közönséget, hogy nem vagyunk vízbőség­­ben takarékoskodjunk vele és a fölösleges­­ vízpocsékolástól óvakodjunk. Mi is ismétel­ten figyelmeztettük erre a nagy közönséget, de teljesen hiába. A nagy hőségben megindult­­ a legkönnyelműbb vízpazarlás. A vízvezeték­ből vígan folyatták, hogy lehűtsék a vizet, fürdésre annyi vizet pazaroltak, amelyet a­­ tisztasági és közegészségügyi kívánalmak is­­ megróhattak volna. Ma pedig ott tartunk, hogy kórházak, intézetek állanak a víz nélkül. A jéggyár gépei is megállottak és holnap már a jég­kihordás is megakad. Olyan óriási ba­jok és károk származhatnak ebből, amelyek­nek veszedelmét még nagyitó üvegen át néz­ve sem tudjuk megjósolni. A nagy közönséghez a kérő szavunk az,­­ hogy a vízfogyasztást korlátozza a lehető­­ legminimálisabb mennyiségre és ahol lehet­­ kútvízzel pótolja. A hatósághoz is van kérő­­ szavunk. Gondoskodjék a hatóság kutak fur­­­rásáról. Nem egy házat ismerünk, ahol pompás talajvizet kaphatnak kútfúrás útján. A magános emberek egyrészt költség­kímé­­lés szempontjából, másrészt munkaerő hiány miatt nem vállalkoznak a kút ásatásra épen azért a hatóság dolga volna könnyíteni a helyzeten és ahol csak lehet kutat furatni. Hasonlóan a hatóságnak kellene ártézi kút létesítésével elejét venni a vízhiány foly­tán származható súlyos veszedelemnek,­­ Mert elvégre egy közel 60.000 lakossal bíró várost nem lehet víz nélkül hagyni. Pécs vízvezetékének cső bősége nem elegendő az egyre szaporodó lakosság vízszükségletének ellátására. Mielőtt bajok lennének jó lenne a preventív intézkedéseket megtenni. Az oroszok kiürítették a Ceremosz vonalat — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról hivatalosan­­ julius 31-én, Lipót bajor herceg vezértábornagy arc­vonala: Böhm Ermolli vezérezredes hadcso­portja: Az előretörő támadási kedv Galciában és Bukovinában újabb sikereket hozott a német és szövetséges csapatoknak. A Zbruc határfolyót a Husiatin­tól északra fekvő vidékig 50 kilométer szélességben a legelkeseredettebb ellenállás dacára német és osztrák-magyar hadosztályok sok he­lyütt átlépek. A török csapatok is ismét tanúságot tettek régi vitézségükről, amint július 1-én rendíthetetlen kitartással da­coltak az oroszok tömegtámadásaival az­­j­után gyors győzelmi rohamban az ellensé­­­­get Zlota-Lipától az északi Szereikig­­ visszavetették. A hol állást foglalt ugyan-­­ így foglalták el tegnap harci kedvtől duz-­­­zadó rohammal a makacsul védelmezett­­ állásokat. A Zbruc mentén Nivranál a­­ Dnyeszter és a Pruth között a szövetséges­­ csapatok Czernovic irányában harcok köz­­­zött elfoglalták Vozineanka és Snyatin­­ helységeket. Faluak mai száma 8 oldal. Francia harctér Megkezdődött a flandriai csata — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A ném­et nagy főhadiszállásról jelentik július 31-én. Ruprecht trónörökös hadcsoportja. Flandriában a tüzérségi harc este ismét a legnagyobb hevességgel fokozódott éj­szakán át változatlan t­­őv­el tovább tartott és ma reggel a leger­ősebb pergőtűzbe ment át. Ezután az Rértől a Lysig széles arc­vonalon erős­ ellenséges támadások követ­keztek Ezzel megkezdődött a flandrici gyalogsági csata. A német trónörökös hadcsoportja, A Chemine des Dameson a franciák Fi­­liainétól délkeletre 3 kilométer szélesség­ben támadtak az előretörés a legtöbb he­lyen elhárító védekezésünkön megtört. Két korlátozott betörési pont még az ellen­ség kezén van. Ludendorff, főszállásmester. Olasz harctér Nincs esemény Hivatalos jelentés 1 miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan július 31-én. Nincs újság. A vezérkar főnöke.

Next