Dunántúl, 1918. április (8. évfolyam, 81-97. szám)

1918-04-09 / 81. szám

ffU. foforyam 81. ssits« Kedd fte,­tél8. Április 0 előfizetési ár: Egész évre . . . 40­— Félévre .... 20­— Negyedévre . . . 10 — Egy hóra .... 3­40 fcfly száls ára: 16 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. sz. Szerkesztőség telefonja: 850. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szerint. Nyilt tér soronkint 2 kor. A nők napja Keresztény női szervezetek Pécsett és Baranyában Pécs, április 8.­­ (A Dunántúl tudósítóidtól.) Vasárnap és hétfő a keresztény magyar nők napja volt Pécsett. Vasárnap a pécsi, hét­főn délután a baranyai női szervezetek tar­tották meg alakuló gyűléseiket nem remélt lel­kes és nagy éreeklődés mellett. Nincs szük­ség fejtegetnünk a női szervezkedés szüksé­gességét, ma már tények, tömegek beszélnek. A dolgozó keresztény nők megkezdték a mun­kát, amelyet az új idők, a változott viszonyok jelöltek ki számukra. Ez a munka, amely a ke­reszt jegyében indul meg a jövő keresztény Magyarországot alapozza meg. A pécsi szervezet alakulása Vasárnap délután öt órakor már zsúfolt volt a pécsi városházának közgyűlési terme. Öt óra után megjelent gróf Zichy Gyula dr. belső titkos tanácsos, megyéspüspök, Zichy Lujza grófnő, Farkas Edit alapítványi hölgy, Rónai Paula és Ikrich Auguszta misz­­sziós nővérek, dr. V­i­s­y Lászlóné, továbbá gróf Benyovszky Móric főispán, Waj­­d­i­t­s Gyula, S­z­i­­­v­e­k Lajos dr., Mosonyi Dénes dr. Romaisz Ferenc kanonokok, Hoffmann Ottó dr. volt képviselő, Ober­h­­a­m­m­e­r Antal főispán, azonkívül a höl­­­­gyek, urak felsorolhatatlan nagy számban.­­ Gróf Zichy Gyula dr. v. b. t. t. püspök foglalta el az elnöki széket és az alábbi szép szavakban vezette be az értekezletet: — Mialatt künn, a csatamezőkön a férfiak millióit emésztik a harcok, itthon mindenfelé nőmozgalmak keletkeznek, nőnek, erősödnek, s követelnek egészséges, gyökeres megoldást. Ámde azért ne gondolja senki, hogy ezek a tö­rekvések egy eddig elhagyott avagy tán el­nyomott női világ lázadását jelentik számunk­ra. Ezek a mozgalmak a nőtársadalom kifej­lődésének szükségszerű folyományát, lépcsőit képezik, melyeket ma, főleg a háború ezerféle baja és keserve érlel egyre erősebb tempóban.­­ Minél több férfikéz törik le ugyanis a vé­res tusákban, s minél több férfi szív szűnik meg dobogni ebben a már negyedéve tomboló véres zivatarban, mely már eleddig is millió­kat ragadott el az élők sorából, annál több családot forgat fel e könyörtelen vihar, annál több anyára borítja az özvegység fátyolét, an­nál több nőt foszt meg jegyesétől, mi több — még a reménytől is, hogy ilyent találjon, — s annál több gyermekre, védtelen leányra sza­kad az árvaság szomorú világa . . . — És mindeme csapásokkal arányban nő a feladat és a kötelesség, hogy az árvák szerető sziveket, a gyengék segítőt, az özvegyek tá­maszt, a szegények munkát, segítséget és a védtelenek megértő pártfogót találjanak mégis közöttük s általuk. — E mostoha körülmények kényszeritik te­hát a nőket is, hogy — ha már a nemzetek viszálya, életeket, vagyonokat, országokat dúló kapzsisága, megfosztotta őket sok való és re­mélt segítségtől, maguk próbáljanak a nőtár­sadalom sorsán segíteni. — Az élet ösztöne, a jobb élet vágya sar­kalja őket is, midőn összefogva tömörülnek, szervezkednek, hogy azt a nagy és nemes hi­vatást, melyet a Teremtő sziveikbe oltott, jól teljesíthessék. — A magános ember, a sorscsapásokkal egyedül küzködő és vesződő egyén hamarább letörik, egy azonos célt­ követő szervezet azon-­­san ellenáll és nagy dologra képes. Ilyeneket alkotni, szerveim, s ilyenekhez csatlakozni természetes joga a nőknek is, mely nem egy­szer súlyos kötelesség, ha a saját javát és tár­sadalom nemes érdekeit csak így szolgálhatja. — És főleg ma, midőn a csapások, bajok, veszteségek és az élet fájó keservei mint a zá­por hullanak fejünkre, a tisztes alapon való szervezkedés valóságos áldás úgy az egyének­re, mint a társadalom nagy egészére is A ba­jokat könnyebben viseljük és a nehéz munkát szívesebben és több eredménnyel teljesítjük mindig, ha közös erővel s nemes megértéssel látunk a munkához. — Ilyen munkát, ilyen szervezkedést kez­deményez ma Pécs városában a nagyérdemű­­ Szociális, Missziótársulat a kér­­nőmozgalom­ , terén? " — Örömmel köszöntjük a társulat főnök- s nőjét, ki e napon körünkbe fáradott, s a ’tár-­­ sulat buzgó nővéreit, akik már ismételten meg- i fordultak közöttünk s a Szociális Missziótár-­­ sulat pécsi szervezetének alakuló közgyűlését­­ ezennel megnyitom. A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után­ az elnöklő püspök a jegyzőkönyv vezetésére Nebrebeczky Ilonát kérte fel. Rónai Paula az ügyrendet ismertette köz­vetlen, megnyerő előadásban. Kifejtette, hogy­­ a missziótársulat pécsi szervezetének, miután­­ a központi alapszabályokban már a vidéki szervezet­bennfoglaltat,k nem kell külön alap­szabályokat kidolgoznia. A társulatnak eddig 68 vidéki szervezete van. Kéri a jelenlevőket, hogy a szociális gondolatot és munkát vigyék ki az életbe, gyűjtsenek minél több tagot és a rendes tagokból pártoló tagokat képezzenek­­ ki. Kéri az ügyrend elfogadását. Az elnöklő püspök köszönetét fejezi ki­­ Rónai Paula missziós nővérnek érdekes és szép előadásáért. A közgyűlés az ügyrendet egyhangúlag magáévá tette. Faluhelyi Ferenc dr. az előkészítő bi­zottság nevében beszámol az eddigi működés­ről. Örömmel állapítja meg, hogy a szociális missziótársulat Pécsett nem ismeretlen fogad­a­lom. Itt született meg az eszme a kiállítás ide­jében, amikor Farkas Edit alapítványi hölgy felvetette az ideát, amely megértő lelkekre találva később testet öltött. Szorosabb kap­csolatba került Pécs a missziótársulattal a múlt évben, amikor a szociális iskolát nyitot­ták meg. Megalakult pedig pécsi mecénásának Zichy Gyula gróf püspöknek fővédnöksége alatt. A hivatalos pártfogói tanfolyamnak 56 hallgatója volt, akik közül 23 képesítő bizo­nyítványt nyert. Az előkészítő bizottság a kö­vetkezőkép alakult elnök Zichy Lujza grófnő, tagok dr. Visy Lászlóné, Tripammer Károly-­­ né, dr. Trinn Miklósné, Nebrebeczky Ilona,­­ Mosonyi Dénes dr., Battenberg Lajos, Kés-­­­márky István dr., Hajós György dr., Faluhelyi­­ Ferenc dr. Hamarosan megalakult Pécsett a , nőtisztviselők szervezete 300 taggal, a keres-­­­kedelmi alkalmazottak szervezete 20 lelkes taggal és az ifjúsági cs­oport 36 taggal. Csat­lakozott a pécsi misszió szervezethez a kat, nővédő egyesület saját kereteinek fenntartása mellett. Különös köszönetét és elismerést kö­telessége tolmácsolnia Zichy Gyula gróf püs­pöknek, Zichy Lujza grófnőnek, aki 1000 ko­ronás adománnyal járult hozzá a baranyai szervezet költségeihez, továbbá Mosonyi Dé­nes dr.-nak, Késmárky István dr.-nak Batten­berg Lajosnak és Hajós Györgynek az előké­szítés munkálataiért. Az elnök a közgyűlés köszönetét tolmácsolja az előadónak és a pécsi szervezet megalaku­lását kimondja. Faluhelyi dr. előterjeszti megválasztásra a tisztikart. Egyhangú lelkesedéssel megválasz­tották védnöknek Zichy Gyula grófot és elnöknek dr. Visy Lászlónét. Alelnökök let­tek dr. Trinn Miklósné a nővédő hivatal, G­r­e­k­s­a Etelka a tisztviselőnek, Simon Ágota a kereskedelmi alkalmazottak szak­osztályának és Faluhelyi Ferenc dr. a szociális iskola vezetője. Egyházi tanácsadó Hajós György dr., titkár T­ripammer Károlyné, pénztáros Germán Istvánná, jegyző Nebrebeczky Ilona, jogi tanács­adó Hoffmann Ottó dr. lett. ____ A választmány tagjaiul mnegválasztottak Szabóné K­a­r­a­y Anna, U­j­v­á­r­y Ka­milla, Jellachich Lajosné, Túli Maris­ka, Angszter Józsefné, dr. Angyal Bé­­láné, Kigé Lajosné, Nendtvich Andorné, S­trirtítz Gyuláné, Tihanyi Sándorné, Angszter Elza, Bek­sich Olivérné, Daempf Hermin, G­őb­e­r Károlyné- özv. G­r­a­i­c­s Endréné, özv. Kerekes Lajosné, Keresztény Jánosné, Lehel Mária, Rieh­mer Aladárné, Rostás Matild, S­a­á­g­h­y Edit, if­j. Károly Gyuláné, Tr­ó­b­e­r Etelka, Werb Irma. A tisztviselőnők szakosztályánál titkár H­i­p­p­i­c­h Ádámné, pénztáros Benyov­szky Jolán, jegyző Holvay Gizella, ház­nagy Ács Edéné, csoportvezetők lettek R­e­­b­e­r­i­c­s Gizella, Kocsis Paula, özv. Hauck Károlyné, Hoffmann Mariska, K­r­e­c­k­n­e­r Mariska, Kreutzer Jenőné, özv. Mostbacher Józsefné, O­e­r­t­e­r Sári, Romaisz Katalin, S­c­h­i­e­bi­n­g­e­r Margit, Sebők Irma, S­t­o­h­l Rózsa, Szabóné Karay Anna, S­z­i­k­s­z­a­y Margit, Szon­­t­a­g­h Erzsi, Szucsich Aranka, U­j­v­á­r­y Kamilla, V­l­a­s­i­t­s Ilonka, Z­e­n­t­a­y Irén, Zsabokovszky Ilma. A kereskedelmi alkalmazottak csoportjánál titkár Túli Mariska, pénztáros Rihmer­ Mici, jegyző M­i­h­a­l­o­v­i­c­s Erzsébet, ház­nagy M­a­g­y­ar Bözsi. Ifjúsági csoportnál (leányklub) elnök lett R­i­h­m­e­r Márta, alelnök Angyal Mariska, patronesz Fuchsné Futima Sarolta, dr. Jellachich K­árolyné, T­ripammer Rezsőné, titkár Ott Márta, jegyzők F­ó­n­a­y Márta és Dorsch Stefi, pénztáros Nendt­vich Pali, karmester Dorsch Stefi, cso­portvezetők Heckenast Lola, C­s­i­g­ó Irén, Berecz Mariska, Angyal Margit. A közgyűlés a megválasztottakat lelkesen megéljenezte. Farkas Edit alapítványi hölgy tartotta meg a választások után figyelmet lekötő elő­adását. Mint Faluhelyi mondotta zarándok­ként tér ide vissza, mert innen indult ki az eszme és 11 év alatt megszületett a misszió- Laouník mai száma 8 oldal.

Next