Dunántúl, 1919. április (9. évfolyam, 61-85. szám)

1919-04-01 / 61. szám

Üt. ottfatysin Út. Kedd Pécs, 1319. április 1 Szerkesztőség: Lyceum­ utca 4. sz. Szerkesztőség telefonja, 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szerint Nyilttér soronkint 2 kor Előfizetési ár: Egész évre . . . 84'— Félévre .... 42'— Negyedévre . . . 21'— Egy hóra .... 7.— Iw szám ara 30 fillér, Kiadóhivatal, Líceum­ utca 4. szám. Kiadó telefonja: 2£2. VW\r~rtr­Wl ry­ ryi[(VVV»VyV»*»*i In *•*• Holnap / kedden, április elseje köszönt ránk. Az ápri­lisi bolondjáratásnak­­vidám korszaka már ni*­ges rég lezáródott. Ennél ma sokkal komo­lyabb és sokkal szomorúbb napra ébredünk holnap. Elseje lesz, amikor fizetést kell kap­nunk, hogy egy hónapon keresztül ismét meg­élhessünk. Ez az elseje az, amelyet egy hó­­­napon keresztül várunk. Eddig lassan jött meg, de megjött, meghozta az egy hónapi fi­zetést. Holnap már az a veszély fenyeget, hogy nem kapjuk meg a pénzünket, azon egyszerű oknál fogva, mert nincs pénz.­­A pécsi pénzintézetek kifogytak a­ bankjegyek­ből. Az erős Wertheim-szekrények üresen tátongnak. A havi fizetésekhez, heti munka­bérekhez eddig sem lehetett csak úgy neu­ok­­juk hozzájutni, mert a folyószámlán levő és a betétkönyvekre elhelyezett pénzösszegek­hez egy idő óta nem lehet hozzányúlni, m­ert a pénzkivétel korlátozást szenved. Egy biz­ott­­ság jóváhagyása kellett a heti munkabérek és fizetések kiutalásához. Ez a bizottság most újabban csaknem hiába végzi a munkáját, hiába engedélyezte­­t kiutalást, mert a pénz­intézetek egyszerűen kijelentik röviden­­és bántóan: ■— Szívesen kifizetnénk, de nincs elegendő bannejegyünk. Ez a kijelentés a pécsegyházmegyei talak­­rékpénztárnál hangzott el, de valószínűleg e­l­­hangziik egyebütt is, mert tény, még­ped­g szomorú tény, hogy nincs elegendő bankj­e­­gyünk. A hó elsejébe vetett erős reményünk vá­l­tozik keserű kétséggé. Bár­ elismerjük az ál­talános papírpénz hiányát a megszállott rmm - gyár területeken, mégis nem lehet amúgy sz­ó nélkül fogadni azt a szomorú hírt, hogy ninc­s pénz. Mert a pénz ezúttal nem azoknak kel , akik halomra gyűjtik, vagy elrejtik, hanem­­ akik a puszta megélhetés miatt rá várnna­k utalva. A fix fizetésű alkalmazottiak sajnos­ nem állanak olyan módban, hogy havi fizetés­­ük kiadásának elhalasztása­ és késleltetése mindegy lenne számukra. Ezeknek a m­inden­ fillérre rászoruló embereknek nem mind­egy | hogy mikor kapják a fizetésüket és milyen­ részletben. Ezeknek akkor kell, sőt már előbbi kell, mielőtt az esedékesség napja elkövetkez| zik és annyi kell, mint amennyire számítottak,­­ legfeljebb több, de semmiesetre sem keve­­sebb. Erről a havi készpénz járandóságról nem mondhat le ma senki sem. A mai viszo­nyok között és életdrágaság mellett szomorú meglepetés lenne a holnapi nap, ha a fix fi­zetésű alkalmazottak havi járandósága a bankjegy hiány miatt elmaradna vagy csak részben nyerne kielégítést. Ez a bankjegy hiány nem állhatott elő má­ról-holnapra. Talán lehetett volna egy kis előrelátással átlépni ezt a nehézséget. Ha városi pénztárjegy segítene a hiányon, úgy a városi pénztárjegyeket kellett volna már megnyomatni. De valamit kellett volna tenni! Nendtvich polgármester itthon Ma már elfoglaltaleválalás tudósítójától­ Pécs, március 29. Nendtvich Andor polgármester másfél hónapig tartott száműzetése után tegnap es­te visszaérkezett Pécsre. A polgármester ha­zaérkezésének híre már az esti órákban el­terjedt a városban és mindenfelé nagy örö­möt okozott. Nehezen is nélkülözték őt azok­ban a nehéz napokban, amelyek Pécs városa fölött összetorlódtak. Mivel pedig a várost fenyegető ba­jok még mindig nem szűntek meg, erős bizalommal látjuk a polgármesteri székben Minthogy a vonatok nem­ közlekednek, a polgármester kocsin tért vissza és az esti órákban érkezett Pécsre. Radovanovics alezredes szombaton kézbesí­tette részére a visszatérésre jogosító igazol­ványt. A polgármester nem jöhetett azonnal, mivel Kerese György dr. kormánybiztos tiszteletbeli megyei főjegyzővé nevezte ki és megbízta a betegen fekvő alispán helyettesí­tésével. Ő intézte tehát Sásdon a meg nem szállott Baranya ügyeinek vezetését. Szom­baton még a vármegye hivatalos ügyeit intéz­te el és vasárnap indult Pécsre­ .Amikor késő délután megérkezett, a nemzeti kaszinóban élénk ovációban volt része. Mindenki meleg baráti kézszorítással üdvözölte Ma reggel első útja a hivatalba vezetett és rögtön átvette a város ügyének vezetését. A hivatalban fogadta a Dunántúlt munka­társát és szívesen állt az újságírók rendelke­zésére. Az arca ha nem is piros, de tettebb, amit mosolyogva indokol a jó falusi levegővel. El­mondja, hogy a munkája széleskörű volt ügyéin, de nem olyan zaklatott. Az élet is csendes volt, nem telítették állandó izgalmak mint Pécsett. Amint megkapta a határ átlépésére az en­gedélyt , azonnal jött, mert kötelességének tartotta, hogy mielőbb átvegye a város ügye­inek e komoly időkben való vezetését. A sásdi munka szinte pihenésként hatott reá. Az utolsók egyike volt, akiknek sikerült át­lépnie a határt. Ma már a magyar forradal­mi kormány­zó tanács ren­delete értelmében is tilos áterni a megszállt területre. Nendtvich polgármester elmondta, hogy Sásdon és környékén teljes rendben történt meg az átalakulás minden zavaró incidens nélkül. A forradalmi kormányzótanács Kérc­sz György dr. kormánybiztost felmentette (állásától öt tagú direktórium alakult, amely­­ azóta a megye meg nem szállott részeiben az­­ügyeket intézi. A direktórium tagjai Kerese György dr. és Fenyő Vilmos dr. ügyvédek, valamint Ignác, Csizmadia és Kéméndi mun­kások. A direktórium mellett megalakult Sas­son a munkástanács is. A hangulat minden­né bizakodó­ A polgármester délután Radovanovics al­­­redessel lépett érintkezésbe és társalást izdett A szerb sajtóiroda közlései­­ Vörös gárdisták a cseh konzulátuson — A szerb sajtóiroda hajósa — Budapest, március 31. A vörös gárda megszállotta a budapesti cseh kontrátuist.­­ Milles ezredes Spalatóban — A szerb sajtóiroda közlése — Róma, március 31. Mill­es amerikai ezredes S­palatóba érkezett hogy az ottani etnográfiai viszonyokjat tanul­mányozza. Francia áru Szerbiának — A szerb sajtóiroda közlése — B­e­l­g­r­á­d, március 31. Kísérletezések folynak arra, hogy Francia­országból nagyobb mennyiségű árut küldjenek Szerbiába Az első küldeményt rövidesen elindítják Marseillleből Braililába, ahonnét a Dunán szállítják tovább Belgrádiba. A szerb pénzügyminiszter a pénzlebé­lyegzésről — A szerb sajtóiroda közlése — B­e­l­g­r­á­d, március 31. A szerb pénzügyminiszter kijelentette, hogy a magyar pénzek lebélyegzésének nem az volt a célja, hogy nacionalizálják, hanem az hogy n­egaketsszák a magyar pénzek további behozatalát és az áruk kivitelét. Végcélja a lebélyegzésnek a papírpénzeknek szerb bank­jegyekre való becserélése, hogy ezeket a szerb bankjegyeket bármikor aranyra, vagy ezüst­re lehessen beváltani a szerb nemzeti bank­nál. Német delegátusok Versa­illesben — A szerb sajtóiroda közlése — Paris, március 31. Ma a német pénzügyi delegáció Versailleba érkezett és megkezdte a tárgyalásokat a né­met pénzügyi és gazdasági kérdésekben. Franciák az orosz bolsevisták ellen — A szerb sajtóiroda közlése — P­á­r­i­s, március 31. A francia kormány több oldalról offenzívát kezd az orosz bolsevisták ellen. Franchet­d Esneray tábornok már megkapta az erre vo­natkozó utasításokat. Visszatartották a Magyarországnak szánt angol árut — A szerb sajtóiroda közlése — London, március 31. Azt az árt, melyet angol hajókon szállítot­­tak Magyarországba,C'herbourgban visszatar­tották és mindaddig nem szállítják tovább, ímg a helyzet nem konszolidálódik.

Next