Dunántúl, 1919. február (9. évfolyam, 26-45. szám)

1919-02-01 / 26. szám

IX. évfolyam 26. szám. Szombat ?écs, 1919. február 1 tiófizeléss Ar: *Cé*i tvTe . . . 72*— Félévre .... 36*— MegyedAvre . . . 18 - S*y hóra .... 6 — t«r %m ára 30 fillér, Kiadóhivatal L^fccwn-utca 4. szám. •C:­»4 teletöm«: Ut. Szerkesztőség L{jceum­-utc­: 4. » Szerk­esztőség telet« ««na 650. szám. Kéziratokat nem xrunk vioua. Hirdetés dijS/ahá» szeri*. Nyift tér soronkfe'.* ? kar .................................................................................................................................. «rtVnVllVlYIYinniVWIWWWR JtW A meg nem értés régi betegségünk. Az emberek nem tudják és son is akarják megérteni egymást. A meg nem értésből jó még soha, de annál több rossz és baj született. Az érdekek összeütközése az a pont, ahol az emberek eltávolodnak egy­mástól. De nem azok a nagy érdekek, amelyek országok, nemzetek sorsát és jövőjét érintik, hanem azok a kicsinyes egyéni érdekek vá­lasztják el és osztják meg az embereket, ame­lyek az anyagi vagy erkölcsi érvényesülést je­lentik. Pártok, osztályok viaskodnak minden­kor egymással. A fegyverük nem a meggyőzés, a logikai érvelés, hanem a bosszú, a gyűlölet. Nem volt még olyan párt, vagy osztály egy or­szágban, amely ne állt volna szembe és talán alig volt más ok az ellentétekre, mint a sze­mélyi kérdések. Ha a pártodat, osztályokat nézzük, valamennyinek a programmja, törek­vése, végcélja rokonszenves és tisztelereméltó. Alig akad egy néhány, amelyiknek programm­­pontja súlyos eltévelyedéseket tartalmaz. Ha pedig részeire bontjuk a pártokat, egyenként vizsgáiger­tjük az embereket, tömegével talá­lunk a megosztó és egymással­­szemben álló emberek között olyanokat, akiket az élet­körülmények, a véletlenek sodortak a párt kötelékbe, akik a programainak nyolcvan százalékát vallják és hirdetik, de a húsz szá­zalékát elvetik. Embereket találunk, akiknek tiszte munkáját, jellemét értékeljük, egyéni­ségeit m­egbecsüljük az ellentétes táborban is. És találunk embereket mindegyik pártban, ha nem is nagy számmal, akiknek hitében nem hiszünk, akiknek buzgóságát üzleti vagy önös egyéni érdek mozgatja, embereket talá­lunk, akiket úgynevezett nem­­kívánatos ele­meknek találunk. A mai idők forrongó alakulásában a múlt­nak rosszul nevelt, minden modern haladás­tól didergő, reakciós alakjai, amikor felborult a régi rendszer, ijedten tekinthettek körül, hova rebbenjenek, hol helyezkedjenek el biz­tos alapon, hogy kicsi vagy nagy, de nem a saját erejükből szerzett, hanem kiprotezsált egzisztenciájukat megmentsék. Ezek az em­berek bármilyen pártkeretben is helyezkedtek el, akár keresztényszocialisták, akár szociál­demokraták lettek, nem erősségei a pártok­nak.. Az átalakulás helyett csak az alkalmaz­kodásig jutottak el. A szocializálódáshoz nem diploma, nem bizonyítvány, nem nagy hang, hanem­ lélek és szív kell. Szocialista csak az lehet, akinek érzése és értelme van. Érzése, hogy szeresse az emberben az embert, értel­me, hogy felül tudjon emelkedni kicsiségeken, hogy le tudja győzni önmagát, hogy még az ellenségének is meg tudjon bocsátani. Vájjon a szocialista eszmék hirdetői és követői vé­­gigállják-e ezt az alapprogrammot, vájjon nem férkőzik-e közéjök a meg nem értés? Állandóan tapasztaljuk, hogy ez a meg nem értés éket ver minden pártegységbe. A szo­ciáldemokrata párt táborában a radikális túl­zók, a Károlyi-pártban a szélsőségesek és minden egyes pártban vett kísért a robbantás­ra kész meg nem értés. A összetartozásukról híres és irigyelt zsidók körében is felütötte fejét ez a meg nem értés. Zsidók a zsidók ellen lépnek fel. A cionisták, akik a Paleszti­nát önálló zsidó állam hívei megtámadták Budapesten a zsidók heti­lapjának az Egyen­lőségnek szerkesztőségét és szétrombolták. Sőt mi több egy rabbijelölt még a zsidó szer­kesztőre is rá­támadt. Tehát még a zsidók is. Szomorú ez a széthúzás, ez a meg nem értés, amely a békés együttműködés helyett, további harcot vetént. Várjon az emberek mi­kor értik meg egymást? Kemény fejek Irta: Kincs István őt is ölébe kapta, ölelte, csókolta. Azután jutott eszébe valami. A tarisznyája után kotorászott. — Ide nézzetek, kis cselédeim, mit hoztam én ti nektek? S kezdte kiszedni a nagy piros almákat szép sorjába; párosával adta majd az egyik­nek, majd a másiknak, hogy a végén már nem győzték fogni. S az almák gurulni kezdtek, a fiúk utánuk kaptak, arra még több neki in­dul! s nemsokára az egész előszoba guruló almával volt tele. Mert az előszobánál tovább még nem is ju­tottak, Ágnes csak most biztatta apját, ke­rüljön beljebb. No és az öreg megindult, merre vezették. Pompás szobába léptek. Tele szebbnél szebb függönyökkel, bútorral, szőnyeggel. Kistamás Miklós alig akart hinni a szemé­nek. Csak ámult,, bámult, — Ágnes! — tört ki belőőle a csudálkozás s ez a tiéd? Hát kié volna ? — volt a büszke válasz. — Mind a tiéd? — rázta a fejét az ámuló, szegény ember. — No ugy­e édesapám, hogy jó volt eljön­nöm hazulról? — tette föl furcsa célzással a kérdést Ágnes. Édes­atyja nem mondta, hogy jó vol, de azt sem, hogy rossz volt. Nevetséges mit kezdjen most megint egy keserűen szomorú történetet és miről! — Hol van az urad? — fordított a dolgon elég tapintattal Kistamás Miklós. — Nincsen idehaza. Hát hol van? — Utazik. — S mikor jön haza? — Mit tudom én! — emelgette vállát a szép asszony, mert azt elfeledtük mondani, hogy Ágnes fejedelmi büszke megjelenés volt. Tulajdon édesatyja nemi győzött betelni a nézésével. El sem akarta hinni, hogy ez a szép asszony az ő Ágnese, az ő leánya. — De valamikor csak­ hazajön? — firtatta tovább leányát az édesatyja. — Hogyne önné! — nevetett Ágnes bizal­masan. — Havonta egyszer-kétszer megke­rül. Nagy urakkal van, sok dolga akad min­denfelé az országban. — Értem, értem — hagyta rá az öreg —, no, csakhogy mégis többször megkerül, mert a tisztességes édesapának, tudod, Ágnes, a gyerekei között a helye. Köszönöm igaz, a leveledet. Jól tetted hogy megszidtál benne. De tudtam is én, hogy nekem ilyen szép uno­káim vannak! A gyerekek megkerültek, miután a sok al­mát biztonságba helyezték s most kezdődött, még csak az igazi, ismerkedés. Imre fölmá­szott öregatyja térdére, Géza meg a karjába csimpaszkodva tapszolta, mondjon­, meséljen valamit a faluról, bárányokról és farkasok­­­­ról. És az öreg mesélt. Annyit beszélt, annyit mesélt, hogy a végén maga is csudálkozni kezdett, hogy tőle annyi minden telik. Ágnes pedig teríteni kezdett. Szegény nagy­apa hosszú utat tett, el is fáradhatott, meg is éhezhetett. Arról pedig tenni kell. Mikor a kicsinyek beteltek a mesével, já­tékaikat hozták. Mindent meg akartak mu­tatni a nagypapának. S a nagypapa érdekkel nézte a sok kardot, puskát, ólomkatonákat. Gyönyörűség volt neki minden, ami unokái­nak örömet szerzett. A végén Géza írásait hozta. — Nézd nagypapa — kínálta föl neki a sár­ga füzeteket — ezt az iskolában írtam. Ugy­e hogy szép! — Félre gyerekek! — rendelkezett a mama párolgó tállal a kezében. — A nagypapa éhes, majd vacsora után megnézi a többit. — Mindjárt, Ágnes — fogta kis unokája pártját a nagypapa s azzal már forgatni kezdte a lapokat, Ákom-bákom volt még az eleje, de lassan formába gurultak a betűk. Az első lapokon még bukdácsoltak jobbra-balra, mint az ut­cán a részeg emberek, hasztalan a járda, hiába a korlát, keresztül-kasul törtetitek min­den. Hanem pá lappal hátrább már glédá­­ba állottak, mint az esztendős újoncok a ka­szárnyában, össze is olvadtak egymással és egész szavak születtek a nyomukba. Helyre állt a közbiztonság (A Dunántúl tudósítójára) A város hatósága és a munkások küldött­sége a szerb parancsnoknál — Szigorú eljá­rás indult meg a garázdálkodás ellen — A közönség megnyugtatása Pécs, jan. 31. A legutóbbi pár napokban a közbiz­tonsági viszonyok kissé elfajultak a vá­rosban. Tisztességes polgárok, köztük nők is, akiknek az esti, vagy a kora éjjeli órákban dolguk akadt az utcán, a leg­durvább inzultusoknak voltak kitéve egyes garázda, legtöbbször ittas emberek ré­széről. A rendőrségre számtalan feljelentés érkezett, hogy védtelen polgárokat kifosztot­tak és tettleg inzultáltak az utcán, a nőktől elszedték az ékszereket és pénzüket, elver­ték őket, sőt volt eset arra is, hogy magán­lakásba behatoltak és ott garázdálkodtak. A lakosság a lehető legnagyobb mértékben el volt keseredve az­ ilyen jogtalan inzultusok miatt, amely már már oda fajult, hogy a sö­tétség beálltával al­ig mertek egyesek az ut­cán tartózkodni. A város hatósága elhatároz­ta, hogy az ilyen magukról megfeledkezett emberek ellen védelmet kér a szerb parancsnokságnál és követelni fogja, hogy a város közbiztonsága érdekében a lehető leg­szigorúbb intézkedéseket tegye. E célból­ ma délelőtt, 11 órakor Tróber Aladár dr. pol­gármester-helyettes vezetésével tisztviselők­ből­­és városi bizottsági tagokból alakult 30 tagú"ökül­­­dettség járt a szerb parancsnoksá­gon.

Next