Dunántúl, 1919. március (9. évfolyam, 52-60. szám)

1919-03-20 / 52. szám

IX. évfolyam szám. Sspada f»ses, 1910. március 1#­t v*.n *•.■»♦ it Ar­tH*w r*rr 73b— .... *•­­»«W«**’TM . . . 1»­­a«- ha*» ... *.— *» «a In 3« £2«. lA«MMMS"efCa *. szán*. ««-«A «Artsafs: *fe£. Örömhír járta be ma dél felé az egész várost. Mint a kora reggel óta szállongó hópi­­hék elértek mindent és mindenkit. József napja örömet hozott. A tavaszi szél szét­­fújta összes kétségeink ködét. Kitűnt az igazságunk, beteljesedtek reményeink. A túszok egy része ugyan még hiányzik, de visszajött Belgrádból a küldöttség, amely a magyar Pécs győzelmét hozta hírül. A kenyérért dolgozó tízezrek ti­zennyolcnapos ünneplő mozgalma ma elérte koronás sikerét. Csak egy embernek kellett megtudnia a hírt, már­is repült az a szélrózsa minden irányába. Rövid félórán belül ezt tárgyalta lázas örömmel, pirban égő mosolygó arccal minden ember az ut­cán, kávéházban, otthonában, hivatalban, üzletben, mindenki ahol volt. A legfon­tosabb dolog volt ezt továbbadni, ezen örvendezni, minden magyar polgártár­sunknak ezzel örömet szerezni. Mert magyarok vagyunk. Ha sokszo­r szét is húz­tunk, amint a salamoni átok fejünkre jövendölte, a nagy bajok, nehéz viszon­tagságok idején mégis összetalálkoztunk, kezet fogtunk és együtt harcoltunk. Egy­másra talált ma is az egész város népe, amikor kivonult fogadni az állomásra a küldöttséget. Egyöntetű, igaz, lelkes, harsogó öröm tört ki mindenkiből, akár a legtekintélyesebb úr, vagy a legegy­szerűbb munkás volt is. Elértük legsúlyosabb sérelmeink or­voslását. A béketárgyalások döntéséig nem kell féltenünk magyar voltunkat, amelytől eddig különböző nyílt és rejtett eszközzel akartak megfosztani. Vissza­kapjuk azokat a tisztviselőket, akik a magyar nép lelkéből lelkezettek. Gazda­sági kívánságainkat is a legnagyobb mértékben elismerték. Ha kivívott győ­zelmünk ebből a szempontból nem is egészen teljes, vigasztal bennünket a tu­dat, hogy a békekonferencia döntése már nincs messze. Az itt maradó szerb katonaság pedig remélhetőleg emlékezni fog parancsnokának a bevonuláskor mondott szavaira, hogy Pécsett a rendet és nyugalmat fogja biztosítani. A pápa és a békekonferencia A szerződések véglegesek lesznek Az antant és a pápa szuverenitása. (A Dunánnál tudósítóidnak te­­tt en­­demised Rottend­am, március 19. Rómából jelentik. Amelle bíboros pápai hercegérsek római lá­togatásának nagy jelentőséget tulajdonítanak. A látogatás célja az, hogy a pápa hozzájárulását megnyerjék a népszövetség tervezetéhez. Minde­zekből azt következtetik, hogy az antant el fogja ismerni a pápa szuverenitását. Nem lesz előzetes békeszerződés (A Dunántúl tudósítójának telefonjelentése.) ■ M e vv y u i k, iTKzrctUs 'tV A Washington Starnak jelentik Párisból. Megbízható helyről szerzett értesülés szerint elejtették azt a tervet, hogy Németországgal előzetes békét kötnek. E szerint az a szerződés, amelyet Németország elé terjesztenek, végleges lesz, amely a népszövetség terveit is magában foglalja. A szövetségesek párisi megbízottai ezen szerződés aláírása után Németország szö­vetségeseivel kötnek végleges békeszer­ződést. A csehek reményei (A Dunántúl tudósítói­nak feldontdentése.) Prága, március 19. A napokban Párisból ide érkezett Tusek, Massaryk bizalmasa, aki úgy informálta a po­litikai köröket, hogy a párisi béketárgyalásokon a cseheknek ígérték oda a Dunántúl egyes ré­szeit az Ipolytól keletre és az Ung folyótól ke­letre Salgótarjánig. A cseheknek joguk lesz Pozsonynál és Komáromnál hídfőt létesíteni, amelyeknek körzete 12 kilométer lehet. Miskolc magyar város marad. A magyar pénzü­gyminiszter meg akart válni állásától (A Dunánnál tudósítóidnak telefonjelentése.) Budapest, március 19. Szende Pál pénzügyminiszter az ingóva­­gyonokra vonatkozó rendeletei miatt erős támadásokban részesült, amelyek miatt tá­vozni akart állásából. A pénzügyminiszter lemondása a minisztertanács elé került, ahol maguk a szociáldemokraták voltak azok, akik lebeszélték lemondási szándékáról. Szende Pál miniszter visszavonta lemondását. A semlegesek népszövetsége (A Dunánál tudósítóidnak telefonjdöntése) P­á­r­i­s, március 19. A skandináv országok elfogadták azt a meg­hívót, amelyet a párisi békekonferencia kül­dött a népszövetség tárgyalása céljából a sem­legesekhez. A svájci szövetségtanács rend­kívüli ülésén foglalkozott a meghívóval és ha­tározatát már elküldte Párisba.­­ A cseh szocialisták a cseh impe­rialisták ellen (A Dunántúl tudósítói­nak telefonfeierditti Prága, március 19. A szociáldemokraták tegnap népgyűlést tar­tottak, amelyen minden szónok erős hangon kelt ki az imperialista követelések ellen. Köve­telték, hogy a cseh szocialisták ebben a kér­désben együtt küzdjenek a magyar, német, román és szerb szocialistákkal. Kramaszot Miljukovhoz hasonlították, Massarykot pedig elitélték. A cseh szociáldemokraták a mostani csehországi helyzetet olyannak mondja, mint Oroszországét a forradalom előtt. " Leltározzák a safe depositokat Magyarországon a Dunántúl mdeskófdnak Iddonfalerrí is..." Budapest, március 19. Az ingóvagyon ügyében kiadott rendelet nagy izgalmat keltett az országban. Ez az izgalom ma már kéz elülni. A pénzügyminiszter kije­lentette, hogy csütörtökön új rendeletet ad ki, hogy a takarékbetéteket úgy kezeljék, mint a folyószámlákat. A rendelet intézkedni fog a safe depositok leltározásáról is Amerikában sötéten ítélik meg az európai helyzetet (A Dunántúl tudósítói­nak idei oni dönt­ései Newyork, március 19. Az Evermig Neuws-nak jelentik: Illetékes helyen helyen mind sötétebben ítélik meg az európai helyzetet és a bolseviz­­mus ellen folytatott küzdelem sikerét. Hír szerint hatalmas bolsevik­ hadsereg áll Odessza előtt, azzal a célzattal, hogy Románia ellen induljon. B­r­a­t­­­al­a a párisi látogatás ó­ta ezzel áll összefüggésben.

Next