Dunántúl, 1918. november (8. évfolyam, 250-272. szám)

1918-11-03 / 250. szám

m Susolyam 250. szám. Vasárnap Bécs, 1618. November 3 utófizetési ár: Egész évre . . . 48 — Félévre Negyedévre Egy hóra . Egy izám­ ára: 30 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. Szerkesztőség: Lyceu­m-utca 4. sz. Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szerint. Nyilt tér soronkint 2 kor. 24 - 12- 4 — Rend és nyugalom van az országban. A munkásság tanúságot tett ország és világ előtt politikai jogérettlétéről. Erről az érettségről tesz tanúságot a front mögötti katonaság méltóságteljes viselkedése is és ezt teljes joggal hihetjük a frontról a békébe, otthonukba viszatérő megszenvedett, derék katonáinkról is. Ha lassan is, de bizto­san megyünk már kifelé a háborús kháoszból. Senki se remélje azonban, hogy a múlt bűneit, a négy­­esztendős háborút rettenetes pusztítá­sait, a felhalmozott bajokat, az előállott hiá­nyokat a nemzeti tanács, vagy az első magyar n­épkormány máról-holnapra megváltoztathat­ja vagy megszüntetheti. Egy azonban bizonyos, hogy a nemzeti tanács és népkormány a leg­nehezebb időben, a legnehezebb feladatok kö­zött, emberfeletti munkabírással készíti már az új jövőt. A mai rend és nyugalom további biztosítá­sához feltétlenül szükséges, hogy a katonaság helyén maradjon. A háborúnak már vége, de a béke művét nem­ szabad kockára tépni sen­kinek sem az önkényes rendelkezésekkel. A mai kormány nem a kiváltságosok osztályá­nak kormánya, hanem azé a népé, amely néma megadással tűrte és szenvedte a háború súlyos terheit. Ennek a kormánynak csaknem min­den tagja végig­szenvedte a múlt rendszernek minden üldözését, kellemetlenségét, sok-sok keserűség él az ő lelkükben is, de legyűrik önmagukat, nem a boszúállás, a leszámolás az első dolguk, hanem kivezetni az országot, ki­vezetni a magyar népet a szenvedésekből, a háborúból, a nyugalmas békébe. Ezt a nehéz munkát támogatnia kell minden rendű és ran­gú katona és polgárembernek. Még sok baj, még sok elégedetlenség lesz, de gondoljunk ilyenkor arra, hogy a legfőbb bajnak okozójától az életet, otthont pusztító háborútól megszabadított bennünket­­ó nép kormánya, amelynek hosszú időre van szük­sége, hogy eltakarítsa útjaiból azt a sok pisz­kot, amelyet a régi rendszer sok évtizedes bűnös politikája teremtett. A mai híradások megnyugtatnak bennün­ket. A horvátok, szerbek ép úgy megunták A hadügyminiszter megteremtésében és a rend megtartásában. A mi álláspontunk az igazság, a jog és a világ­béke. — Baj bennünket nem érhet. Baj csak ad­dig volt, amíg mi hamis célokért háborút vi­seltünk. Mi azt akarjuk, hogy soha többé ne legyen háború, ne legyen ok se arra, hogy fegyverkezzenek a népek egymás ellen. Mind­azok a tisztek, akik idegen állampolgárok, ha nem teszik le az esküt, tartoznak elhagyni az országot. A front mögötti katonák érezzék magukat a nép tagjainak és oldalfegyvert csak azok viseljenek, akik szolgálatban vannak és akik szolgálatban vannak, azoknak igazolvá­nyuk is lesz. — A csapatszállításokat a póttestekhez irá­nyítjuk és a csapatok ott fognak leszerelni. A csapattestekhez nem tartozó különálló szemé­lyek, tartalékos tisztek ott szerelnek le, ahol vannak. Linder Béla hadügyminiszter kijelen­tette még, hogy holnap, vasárnap elmegy az országház előtt tartandó népgyűlésre és ott beszélni fog. a fegyverletételről A horvát-magyar határon nincs semmi baj lUNIUIKMIHHIIIHNHUIIIIin (A Dunántúl tudósítói­nak telefonjelentése A­d­a­p­e­s­t, nov. 2. Az Est munkatársa ma beszélgetést folyta­tott Linder Béla hadügyminiszterrel. Első­sorban a fegyverletétel részleteiről érdeklő­dött az újságíró, erre vonatkozólag a hadügy­miniszter a következőket mondotta: — A fegyverletételre tegnap telefonon ki­adtam a parancsot az összes hadseregpa­rancsnokságoknak a déli fronton, az olasz harcvonalon és Németországba is. Különben Németországban a magyar csapatok már ki vannak vonva a tűzvonalból, sőt már intézke­dés történt sürgős hazaszállításukra nézve is. Az az aggodalom, hogy esetleg akadnak pa­rancsnokok, akik ezt a parancsot nem hajtják végre, teljesen alaptalan. Minden eshetőség­re nézve megtörtént a szükséges intézkedés. Egyébként az a különös helyzet állt elő, hogy az osztrákok is tárgyalnak a fegyverszünetről az olasz fronton és harcolnak, illetve harcolva visszavonulnak. Ellenben a mi parancsunk úgy szól, hogy azok a magyar katonák is lete­szik a fegyvert, akik osztrák csapattestekbe vannak beosztva. A fegyverletételhez a kor­mány megbízottat fog kiküldeni. — Azt üzenem a magyar katonáknak mondotta a miniszter, — ne lássanak erkölcsi lefokozást abban hogy ők most leteszik a fegyvert és ne tekintsék ezt a bajtársi hűség megszegésének, hanem emelt fővel azzal a tudattal hajtsák végre ezt a parancsot, hogy mi nem akarunk senkivel sem■ háborút viselni, mindenkivel barátságban akarunk élni. A népkormány nem vállalná a felelősséget, ha egy csepp magyar vér még ezután elfolyna.­­ Az olaszok részéről az osztrákoknak szabott feltételekről csak annyit tudunk, hogy a csapatok visszavonulásának vonala Tirolban a nyelvhatár, egyébként pedig a régi ország­határ, azonkívül bizonyos hadosztályok fegy­verben maradhatnak. Ezután a hadügyminiszter a Magyarország különböző vidékeiről érkező hírekről különö­­rár a háborút, mint mi, nem akarnak belénk i­sen a horvát-magyar határról szóló jelentések kapni, ők is a békét akarják munkálni. A zöld­­­ről nyilatkozott: gárdisták garázdálkodását maguk a horvátok ! Azt üzenem az országnak ne adjon hitelt részben már megfékezték. Déli határunk ka­­j semmiféle kósza híreknek. Sajnos azt tatóasz­­tanyi meg­erősítése megtörtént. Ma már nincs­­ táljuk, hogy a békére való átmenet első nap­­hel­ye az idegességnek, de legkevésbbé van­­­jai ugyanolyanok, mint voltak a háború első helye azoknak a valótlan híreknek, amelyeket­­ napjai, amikor is mindenféle hazug rémhire­­szájról-szájra adnak, mintha csak a reakció­­­kat terjesztettek. A horvát-magyar határon visszajáró szelleme kisértene. Ez az elbújt s nincs semmi baj. Nem is tudnók megérteni, reakció lesz mikor üt ki már val­ami zűrzavar, hogy újra előjöjjön sötét odújából. Valótlan hírek terjesztésével ne biztatgassuk ezt a re­akciót. Nekünk itthon levőknek, katonának vagy civilnek, az a kötelességünk, hogy a t°­vábbi embervérzést, a további pusztulást ré meg akadályozzuk. A csőcselék f.­rá­zdál­kod­ásától nem kell tartanunk, annak megfékezésére ele­gendő a mi egymásba fonódó erőnk. A béké­nek csak az lehet igazán híve, aki a benső rendet és nyugalmat szolgálja. Polgárok, munkások és katonák a benső rend és nyugalom biztosításán múlik most nemcsak az egyes emberek, nemcsak az or­szágnak, de a békének a sorsa is. Már­pedig ezer, nem szabad elvesztenünk, ha ott bármiféle nyugtalanságra okot szolgál­tató események történnének, mert mi a hor­­vátokkal igazi testvéri barátságban akarunk élni úgy ahogy mindenkivel ezen a világon. Sehol sem történt semmiféle rendzavarás, amely indokolttá tette volna a horvát betörés­ről szóló álhírt. Az sem igaz, hogy cseh ban­dák garázdálkodtak volna az országban. Er­délyben sem törtek be a románok. Ennek sem volna semmi értelme ép úgy, mint a horvátok­­ betörésének, mert mi a románokkal is testvéri barátságot akarunk. — Mi bizalommal és nyugalommal nézünk­­ a jövő elé, nyugodtan végezzük a dolgunkat ( és azt szeretnénk beleszuggerálni az országba­­ is, hogy nyugodtan és bizalommal legyen se­­j­gítségére mindenki a népkormánynak a béke Lapunk mai száma 8 óld­a*. Felemelték a tisztek és a legénység Zsoltiját Budapest, nov. 2. Linder Béla hadügyminiszter a mai minisz­tertanács határozata alapján A LEGÉNYSÉG ZSOLDJÁT NAPI 16 FILLÉRRŐL NAPI 4 KORONÁRA EMELTE FEL. A RENDELKEZÉS NOV. 10-ÉN LÉP ÉLETBE A TISZTEK ÉS HAVIDÍJASOK SZÁZADOSOKIG 100%-OS, A TÖBBI TISZ­TEK 75% -OS FIZETÉSEMELÉST KAPNAK. £StK»«*efeHi A papság is részt vesz a nemzeti tanácsban ! A hintámul tudósítóidnak telef­onjelentése. Esztergom, nov. 2. A hercegprímás utasította papságát, hogy a helyi nemzeti tanácsokba lépjenek be és hogy a papnövendékek, valamint a fiatal papság álljon be a polgárőrségbe. Decemberben új választások lesznek Kedden összeül a Ház (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Budapest, nov. 2. A képviselőházat keddre összehívják, me­lyen megszavaztatják a választói jogot és utá­na feloszlatják a házat. Az új választások de­­cemberben lesznek. Hír a királyi család meneküléséről (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Budapest, nov. 2. Budapesten és Bécsben az a hír terjedt el,­­ hogy a királyi család, valamint Lipót Szalvá­­i­kor főherceg Svájcba menekült. A hírt még nem erősítették meg.­­ . Halász Lajos dr. miniszteri tanácsos (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) , Budapest, nov. 2. A miniszterelnök Halász Lajos dr -t, a sajtó­iroda főnökét miniszteri tanácsossá nevezte ki.

Next