Dunántúl, 1918. június (8. évfolyam, 129-137. szám)

1918-06-08 / 129. szám

VBL lofoigam 120. stx&m. Szombat Fees, tdié. Junius 8 Szerkesztőség: LgcMim-utea 4. sz. Szerkesztőség telefoni­­SSO. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés di­szabil szériái. Nyilttér soron kint 2 kor. V ---■-- - ---innnm.~iA~t.nj~ir.ni *V Hm .... 20— IhgXMTW ...10- llhén. . . . 340 % oil in: 16 fillér. RhOHűvatals iifHMHrtu 4. szám. KM* 222. Hol lesz a megállás az árak mindig magasabbra való szökésében? Hol és mikor tér nyugvópontra a háború alatt, egész a paroxismusig felzakla­­­­tott nyerészkedési vágy? Hol lesz a hatása a­­ szegény néposztály emberfeletti, verejtékes­­ küzdelmének, amellyel az árak felfelé iramo­­­­dásával lépést akar tartani? Van-e még ma­­­­gasabb foka a türelemnek, amely az őrült , nyerészkedési vágy láttára még lemondób­­ban, még némábban iparkodik viselni a há­borús szenvedések töviskoronáját. Elérkeztünk a világháború ötödik évének a küszöbéig. Amióta a történelem csillaga felragyogott, soha ilyen embermészárlás nem volt. A gyásznak, szenvedésnek, nélkülözé­seknek soha ilyen hatalmas zuhataga nem zú­dult emberre. Soha sem volt nagyobb, ma­­gasztosabb a cél, hogy a világháborús terhek viselésében egyaránt közösek legyünk. Soha nem volt igazságtalanabb, hogy a szenvedé­sek és nélkülözések ilyen áradása között üdítő rózsaszigetet nyújtson ennek a nagy igazságnak megcsúfolásával, kijátszásával szerzett gazdagság. A világháború az ötödik esztendejébe lép. És még mindig ott tartunk, hogy az embereknek csak egy része húzza az igát, nyög az emberfeletti teher alatt. Hogy a szegénység, a zokogó nyomorúság mellett még mindig hivalkodhatik a könnyen szerzett gazdagság pávatolla. Hogy milliók kínos pa­naszhangjába még mindig belekacag a gond­­nélküli jólét, a holnappal nem törődő bőség. Még mindig ott tartunk, hogy a terhek és nélkülözések viselésére egyáltalában nem vállalkozó, azt megtagadó emberek számára gyűl össze a föld minden jó terméke. Hogy a keserű poharat félretolva, még mindig han­gos az ország a pezsgő jólét teli poharának zsengésétől. Meddig kell még húzódni a háborúnak, meddig kell még zokogni a nyomorúság ára­­datának, hogy egy nagy közös oázisra, a be­csületes, szerény megélhetés arany középút­­jára jussanak azok, akiket még az ingatag földi kincsek határolnak el egymástól. Mikor lesz a világháború terhe olyan közös teher, amely elviselhetőbbé tenné a ránehezedést a most nekifeszülő vállaknak? A világháború ötödik évének a küszöbén elérkezik-e végre az a pillanat, amikor szár­­nyaszegetten hull alá a nyerészkedési vágy, a gőgös önző emberi indulat. Mikor érkezik el az a pillanat, amikor a bűnös, lázító háborús gazdagság önmagába szállva, kalaplevéve fiúja társul a háborús koldusságot és pihent karral, eddig megkímélt vállakkal áll támasz­tékul az összeroppanás felé közeledő verejté­­kezők mellé. (sz. g ) Az Amerika ellenes német Mi aki Pánik Amerikában ' M- Dwidnítil tudósítójának telefonjelentése.) Berlin, június 7. A Norddeutscher Allgemeiner Zeitung írja: Amerikában már annak idején, amikor az U 53. német tengeralattjáró megjelent komi­kus pánikot idézett elő, jólehet a tengeralatt­járó békés szándékkal ment Amerikába. A pánik hatása alatt a newyorki tőzsdén nagy árfolyamesések voltak. Most hasonló pánik­szerű tüneteket jelentenek.­­ Németország részéről az első nagyobb tervszerű búvárhajó akcióról van szó Amerika a háború meghosszabbítója ellen. Természetes dolog, hogy az amerikai segítséget nem az európai vizeken, ahol nehézségekbe ütközik, hanem az amerikai vizeken igyekszünk meg­nehezíteni. Ez az akció annál erősebben sújt­ja az antantot, mert épen most, amidőn Fran­ciaországban torkán érzi a kést kiált Francia­­ország segítség után. Szüneteltetik a személyszállító hajók forgalmát (A Dunántúl tudósítóiénak telefonjelentései Hága, június 7. A Centrale News jelenti Newyorkból. A német tengeralattjárók támadásaira való tekintettel az amerikai kormány az Eu­rópa és Amerika között közlekedő személy­szállító hajók forgalmát 3 napra beszüntette. A német búvárhajók támaszpontját keresik (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Rotterdam, június 7. Amerikai hatóságoknak hír szerint gyanúja van, hogy a német tengeralattjáróknak Kö­­zép-Amerikában vagy Dél-Amerikában vala­mely magános szigeten van a támaszpontjuk, vagy valamelyik amerikai köztársaság tartja közelében, 1­­ *%­ Az amerikai lapok már régen aggodalmas­kodtak, hogy a német tengeralattjárókon re­pülőgépeket hozhatnak át az óceánon és azok­ról az amerikai városokra bombákat dobhat­nak. • Amerika boszut forral (A Dunántúl tudósítójának telefonjele­dése.) A n a p o 1 i s­z, június 7, Reuter jelentés: Dániel tengerészeti államtitkár kijelen­tette:­­ Németország, amely a tengeralattjárók harcával Amerika kapujáig tolta elő a hábo­rút, nem ijesztette meg az amerikai népet, sőt meggyőzte annak szükséges voltáról, hogy még jobban megfeszítse erejét az ellenség vakmerőségének gyors és hatásos megtorlá­sára. ( Elsülyesztett sónerek ■ 4 Dunánnál tudósít­ó adnak telefonjelentést.) | London, június 7. A Daily Newnek jelentik Newyorkból. | Német tengeralattjárók az Atlanti óceán­ partján 14 hajót többnyire parti sónereket sü­­l­lyesztettek el. Tegnap Cap­ Virginiánál meg­találták a Desauss sóner roncsait, nem tud­ják, hogy a legénységgel mi van. Párist 20 német repülő bombázta (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) P­á­r­i­s, június 7. Francia hivatalos jelentés: 20 ellenséges repülőgépből álló csoport francia vonalakon áthaladva Páros irányába tartott. A védelem azonnal működni kezdett. Az ellenséges repülők bombákat dobtak le. Veszteségünk egy halott, néhány sebesült. Anyagi kárt nem okoztak. Foch tábornok nem garantálta Reims védelmét (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Genf, június 7. A hadsereg-bizottság értekezletén Foch tábornok Reims védelmét Franciaországra nézve presztízs kérdésnek mondotta. Straté­giai értéke Reimsnak a német vonalak meg­változása óta alig van. Nem is garantálhatja Reims megtartását, hacsak önmagát katonai elhatározási szabadságában korlátozni nem akarja. A németek új lökésre készülnek nyugaton (A Dunántúli tudósítójának telefonjelentése.­ Genf, június 7. A Matin irja: A németek új 4-ik lökés előtt állnak. A harci szünet ezúttal rövid lesz. A Journal a Reims körüli harcokat tovább­ra is válságosnak mondja. hanunk mai száma 8 oldal Kína kiutasítja a németeket .A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Rotterdam, június 7. A Daily News tokiói jelentése: Kína elhatározta a németek kiutasítását. Ez a határozat körülbelül 10,000 németet érint. Valószínűleg Ausztráliába fogják inter­nálni őket. Tűz egy ukrán lőszerraktárban (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Kiev, június 7. Ma délelőtt Sverm­at egyik elővárosában egy nagy ukrán lőszerraktár kigyuladt. Az ol­tási kísérletek eredménytelenek maradtak. A tűz a lőporraktárra is átterjedt és egymás­után röpültek a levegőbe. A tűz okát eddig még nem derítették ki. A légnyomás követ­keztében a város számos ablaka betört. Az áldozatok száma körülbelül 60.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék