Dunántúl, 1918. július (8. évfolyam, 145-166. szám)

1918-07-02 / 145. szám

Wil.­áoj&igatn 145. szám. Kedd fees, 19 id. Onlin­s 2 HWWWWW»!^ * Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. »L Szerkesztőség telefonja] 630. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szériát. Nyilttér soron kint 2 km. li­bér­án: 16 fillér. WwWlilutiil. ipMMtu 4. szám. Bart» mttoann 222. A németek tavasz óta 191,000 foglyot ejtettek A Col del Bossot és Val Bellát kiürítettük A mai hivatalos jelentések — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata NYUGATI HARCTÉR : Rupprecht trón­örökös hadcsoportja: A harci tevékenység es­te a harcvonal több helyén feléledt. Az élénk felderítő tevékenység tovább tart. Angol rész­leges támadásokat Alberttől északra vissza­utasítottunk. Német trónörökös hadcsoportja: Az Aisne és a Maas között az ellenség élénk tevékeny­séget fejtett ki. A gyalogság erős felderítések céljából ismételten előrenyomult Saint Pierre Aiglenél és attól délre a franciák dél felé he­ves tűz előkészítés után támadásba fogtak. Visszautasítottuk őket. Lövenhardt hadnagy 32-ik légi győzelmét aratta. A számbavétel lezárása szerint a tá­madó csapataink kezdete 1918. március 21 óta eddig a gyűjtőhelyeken keresztül elszállított foglyok száma (leszámítva a betegállomásokon keresztül hátraszállított sebesültekkel) 191.454-et tesz ki. Ebből az angolok 94.939 foglyot, köztük 4 tábornokot és 3100 tisztet, a franciák 89.099 foglyot, köztük 2 táborno­kot és mintegy 3200 tisztet vesz­tettek, a többi portugál, belgák és amerikaiak között oszlik meg. A harcmezőkről 2476­­ágyút és 15.024 géppuskát szállítottak be a zsákmánygyűjtő helyekre. Ludendorff, főszállásmester. — Hivatalos jelentés. —­* a*mninizterelnök nég­i sajtóosztály távirata. OLASZ HARCTÉR: A Piave arcvonalon nem történt különös esemény. Asiagotól délkeletre ismét heves harcok voltak. Minthogy a Col del Rossot és a Monte di Val Bellát csak nagy áldozatok árán tart­hattuk volna, visszavonták e pontok megszál­ló csapatait szemilei erdő szélén fekvő régebbi főállásunkba). Canovetől délre Asiagonál el­lenséges felderítéseket visszautasítottak. Szárazföldi és tengeri repülőink a Piave torkolat vidékén sikeres repüléseket végez­tek az ellenség katonai telepei ellen és tel­jes számban visszatértek. A vezérkar főnöke, Clemenceau szólni fog a külpolitikáról (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Berlin, július 1. A Fremdenblatt jelenti Hágából. A Matin szerint Clemenceau a jövő héten nagy beszédben felelni fog a német és osztrák diplomaták legutóbb tett külpolitikai nyilat­kozataira. . Szénhiány Párisban (A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése.) Genf, július 1. Paris széntartalékait úgy a városban, mint a környéken egyaránt teljesen elhasználták. A tüzelőanyagok szállítása részben a kikötők túlzsúfoltsága miatt, részben pedig a hajóel­­sülyesztések következtében nagyon meg van nehezítve. A fűtőanyag ára hallatlan magas­ságra emelkedett. Páris hadizónában van (A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése.) Genf, július 1. Párisban plakátokon hirdetik, hogy a vá­ros és a Szajna departement a hadizónába tartozik. A szocialisták Thomas ellen (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Genf, július 1. Francia szocialista körökben nagyon fel vannak háborodva Albert Thomas ellen, mert csatlakozott ahoz a 40 szocialistához, akik Varennes vezetése alatt hazafias nyilatkoza­tot tettek a július 28-ikán Párisban összeült kongresszus előtt. Thomas ellen heves táma­dásokat fognak intézni. Ezt megelőzően a párt­bizottság elé idézik, mivel mint miniszter Riborval összejátszva visszautasította Ma­gyarország és Ausztria békeajánlatát. miattMMMMMWMWMMWWI A ma esti német jelentés — Wolff-ügynökség jelentése (A Dunántúl tudósítóiénak telefonjelentése.) Berlin, július 1. Este. Helyi részleges küzdelmek Qurcqtól délre. Nyugaton nagy eseményeket várnak (A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése. Bern, julius 1. Párisi távirat jelenti. Az idegen hadvezérek a frontra utaztak. Minden jel arra vall, hogy a nyugati harctéren fontos döntő események vannak küszöbön. Légi háború : Repülőtámadás Páris ellen .A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése.­ Páris, július 1. Havas jelentés: Múlt éjjel repülőtá­ma­dást jelentő riadójel­zést adtak. A veszedelem elmúltát 12 óra után jelezték. A második légitámadás Páris ellen (A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése.) Páris, július 1. Havas jelentés: Éjfél után újból felhangzott a riadójelzés, minthogy újból ellenséges repülőgépek igye­keztek Párist elérni. Védőeszközeink műkö­désbe léptek. A riadó hajnali 2 óra 20 perckor szűnt meg. Néhány bomba a város külterüle­tére esett le. Lapunk mai száma 8 oldal. A támadás új rendszerű és a legborzalmasabb volt (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Genf, július 1. A Páris ellen intézett tegnapi repülőtáma­dás egyike volt az eddigi támadások legbor­­zasztóbbjainak. A német repülők elosztása új rendszer szerint történt. A támadók 3 cso­portban repültek. A csoportokban résztvett repülők számát nem tudták megállapítani. Poincaré elnök egész napját a kórházakban a repülőtámadás sebesültjeinek és a bombák lecsapódási helyeinek látogatásával töltötte. Az offenzívánk veszteségeiről (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Hága, július 1. A Telegrafen Company közli a­ Holland Nieuwe Courant tudósítójának A r z osztrák­magyar vezérkari főnökkel folytatott beszél­getését. A r z tábornagy a Piave körül lefolyt harcokról és az ottani harctéri helyzetről nyi­latkozott. A tudósító utalt arra, hogy a lon­doni olasz nagykövetség megerősítette olasz lapnak azt az adatát, hogy az osztrák-magyar csapatok a Piavénál 50,000 embert vesztettek. Egy lyoni szikratávírat pedig 200,000 emberre becsüli összes veszteségeiket. A r­b erre a következőket válaszolta: — Utalok az osztrák-magyar napisajtó közle­ményeire, hogy összes veszteségeink foglyok­ban, sebesültekben, eltűntekben, halottakban és betegekben mindössze 100.000 ember volt. Ebbe beleszámítandó a betegek nagy száma, ami átlag naponként 2—4000-re terjedt. Egy­úttal megjegyzem, hogy a 25-iki vezérkari je­lentésünkben szereplő fogolyszámban nem foglaltatik benne az olasz halottak, sebesül­tek száma, amint azt a Stefáni-jelentés hiszi. Az olaszok vesztesége hivatalos becslés sze­rint 150,000 emberre tehető. Ezután a tudósító utalt Lloyd Georgenak ar­ra a megállapítására, hogy az olaszok a Piave balpartján állanak, az olasz lovasság átlépte a folyót és maga előtt kergeti az ellenséget. Arz erre ezeket mondta­­— Lloyd George azon állítása, hogy a Piave csata katasztrófa lett volna számunkra, annak a bizonyítéka, hogy Lloyd George képtelen minden katonai helyzet megítélésére. Még az olasz katonai szakértők is kénytelenek beval­lani, hogy az osztrák-magyar vonalaknak mintaszerű visszavonása nem menekül­és­szerű­en, hanem rendben lett véghez víve és az ese­mények egész sorának szükségszerű követ­kezménye volt. Hogy az osztrák-magyar had­sereg régi állásait tartja a Piave keleti part­ján meg nem csökkent erővel, ezt bizonyítja minden olasz támadásnak kivétel nélkül való elhárítása. Az az állítás, mintha az olaszok a Piave balpartján maguk előtt kergetnék az el­lenséget, ostoba rémhír, amelynek lehetetlen voltát azok az olasz csapatok, amelyek az átkelést megkísérelték, saját kárukon tapasz­talták. A mi kezdeményezésünknek köszön­hetjük, hogy a stratégiai helyzet a mi javunk­ra változott annak következtében, hogy a 150.000 főnyi veszteség az olasz hadseregben nagyon is érezhető rést ütött és hogy a hegyi front számos helyén állásainkat, ebből fo­­lyóan az egész helyzetet megjavítottuk.

Next