Dunántúl, 1920. március (10. évfolyam, 25-49. szám)

1920-03-23 / 43. szám

X, 43 szám. Jiegirl 1020. március 2. Előfizetési Ar, teljlsi isén Egész évre . 180 200 Félévre . . 90 100 Negyedévre . 45 50 Egy héra . . 15 IV Egy szám ára helyben 80 fillér Egy szám ára vidéken 100 fillér Kiadóhivatal: Lyewim-utea 4. szám. Kiiadó telefonja: 22..­.. Szerkesztőség: Lijceum­ utca 4. szám; Szerkesztőség telefonja , 650. szám. Kéziratokat nem adunk vissza. »Hirdetés díjszabás szerint. Nyílttér soro­nkint 3 kor. ­ Wajdits Gyula 1842-1920 Pécs, március 22. Váratlan s lesújtó gyász érte a Pécsi Székeskáptalant. Wajdits Gyula, püs­pöki helynök, prelátus kanonok hét­főn a déli órákban elhunyt. Pár napja ugyan a szobát őrizte, de sem maga, sem környezete nem sejtették a közel­gő veszélyt. Nem kelhetett fel szokása szerint kora hajnalban, hogy elsőnek misézzen a székesegyházban. E he­lyett kérte, hogy az Oltáriszentséget­ otthon vehesse magához. Naponkint áldozott mint betegeskedő is .Így tör­tént hétfőn reggel is. Később rosszul lett, elvesztette eszméletét. Az odaér­kező lelkész csak az utolsó kenetét adhatta föl. A hozzá siető főpásztor, Zichy Gyula gróf, már csak ily álla-­­­potban találta. Egy negyed 1 órakor szállt ki nemes lelke Teremtőjéhez. Ha röviden akarnók jellemezni­­. megtel do grd­tat, azt mondafiuk az Evangéliumnak gyermekembere van. Az,­­akiről azt mondta az Úr: Ha nem lesztek olyanok, mint ez a gyermek itt — ártatlanok, hívők, tiszták, engedel­mesek, alázatosak, igénytelenek, derült kedélyűek, emberszere­tők, bizodalma­sok a jóban —nem mentek "be a meny­nyék orsz­ágár­la. "Wajdits "ilyen evan­géliumi gyermekfé­lékkel élt át csak­­­nem nyolc évtizedet. Ennek köszön­­j­hette, ho­gy asinyi tisztelője volt, a né­hány ismerője. Lefelé élő őr bontakozó egyénisége is a szorgal­mas és áldásos munka sza­kadatlan láncolata volt. Mint fiatal pap tót szakadási plébános. Akivel azt hitték az új plébános beköltözése után,­­ kísértetek járnak a templomban. Az­­ örök lámpa fényén kívül más fény is imbolygott ott az éji homályban. Né­hány vállalkozó ember megleste. A plébános járt ott, hogy órahosszat vé­gezze Sikos. ..engesztelő imádságait a Szentség elől. Ez mélyen megindította népét. Községe mint szentet tisztelte. Még ma is így emlegetik. Utána indul­tak. Wajdits Szakadáton szép új tem­plomot építtetett hívőinek. Ennek költ­­­­ségeit Szemennyei Mihállyal a Szent I Család Naptárában írták össze. Talán­­ az első modern népies irat Magyaror­szágban, amely százezer példányban forgott Közkézen. Mint szakadáti plé­bános ismételten zarándoklatot szerve­zett és vezetett Lourdesba, Franciaor­szágba. Nagy tisztelője volt a Boldog­­ságos Szűz Máriának. Ezzel akarta másokban is megerősíteni. Dulánszky Nándor püspök köztére lemondott plébániájáról s 1887-ben Pécsre jött a szemináriumba a kispa­­pok lelki vezetőj­ének­. Erős egyénisége csakhamar kibontakozott. Két évti­zedre jelleget és irányt adott a neve­lésnek. A növendékek és elülj­árótár­­­­sai varázsa alá kerültek. Hivatásos munkája, azonkívül a sok gyóntatás és a szószék, amelyen a legjobbak szívesen hallgatott szónoka volt, egészen lefoglalták. Wajdits ne­véhez fűződik Pécs ma már virágzó benső hitéletének újabbkori öntudatos kibontása. 1902-ben püspöke kanonokká akarta kineveztetni. A liberális kormány képviselője, Fehérváry főispán nem is­merte, vagy csak rossz híréből. Nem jó­ hírben állott akkortájt, ha valakinek néppárti híve volt. Wajdits ú­­r akkor híve volt a keresztény politika gonsndo­­latának, ámbár közéleti tevékenységet politikai téren nem fejtett ki, Fehér­­váry magához kérette. Wajdits ment — Nagyságod néppárti és így nehe­zen fog menni — mondotta. A főispán, Wajdits vállat vont. Szelíden mo­solygott. •— Nem tesz semmit Méltóságos uram, én nem keresem és nem kérem a kanonokságot. És mégis, kanonok tett. Itt is meg­maradt a réginek. Gyóntatott, prédi­kált, végezte pontosan lelkiismeretesen amit rábíztak. Éveken keresztül ve­­tte az egyházm­egy­ei tanfelügyelősé­­get. A szivével dirigált. És a becsületes szivek ritkán, csalódnak, mindig tapin­tatosak. Szerették itt is. Kanonok korában is szegényen, egyszerűen élt. Asztalát szívesen meg­osztotta barátjaival. És barátjai, a sze­gény káplánok, átmenetileg Pécsett járó papok voltak legnagyobb részt. Nem vol a­ katalánnak jótékonysági aétója, amibe jelentős hozzájárulással ne vett volna részt. A kezdeményezést nem kívánta, a kihireszte­lést tiltotta. Körülbelül két évtizeden­­keresztül alamizsnája volt a szegény népnek. A külvárosok szegény viskóiban ismerő­sebb volt, mint a szalonokban. Ezen­­kívül a Pécsi Szent Vince Egyesületet is ő szervezte és veztte megalakulása óta, Romaisz kanonokkal megcsinálta a Pécsegyházmiegyei Papok Missió Egye­sületét, amelynek levelezéseit a leg­­utóbbi időkig szintén ő vezette. Munkája nyomán mindenütt áldás melegség fakadt. Hisz maga is áldásból és a kegyelemtől táplálkozott. Isteni kegyelmet kért és isteni kegyelmet osztott. A kegyelem pedig a jóság volt, amelyet maga körül árasztott. Az elhunyt 78 évet élt, 1865-ben szentelték pappá. A káptalan örkano­­nokja ,címzetes prépost és pápai pre­lates volt, 1916. óta pedig püspöki helynök. Az elhunyt az ő megszokott puritán egyszerűségével intézkedett temetése felöl. Halálban sem akart kiválni a­ város, egyszerű polgárai közül. Azt kí­vánta, hogy a központi temetőben ra­vatalozzák fel. Temetése innen lesz március 24-én, szerdán délután 4 óra­kor. A gyászmisét a­ temetés na­pján reggel 9 órakor mutatják be érte a székesegyházban. Halála mindenfelé általános, mély részvétet keltett. Új kormány Romániában — A Dunántúl értesülése Bécs, márc. 22. — Bécsen át érke­zik a hír, hogy Romániában Avarescu tábornok elnöklete alatt új kormány alakult. A kormány tagjai a követke­zők: Miniszterelnök és hadügyminisz­ter Avarescu tábornok, külügyminisz­ter Take Ionescu, belügyminiszter Matéi Cantacuzino tanár, erdélyrészi- és közoktatásügyi Gogo Oktavián, pénzügyminiszter Constantin Arge­­toianu, Bukovina minisztere Jon Flan­­dor, közmunkaminiszter Negelescu Pál és földmivelésügyi miniszter Duilia Zamfirescu. A névsor még nem végle­ges. Amint a kormány véglegesen meg­alakul, Take Ionescu átveszi a román békedelegáció vezetését Vajda­ Vojvo­­dától, aki azért továbbra is a békedele­gáció tagja marad. Berlin ostromállapotban A rend helyreállott —­ A régi kormány megegyezett a szakszervezetekkel­ — Megszűnt a sztrájk - Pécs, március 22. (A Dunántúl értesülése) Berlinben a helyzet még mindig ko­moly és zavaros. A többségi szocia­­lista szervezetek kijelentették, hogy az általános sztrájkot csak akkor hagyják abba, ha követeléseiket tel­jesítik. A helyzet az, hogy a K­a­p­p— L­ü­tt­w­i­t­z-féle kormány átengedte helyét a nemzetgyűlés által választott Eber­t­ B­a­u­e­r kabinetnek. Kapp és Lüttwitz benyújtotta lemondását, miután hivatásukat betölötték. A kommunista vezéreknek az a kísérle­­te, hogy kikiáltsák a tanácsköz­társa­­ságot, csírájában meghiúsult. A szoci­alista és polgári pártok között foly­nak ártárgyalások. A szakszervezetek azt követelik, hogy a jövőben egy gő­tén miniszteri tárcát se töltsenek b­e nélkülük. A polgári pártok ezt nem fogadták el. N o s k­e Reichswehr mi­­niszter­­lemondott, de pártja nem en­­ysgedi távozni. Az összeütközések még napirenden vannak, de a tisztulás nincs­­messze. A berlini eseményekről az alábbi újabb jelentések számol­­­ttak be: Berk­e, márc. 22. — S e e k t, tábor­nok Noske nevében felhívást intézett a Reichswehrhez, hogy ezután is egy­ségesen harcoljanak a bolsev­izmus ellen. Drezda, márc. 22. — A kormány a lipcsei járásfőnökség kerületére el­rendelte­ az ostromállapotot, mert attól­­lehet tartani, hogy a Reichs­wehrt elvágják a város belső részétől. Lipcse, márc. 22. — A munkások és a katonai hatóság képviselői megálla­podást kötöttek, hogy Lipcsében hely­reállítják a rendet. A munkások azon­ban megszegték az egyezséget és újra kezdték a harcot. A katonai parancs­nokság erre szigorított ostromállapo­­­­tot rendelt el és utasította a 19. Reichswehr-dandárt, hogy nyomuljon a városba. A munkások barrikádot emelnek. Stuttgart, márc. 22.­­— A nemzet­gyűlés ismét Berlinbe tette át székhe­lyét. A képviselők és a miniszterek azonban még néhány napig Stuttgart­ban maradnak, ahol pártértekezletek lesznek. Drezda, márc. 22. — Mecklenburg­­ban Letter Vorbeck tábornok magá­hoz ragadta a hatalmat. Erős, régi katonákból álló csapatokat gyűjtött maga köré. Berlin, márc. 22. — Lüttwitz tá­bornok a kormány rendelkezésére bo­csátotta magát és kijelentette, hogy eljárásának összes következményei­ért vállalja a felelősséget. Erhard, a tengerészeti hadosztály főnöke szin­tén a kormány rendelkezésére bocsá­totta magát. Kapp tartózkodási helye ismeretlen, Berlin, márc. 22. — Lüttwitz tábor­nokot, Kappot, Jagow tartományi el­nököt és még többeket vád alá he­lyeztek. A kormány a Berlinben lévő csapatokat szilárdan a kezében tartja és ezek hajlandók a felkelők ellen har­colni. Berlin, márc. 22. — Negyed 8 és 8 óra között a lehrzi pályaudvar kör­nyékéről tartós, igen heves kézigrá­nát, gépfegyver és fegyver­tűz halla­t­szott. Berlin, márc. 22. — A birodalmi el­nök a közbiztonság és a rend helyre­­állásáig Berlin városára és Branden­burg tartományra nézve a szigorított­­ ostromállapotot rendelte el.­­ Berlin, márc. 22. — A kormány és­­ a szakszervezetek között megegyezés­­ jött létre a következő alapon. A bi­­­­rodalmi és a poroszországi kormány­­ küszöbön álló újjáalakításával a sze­­­­mélyi kérdéseket a munkások, alkal­­­­mazottak és hivatalnokok bevonásá­­v­­al oldják meg. Azokat, akik az ato­l­kotmányos kormány felborításában bűnösök, le kell fegyverezni és meg kell büntetni. A közigazgatási refor­mot demokratikus alapon a munká­sok, alkalmazottak és hivatalnokok gazdasági szervezeteinek bevonásával a leggyorsabban végre kell hajtani. A fenálló szociális törvényeket ki kell fejleszteni, a közgazdaságra nézve fontos üzemeket pedig szocializálni. A szénszindikátust és a káliszindikátust vegye át az állam. Minden rendelke­zésre álló élelmiszerek hatékony el­lenőrzése alá vonása s adott esetekben kisajátítása és a legélesebb küzdelem az uzsorások és a lánckereskedők el­­l­­en falun és városban. Az alkotmány­hoz hűtlenné vált katonai csapatok fel­oszlatása és pótlásuk a köztársasági lakosság köréből alakított csapatok­kal. Berlin, márc. 22. — Az általános német szakszervezeti szövetség, az alkalmazottak szövetségeinek munka­­közössége és a német hivatalnok­­szövetség ma hirdetményt adott ki, mely szerint az általános sztrájkot be­fejezettnek jelentik ki.­­ Berlin, márc. 22. — A birodalmi­­ kancellár a német birodalom külön­­­­böző része­iről érkezett jelentések alapján azt közli, hogy a helyzet aggasztóan kiéleződött. Stuttgart, márc. 22. — Hir szerint K a­p­p­n­a­k sikerült Berlinből elme­nekülni. Ludendorff szintén el­távozott Berlinből. Egyes fejeim éra helyben 80 fillér, vidéken ICO fillér. t)HUU Unmuyi­.,a wWw wuutag 8 guot­tj[ S. H. S. politikai hírek — A Dunántúl értesülése — Belgrád, márc. 22. — Protics dr. miniszterelnök tegnap tárgyalásokat folytatott Draskoviccsal és Smodloká­­val. Ha a tárgyalások eredményre ve­zetnek, úgy Protics miniszterelnök még ma beadja a kormány lemondá­sát, hogy helyet adjon egy koncentrá­ciós kabinetnek. Az a kombináció, hogy a kormány Trumbics dr. vagy Smodlaka dr. vezetésével alakult meg, egyre valószínűbb. Bizottság megy a magyar hadi­foglyokért A Dunántúl értesülése — Neuilly, márc. 22. Apponyi Al­bert gróf,a magyar békeküldöttség el­nöke, a következő sorokat kapta: „Elnök Úr! Van szerencsém tudomá­sára hozni, hogy a nagykövetek érte­kezlete március 11-iki ülésén elhatá­rozta, hogy helyt adnak annak a ké­résnek, amelyet Ön eléje terjesztett és hozzájárult ahhoz, hogy bizottság utazzék Szibériába, a magyar hadi­­foglyok hazaszállításának előkészíté­sére. Fogadja Elnök Úr nagyrabecsü­lésemet, Millerand.“

Next