Dunántúl, 1919. szeptember (9. évfolyam, 179-202. szám)

1919-09-02 / 179. szám

Előfizetési év: Egész évre . . . 120 — Félévre . . . .. 60— Negyedévre . . . 30 — Egy hóra . . .­ . 10’— Egy szám ara 50 fillér. Kiadóhivatal: Ly ceum-utca 4 szám. Kiadó telefonja: 222. \ it 179« m&m. |tsM fi«. «§£#. szepis^her­­­v­ár & Szerkesztőség: l­yceum-utca 4 szám. Szerkesztő 05 ég telefonja 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. Hirdetés díjszabás szerint Nyik­tér soronkint 2 kor 1 Gyűlést tartottak vasárnap a munkanélküli munkások. A gyűlés, mint minden gyűlés, nem hozott eredményt, de legkevésbbé hozott munkát. A gyű­lés határozat nélkül oszlott szét. Ezzel elintézést nyert a gyűlés, de nem nyert elintézést a munkanélkü­liség. Ez a veszedelmes probléma továbbra is kisért és ahelyett, hogy csökkenne, mind nagyobb és na­gyobb méreteket ölt. Minden szó, minden cikk úgy­szólván falra hányt borsó. Itt is, ott is próbálko­zik a jóakarat, néhány előrelátó ember megmozog, de azután egy kis enyhe szellőtől érintve, kialszik, mint a gyertyaláng s a munkanél­küliség veszedelmét elbontja a sö­tétség. Pécsett a munkanélküliek száma lényegesen megnöveked­ett az utób­bi időkben. Amikor a kommunista uralom túl a demarkácionális vona­lon megbukott, százával jöttek át a csalódott munkások szaporítani a pécsi munkanélküliek számát. Ma már hatalmas tábora van azoknak, akik nem juthatnak munkához. Ezt a megoldásra várt­ munkás kérdést, illetve munkanélküliség kérdését nem nézhetjük és nem ítélhetjük meg politikai szempontból. Mélyére kell nézni ennek a veszedelmes problémának és keresni kell min­den oldalról a megoldást. A szo­morú ténymegállapítás szerint sem­miféle vállalkozás sem mozdul. Az a bizonytalanság, mely a felképlet a háború óta megáll, még ma sem oszlott el. Az emberek, akiknek módjuk volna, vállalatok, amelyek­nek érdeke volna építeni, terjesz­kedni, a kereskedelmi és ipari élet­nek vállalkozásaikkal új lendületet adni­ tartózkodók. Viszont a mun­ka, amelynek díja és bére a drága­sághoz mérten egyre növekedett, vesztett intenzív erejéből. A mun­kásnak — tisztelet és becsülés a kivételnek — a mai munkája nem az a munka már, ami volt a háború előtt való években. ,A politika ki­lendítette a munkást eredeti hely­zetéből. Nem a munkásság gazda­sági mozgalmait értjük, amely fel­tétlenül helyes, ha igazságos, de értjük azt az izgató politikát, amelynek következtében a mun­kás nem a maga végzett munkájá­tól, hanem a politikai helyzet ala­kulásaitól remélte a jobb jövőt a maga számára. Ezért nem égett benne az ambíció, ezért nem volt a munkája olyan intenzív, mint, az­előtt. Nem szeretnék, ha félreérte­nék e sorok intencióit. Nem a mun­ka kiuzsorázása mellett foglalunk mi állást, nem azt mondjuk, hogy a munkás­nak eszköze a munkáltató­nak, hanem azt, hogy megfizettetve munkájának értékét, ambiciózus lé­lekkel intenzív munkát is végezzen. A munkakedv elősegítője lett a vál­lalkozásoknak, amelyekre ma épen a munkanélküliség következtében nagy szükség volna. Osztrák tisztek izgatása Nyugat­­magyarországban — A Dunántúl értesülése — Szentgotthárd, szept. 1. Rábaszentmártonban, Rábafüze­sen, Rábakereszturon és más osz­trák­ határszéli falvakban osztrák tisztek jelentek meg, akik izgató beszédekben felszólították a lakos­ságot, hogy csatlakozzanak Ausz­triához. A felsősziléziai általános sztrájk vége — A Dunántúl értesülése — Nauen, szepte. 1. A munkakényszer behozatalával mintegy láthatólag javult a helyzet Felső-Sziléziában. Azt lehetne mon­dani, hogy véget ért az általános sztrájk. A munkásoknak mintegy 80—85 százaléka fogott már újra munkához. Az amerikai csapatok kivonultak Mexikóból - A B mentés érintelee. - Budapest, szept. 1. A Chicago Tribuna jelenti, hogy az amerikai büntető expedicíót Me­xikóból­­ visszahívták és az már visszafelé menetel a határ felé. Ukránok szövetsége a bolsevik­ek ellen — A tímréntm h­tmBU»* — Budapest, szept. 1. Petljura ukrán hetmann a lengye­lekkel szövetséget kötött a bolsevi­knek ellen és végleg lemondott Ke­­let-Galiciáról. Járőrharcok Felső-Sziléziában — A Dunántúl értesítése — Nauen, szept. 1. A boroszlói főparancsnokság je­lenti, hogy lengyel csapatok lengyel tisztek vezérlete alatt átlépték a határt és Neubeck mellett megtá­madtak egy német őrjáratot. Ugyan­csak cseh-szlovák portyázó járőrök is átlépték a német határt Zuck­­mantel és Ziegenhals között. CD B CD ■ CD B CD B CD ff CD Ml CD R CD 3 CD Német-Ausztria békeszerződése­i — A trimm A*. — B u d a p e s t,v szept. 1. Német-Ausztriának ama 1^1 ve­ze­­j léseit, hogy a határait a cseh­ szlo-­­­vák köztársaság felé kiigazítsák, a­­ békekonferencia elutasította. A­­ konferencia viszont elrendelte Mar­burg városára a népszavazást, to-­­ vábbá, hogy új záradékokat vesz­­ fel a szerződésbe, mely szerint­­ Ausztria kötelezi magát, hogy fen­­tartja függetlenségét és ezt megvé-­­ delimiezi. Ezen záradéknak megfor- - mulázása,­ mely egyes hatalmaknál j ellenállással találkozott, rendkívül | nehéznek bizonyult és a tanácsko- j I zások meghosszabbítását tette | | szükségessé. Mackensen még mindig internálva van ■ — A Dunántúl értesülése — B­é c­s, szept. 1. Félhivatalosan jelentik: Mackensen német tábornok még­­ mindig internálva)van Futalban és­­ nem Bécsen, hanem Solun városon­­ keresztül tér vissza hazájába. ] Luzzalti miniszter a szövetségesek ellen — A EmmaM ér­­műért — Berlin, szept. 1. Luzzatti olasz miniszter a Cor­­r­riere della Sera-ban vezető helyen­­ igen hevesen támadja Franciaorszá­got és Angolországot. Ezenkívül azt írja Luzzatti, hogy Francia-, Angol­és Olaszország igen súlyos anyagi helyzetben vannak. Anglia bizonyá­ra kimenekül a bajból, míg Francia- és Olaszországot okvetlenül fenye­geti a katasztrófa. Román csapatösszpontosítás — A Dunántúl értesülése — Genf, szept. 1. A románok a bolsevisták elleni általános offenzivájuk céljából igen nagyszámú csapatokat összpontosí­tottak Bender mellett. - i. Pécs, szept. 1. (A Bunnéntúl tndémiásélé. A sóhiány már régóta érezteti hatását a városban. A hatóság két hónappal ezelőtt adott ki sót. Az­óta ezt a fontos élelmi cikket csak a lánckereskedők útján szerezhette be a közönség, természetesen uzso­raáron. A forgalmi ár 20—25—30 korona volt. A közönség kénytelen volt ezt az uzsoraárat megfizetni, mert más beszerzési forrása nem volt. A város hatóságának — mint már jeleztük — sikerült 3 vagyon sót szerezni. A só most megérkezett Pécsre, de most az tömb alakban van, előbb őrölni kell. Az őrlést már megkezdték a Handler féle sóraktárban. Ma délután a város hatóságának sikerült még két vag­yon sót szerezni a baranyai bank útján. A városnak tehát összesen 5 vagyon só áll rendelkezésére. A kiosztásra vonatkozólag még nincs végleges döntés. A só őrlése előreláthatólag csütörtökig eltart. Pénteken, megkezdik a só szállítá­sát a kereskedőkhöz. A kiosztás te­hát vagy szombaton, de legkésőbb hétfőn megkezdődik. Az árra vo­natkozólag se történt még megálla­podás. A só kilója 6 korona 50 fil­lérbe kerül a városnak. Ehez most hozzászámítják az őrlési költséget, a fuvart, a nagy és kiskereskedői hasznot, így a só kilója valószínű­leg 7.50—8 koronába fog kerülni. A már korábban beszerzett 3 vaggon sóból a­ város hatósága 45 dekát kívánt kiadni fejenkint. A ma délután szerzett 2 vaggon só birtokában a fejadag körülbelül 80 deka lesz fejenként. • Megírtuk, hogy­ a húsárak újból való megállapítására vonatkozólag a múlt napokban értekezlet volt a városházán. A megállapított ára­kat azonban nem léptették életbe, miért a mészárosok és hentesek ki­fogást emeltek azok ellen. Most si­került a marhahús árára vonatko­zólag megállapodásra jutni a mé­szárosokkal. A marhahús kilója így­­mától kezdődőleg 15 és 16 korona. 9CD 9 CD 8 CD H CD B CD 31 CD 9 CD CCD ■ CD Közélelmezési ügyek S lángon sót oszt ki a város — Olcsen­ lett a marhalmi­ k Dunántúl és Pécsi Est ui előíszítési árai * Pécs, szept. 1. A Dunántúl nyomdavállalat is­mételten abban a kényszerhelyzet­ben van, hogy a festék és papír­árak emelkedésének arányában, mérsékelten emelje az előfizetési árakat. A Dunántúl és Pécsi Est kiadó­­hivatala nem szívesen emeli az elő­fizetési árakat, tekintettel arra, hogy előfizetőinek nagy táborát amúgy­­is minden oldalról éri az áremelés, de a vállalatnak a mai viszonyok mellett nem volt más vá­lasztása, mint vagy szüneteltetni a lapok megjelenését, vagy méreg­drágán vásárolni meg az újságpapi­­rost, amelyhez még így is csak nagy nehézségek árán juthatott hozzá. A közönség érdekei parancsoló köte­lességgé tették a vállalat számára, hogy az ujságparpirost megszerezze s ezáltal olvasóinak hírlapjait biz­tosítsa. Ez pedig csak úgy lehetsé­ges, ha olyan új előfizetési árakat szab meg, melyek a lapok további fenntartását lehetővé teszik. Az olvasóközönség tájékoztatá­sára megemlítjük, hogy a lapok előfizetési díjai azokban a városok­ban, ahonnan a Dunántúl vállalat most­­újságpapír szükségletét,­­ fe­dezni igyekszik, már hosszabb ide­je messze túlhaladják a Dunántúl­nak mostani szeptember 1-től ér­vényes, felemelt előfizetési díjait, így például az Eszéken megjelenő „Die Drau" évi előfizetési ára 168 kor., egyes száma hetven fillér. A Zágrábban megjelenő „Agramer Tagblatt“-nak előfizetési ára 160 korona. A Dunántúl évi előfizetési árát ezzel szemben mindössze 120 koronában, a Pécsi Est évi előfize­tési árát 96 koronában állapította meg a kiadóhivatal. E szerint az új előfizetési árak szeptember 1-től: A Dunántúlra:­­ A Pécsi Estre Ezzel a kényszerhelyzetben esz­közölt előfizetési díj felemeléssel szemben a Dunántúl és Pécsi Est szerkesztősége mindent elkövet, hogy bő és friss értesüléssel szol­gáljon az olvasóközönségnek. E célból a Dunántúl oldalszámát a rendes lapterjedelmet meghaladó 4, vasárnap 8 oldalra emelte és mi­helyt a körülmények engedik, a Pécsi Est terjedelmét is 4 oldalra emelni fogja. Ezért a Dunántúl nyomdavállalat kéri olvasóközönsé­gét, részesítse további támogatás­ban lapjait és eddigi rokonszenvét ne vonja meg a jövőre sem. Tisztelettel a Dunántúl és Pécsi Est kiadóhivatala. Egy évre 120 kor. Fél évre 60 „ Negyed évre 30 „ Egy hónapra 10 „ Egy szám ára 50 fillér. Egy évre 96 kor. Fél évre 48 „­ Negyed évre 24 „ Egy hónapra 8 „ Egy szám ára 40 fillér.

Next