Dunántúl, 1917. november (7. évfolyam, 250-274. szám)

1917-11-01 / 250. szám

ft*, évfolyam 250. szám. wwwwwwvwwwwwwwwwwwww Ktftflzettel árt igén ém . 30— Wlévre . IS*— Negyedévre , 8­— Egy hóra . . 2­70 E­jf szán ára: W fillér, Kiadóhivatal­ , Lyacum-utea 4. szám. Ifiadó telefonja: 222. Csütörtök fées, 1917. szptember 1. Szerkesztőség: Lgecoro-utea 4. hl Főszerkesztő: KÉS­MANKY ISTVÁN és Szerkesztőség telefontál 650. szín. Kéziratokat nem adunk vissza. Előnyomulásunk a velencei sikságon és a Tagliamentó legfelső folyásánál tervszerűen halad A zsákmány eddig 120.000 fogoly, 1000-nél több ágyú Olasz harctér Tervszerű előrehaladás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan október 31-én. Jenő főherceg vezértábornagy szövetsé­ges hadseregei a Tagliamento legfelső folyá­sának hegyeiben és a velencei síkságon tervszerűen előrenyomultak. A többi harctéren nem volt különös esemény. A­ vezérkar főnöke. A temető ünnepére kandidnak meg ma a még nem had­­bavonult harangok. A mindennapos, robotos élet ezernyi gondjait ma félretesszük, hogy kegyeletes megemlékezésünkben találkozóra jöjjünk össze a halottakkal. Sokan lesznek ma ily találkozón. Kevesen vannak, akiknek szivét ma nem vonza a megemlékezés a sírkertekbe és csendesen patakzó könnyeikre rá ne biz­­nák mondanivalójukat kedves halottjuk ré­szére. Körülnézünk majd a temetőben és megdöbbenve látjuk, hogy de sokan hiányoz-­­­nak közülünk, akik a múlt év halottak ünnepén , még együtt sirdogáltunk és imádkoztunk a si­­­ rok között. De megritkultak soraink azóta! Sa­­­ rü rendeket vágott a kegyetlen kaszás az élők­­ sorában. Gyertyát nem gyújthatunk ma szeretteink­­ sírján. A haza érdeke parancsolja, hogy taka­rékoskodjunk a gyertyával. E helyett a soha nem múló megemlékezésünk lángja és sze­münk csillogó könycseppjei fognak világítani a temetői alkonyban. Engedjük kisírni, kipana­­j­szelni egymást halottainknál. Hátha imádsá­­gos hangulatunkban megtaláljuk azt a meg­nyugvást, amellyel nyugodt lélekkel és szívvel indulhatunk neki annak az életnek, amely a temető kapuin kívül még várakozik reánk. Sokan vannak, akiket békés munka közben sorvasztott sírba a halál. De sokan vannak azok is , akiket fiatalon, vagy az élet delén tépett ki a kegyetlen kaszás abban a munká­ban, amely egy fergeteges világégés közepette drága hazánknak fenmaradását, boldogulását célozták. Akiknek az életét drága áldozatul követelte a háború. Ezek nem egyeseknek a halottal. Ezek valamennyiünknek drága ha­lottak Az ezekről való kegyeletes megemléke­zés mindenkinek a kötelessége, akinek szívé­ben csak egy szikrája is él a hazaszeretetnek. A bajtársakat úgy is odavonzza a megértő szeretet. Akik pedig itthon találtak nyugodal­­masabb, biztosabb elhelyeződést a világháború férget­egében, azokat pedig a hála kell, hogy kivezesse a hazáért hősi halált halt hősök sír­jához. Több mint ezren vannak ily hősök a pécsi temetőben. Vigyünk ki valamennyien egy szál virágot a hősök sírjára és repítsünk egy imát a Magasságokhoz értük. Ez a legke­vesebb, amit értük tehetünk. Szeretteink sírjától zarándokoljunk el a hő­­­ sok sírjához. Találkozzék ott, mint egy nagy­­ család az egész város lakossága. Közös nagy fájdalmunkban, értük vigasztaló lesz a közös, együttérzéses megemlékezés. Sírjuk, panaszoljuk ki magunkat ma a sírok között. De a könnyek azonnal váljanak szi­­lárú vasakarattá: megbirkózni a temető kapu­in kívül, a mostani nagy, nehéz időkben még reánk leselkedő súlyos feladatokkal. A temető kapujánál urnák lesznek felállítva. Halottainkról való megemlékezésünk mellett gondoljunk azokra is, akik tüdővészben szen­vedve közelednek az örök álom birodalma felé. Nyissuk ki sziveinket a kérő szó előtt. Ada-­­­kozzunk a szenvedő, szegény tüdőbetegek jav­­­vára. Legyen a halottak, ünnepe a kegyeletes­­ megemlékezés és az áldozatkészség ölelkező­­ ünnepe. (sz. g.) ' A karinthiai hegyeken tervszerűen halad az előnyomulás — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 31-én. A 11-ik és az Isonzó-hadsereg előrenyo­muló csapatainak mozdulatai a karintiai hegyeken a vezetőség szándékainak meg­­felelőleg folynak le. Ludendorff, főszállásmester. Orosz-oláh harctér Keleten nincs újság — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunkról jelentik hivatalosan októbr 30-án. Nincs jelenteni való. A vezérkar főnöke. Nincs esemény — Hivatalos jelentés —­A­ miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik októbr 30-án. Nem volt nagyobb harci cselekmény. Ludendorff, főszállásmester. Balkán harctér Változatlan — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 31-én. Nincs újság. A vezérkar főnöke, J Mrí Isspaak száma 8 oldal Francia harctér Elkeseredett harcok a flandriai harctér közepén — Hivatalos jelentés. — ,a miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. A német nagy főhadiszállásról jelentik október 31-én. Ruprecht trónörökös hadcsoportjai A flandriai harcvonal közepén tegnap elkeseredett harcok játszódtak le. Reggel a Houthouister erdőtől egészen a Comines y per­ui csatornáig terjedő arcvonalon per­­gőtűz zúdult, amelyet a nap folyamán a Roulersie­ Langemarkon és Sonnebecken át az Ypern felé vezető vasutak között erős angol támadások követtek. Az ellenséges lökés főereje Paschandaetle helység ellen irányult, amelyet átmenetileg■ elvesztet­tünk. Viharedzett ezredeink hatásosan ösz­­pontosított tűzközreműködése mellett fék­telen támadással a falut ismét visszafog­lalták és az angoloknak későbbi újabb tá­madásaival szemben egészen a sötétség beáltáig szívós harcokban teljesen megtar­­tartották. A falutól oldalt harcoló gyalog­ságunk és harcedzett géppuskás lövészeink rendíthetetlenül kitartva a feldúlt és be­­iszaposodott tölcsérmezőn a nagy folyamán többször megismételt ellenséges támadá­sokat sikeresen visszaverték és az átme­netileg elvesztett területet erőteljes el­­lenámadással ismét visszaszerezték az el­lenségtől. Az angolok az Yperntől északkeletre in­tézett főtámadások mellett a Menin-Ypern­­ből Gheluvelt felé vezető út két oldalán is megkísérelték az előrenyomulást. Jól irá­nyított tüzérségi tüzünkben az ellenségnek csak gyenge osztagai nyomulhattak előre, amelyeket gyalogságunk és géppuskáink visszaüttek. A negyedik hadseregnek a tegnapi har­cokban résztvett csapatai kitűnően együtt­működve az összes fegyvernemekkel új si­kert arattak. Az angolok ismét súlyos vé­res veszteséget szenvedtek anélkül, hogy bármely előnyt értek volna el. „A német trónörökös had­csoportja: Az Oise-Aisne csatorna mentén és a Chemin des Dames hegyi arcvonalán a tü­­zérségi harc tegnap jelentékenyen megerő­södött. A francia gyalogság tétlen maradt. A Maas keleti partján megsemmisítő tüzlésünk lekötve tartotta a Chaime erdő mellet támadni készülő franciákat. Ludendorff, főszállósmester.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék