Dunántúl, 1919. augusztus (9. évfolyam, 154-178. szám)

1919-08-02 / 154. szám

DC. évfolyam« 154. siáta. SzO­lbaf­féts, 1919. augusztus 2. *............................................................................"n-A-L\um‘Lrr­rLirm-iV“"‘"‘^‘^‘n­‘ii­‘rin-nnnrnr.nr.rLr-rLnA--n.v M­­­m Előfizetési ár: Egész évre . . . 84"— Félévre .... 42‘— Negyedévre . . . 21 •— Egy hóra .... 1 — Egy szám ára 40 filér. Kiadóhivatal: Lyceum-utca 4 szám. Kiadó telefonja: 222. 11­­ b 4# v-k *' •fí. 1 V / r ' J1 ; / _] Szerkesztőség: Lyceum-utca 4. szám. Szerkesztőség telefonja: 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szedni Nyilttér soronkint 2 kor. llfMMMrtAááááááááMáámM­­^AfLOAAAA›JVVV‹t*~*AA­W*r+**t* vxxvs^»1» ›r«› ywi»Ni»v«t » V»». A bábaképző megnyílása Az elemi iskolák gazdasági kertje Pécs, aug. 1. Felkértek bennünket a követke­ző sorok közlésére: Hogy a pécsi állami elemi isko­láknak gazdasági kertje van, azt bizonyosan mindenki tudja, ki az iskolák tanterve iránt csak keveset is érdeklődik, h­ogy ezen kerteket, mert több van, miként hasznosít­ják, ezt is megtudhatja az, aki any­­nyi fáradságot tett magának, hogy a 10 hónapi tanítási idő alatt leg­alább egyszer vagy ősszel vagy ta­vasszal elmegy az ilyen iskola­­kertbe. Szigeti külvárosi kertet nem Szie­­bert felügyelő fedezte fel. Ezt a kertet már régen használ­ák és pe­dig háború előtt a tantervben elő­írt célra. Most pedig, miután drá­ga a krumpli meg a paprika, de a saláta is, a tantervtől eltérőleg, igen helyes ezen drága zöldségek nagyobb mennyiségben való ter­mesztésére is. Tehát semmiféle ex­pedíció nem kellett ennek a felfe­dezéséhez, hiszen Sperl Lajos min­den nagyobb közhírré tétel nélkül is sok éven át v­ezette annak a művelését. Sőt Sperl a háború alatt is adott katonákat Csernyán­­szkynak, hogy azokkal a nagyobb munkákat elvégezhessék. Csak így lehetett a kert akkor is szép. Azt ír­ja a P. E. tudósítója, hogy a kert megmunkálásában csak az V., VI. osztályú fiuk illetve leá­nyok vesznek részt, noha az Ap­­ponyi-féle rendelet már a III. osz­tályú növendékeitől is megkövete­li azt. Lehet-e ezen csodálkozni akkor, amikor a mostoha körül­mények heti 12 órát engednek csak tanításra. Lehet-e csodálkozni ak­kor, amikor a mi külvárosi gyer­mekeink otthon is nagyon el van­nak foglalva. Lehet-e akkor város­ban paprikát termeszteni, amikor alig van idő és hely a betű ismer­­tetésére. S végül lehet-e ilyet egy tanítónak állítani akkor, amikor nem is egészen úgy van. Mert az Ágoston-téri iskola növendékei is dolgoztak abban a kertben több félnapon keresztül. Ami azt a kitételt illeti, hogy az iskolák porosak és piszkosak, hát itt téved az, aki annak látta. Az Ágoston-téri iskola bár­ nem mo­dern, soha sem volt piszkos, poros, hanem mindig tiszta és rendes. Az Ágoston-téri iskolának is van gazdasági kertje, sőt volt is. Ezt is művelték a pécsi tanítók. Volt ab­ban minden, amit a tanterv a városi iskolák részére előír. Hogy mi bé­kében nem termesztettünk kocsi­számra salátát, annak oka az, hogy a városi iskolákban fontosabb az a gazdasági ág, amely az illető város életével összefügg, így a különböző oltások, szem­zések, pld. Pécsett igen fontos a baranyai zöld ojtás, a szőlőmíve­­lés, a barack termelés. E nélkül azonban elismerem, hogy a háború alatt igen hasznos volt az ugorka árusítás is. Tempora mutantur. Dolgoztunk mi igen sokat a há­ború előtti időkben is és annál töb­bet a háborúban. Volt Pécsett ki­állítás, amelyet megnéztek messze külföldről jövők is és bizony elis­merték a pécsi tanítóság munkáját. Azt hiszem vannak még olyan urak Pécsett, akik tudják, ki volt Pécsett Dobra Imre, Moussong Vince és kicsoda még ma is Germán, Szen­­drődy, Germánia, micsoda úttörő munkákat végeztek maguk, saját­ erejükkel, kevés fizetéssel, de sok magyar nemzeti energiával. Nem a­z, hogy a fő-­ ispánt odahív­­ák és az ott vegye észre őket. Észrevették őket mun­­kájuk eredményéről, melyet nem kellett besavanyítani, hogy így té­len át is csak megmaradjon. Ezt nem azért n­em, mert szük­ség van rá, hanem azért, hogy azok az új pécsi lakosok, kik a háború alatt lettek pécsiek, n­e­töltsen­­yei,neneiket. Jó kézben vannak azok akkor is, ha most az idő nem is engedi, hogy úgy vezessük be őket az elemi ismeretekbe, ahogy azt a mi tanítói lelkünk szeretné. Mert tanítani akarunk is, de lá­bunk is, meg lelkesebben, mint ed­dig, ha máskim nem, hát abban a poros, piszkos iskolában, ahonnan igen sok nemesen érző lélek került már az életbe, s megállta helyét, büszkén és bátran. Ha majd egy­szer eljön az idő, hogy minden ta­nító 20—25 növendéket tanut csak, akkor majd mi is elmegyünk az er­dőbe. Egyelőre azonban arra kell gondolni, hogy a sok adósságot, a­mit a háború nézott, hozván űzet­jük ki. Kezdjünk már egyszer reá­lisan gondolkozni, ne akarjunk er­­­dei iskolát, amikor még krétánk sincs. Gmik­elnök. A pécsi kertészetek deficitje A gazdasági egyesület kertészeté­nek 6 hónap alatt 6­000 korona a kára Pécs, aug. 1. (­Saját tudósítónktól.) A kertészetekre ez évben nem­ jó idő jár. A rendkívüli időjárás sok tekintetben valósággal megakaszt­ja a kerti vélemények termeszté­sét, Légjobb bajt okoznak azonban az elszaporodott ismeretlen tol­vajok, akik nagy károkat okoznak a kertészeteknek. Belda erre a Ba­ranya vármegyei Gazdasági Egye­sület kertészete, amely a közélel­­miezéshez szükséges kerti vetemé­­nyek jó részét szolgáltatja. Ez a kertészet részint az időjárás, de leg­­nagyobb részt az ismeretlen tolva­jok miatt január 1-től június 30-ig 53.000 korona kárt szenvedett. A második félév se indult meg ked­vezőbb kilátások mellett. Ezt iga­zolja, hogy júnus 1-től 20-ig újabb 8000 korona a kár. Hasonló bajok­kal küzdenek a többi kertészetek is, így a hadirokkantaké is. Ilyen súlyos körülmények mellett ezekről a helyekr­ől az a tendencia nyilvánul, hogy a rendőrkapitány­ság egyik-másik piacra kerülő kerti vetemény árát magasabban maxi­málnia. A gazdasági egyesület ez irányban már ki is fejezte vélemé­nyét a rendőrségen. Ehez csatlako­zott a hadirokkantak kertészete is. A kért áremelés, mint értesülünk, csak pár kerti veteményre szorítko­zik és mindössze 8—10 fillér volna. A fogyasztó közönség — a kérelem indokolása szerint — nem élezné meg ezt a csekély áremelést, vi­szont az illető kertészek már eddig szenvedett kára bizonyos mérték­ben megtérülne, ami viszont a to­vábbi termelést biztosíthatná.. A rendőrkapitányságon, mint ér­tesülünk, a jövő héten állapítják meg az új piaci maximális árukat. A kért magasabban való ármaximá­­lás előreláthatólag be fog következ­ni, már csak azért is, mert a vidé­ki termelők is kívánják a maga­sabb árakat. Tekintettel arra, hogy csak pár fillérről van szó, a külön­bözet valószínűleg már csak azért sem fog nagyobb visszatetszést ki­váltani, mert azzal csak emelkedni fog a behozatal. Négyszázezer korona kölcsön Pécs, aug. 1. A bábaképző üzembehelyezésé­­ől tanácskozott e heti ülésén az orvosok szakszervezete. Senki annyira, mint az orvosok, nem lát­­tatja ennek múlhatatlan szükségét .pen ma, mikor a háború rellene­­,és vér­vesztését pótolni akarjuk. Az operált beteg nők százain kivül venkint 300—350 lebetegedő ke­­este fel ezt az intézetet. Ők nem is ennének ;ó helyen a közkórházban gy­­ödés alatt azokkal a különbö­­ző betegekkel, kiknek a kórház helyet adni kénytelen. A kórház sincs is berendezve erre a speciális izaikra és ha kénytelenségből még­­ vállalja, ezt csak a csecsemők és ángak életének kockáztatásával eheti. Embergazdasági és köz­­egészségi tekintetek követelik te­­hát a bábaképző üzembehelyezését mielőbb. Ehhez pedig legalább 40 e­zer koronás pénzalapot kell min­­denekelőtt előteremteni. Ebben fáradozik most az orvo­­ok kiküldött bizottsága karöltve a pécsi pénzemberekkel. Nem ingyen­adományra, hanem kölcsönre van­zükség, mely után polgári kamatot s­­izet az állam, mihelyt a politi­­kai viszonyok rendeződnek. A vá­­csnak magának is igen nagy tők­­éi vannak. A kórház és benne a több száz elmebeteg ellátása úgyis olyan gondot okoz, hogy ezt az újabb terhet vállalni nem képes. A­ehetős lakosságnak kell ezt a köl­­csönt összeadni. A kölcsönre jegyzéseket nyitnak­­ pénzintézetek. A­­jegyzések csak­­kor lépnek érvénybe, ha már az egész összeg biztosítva lesz. Ezen­­­vül megindult a különböző föl­­zerelési tárgyak gyűjtése is.­­Ágy, ágynemű (matrac, szalmazsák), az­­itán bútorok, köztük asztal, széks­zekrény, éjjeli szekrény, továbbá élelmiszerek és tüzelő anyag, ezek szükséges dolgok. Akinek van nélkülözhető darabja, jelentse az itézetnek, érte küldenek. Minden darabra rájegyzik tulajdonos nevét s ha kivánja, visszaadják, amint ehetséges lesz. Ha az igazságügyi ►alotát fel tudták szerelni az ügy­­édek, bizonyára ezt az intézetet­­ fel tudja szerelni a nagy közös­ég. Különösen számítanak a nők A pécsi lakásmizella egy példánya 7000 K lelépési díj egy lakásért Pécs, aug. 1. (Saját tudósítónktól.) Érdekes ügy került a napokban a rendőrségre, amely élénken jel­lemzi a pécsi lakásviszonyokat. Engel Géza kereskedő már rég­óta keres lakást egyik menekült rokoncsaládja részére. A gondos utánjárás, a fárasztó hajsza nem ve­zetett eredményre. Be kellett neki is látni, hogy kiadó lakás nincs Pé­csett és meddő munkát végez az, aki lakást keres. Engel Gézának végre is tudomására jutott, hogy a Szcitovszky­ tér egyik házának tu­lajdonosa halandónak mutatkozik átengedni lakását. Engel Géza ka­pott az alkalmon. El is ment az il­lető háztulajdonosnőhöz és érdek­­llődött a lakás után. Az hosszas tárgyalás után kijelentette, hogy­ átadja a lakást, de csak 10.000 ko­rona lelépési díj fejében. Engel Géza meglepődve hallotta az ajánlatot, de ötlettől megkapva, kijelentette, hogy mód gondolko­­­zik az ajánlat felett. A kereskedő egyenesen a rendőrségre sietett, el-­ mondta a tényállást és egy titkos­­rendőrt kért maga mellé. Somo­­gyi polgári biztos el is ment a ke­­­reskedővel a házitulajdonosnőhöz, ahol Somogyi úgy mutatkozott be, mint Engel jó barátja. Ismét alku­dozás kezdődött, amielynek az lett az eredménye, hogy megalkudtak 7CO0 koronában. Engel Géza át is adta ezt az összeget az asszony­nak. Somogyi polgári biztos erre felfedte kilétét és a pénzt lefog­lalta. Az ügy most a rendőrség elé ke­rült, a napokban tartja meg a tár­gyalást Kenedi Géza rendőrka­pitány. Az ügy már csak azért is­rdekes, mert a rendelet szerint 2000 koronáig terjedhető pénzbün­tetéssel és 6 hónapig terjedhető el­zárással büntetendő az, aki lakás­­átengedésért lelépési díjat ajánl fel vagy fogad el. HÍREK — Porciunkula. Holnap, augusz­tus 2-án Porciunkula nam­án a Fe­­rencrendieknél ünnep lesz. Délelőtt 10 órakor lesz a szentbeszéd, ame­lyet Hajós György dr. kisszemí­­náriumi igazgató tart, utár ma ünne­pi szentmise következik. — Jelentkezzenek a tiszti és al­tiszti özvegyek és nyugdíjas altisz­tek. Mindazon tiszti és altiszti öz­vegyek és nyugdíjas altisztek, kik nyugdíjhátralékuk iránt igényüket már bejelentették és a vonatkozó jegyzékbe már felvetették, augusz­tus 4-én délelőtt a Duna Gőzhajó­­zási Társaság Széchenyi-téren levő helyiségében jelenjenek meg B­e­­r­zi­czky nyugalmazott őrnagynál.­­ A szerb agrárreform végrehaj­tása. A pécsi szerb sajtóiroda köz­li: A beogradi kormány által kidol­gozott agrárreform Baranyában is végrehajtás alá keül. Ennek követ­keztében a nagybirtokok legna­gyobb r­észét bérbe adták addig, a­­rzig az agrárreformot a törvényho­zás el nem fogadja és amig a par­cellázások meg nem kezdődhetnek. — A reáliskola felszerelése. Az alábbi elkésett levelet vettük: A reáliskolának körülbelül 1000 ta­nulója van. Ebből 700 legalább is hivatalnok és kisebb kereskedő gyermekei, szóval fixfizetéses alkal­mazottaké, kik keservesen megke­resett fillérükből igen nagy nélkü­lözések mellett tudják csak család­jukat fenntartani. És most ezekr­e tarják a reáliskola berendezési költségért ruházni. Nem elég ne­­kün­k az, hogy az eddigi 120 koro­na tandíjat 320 koronára, tehát 150 %-kal felemelték. A reáliskolá­i­nak kb. 550 padra a 240 K, össze­sen k­b. 110.000 koronára van szük­sége, ami tekintetbe véve Pécs vá­ros „v­agyonos"­ polgárait, a re­áliskola vezetősége, más után old­hatta volna meg ezt a kérdést. De még mindig nem, késő. És ezért oda­­lányul javaslatom, tessék ezen be­rendezéshez szükséges kb.. 200.000 koronát kölcsönben összeadni, s addig, mig az állam ezen tartozását ki nemi egyenlíti, a tulajdonjog az il­­­lető­­adományozókat illetné. Egy­ érdekelt. — A gyermekmenhely jótevői, Toldi Károly és neje Pécs 365 koronát, Bubregh I. és családja 10 koronát adományoztak lapunk­ szerkesztőségbe útján a gyermek­­menhely céljaira. — Eljegyzés, Weisz József el­jegyezte Horváth Katicát. — Vasárnap nyitva lesznek a borbély üzletek. A pécsi fodrász­szövetség ezúton értesíti a közön­séget, hogy a borbélyok sztrájkjára való tekintettel vasárnap délig nyit­va tartják, hogy a munkát elvégez­hessék. Új festőiskola Pécsett. A­urai festőiskolák között a leelobo neve­lő hatása talán ín i­k e­­­s­z k v uteza festőművész iskolájának van. A legeredményesebb munkát ez az iskola végzi, m­­ert M­ikeiszky mes­tert ajánlok első­sorban Olvasóink­­figyelmébe. A mestere­lv utal erre az a sors, hogy a Zsolnay-gyár munkabeszüntetésével mintegy jó hónap óta kenyér nélkül maradt, azért most bőven van alkalma és akarata az iskolája mellett önma­gának is alkothatni. A képek an­nak idején egy növendék kiállítás­sal kapcsolatosan kerülnek bemu­tatásra. Az iskola jelenleg a pécsi állami gyermekmenhelyen műkö­dik, a­hová a művész lakását is át­helyezte ideiglenesen. Iskola ügy­ben a gyermekmenhely gondnoki épületében lehet vele állandóan értekezni. Augusztus 1-vel újabb beiratkozások kezdődnek a szép, színes termékeny őszre, amikor az iskola a Zsolnay-gyár­ba települ át a művész lakására. De a­meddig a künn való foglalkozás megengedi, a festést addig a gyermekmen­hely körzete megmarad az iskola törzs­helyének. — A termés megóvása. A polgár­mester a termés megóvása érd­eké­ben elrendeli, hogy abból a célból, hogy a vasúti mozdonyokból küm­­lő szikrák tűzkárt ne okozzanak a vasútvonal mentén fekvő földeken a gabonaköveket, és szénak­akasok­at a smektől legalább 100 meV./ tá­volságban kell elhelyezni Azon birtokosok pedig, kis vek földié ,uy méternél keskenyebb a gabonát és szénát a b­emetszes úlelv kötözés után azonnal elhordatni tartoznak. A vasúti vonalak mentén fekvő föl­g­yek birtokosai kötelesek közvetle­nül aratás után a sínek mentien há­rom­szoros barázdát huzat­ni. Csak oly szérű használható, mely a segy porba nyitott leldet, vitamint a vasútvonaltól legalább 100 méter távolságra van. A szérűn a kazlat és boglyákat úgy kell elhelyezni, hogy az uralkodó szél irányába azok szélessége és ne hosszúsága jusson. A szerűn nagyon, a­mennyi egy porba nyitott töldet, valamint megfelelő számú ásót, kapat és vízhordásra akalmas vedret kell kék szemeiben tar­tani. Ahol a közelben kút, vagy váz nincs, ott a gazda kö­teles terményei összehordásának megkezdésekor kádban, vagy hor­­ábban­ a tűzoltáshoz szükséges meg­­felelő mennyiségű vízről gondos­kodni. Csak oly gázcséplőgéppel szabad csépeltetni, melynek kémé­nyén szikralogó drótkosár van és általában amelynek tüzelőszerkeze­­te a tűzbiztonsági követelmények­nek megfelel. Azoknál a gőzcséplő­­gépeknél, amelyeknek hamulábáa nem úgy van szerkesztve, hogy a kihulló salak vízbe kerülne, azon­nal elaludjék, a cséplés tartama alatt a hamuláda alatt megfelelő nagyságú gödröt kell ásni és azt időnként vízzel megtölteni. Nagy szél esetében a cséplőgép működé­sét szüneteltetni kell. A szerűn fog­lalkozóknak csak az arra kijelölt helyen és időben szabad dohányoz­ni. A kazlak közelében tilos a do­hányzás. Azok, kik ezen hirde­tésben foglalt rendelkezéseket vagy tilalmakat megszegik, ameny­­nyiben cseelekményük súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, az 1879. XL. t.-c. 41. §-a értelmé­ben 600 koronáig terjedhető pénz­büntetéssel büntetendők. — A villamos áram drágulása. A pécsi villamos részvénytársaság a motorikus áram árát harminchét fillérre emelte fel az eddigi 12 fil­lérről. A drágulás oka a szék­árak emelke

Next