Dunántúl, 1918. december (8. évfolyam, 278-297. szám)

1918-12-05 / 278. szám

Vttt évfolyam 278. szám. Csütörtök ^cs* decetni­ €r 5* amfvwmvmivmvmv­vvv^ vrír................... ...........................................................................­­****^*******^^^^^^^ Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Szerkesztőség telefonja , 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szerint Nyilttér soronkint 2 kor. Előfizetési ár: Egész évre . . . 48 — Félévre .... 24'— Negyedévre . . . 12'— Fagy hóra.............. 4— Egy szám ára 30 fillér. Kiadóhivatal: Lyceum­ utca 4. szám. Kiadó telefonja: 222. Szorítsuk le az árakat. Ez a kívánság viharzik át most az országon. A forradalom ereje elsöpörte a régi rendszert, felborította a militarizmust, új államformát, új életet teremtett, de még ennek a korszakos forradalomnak sem volt meg az az ereje, amely megszüntethette volna az uzso­rát, az általános drágaságot. Most a drágaság ellen indul meg a vértelen forradalom. Le kiéll szorítani az árakat. A polgári társadalom egy része rettenetes áldozatot hozott a háború alatt. Most hazatér­ve polgári foglalkozásához, nem képes meg­élni. Az iparos a hosszú négy év alatt elvesz­tette régi üzletkörét, a munkás a nagy válto­zásban és kialakulásban nem találja meg egye­lőre régi munkakörét. Bármilyen foglalkozási ágbeli is a hazatért, rettenetes áldozatokat hozott. Nem csak hogy életét kockáztatta, egészségét tette tönkre, még a tetejébe itthon is tönkre ment anyagilag. Képtelen megküz­deni a drágasággal. Ezért kell felvennünk a harcot a drágaság ellen. Működik itt Pécsett egy úgynevezett ár­vizsgáló bizottság, amely nem az árakat vizs­gálja, hanem nap-nap után azt lesi, nem akad-e egy panaszos, hogy azután a régi ,jó magyar közigazgatás mintájára megkezdje a­­jegyzőkönyvezést, idézést, kihallgatást stb. Azt nem nézi, hogy a marha ára leszállt, ol­csóbb a hús, olcsóbbnak kell lenni a vendég­lőkben és kifőzőkben is. Annyi a tej Pécsett ma, hogy el lehetne rekeszteni vele a várost, de azért egy liter ára ma is 1 kor. 62 fillér. Vaj is van méreg drága áron. Sója is van, cér­nája is van annak, aki túl tudja fizetni. Van­nak még rejtett áruk és rejtett készletek. Ahogyan a cukrot tudták rejtegetni, sőt szál­­lítani anélkül, hogy a hatóság nyomozói rájöt­tek volna az emlegetett „nagy udvar“ dacára, úgy el tudták rejtegetni az egyéb árukészle­teket is. Csunya és igazságtalan dolog volna álta­lánosságban megvádolni a pécsi kereskedő­ket, akik között tekintélyes számmal vannak o­lyanok, akik beérték a normális és tisztessé­ge haszonnal. De hogyha a fradba vonultak hozhattak olyan rendkívül súlyos áldozatot a hazáért, hogy önmaguk és családjuk tönkre mehetett, akkor a kereskedőosztály is hozhat ennél sokkalta kevesebb áldozatot, mind­össze annyit, hogy most az egyszer nem nyer árum­ annyit, mint amennyit szeretne. A közszükségleti cikkek árának szabályozását sürgősen kell keresztülvinni. Szabályozni kell a piaci árakat is. Ne várják meg az elárusítók a kényszert, a megfelebbezhetetlen árszabást, hanem siessenek számolni a változott viszo­nyokkal és csökkentsék az árakat. Nem csu­pán a közönség, hanem a saját maguk érdeké­ben is használni fognak vele. Azért hát sür­gősen le az árakkal! Az árvizsgáló bizottság pedig csak aludjék tovább, vagy akár szen­­deredjen el örökre, mert a népnek nem bi­zottságra, hanem elviselhető árakra, olcsó­ságra van szüksége. A belső rendet, a vagyonbiztonságot fogja előmozdítani az a körülmény, hogy könyebbé, olcsóbbá válik a megélhetés. Az a kereskedő, az a termelő, az az árusító, aki ezt előmoz­dítja, nemcsak hazájának, népének fog hasz­nálni, hanem önmagának is. A felvidék kiürítése a csehek és románok jogosan szállják meg az országot Ki kell üríteni a felvidéket (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentései Budapest,, dec. 4. A Budapesten időző francia katonai bi­­zottság vezetője Vox alezredes ma délelőtt azt a kívánságát fejezte ki a Linder Béla miniszterrel folytatott tárgyalások során, hogy a magyar népkormány katonailag hala­­­­déktalanul ürítse ki az egész felvidéket. A francia katonai bizottság által kifejtett állás­pont szerint erre az intézkedésre a felvidék rendjének a helyreállításának céljából van szükség. Ezt a teljesen új és megdöbbentő követe­lést Linder Béla miniszter azonnal közölte a miniszterelnökkel. A kormány tagjainak egy része enen a belügyminisztériumban volt, ahol az erdélyi magyar küldöttségek veze­tőivel való t­árgyaláson Batthyány Ti­vadar gróf belügy- J­á­s­z­i Oszkár nemzeti­ségi és L­o­v­á­s­z­y Márton kultuszminiszte vettek részt. A kormány tagjai érthető meglepetései fogadták a közlést. A miniszterek azonnal tanácskozásra ültek össze. A Károlyi Mi­hály gróf miniszterelnökkel történt megbe­szélés után elhatározták, hogy a francia bi­zottság kívánságát a magyar népkormány teljesíti, egyúttal azonban proklamációt in­téz az ország minden népéhez és a fegyver­szüneti szerződésnek érvényben levő hatá­­rozmányaira való hivatkozással tiltakozik e népjogellenes követelések ellen. A proklamációnak az lesz a célja, hogy az ország lakosságát megnyugtassa. Rámutat ebben a kormány a román és cseh csapato­­ erőszakos betörésére és kifejezi a népkor­­mánynak azt a reménységét, hogy a népek ítélőszéke a béketárgyalásokon elégtételt fog szolgáltatni a minden oldalról megrohant magyar nőnek. A szlovák népszavazás nem sikerül (A Dunántúl tudósítójának tele­fon jelentése.)­­ Budapest, dec. 4. Hivatalosan jelentik: A hadügyminisztériumba olyan jelentések­­ érkeznek, hogy a cseh-szlovák csapatok­­ azokban a községekben és városokban, a­melyekbe benyomulniuk sikerült, leszavaz­hatják a lakosságot a cseh-szlovák államhoz­­ való csatlakozás tekintetében. Felette örvendetes ezeknek a szavazások­nak az eredménye, amely sok helyen nem­­ váltja valóra a csehek reménységét, mert a lakosság zöme a magyar állam kötelékében akar maradni és a cseh-szlovák államról hal­­l­­ani sem akar . A csehek ennek ellenére folytatják munká­ijukat. Úgy látszik, nem tudják bevárni a bé­kekonferencia döntését, hanem minden áron azt akarják, hogy már a fegyverszünet ideje alatt máról holnapra ürítsük ki a felvidéknek azt a részét, amelyre igényt támasztanak. Azt állítják, hogy az antant ezt a törekvésüket magáévá tette, amire nézve talán már a leg­közelebb órák teljes világosságot fognak deríteni. --- f Vyx alezredes átirata a kormányhoz (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) Budapest, dec. 4. A Politikai Híradó jelenti: a­z alezredes a francia katonai küldött­ség vezetője a következő átiratot intézte a miniszterelnökhöz: Párisb­an kapott utasításom teljesítéseként a keleti szövetséges hadseregek parancs­noki­ tábornoka arra kér, hogy a magyar­­körbianniyal a kb.­étkezőket közöljem: A magyar kormány Szlovákországba ma­gyar csapatokat küldött, amelyek a szlovák vidékeket kifosztották, azokat a lakosokat,­­ akik a csehek rendelkezésére bocsátották­­ magukat, fogságba vetették, a cseh csapa­­t­­oknak azokat az osztagait, melyek a szlovák területet a forradalom után az onnan kiűzött magyar hatóságok távozása után elfoglalták, onnan kiűzték vagy meggyilkolták. A cseh­szlovák államot a szövetségesek el­ismerték és a cseh-szlovák állam hadsere­gét szövetséges hadseregnek ismerték el. A cseh­szlovák államnak jogában áll elfoglalni a szlovák területet már csak azon a címen is, hogy mint szövetséges hadviselői részese a fegyverszüneti szerződés végrehajtásának, amely rendelkezett a volt osztrák-magyar monarchia területeinek elfoglalásáról. Ennek folytán meg­ vagyok bízva, hívjam i­el a magyar kormányt, hogy haladéktalanul vonja vissza csapatait a szlovák országokból, hol ezek szövetséges megszállás mellett semmi szín alatt sem rendezkedhetnek be. Szíveskedjék a fenti rendelkezések haladék­talan teljesítése végett a rendeletet kiadni és velem m­tatni azt az időpontot, amelyen ezek a rendelkezések teljességben végre lesz­nek hajtva. Lapunk mai száma 8 oldal. Várják Budapest francia megszállóit (A Dunántúl tudósítóidnak telefonjelet­tese.) Budapest, december 4. Fehér le­mólomból tegnap indult el a Buda­pestet megszálló lovasdandár, az úgynevezett Gambetta dandár. A dandár tisztikara mint­egy 50 tiszt egy tábornok vezetésével ma este érkezik a fővárosba, a mintegy 2000 főből álló legénység érkezését pedig holnapra je­lezték. Ma délután 4 óráig sem a nyugati, sem a keleti pályaudvar főnöksége francia csapatok érkezéséről hivatalos értesítést nem kapott.

Next