Dunántúl, 1918. augusztus (8. évfolyam, 173-195. szám)

1918-08-03 / 173. szám

Szombat féts, főrd. Augusztu­s 3 f­it. gvfdlgam 173» stsáffi. Előfizetési ár! Egész évre . . . 401— Félévre .... 20— Negyedévre . . . 10— Egy hóra .... 3­40 Egy szám ára: 16 fillér* Kiadóhivatal: ifeen D'Utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. Szerkesztőség: Lyeeam­ utca 4. sz. Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szerint Nyíl­ttér soronkint 2 kar. Palacsintát sütnek a pécsi pékek a nullás lisztből, ők ugyan kenyeret szándékoznak sütni, de rend­szerint palacsintának sikerül. A­mióta a liszt ára szinte megkétszerező­dött, az értéke több, mint a felével csökkent. S ez így van rendjén. Ha már valami áru ára megduplázódik, illő dolog, hogy a minősége ugyanolyan arányban silányodjék, így kivonja a háborús idő egyetlen szentsége: a Profit. S a molnárok értik a módját, miként kell a profitjukat még illegális módon is fokozni. A profit-düh lelki ragálya megszállta s ma már annyira hatalmában tartja őket, mint még so­hasem. A közfogyasztásra utalt közönséget felháborító módon uzsorázzák ki. Az a finom liszt, melyből a fehér kenyér sül, egyszerűen nem búza-liszt. Van abban minden, talán még búza is, de hogy ez a leg­kevesebb benne, mutatja a fehér kenyér, me­lyet belőle sütnek. Az a kenyér nem kenyér, hanem egy félbarna palacsinta. Csupa héj. A közepén is alig van 3—4 centiméternyi izetlen bele. Hogy miből készítik a molnárok, akik már több ezer év előtt megkapták díjmente­sen a lisztlopó címet és jelleget, az­sak gon­dos vegyész-vizsgálat tudná megállapítani. Valószínű, hogy főzőliszt, árpa és fehér ku­korica keverék. S ebből a keverékből kénszül az a száraz maladék, melynek kilóját 2 ko­rona 60 fillérért árusítja a pék. Ha rossz, értéktelen a finom liszt, a mal­mok tesznek róla, hogy az úgynevezett ke­nyérliszt se legyen jobb. Sőt, amennyire csak lehet, a kenyérliszt még rosszabb. Az a raga­csos massza, melyet a pécsi kenyérlisztből da­gasztani lehet, emberi táplálkozásra merőben alkalmatlan kenyeret ad. Ez a kenyér súlyos, mint az agyag. A kiéhezett ember is csak a héj alatti keskeny rétegét tudja lenyelni. A bele ragacsos massza, mely 12 óra alatt meg­erjed, megszagosodik s még állat­a táplálkozá­sára is alkalmatlanná válik. Hát ez már csak meg sem járja. A hatóság feladata, hogy a dolgot megvizsgálja s véget vessen ennek a visszaélésnek. Ha már a hatóságokról szólunk, felhívjuk a figyelmét a burgonyára. Budapesten a burgo­nya ára kilónként 90 fillér, Pécsett 1 korona 60 és 1 korona 70 fillér. Igaz, hogy Budapes­ten sincs elegendő krumpli, de ami kevés van, az még­is csak jutányosabban kerül a közfo­gyasztásra, mint nálunk. A krumpli drágaságának közvetlen oka az, hogy nincs maximálva. Termelő és újraeladó úgy adja, amint neki­ tetszik, így állván a do­log, még jó, hogy 10 koronát nem kér a kofa egy kiló burgonyáért. Tehetné bátran. Szép tele, hogy nem teszi. A közfogyasztásra utaltak kenyere rossz, részben ehetetlen és méregdrága, burgonya is kevés és ami van, 100 százalékkal drágább, mint másutt. Nemi luxus, hanem elemi élet­szükségleti dolgokról van szó. Tudjuk, hogy a helyi hatóságnak nincs módjá­ban a közélel­mezés nyomorúságát megszüntetni. A­zt azon­ban méltán várjuk, hogy legalább a két leg­fontosabb elemi életszükségleti dolog köré­ben enyhítse a bajokat. E. J. A horvátok a magyar honvéd cím ellen A képvielőház ülése Budapest, aug. 2. (A Dunántúl telefonjelentése.) A képviselőház mai ülésén H­r­e­­­j­a­n­o­­­vics Gidó horvát képviselő deklarációt ol­vas fel, melyben kifogásolják a horvát képvi­selők, hogy a törvényjavaslatban a honvéd­ség, mint a „m­agyar királyi honvéd­­s­é­g“ van megjelölve. Azt hangoztatják, hogy a honvédségnek Horvátország területén hor­­vátnak kell lennie. Elnök: A honvédelmi miniszter kíván szólani. Szurmay Sándor miniszter int, hogy nem óhajt beszélni. W­e­k­e­r­­­e Sándor miniszterelnök áll fel ezután szólásra. Egy percig sem hagyhatja szó nélkül Hreljanovics állításait. A horvát kép­viselők nevében kifogásolta a „magyar hon­­véd‘‘ elnevezést. Mi beszélünk Magyaror­szágról és ez alatt az elnevezés ala­ értjük Horvát-Szlavon- és Dalmátországot is. A kép­viselő urrak szeretik ugy feltüntetni a dolgot,­­ mintha közös kormányról volna szó. Itt csak egy állam van, a magyar, amelynek Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok kiegészítő ré­szei. A kormány azokat a jogokat, amelyek a kiegyezési törvényben biztosítva vannak, minden izében tiszteletben kívánja tartani. Tökéletesen elismer­jük, hogy „a horvát külön nemzet, elismerjük politikai territóriumukat és a lobogó használatot is és annyira megyünk, hogy álláspontunk az, hogy a magyar szent korona országainak hivatalos nyelve Horvát­­országban a horvát és ezt a végletekig respek­táljuk. Respektáljuk a nyelvhasználatot a honvédségnél is és még a hadsereg reformjá­nál is minden ellenzék dacára érvényre juttat­juk. A kormány álláspontja az, hogy a kiegye­zési törvényt minden ízében megtartja. Ami kifogás van és esetleg jogos, azt honoráljuk a kiegyezési törvény határáig, de a magyar ál­lamiság határánál megállunk. Minden szerv, amely a magyar szent korona orszgainak együttes szerve, közös szerv, a­hogy a hon­védség is közös intézmény Magyarország és Horvátország között, de ez nem annyit jelent, hogy a magyar királyi honvédség ellevezés nem volna használható. Sőt használni kell. Kéri a horvát képviselőket, ne lépjenek fel túlzott követelésekkel, mert ezek sem a ki­egyezési törvénnyel, sem­ az azóta követett gyakorlattal, sem a magyar állam államjogi se­rkezetével össze nem egyeztethető. Kéri a javaslat változatlan elfogadását. B­a­r­t­a Ödön: A honvédséget nem lehet horvát királyi honvédségnek nevezni. Ez illo­­jalitás. A magyar király iránti hidég követeli, hogy a honvédség címe változatlan maradjon. A honvédség tagja csak magyar állampolgár lehet. A honvédségbe Horvátországnak csak bizonyos számú emberanyagát állítják be. A horvátok lojalitást hangsúlyoznak, de szepara­­tisztikus céljaik vannak. Fényes László az özvegyi és gyermekse­gélyek hihetetlen csekély összegét kifogásolja. A jótékonysági testületeknek állami ellenőr­zését sürgeti. A javaslatot, amit az eddigiek­hez képest való haladást, elfogadja. Sebes Dénes helyesli a javaslat intézke­déseit. Hosszasan fejtegeti a hadigondozás munkáját. Bürokratikusan nem lehet eljárni a háború hőseivel szemben. A nemzet úgy mu­tatja meg háláját, hogy visszavezeti őket" al­földhöz. K­ál­lay Ubul: A rokkantak ügyét egyé­nileg kell elbírálni. A sebesültek pótdíját meg­felelően rendezni kell. A rokkantügy sark­pontja a helyi telepítés legyen. Simoncsics Elemér alelnöki jelenti, hogy Windischgrätz herceg közélelmezési mi­niszter akadályoztatása folytán ma nem vá­laszolhat Tisza interpellációjára, azért a leg­közelebbi ülésen fog felelni. Török Kálmán a rokkantak javára külön­adó behozatalát kívánja, a javaslatot örömmel üdvözli. Elnök javasolja, hogy a Ház legközelebbi ülését kedden délelőtt tartsa és d­élután 2 órakor térjenek át Windischgrätz miniszter beszédére. Az ülés vége 2 órakor. Lantiak ma! száma 8 oldal A királyi pár meglátogatja a nyaraló gyermekeket­ ­A Dunántúl tudósítójának telefonjelentései Budapest, aug. 2. Őfelsége elhatározta a tengerparton nyaraló gyermekek meglátogatását és ezért legköze­lebb a tengerpartra utaznak. A német tengerészeti vezérkar főnöke távozik — Wolff-ügynökség jelentése. — (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Berlin, aug. 2. Holzendorf tábornagy, a tengerészeti vezérkar főnöke egészségi okokból felmenté­sét kérte. Utódjául S­c­h­e­e­r tábornagyot, a nyílt tengerparti haderők főnökét szemel­ték ki. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Új offenzíva előtt az olasz fronton .A Dunántúl tudósítójának telefonjelentései Gén, aug. 2. Olasz lapok értesülése: Az olasz fronton új korszakos harci esemé­nyek várhatók. A monarchia és Törökország elhatározta, hogy közös csapást mérnek Olaszországra, a monarchia Európában, Tö­rökország Afrikában. A monarchia erős német segítséggel fog támadni. Az ellenség a piavei esemény után hamar magához tért és legké­sőbb szeptemberben megváltozott tervvel, új vezetéssel megismétli akcióját. Német búvárhajók az amerikai partoknál (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Hága, aug. 2. A Massachuszett partok felől német tenger­alattjárókat jelentenek. Az amerikai tengeré­szeti minisztérium megtett minden intézke­dést, hogy a csapatszállításban zavarok ne­ állhassanak be.

Next