Dunántúl, 1918. október (8. évfolyam, 221-247. szám)

1918-10-01 / 221. szám

Vili- Évfolyam 221* szám. Kedd ?écs, 1918. Október 1. ~*~ «"íWWVWVWWWWWWVW' Előfizetést ér: E(éu m) . . . 4é)— W*vrt .... Jé— N«ty«dA(t . . . lé— Egy hóra .... ééé egy szas ára; 18 tűlés. K.i»SrtSWR«l­­iftnak-atc« 4. Rá«. Kimé* Wh­f». 212. Szerkesztőség: I |»«iim-utci 4. ti. Szerkesztőség leletoejec 650. szén». Kéziratokat nem adnak msu. Hirdetés ditsuMt w­eléé Njrth­tér aoraekiet 2 kas, ~ééé‚Wéékééé›iékéáléát%~4ééééMéééééé~~ééMéééééééééMéédééééeééV»éédééMé~éé‚~Wé‚Wéiék»»6kkk6kékWkk6WéSWSkéW Két uj apát Mosonyi Dénes dr. és Késmárky István dr. címzetes apátok Pécs, szept. 30. Örömhírt adott ma este a budapesti telefon­jelentés. Ez az örömhír így szól: A Magyar Tudósító jelenti: A király a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter előterjesztésére Mosonyi Dé­nes dr. pécsi székesegyházi kanonok, püs­pöki iroda-igazgatónak a szent Benedek­ről nevezett szálkai címzetes apátságért, Késmárky István dr. pécsi püspöki jog­­akadémiai iga­ztattk pedig az almásmo­­nostori címzetes5aís®g°t adományozta. A legmagasabb kitüntetés a pécsi egyház­megyének két kitűnőségét érte. Mindketten, munkásságukkal már messze túlnőttek az egyházmegye határain. M­o­s­o­n­y­i Dénes dr. a megyés püspök jobb keze. Fáradhatatlan a munkában és a jótékonykodásban. Főpásztorának példát adó nyomdokain halad. Mélységes hit, modern tu­dás, véghetetlen szivjóság, szerénység jelleme­zik. Csupa ideg,’ finomsági lendület, szinte felperzselődik az alkotó munka lázában. Ma 44 éves, 1898-ban szentelték pappá Rómá­ban, 1900-ban jött vissza és két évig káplán­­kodott, 1902-ben az aulába került. 1906-ban püspöki szertartó, majd titkár, 1907-ben pá­pai káplán, 1911-ben szentszéki ülnök, 1913-ban püspöki iroda-igazgató, 1915-ben pá­pai kamarás és 1917-ben oldalkanonok lett. Késmárky István dr., a tudós tanár, szónok, író, szerkesztő, valóságos polihisztor, aki a modern tudás minden vívmányával fel­szerelten is egy meleg szivü, aranyos kedélyű talpig ur. Öröklött nemessége visszatükrözik tetteiben, szavaiban, érzéseiben. Az egyház­megye papságának Pécs, Baranya, Tolna vi­lági társadalmának meleg szeretete sugárzik felé megérdemelt kitüntetése alkalmából. Ma 53 éves, 1887-ben szentelték pappá. 10 évig Károlyi Mihály grófnak volt nevelője. 1897-ben jogakadémiai tanár, 1900-ban szent­széki ülnök, 1910-ben helyettes, 1915-ben tényleges jogakadémiai igazgató lett. Hosszú éveken át szerkesztője volt a Pécsi Közlöny­nek és a Dunántúlnak. Tevékeny tagja Pécs város törvényhatósági bizottságának. Mindkét örvendetes kitüntetést a hivata­los lap legközelebbi száma közli. 50.000 török fogoly Palesztinában A miniszterelnökségi sajtóosztály táv­irata. London, szeptember 30. Hivatalos jelentés Palesztinából: Szeptember 27-ig az angolok és amerikaiak által ejtett foglyok száma 50.000, a zsákmá­nyon ágyuk száma pedig 325. Az orosz nagyhercegek Ausztriába készültek (A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése: Rott é r d a­m, szeptember 30. Az ex cár családjából több nagyherceg a szovjeti kormánytól arra nézve igyekezett en­gedélyt kérni, hogy Ausztria egyik tartomá­nyi fővárosába költözhessen. Bulgária fegyverszünetet kötött A katonai helyzet tisztul, de a politikai zavaros A fegyverszünet megkötése (A Dunántúl tudósításaiak telefonjelentései Budapest, szept. 30. Szófiából Budapestre érkezett megbízható­nak látszó hírek szerint.­­ A fegyverszüneti tárgyalások az antant és Bulgária között eredményre vezettek. Szófiá­ban nyugalom van. A franciák a bolgár helyzetről :A Dunántúl tudósítóidnak telefonh­imdite.) P­á­r­i­s, szept. 30, Havas-jelentés: A bolgár eseményekről sok egymásnak el­lenmondó és részben helytelen hit került for­galomba és jelent meg Franciaországban úgy, mint a külföldön. Ezért szükséges, hogy meg­állapítsuk a tényeket­. Jelenleg semmiféle diplomáciai tárgyalás nincs folyamatban. Ennélfogva semmiféle po­litikai feltételeket nem adhattunk Bulgáriá­nak. A fegyverszünetet kérő okirat megérke­zett a bolgár hadsereg főparancsnokságától, aki parlamentereket küldött Franches d‘Es­­teroy tábornokhoz. A keleti front főparancs­noka a­­nyit választott, hogy-h­­adművel­teket semmi esetre sem lehet abbah­hagyni, amíg a kért fegyverszünet feltételeire nézve megál­lapodás nem történik. Franches d'Esteroy tá­bornok bemutatta a feltételeket a szövetsé­geseknek, akik azokat jóváhagyták.A feltéte­lek tisztán katonai természetűek és céljuk, hogy a szövetséges hadsereg keleti hadműve­leteinek szabadságát teljesen biztosítsák és az esetleg folytatandó tárgyalásokra is bizto­sítékot adjanak. Minden egyéb, amit ezeken kívül más feltételekről a bolgár ügyek politi­kai vagy diplomáciai eseményeiről terjeszte­nek, helytelen és korai. Csupán még egy újabb momentum történt, a bolgár parlamenterek visszaérkezése Szalonikiba, hogy a fegyver­­szünetről tárgyaljanak. Tárgyalások a rögtöni békéről (A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése­., B­é­c­s, szept. 30. Illetékes diplomáciai helyről Az Est arról értesül: A bolgár kormány megbízottai az antant kormányok megbizottaival tegnap megkötöt­ték a fegyverszünetet. A feltételeket elfogad­ták és a rögtöni béketárgyalások megindul­tak. A bolgár kormány és hadsereg újjászer­vezése (A Dum­inttu­ tudósítói­nak telefonjelentése.­ B­é­c­s, szept. 30. A Neue Freie Presse jelenti Szófiából: A hangulat ebben a percben sokkal nyu­­godtabb Szófiában. A német, magyar és osz­trák csapatok megérkezése általában jó be­nyomást tett. A német császár katonai misz­­sziót küldött Bulgáriába, am­elynek tagjai közt magasrangú tisztek vannak. Hír szerint ideig­lenes kormányt alakítanak, amelybe több tá­bornok is belép. A kormány vezetésével Po­­sev minisztert, a Malinov-kormány jelenlegi tagját fogják megbízni. A hadsereg újjászerve­zését Savov Mihály tábornokra és Todorov generalisszimusra bízzák. Katonai körökben azt hiszik, hodikaz antant helyzete Bulgáriá­ban rosszabb lesz, mint a szalonikai fronton, mihelyt a bolgár hadsereg újjászervezése be lesz fejezve és a német, magyar, osztrák csa­patok kellő számban megérkeznek. Kevés ki­látás van arra, hogy a szolbranie a békefelté­teleket elfogadja. A helyzet még nem javult .A Dunántúl tudósítói­nak telefonretenzise.) Berlin, szept. 30. Tegnap estig ideérkezett jelentések szerint Szófiában a helyzetben még nem állott be kedvező fordulat. A kiszivárgott hírek sze­rint a katonai helyzet javult. A politikai hely­zet azonban továbbra is aggasztó, mert a szö­vetség híveinek eddig még nem sikerült Mali­­novot kikapcsolni és az antantnál való béke-, könyörgést meghazudtolni. A bolgár hadsereg ennek folytán nagyon szenved ama mélyre­ható pártviszály következtében, amely az egész országot két táborra osztja. Szavov tá­bornokra, akit a főparancsnoksággal bíztak meg, igen nehéz feladat vár. Ki lesz Malínov utóda? (A Dunántúl tudósít­ói­nak telefonjelentése.) Berlin, szeptember 30. Malínov utóda Radoszlavov volt miniszter­elnök esetleg Savov tábornok lesz. Lapunk mai száma 8 oldal. Malinov eltitkolta a központiaktól kapott előnyöket (A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése , B­é­c­s, szeptember 30. Hogy milyen eszközökkel dolgozott M­a­l­i­­nov az antant érdekében, mutatja az, hogy Berlinben 23-án Tolnát basa török nagyvezér jelenlétében a dobrudzsai kérdésben Bulgá­riára kedvező döntést hoztak, amelynek értel­mében az egész Dobrudzsa Bulgáriát illette volna. Malinov azonban céljai érdekében ezt, a Bulgáriára nézve annyira kedvező határoza­tot sem a bolgár hadsereggel sem a népnél nem ismertette meg eléggé, nehogy a központi hatalmak politikája új híveket nyerjen. Anglia engedékeny, de a franciák szigorúak (A Dunántúl tudósítóidnak tetelonbeientist.) B­é­c­s, szeptember 30. A Tagblatt jelenti Bernből. Hír szerint Anglia és Franciaország közt a bolgár kérdésben élénk eltérések támadtak. Anglia hajlandó volna enyhén kezelni Bul­gáriát, viszont Franciaország teljesen ki akar­ja használni a Bulgária felett aratott sikert. Angliát kellemetlenül érintette P­a­s­i­c­s be­széde, amelyben Szerbia nevében túlságos kö­vetelésekkel állott elő.

Next