Dunántúl, 1920. március (10. évfolyam, 25-49. szám)

1920-03-24 / 44. szám

2. oldal. DUNÁNTÚL Szerda, március 24. — A pápa ajándéka. XV. Benedek pápa nemrégiben kétszázezer lírát adományozott a magyarországi inségakció céljaira. A szent- | atya nagylelkű adományát újabban egy há- : romszázezer lírás összeggel toldotta meg. amellyel a magyar gyermekek nyomorán kíván enyhíteni. — A bajor király visszatérése. München­ből jelentik: Lajos bajor király elhatározta hogy-Svájcból állandó tartózkodásra vissza­tér hazájába, Bajorországba. — Változás a demarkációs vonat menet­rendjében. Március 29-től, hétfőtől kezdve a demarkációs vonalon átmenő vonatok me­netrendje megváltozik. Az ui menetrend sze. rint az 19090/1923. számú vonat ezentúl minden hétfőn délután egy órakor indul Pécsről, Ujdombovárra érkezik délután 3 órakor, A Budapestre utazók másnap reggel 4 órakor indulnak Ujdombovárrói tovább és délelőtt 11 órakor érkeznek Budapestre. Az 1922/1922a számú vonat budapesti és ujdombovári indulása változatlan marad. Ez a vonat minden hétfőn délután 4 óra 52 perckor érkezik' Pécsre. Az utasoknak Bük­­kösdön kölcsönösen át kell szállniok.-— Miklós cár nővére él. A Délorosz­­országba küldött amerikai misszió jelenti, bogy Olga nagyhercegnőt, Miklós cár nő­vérét, Déloroszországban megtalálták egy vasúti teherkocsiban. Ilyenformán a Rotna­­nov-háznak még három tagja él. — Szegeden feloszlott a szabadkőműves páholy. A „Szeged“ nevet viselő szabad­kőműves páholy feloszlott és végleg meg­szüntette munkásságát. A páholy összes ér­tékelt a magyar nemzeti hadsereg céljaira fordította. — A hercegprmás a politikai kérdésekről. •Csernoch János hercegprímás a Szent István társulat közgyűlésén nagy megnyitó beszédet tartott, amelyen többek között a következőket mondotta: — Távol áll tőlünk a bosszuállás, de legelemibb önvédelmi jogunkkal élri fo­gunk. Be kell bizonyítani az ország népé­nek, hogy amit természetes ösztönével meg­­érzett: a keresztény és nemzeti irány az egyedül helyes politikai ut. Álpacifista és kommunista apostolaink vakmerő gonosz­sággal a kereszténységet állították oda bűnbaknak. Magyarország csak akkor cse­lekszik helyesen, Ha a külpolitikában a ke­reszténység örök és változhatatlan erköl­csi törvényeit követi. Es amint a külpoliti­kában csak hasznunkra lehet a keresztény erkölcs követése, úgy a belpolitikában is ez a boldogulás legnagyobb biztositéka. A ke­reszténység nem felekezeti gyűlölködést je­lent, hanem szeretetet, igazságosságot, be­csületességet, kötelességteljesitcst, tekin­tély tiszteletet és szabadságot jelent. A de­mokrácia: az egyéni és tömegszenvedélyek megfékezése nélkül a legszigorúbb zsar­nokság. korrupció és zűrzavar. A szociáliz.­­rnus: a keresztény szellem nélkül tűrhetet­lenebb osztáiyuraiom, mint a liberális gaz­dasági rendszer. — A pécsi sziuiidéuy meghosszabbítása. Füredi Béla szinigazgató a város taná­csához intézett beadványban a március vé­gével lejáró sziniidénynek junius 15-ig vagy legalább május végéig való megliosszabbi­­nisát kérte. A kérelmet a tanács pénteki ülésén veszi tárgyalás alá. — A pécsi dalárda női énekkarának már­cius 14-én a Pécs városi tüdővész ellen vé­dekező egyesület javára tartott színházi hangversenyének elszámolása a következő; Bevétel színházi jegyekből 4693 kor., feliil­­fizetésekbö! 19i4 kor. 20 f.. összesen 6607 kor. 20 fill. Kiadások 2892 kor., tiszta jöve­delem 3715 kor. 20 fill. Hálás köszönetét ♦ mond az egyesület a pécsi dalárda női ének­kara és a zenekar minden egyes tagjának, mégis Zupáncsics főkarmesternek, dr. Seh mid t Antainénak. kiknek áldozat­­* készsége hozta ezen eredményt. Őszinte örömmel állapítják meg azt. hogy ezen em­berbaráti intézmény jóindulatú szívekre ta. Iáit s az egyesület társadalmi akciója ered­ménnyel kecsegtet. Ennek keretében Pécs város tehetősebb polgárainak jószívűségére apellál, a színházban április 10-én előkelő műkedvelő gárdával fényes estélvt rendez, templomi hangversenyt tart, stb., igyekszik minden módon megnyerni azok szivét, akik a munkaképtelen, Ínségben sínylődő tüdő­betegek sorsán enyhíteni kívánnak. — Elhajtották a sertését. Heréb József pécsi sertéskereskedő feljelentést tett a rendőrségen, hogy tegnap este fél 8 óra táj. ban a németbólyi vásárról Jiazajövet egy sertést hajtott az Ágoston-utcában. ahol egy­szerre két ismeretlen egyén lepte meg. -Az ismeretlenek féltartóztatták és a sertését el­hajtották. Feljelentésére a rendőrség meg­indította a nyomozást. Heréb József kára 7000 korona. 1— Tilos a húsvéti tojásfestés. A rendőr­­főkapitány előterjesztésére a polgármester a közelgő húsvéti ünnepek alkalmával szo­kásos tyúktojásoknak pirosra való festését az élelmiszerek általános drágaságára és nehéz beszerzésére való tekintetté! eltil­totta. — Engedélyezett utlevéi érkezett H o­­r e 11 Antal és neje részére. öngyilkosság két napi házasság után. 1 Molnár József budapesti 30 éves közép, j iskolai tanár két nappal ezelőtt megházaso­dott, egy elvált asszonyt vett el. Az asz­­szony volt férjétől levelet kapott, s ez any­­nyira felizgatta a tanárt, hogy agyonlőtte A közalkalmazottak betegsegélyezé­sét szervező bizottság közli, hogy napidiias vágj- nem véglegesített alkalmazottak és szolgák, ha családosak is: havi 20 korona járulékot fizetnek. Azok a családók. ame­lyeknek közös háztartásán belül két keieső i egyén van, nem kiilön-küliin .fizetnek jáni- 1 iékt, hanem összes diáik havi 4,0 .korona.' í Félreértés elkerülése céliából közli még a j 1 bizottság, hogy a biztosítás tartamát hatá­­j roló időponton belül is kiléphetnek a köte­lékből az egyes jelentkezők. Rablógyilkos támadás Bécsijén egy magyar tiszt ellen. F e ! 1 m á r Ágoston ma­gyar főhadnagyot Becsben pénteken este a Deutsche Volksthcater közelében két fia­talember megtámadta. Egyik hátulról be­fogta a szemét, a másik gyomorba ütötte, maid a jobb lágyékán késsel megszórta. Közben elrabolták a nála levő 165.000 ko­rona részben hivatalos pénzt, két kis ezüst­be foglalt gyöngyöt és ezüst dohányszelen­céjét, azután elfutottak. A kés pengéje meg­akadt a mellényzsebében levő óra fedelén és csak könnyebb sérülést szenvedett. Fel­jelentésére megkezdték a nyomozást. — A pécsi dalárda próbái. A pécsi dalár­da szerdán délután 5 órakor a női karral, szerdán délután negyed 6 órakor és szom­baton délután fél 6 órakor pedig a vegyes. karrai tart próbát. A polgári daloskor közgyűlése. A pé­csi polgári daloskor vasárnap délután tar­totta rendes évi közgyűlését. Littke Jó­zsef elnök megnyitója után Stark Sándor titkár tartotta részletes beszámolóját az egyesület évi működéséről. A daloskor va­gyona 13.295 K 72 í. Mihálovits Andrást és Horváth Józsefet felvették az. alapitó tagok sorába, mig R a do c sáv Imrét a daloskor érdekében kifejtett tevékenységéért egy­hangú lelkesedéssel disztaggá választották. Az uj vezetőség a következőkép alakult: elnökké Littke Józsefet, alelnök Griffa­­ton Miklós, vigalmi elnök; Enge Adam, igazgató: Kisasszondy Lajos, titkár: Stark Sándor, 11. titkár: Schlitt Béla. pénztárnok: Windheim Antal, ellenőr: Bottlik Imre, le­véltáros: Briisztl Lajos. II. levéltáros: Stark Gábor, zászlóvivő: Paulovits István, kürtös: Sábácz József, karnagy; Dudás Géza. Vá­lasztmány : Markotány Miklós. Keserű Már­ton. Vajda János. Giesz Sándor. Horváth József, Mészáros Lajos. Németh Jenő, Kein­­rath Béla. Póttagok: Czikk Pál. Nagy Gá­bor. Rendkívüli tagok: Gyinióthv Gyula. Ádám Kristóf. Zidarits Imre, Végli Lajos. — Anyakönyvi hirek. Az anyakönyvi Hi­vatalban a mai napon a következő halál­eseteket .jelentették be: Sipos Istvánné sz. Tiszberger Krisztina ág. h. ev. 29 éves. Fü­ves József rk. 13 napos, Haas János rk. 6 hónapos, Wajdits .Gyula pécsegyházmegyei kanonok, püspöki heiyuök rk. 78 éves, Schu­bert Mária rk. 24 éves. Tóth Egon ág. h. ev. 7 éves Baksa, özv. Mozsgai Istvánné sz, Böhm Anna rk. 59 éves. Márovácz Jánosné sz. Turbéki Júlia rk. 53 éves. Keleteurópa harcra készül — A Dunámul értesülése — Neuilly, márc. 22. — As q u i t hétfőn a: cúsóházban nagy beszédet tartott, amelyben Európa helyzetéről többek közölt a követke­zőkéi mondta: Néni mulaszthatom el, hogy felhívjam a figyelmet arra, ami Keleteurópa ban történik. Minimális becslés szerint leg­alább 7 millió ember áll fegyverben, készülő dik a harcra, flehet, hogy a helyzet csak ideig­lenes, de történik valami Keleteurópában, ami sokkal komolyabb és amelyre vonatkozóan c miniszterelnök ur is egy nézeten van velem. Keleteurópában több uj független állam ala­kult, amelyeket mi felruháztunk az önkor­mányzat jogával. Ezeknek az államoknak első kötelessége, hogy saját országukat rendbe hozzák és barátságban éljenek egymással. Haza kell küldeniük hadseregeiket a termelő munkához, mert csak igy építhető fel újra a civilizáció megrendült építménye. Ha a világ­nak az a része, amelyről most szólottám, el­végzi ezt a nagy feladatát, akkor a világ újjá­építés nagy problémájának nem jelentéktelen része oldódott meg. A magyar nemzetgyűlés munkája — A Dunántúl értesülése — Budapest, március 23. — A magyar nemzetgyűlés ma kezdte meg a bankjegy­­felülbélyegzésről szóló törvényjavaslat tár­gyalását. ezután a három hónapos indenmi­­tást és a bányailletékjavaslatot tárgyalja. Közben F érdi n á n d y Gyula igazság­­ügy-miniszter beterjeszti az árdrágítókról szóló javaslatot. Rövid húsvéti szünet után Rubinele Gyula föidmivelésügyi minisz­ter beterjeszti a földbirtokreformról szóló törvényjavaslatot. Bútorokat, 7 gekei veszek SCHREIBER ANTAL bútor és régi­ségkereskedő. Deák-utca 19, sz. KÖZGAZDASÁG (A zágrábi börze.) Valutajegyzések már- , cius 21-ről: dollár T5KKP-16000. osztrák ko­rona ö:v—66. leva 21U. rubel 220. Napoleon arany 62.0, .márka 237—240. lei 250—27i>, lira 81K)—S75. (Tárgyalások a pinutófözhaiózáíi lái;s.a.ság ügyében.) A \Vieuer Allgemeine Zeitung je­lentése szerint a ,l)unagőzha!Özási társas'g majoritásának külföldi konzorcium részéről történt megvásárlása ügyében a tárgyalások befejezéshez közelednek. (Magyar-olasz bank.) Budapesten egy ai bank van alakulóban és pedig a Magyar Fa­­kereskedők Hitelintézete a Magyar Agrár és Járadékbank. (valamint az. Országos Bank fuzionálása utján egy ui bank alakul Magyar-Olasz Bánk cég 'alatt 400 millió korona alaptőkével. _______■ . . ' • ' SZÍNHÁZ * A debreceni színház bérlete. A deb­receni Csokonay-szinház bérletét a város Kardos Gézának a Vígszínház tagjának Ítélte oda. SZÍNHÁZI HETI MŰSOR: Szerdán; Románc. Páratlan bérlet. Csütörtökön délután: Üdvöske Csütörtökön este: Románc. B. sz. Pénteken: Dollár királynő. Páros bérlet. Szombaton: Dollár királynő. Páratlan bér!. Vasárnap délután: A legszebb kaland. Vasárnap este: Dollár királynő. B. sz. Felelős szerkesztő: LINDER ERNŐ Kiadja a DUNÁNTÚL NYOMDA R T Pécs APOLLO Szerda, március 24. Utoljára! Fata-Morgana —■ (Cirkus Wolfsohn) — Cirkusdráma 5 részben. jtrangat, ezüstöt, brilHánso- Uat, ékszereket és régisé­geket a legmagasabb árban vesz: Somogyi Sittre ékszer­­kereskedő Hunyadi u. 10. Telefon 8-18 Értesítem i, üzletfeleimet, hogy László Jenő ur a Tausz és László cégből kilépett. Az üzletet saját nevem alatt vezetem tovább. További szives zzze: pártfogást kér -----­Tánc* lan rí fűszer ás r/armat­­ldUb* Jö,,ü áru nagykereskedő Pécs, Ferenciek-u. 22. Telefon 443. Bolgár kertészetnek alkalmas dúsvizü patak mentén egy tagban fekvő 20 katasztrális hold szántóföld baranyamegyei nagyközség határában, kisebb házzal a községben, 450.000 koronáért eladó. Értesítést ad : izigriszt Lajos Pécs, Széchenyi­­tér 17. L emelet. PARKETTA lerakást, felgyalulást, beeresztést elfogad helyben és vidéken Géczy Kálmán parketta vállalkozó I Tettye-utca 8« A siklósi járásbiióság, Pk. 2075/2-1919. szám. Hirdetmény. A siklósi járásbiróság közhírré teszi, hogy Józan Mária férj. Kecskeméti Lajosné dráva­­szabolcsí lakos, Drávaszabolcs községben 1904. október hó 2G. napján végrendelet hát­rahagyása nélkül elhalt özv. Nagy Dávidné '. sz. Vincze Zsuzsa, volt drávaszabolcsi lakos 1 után maradt örökség tárgyára, jelesül agyüdi | 154. számú tkvi betétben A. f 4—5 sorsz. ' 1414. és 1549/2. hrsz. alatt.felvett ingatlanokra örökösödési bizonyítvány kiadását kérte. A járásbiróság az 1894 ; XVI. t.-c. 100. § a értelmében felhívja mindazokat, akik a fent megjelölt hagyatékra mint örökösök, köteles részre jogosítottak, vagy utóörökösök, igényt támasztanak, hogy igényeiket a hirdetménynek a hirdetési táblán kifüggesztése — a Pécsett megjelenő „Dunántúl“ és „Pécsi Napló“ c. napilapokban közzététele — napját követő naptól számított 45 nap alatt a járásbíróság­nál jelentsék be, mert ellenkező esetben a járásbiróság az örökösödési bizonyítvány ki­adását a kérvény alapján fogja elrendelni. Siklós, 1920. évi március hó 17. napján. Dr. Szabady Géza s. k. jbiró. Kiadmány hiteléül: magát, Telefon 769. 1091 766 Mittler Dezső sliiv. (isztv. Nyomatott a „Dunántúl“ (Wessely és Horváth) R. T. könyvnyomdájában. Pécs, Lycenm.utca 4. — 1920, S'GORI N «I 99 , csodagyoi sasággal irtja a poloskát. Kapható: Heménü gyógyszertárban, Mártii-tér, Egy jobb családból való négy polgárit végzett leány, aki gépírásban és iro­dai teendőkben jártas, bármily irodai alkalmazást keres április hó 1-ére. —• Szives megkereséseket: „Komoly munkaerő“ jeligére a kiadóhivatalba kérek. egy vagy két szo­bát bútorod vagy an­­nélkül, lehetőleg konyha és fürdő használattal. Ajánlatokat kérek Engel Alfréd, Városház épület, Bejárónő, aki főzni is tud, a délelőtti időre 2 tagú csa­ládnál felvétetik. PerozeDutca 13. Jó szabónőt keresek finom ruha készítéséhez, házhoz. Reálfskala*utc j 4. 1. lépcső, 11. ein. 6. (városi bérház, házgondnok). 768 Feltétlen tiszteséges, jó családból való — Saíiiiy kerestetik — vidékre, ki egy cseléddel a házi munkát elvé­gezné. Jó bánásmód biztosítva. Ajánlatokat „Intelligens“ jeligére kérek a kiadóba. 769 Jól főző szakácsnő (esetleg bejáró) kerestetik. Anna>u. 19. Házvezetőnőnek ajánlkozik úri házhoz, háztartásban jáitas fiatal elvált asszony. Főleg jó bánásmódot óhajt. Cim a kiadóban. 670 Minden ut az ,OTTHON4 kát#óházba vezet, mély Pécs város legjobb kávéháza. Tulajdonos: László Mór. Veszek lenesei árben férfi,- fin,- gyermekrtihát és cipőt Kívánatra házhoz is megyek. frankfurter Ármin Irányi Dániel-tér 10. Telefon 470. Irányéit, ezüstért, brilliánsokért és mindennemű ékszerekért bár­kinél magasabb áfákat fizetnek; GOTTLIEB és LÄUFER érts. aranyműves és hszerkereskedöt Pé c s, Kossuth Lajos-utca 5. E szakmába vágó mindennemű javítások szak­­szerűen és jutányos áron eszKOzdltetnek, Sajátkészitésü raktáron levő Ízléses modern BU TOROK AT és kárpitos munkákat ajántjá oo oo oo Rosenberg Adolf, Pécs, Rákóezi-ut 8fl. sz. Készit terveket, valamint tervek szerint bútorokat a legszebb kivitelben. Telefua KSé megérkeztek. Molnár Arthur varrógép és gramofon javító műhe­lye, Pécs. Telefon 6-17. RrilltálKnkat gyöngyöket, használt □i lillűiloUMii arany és ezüst éksze­reket, hagyatékot, régiséget bárkinél drágábban veszek. Hívásra jövök. Hentz Kálmán, ékszerész. Ferenciek-u. 52. a kórháx­­téri villanyos megállóval szemben. 4095 , Siiiom- Angol - Crime * 1 tégely 12* - K. „Brabant“ arckrémé 1 tégely 14*— K. a legjobb treszépitő szerek, kaphatók (telteti és Gtrae! droguériájában Pécs, Király-utca 4. sz. — Viszont­eladóknak magas árengedmények.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék