Dunántúl, 1918. szeptember (8. évfolyam, 196-220. szám)

1918-09-01 / 196. szám

Vili. évfolyam 196. szám. Vasárnap ?«s, 1918. Szeptember 1 '>^*A'WW»WWVMV»VMV»V»yM»^l>|VMVW¥V¥WWWWWW^M^ Előfizetési ár: Egész évre . . . 41r— Félévre .... 20— Negyedévre . . . 10— Egy hóra .... 3*40 Egy szám ára: 16 fillér. •• Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk­ vissza. Hirdetés díjszabás szerint Nyik­tor soronkint 2 kot A bán­ ­bukik. Nem menti meg a horvát-szerb, helye­sebben délszláv koalíciónak tüntető bizalmi nyilatkozata, nem menti meg az a fenyegetés sem, hogy ez a többség „felveszi a harcot” a magyar kormánnyal. Bontakoznak annak a politikának körvona­lai, melyek harmonikusan kapcsolódnak a ma­gyar érdekekbe. A horvát kurzus mind erő­teljesebben nyomul előtérbe. A zágrábi tarto­­mánygyűlés többsége dacára, a Frank párt diszkreditálása dacára és bár jelentéktelen az innionissták képviselete, kormányunk elfogadja a harcot, mert igen helyesen kötelességének tartja, hogy a délszláv kérdés megoldásában mi legyünk az irányító tényező. A magyar jövő forog kockán s ennek­ a sorsnak eldön­tésében nem tűrhetjük olyan népelemek önző szerepét, melyek részint sohasem álottak ér­dekközösségben nemzeti életünkkel, részint a magyar erőt gyöngítették, ismételten vérben, hatalmi befolyásban. Maradandó hódítás vágya sohasem foglal­koztatta a magyar nemzetet, midőn politiká­jának iránytűje Dél felé mutatott, de létének köteles biztosításában békésen lefogta, s oly­kor megütötte a Dunán és Dráván átnyúló kapzsi kezet. Kormányunkat és közvélemé­nyünket nem vezetik ma sem más célok, mint hogy oyan alakulás jöjjön létre a délszláv népek területén, mely századokra biztosítja nélkülözhetetlen tengeri utunk szabadságát, nyugalmat teremt a csaknem évezredes hor­vát és bosnyák népjogok fejlődése számára, s konszolidálja délvidéki nemzetiségi viszo­nyainkat. Erélyesen és tettekkel kell kitartani ez ál­láspont mellett. Ha harcképeség nyilvánul meg lent, mert alkalmasnak vélik­ e nehéz időt egy nagyszabású politikai zsarolásra, an­nál határozottabb legyen megmásíthatatlan akaratunk végrehajtása. Tekintélyünknek már úgyis annyi sok a csorbája, hogy maholnap alig marad belőle valami. A magyar tekintély érvényesítésének pedig egyik leghatalmasabb eszköze a báni intéz­mény. A horvát bánnak poltikáját a felelős magyar kormány fedezi. Mihaj­lovics bán po­litikája pedig nemcsak hogy nem egyezik a magyar érdekekkel, hanem egyenesen vesze­delmes azokra. Jöjjön tehát egy uj bán, bárki legyen is az, akinek magatartásában kormányunk akarata nyilatkozik meg, jöjjön egy uj bán, aki nem­csak szavakkal számol be nekünk kívánatos politikájáról s közben délszláv, azaz szerb törekvések előmozdítója, hanem az ős horvát jogok alapján állva a mi emberünk is lélekkel, szívvel. Menjen Zagrebbe egy valódi magyar zászlós úr, H. U. I 20 kilométeres fronton támadnak a franciák ! ’ A németek kivédték az áttörési kísérletet Elkeseredett harcok | — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. ^­­ A nagy főhadiszállás jelentése aug. 31-én: Rupprecht trónörökös és Boehn vezérez­­­­redes hadcsoportjai: Lystől két oldalt előőrsi­­ csatározások. Ellenséges felderítő osztagokat,­­ amelyek Lawen át előretörtek, visszavertük. Az Arrastől délkeletre levő csatatéren az angolok tegnap újból ki akarták erőszakolni az áttörést. Angol és kanadai hadosztályok nagyszámú páncélkocsik harcbavetésével ko­rán reggel 20 kilométeres h­arcvo­nalon törtek­­ előre és Arras—Cambrai­ut és a Bapaumetól délkeletre levő területe között württember­­giek az úttól délre vonalaik előtt visszaverték az ellenséget. Rajnai zászlóaljakkal egyetem­ben a Hendecourttól északra, előre nyomuló ellenséget ismét visszavetettük. Hendecourt­­tól délre lovassági lövészezredek az ellenség rohamát Vaux-Vraucourt és Frontourt között meghiúsították, Hendecourtot átmenetileg elvesztettünk, ismét visszafoglaltuk, majd az ellenséges támadás kivédése után magunk mentünk át támadásba és az ellenséget Bulle-­­­courttól 2 oldalt és a falu nyugati szegélyén­­ át visszavetettük. Courttól délre nyugat po­rosz ezredek elkeseredett harcokban az el­lenségnek több támadását visszaverték. Mann főhadnagy a 1751-ik­ g­. e. századaival saját el­határozásából történt beavatkozása lehetővé tette az átmenetileg elvesztett Ecourt hegy­ségnek visszahódítását. Bapaumetól 2 oldalt porosz, szász és bajor ezredek meghiúsították az ellenség rohamait. Délután az ellenség az Arras—Cambrai­ut mindkét oldalán új had­osztályokat vetett harcba páncélos kocsinak és gyalogságnak újabb tömeges harcbaveté­sével, döntést akart kierőszakolni, a csata késő este a mi javunkra dőlt el. Az ellenség­nek a Censes lapálytól Eterpyani—Harcour­­ton át és Vis Chery úttól délre rohamozó sűrű vonalai tüzünkben és elkeseredett közelharc­ban összeomlottak. Egy páncélos kocsit szét­lőttünk. Az ellenséges gyalogság rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett. A Somme­­tól délre Morwal és Dery között angol táma­dásokat visszavertünk. Ahol az ellenség vo­nalainkat elérte, ott ellentámadásunk vetette vissza kiinduló állásaiba. Az Oisetől északra a franciák Libremont és a Noyontól északke­letre levő terület között a csatorna szakaszt nagy erőkkel megtámadta. Támadásaikat tü­zelésünk többnyire már a nyugati parton meg­­állította. A keleti parton Chevillyből az el­lenséget kemény harc után ismét kivetettük Noyonból. Több ízben indított támadás tü­zünkben és ellenlökésünk következtében meghiúsult. Heves tüzérségi harc és gyalog­sági csatározás az Aillette mentén, Soissons­­tól északra a Passy csúcsig kiugró harcvonal­zakaszt visszavettük. A rövid Juvigny-busy le long vonalra. Juvigny a tegnapi támadások alkalmával az ellenség kezén maradt. Leg­utóbbi 2 napon 52 ellenséges repülőgépet lőt­tünk le. Mörzer főhadnagy 32, és 33-ik, Ko­necke 32 és Lauman hadnagy 28-ik légi győ­zelmét aratta. Ludendorff, tőslak­ásmestert Támadnak az olaszok — Hivatalos jelentés. — A miniszterelnökségi sajtóosztály távirata. Főhadiszállásunk jelentése aug. 31-én. A Judikartákban eredményes felderítő har­cok.­ A Monte Ma­re a Pasubirtól keletre teg­nap átmenetileg az ellenség birtokában volt. Több mint 2 órán tüzérségi és aknatűz árasz­totta el védőőrségünket, mire az olaszoknak sikerült árkainkba behatóknak. A védősza­kasz tartalékjaink és pedig a harmadik tiroli császár vadászezred és császári rohamzász­lóalj osztagai azonnal ellentámadásba mentek át és a Szászam és a császári vadász hadosz­tály ütegei valamint a 40. honv. tüzérdandár ütegei által hatásosan támogatva az ellenséget rövid idő alatt elkeseredett harc után ismét kiűzték. A 20. beisaglien ezred a kudarccal végződő vállalkozásért több mint 200 halot­tal és mintegy 100 fogoly elvesztésével lakott. A vezérkar főnöke Lapunk mai száma 8 oldal. A ma esti német jelentés — Wolff-ügynökség jelentése. — (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Berlin, aug. 31. Este. Az angolok ma Ypern és Labasse közti, Haasefroncon előugró frontszakaszunknak néhány nap előtt történt megrövidítését ész­revették, és az ellenség előtt hagyott felderítő különítm­ényeinket Cemel—Bailleue—Neuve —Berquínen és a Lóvén keresztül követték. Arrastól délkeletre angol részlettámadások meghiúsultak. Sommetól északra harcok foly­nak. Noyontól 2 oldalt francia támadások fej­lődtek ki. A francia lapok ujjonganak a sikerek felett (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Born, aug. 31. Párisi lapok nagy lelkesedéssel írnak a nyugati offenzíva térfoglalásaiért. F­o­c­h ge­­neralissimust ünnepük, mint a legnagyobb ve­zért. Beismerik, hogy az áttörés nem sikerült, mert Ludendorf értette a módját, hogy meg­őrizze a front rugalmasságát. A csata most van tetőpontj­a. Számolni kell azzal, hogy a németek a Hindenburg állásokba húzód­nak és hogy a csatának most kezdődik az új fejezete. A németek felfogják az ütéseket (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Berlin, aug. 31. A Petit Parisien tudósítója beszélgetést folytatott F­o­c­h generalissimussal, aki a kö­vetkezőket mondotta: — A németek az antant által rájuk mért ütéseket felfogják, hogy visszavonulásukat a Hindenbur­g-állásokba fedezzék.

Next