Dunántúl, 1922. március (12. évfolyam, 49-74. szám)

1922-03-12 / 59. szám

Vasárnap, 1922. március 12. DONXM­OE — A Pécsi Katolikus Kör 1922. évi március hó 12. napján d. u. fél 6 órakor rendezendő műsoros dél­utánjának műsora: 1. Linder Ernő­­né tart előadást a kuruc világról. 2- A kuruc énekirodalmat ismerte­tik szóval Imrefi Imre, énekben László Imre, a zongorakiséretet Báter János látja el. 3. Farkas Im­re: Czinka Panna. Szavalja: Fejes Ilonka. 4. Bloch József átirata: a) Czinka Panna nótája, b) Lavotta szerelme. Vonós­négyes Előadják: Szegedüs Ferenc, Székely Mihály, jár. Boldis Dezső és Schumann Já­nos. 5. Török Zoltán tárogatón kuruc dalokat mutat be Török László zongora kíséretével. Belépő díj nincs, a ruhatárért és műsorért mindenki 10 koronát fizet. — Egyházmegyei választások. [A­ felsőbaranyai egyházmegyei fiókszavazásoknál többrendbeli tsztségek betöltésére kerül a sor. A pécsi református egyház pres­bitériuma a következő jelöléseket támogatja: Pintér Jenő kir. ügyészt a világi aljegyzőt, Hal­ász Imre aderjási lelkészt az egyházi tanács bírót, Losonczy J. páprádi tanítót a tanítót rendes képviselői, Szigeti Károly zalátai tanítót a pótkép­­viselői állás elnyerésében. — Betiltották Pécsett a Ghim­­myt és a vanszteppet. Egyik múlt­kori számunkban beszámoltunk ar­ról, hogy a különféle pécsi egye­sületek, amelyek Pécs társadalmá­nak legnagyobb részét magukban foglalják, állást foglaltak az er­kölcstelen táncok, a shimmy és a vansztepp ellen. Ezek az egyesü­letek memorandumot is terjesztet­tek az államrendőrség pécsi kapi­tányságához és kérték, hogy ezt a két táncot tiltsa el. Az államrend­­őrség most engedett a város kö­zönsége egyértelmű kérésének és arra való tekintettel is, hogy a táncok miatt a mulatságokon bot­rány ne legyen, az említett két táncot betiltotta. Az államrendőr­ség ezen elhatározásának, ma es­te, a bőrgyári munkások dalköré­nek, a nőegyletben tartott mulat­ságán szerzett érvényt, ahol a ti­lalom következtében ma már ezt a két erkölcstelen táncot nem tán­colták. Ezt a tilalmat már a far­sang kezdete előtt kellett volna­­életbe léptetni. De úgy látszik, ar­ra most, a böjtben is szükség lesz. Tudniillik, amire még alig­­volt példa, a böjti időben már eddig tizennégy mulatságra kértek­­engedélyt az államrendőrségtől. Természetes, hogy ezentúl egyet­len mulatságon se lesz szabad a phimmyt és a vanszteppet tán­colni. — Jótékonyság. Német N. a ha­diözvegyek és árvák részére 100, !» Kiskirály-utcai nyomorgónak !Pemecz Rozália 100, egy névtelen 50 koronát adományozott a szer­kesztőség utján. — 25 éves közszolgálati jubi­leum. Sásdi körjegyzőség közönsé­ge márc. 9-én Sásdon lélekemelő ünnepies keretek között ünnepelte köztiszteletben álló körjegyzőjét, Bálint Istvánt, aki ebbéli közszol­gálati minőségében 25 évet töltött itt el. Nagy része van a Sásdi Ta­karékpénztár, a Sásdi önsegélyző­egylet, a Sásdi Társaskör, a Sásdi Tüzoltótestület létrehozásában és megerősödésében, azonkívül mint a sásdi tá Icát. iskolaszék világi el­nöke a népnevelés érdekében is hasznos munkásságot fejt ki. Ezért a sásdi dalárda szerenáddal tisztelte és Palkovits Ferenc sásdi iparosköri elnök üdvözölte. Más­nap a hálaadó intentisztelet után a r. kát. iskola tantermében a köz­ségek képviselőtestületei egyete­mes díszközgyűlésre jöttek össze. Forray Valér főszolgabíró kereset­len, szép szavakkal méltatta a kör­jegyző érdemeit, majd a körjegyző­ség közönsége nevében ifj. Barma Jakab üdvözölte a körjegyzőt és adta át neki 25 éves közszolgála­tának emlékére a közönség aján­dékát, egy gyönyörű ezüst* dísztár­gyat Bálint István körjegyző hála­telt szívvel mondott a szíves figye­lemért köszönetet A díszközgyűlés a Magyar Hiszekegy elmondásával, zárult be. Délután 1 órakor a Sásdi Társaskörben társas ebéd volt Az ebéden Szücz­ József plé­bános, Magda Elek körjegyző és Pintér István sásdi községi bíró mondottak föl köszön­tőket. Bognár Gyula szolgabíró a Jegyzők Árva­­házának intézményére hívta fel a jelenlevők figyelmét s szavainak hatása alatt a jelenlevők nyomban cca 6000 koronát adakoztak össze és elhtározták, hogy ezen összeget az árvaházban Bálint István nevén egy árvának gondozására szolgáló alapítványként helyezik el. — Halálozás. Súlyos csapás érte Gárdonyi Róbertné született Makári Irénkét. Férje Gárdonyi Róbert március 16-én fél 3 órakor rövid szenvedés után 33-ik évé­ben visszaadta nemes lelkét Te­remtőjének. Temetése március 12én, vasárnap délután fél 4 óra­kor lesz a központi temető rava­talozó terméből. Az elhunytat ne­jén kívül kis­fia Rudika, édes­any­ja, fivérei, apósa, anyósa, sógor, sógornő és a széleskörűi rokonság gyászolja. — Győződjön meg és tegyen egy próbavásárlást saját érdeké­ben. A legolcsóbb árban óriási­­ választékban kaphatók, a legújabb divatú női és leányka kötött ka­bátok, szemperek, női harisnyák minden szín és minőségben 60 ko­ronától kezdve, fátyolharisnyák­ban nagy választék. Férfi sockni 40 K-tól kezdve. Gyermek haris­nyák fekete, fehér és barna szín­ben. Férfi ing, gallér, kézelő és nyakkendőkben óriási választék. Női ing és zsebkendők, esőernyők. Gyermek tavaszi kabátok. Baba kelengye. Valódi beundorlt evő­eszközből állandó raktár. Foot­ball és gummilabdák kaphatók Schwarcz és Kálmán úri és női divatáruházában Pécs, Ferenciek­­utca 2. szám. Telefon 6-57. — Újra alakult a tanonciskolai bizottság. A pécsi községi iparos­tanonciskolák felügyelő bizottsá­ga tegnap d. u. 5 órakor tartotta újraalakuló gyűlését. Elnök újból Hamerli Imre, alelnök Csukás Zol­tán lett. Ugyancsak újból megvá­lasztották jegyzőnek Szieberth Nándor ügyvédet, ki ezen tisztét 1885. óta dicséretes buzgósággal közmegengedi SES LoiM — A 400 gyermek étkeztetési akció és anya s csecsemővédő in­tézmény költségeire újabban a kö­vetkező adományok érkeztek Pin­tér Ferenc árvaszéki elnökhöz: Pécs-Baranya Központi Takarék­­pénztár, 48-as jótékony egyesület 2000—­2000 K, Pécsi Keresk. és Iparbank 1000 K, Moll Károly, Szi­­gethy Frigyes, I. Magyar Alt. Biz­tosító Társaság 500—500 K, Fónay Lajos 350 K, dr. Tolnay Jenő 300 K, Adria bizt. társaság, Wessely Antal 200—200 K, Ruppert Lajos ciszt. főgímn. tanuló koszorújára gyűjtött összeg feleslege (Buzássy Ábel főigazgató utján) 180 K. T. J.-né 150 K. — A református templomban a böjti időszak tartama alatt Jézus szenvedéseiről tart sorozatos egy­házi beszédeket N­y­á­r­y Pál lel­kész. Ma, vasárnap dr­e. 10 órakor dudásról lesz szó. Ezen sorozatos egyházi beszédek k­ttőn-külön is önálló egészet alkotnak. — A Mecsek-Egyesület felolva­só estélye a Tátráról a már közölt műsor szerint, a Park­moziban, holnap, hétfőn délután fél 7 óra­kor kezdődik. Jegyeket ma és hét­főn délelőtt az Apolló, hétfőn d. u. 6 órától kezdve pedig a Park­mozi pénztára árusít. A telefon út­ján megrendelt jegyek legkésőbb hétfő délig kiváltandók. Ez elő­adáson a Turistaság és Alpinismus kiadásában megjelent díszesen il­lusztrált Tátra-szám példányon­ként 10 K-ért lesz kapható.­­ A szociális missziótársulatnál egy művelt, dolgos, jó családból való nő papi hához vagy keresztény un családhoz házvezetőnőnek ajánlkozik. — Középkorú uriasz­­szony, polgári iskolai tanárnő, gyermekek mellé német, francia nevelőnőnek menne, esetleg ma­gános idősebb házaspárhoz házve­zetőnőnek, csak keresztény há­zakhoz. — Háziszolga állást keres. — Érettségi ,találkozó. A pécsi felsőkereskedelmi iskolában 1912. évben érettségi vizsgálatot tett társukat felhívják, hogy címüket a tíz éves találkozó alkalmából kö­zöljék. Z­e­­­m s Gyulával vagy J n s t­u s Györgygyel. — A pécsi frt. jótékony nőegy é­let műsoros délutánja ma, vasár­nap fél 6 órakor kezdődik és elő­reláthatólag igen nagy sikerű lesz. A kisszámban még át nem vett jegyek az előcsarnokban lesznek válthatók, hol a jótékony célra va­ló tekintettel a felülfizetések is eszközölhetők. Kapuzárás 10 óra­kor lesz. — Koszor­ú megváltás. Id. Wes­sely Károly halála alkalmából kegyeletes ragaszkodása jeléül a Dunántúl kiadóhivatala, a nyom­da munkásai és a szerkesztőség 900 koronát adott össze a Dunán­túl gyorssegély alapja javára. — E hó 13-ától kezdve lehet legolcsóbban vásárolni a Divat- Otthonban, Irgalmasok-u. 1. Csuda jó és elegáns férfi szöveteket, női drap taupe divatruha és kabát kelméket, elegáns kész kabátokat, kosztümöket és ruhákat. — Szeplője, májfoltja nem le®­, ha Éden-érémet használ. Egyedül kapható Éden-parfümerjeben a színház mellett. A kormány és a magyar jóvátétel Budapest, márc. 11. —. A jóvátételi bizottságnak az élő álla­tok kiszolgáltatása tárgyában is sajtó legutóbbi híreire vonatkozó­lag a Magyar Távirati Iroda mun­katársának a külügyminisztérium­ban a magyar kormány által kö­vetendő eljárással a következőke– mondták:­­ — A magyar kormány ebben is, mint minden más kérdésben, ter­mészetesen a trianoni békeszerző­dés alapján áll. Ezért az abban vállalt kötelezettségeket a lehető­ség szerint a végső határig teljesí­teni törekszik. Természetes, hogy a jóvátétel­i bizottságnak az a dön­tése, amely ezt a megcsonkított és­­többszörösen kirabolt országot így érintené, nemcsak szakkörök­ben, hanem az ország egész közvé­leményében a legkínosabb hatást váltotta ki. Tekintettel a kérdési súlyos voltára a magyar kormány csak beható tanulmányozás ők­én fogja a jegyzékre a választ meg­adni. *m Lassan újdonságok! Már megérkeztek az új divat szövetek, melyek egész Héten át a Párisi Áruházban kerülnek olcsón el­adásra., — Felolvasó estély a legény­egyletben. Holnap, vasárnap este 8 órai kezdettel tartja meg a le­gényegylet második nagybőti fel­olvasó estélyét a következő mű­sorral: 1. Csernus Mihály szavala­ta. 2. Bélics I. zongoraszámai. 3. Dr. Esztergár Lajos hazafias elő­adása. 4. Molnár és Lippert éne­kei. 5. Izményi monológja. 6. Fell­ner Anci saját műsora. 7. Össze­esküvő c. egyfelvonásos színdarab. Belépődíj nincs, de fűtés és vilá­gítási költségek címén öt koronát szednek. — Lasson újdonságok! Juar megérkeztek az új divat szövetek, melyek egész héten át a Párisi Áruházban kerülnek olcsón eb­adásra. ’ — Aki jól és olcsón akar vásá­rolni, az olvassa el a mai szá­munkban megjelent budapesti Fenyves-féle áruház (Károly-kör­­út 10.) hirdetését, amely minden­nemű ruházati cikkek meglepően olcsó árait közli. Ha tekintetbe vesszük, hogy a cég elsőrendű mi­nőségű árut tart, bízvást mondhat­juk, hogy a Fenyves-áruház az ország legelőnyösebb bevásárlási forrása. Mintákat bárkinek kész­­séggel küld. . . — Ki nem tud aludni? rendeljen ruganyos sodrony ágybetétet a Julián sodronyfonó és szitaáru gyárnál Pécs, Szigeti-országút 87, Telefon 10-66. _— A pellérdi országos állat- és kirakodó vásárt, március 19-ike helyett március 20-án tartják meg. — Hogy az ülő életmód kelle­metlen következményeit elkerülje, ne mulassza el időközött kint né­hány napon át reggeli előtt egy­ pohár „Mária" keserűvizet inni.­­ f—* Lassan újdonságok! Már­ megérkeztek az új divat szövetek, melyek egész héten át a Párisi Áruházban kerülnek olcsón el­adásra. Bőrolii­­form C­ob SporttelBogn Vasárnap, 12-én délután fél 1 órakor bajnoki fooatballmérkőzés a SZlfi­Mi IC. I.-PÉCSI S. G.l. d. u.­­/*3 órakor, barátságos mérkőzés Vicr­ S. E. I.-Bőrgy­fi T. C. I. csapatai között. Mindkét mérkőzés agy jeggyel tekinthető meg. Szerdán, 15-én délután fél 2 órakor Pécsi A C.ifj.-Bőrgyári T.C.ifj. délután 3 órakor ftei I C. 1.-Bőrgyári T. C. 1. csapatai barátságos mérkőzést tartanak. MhftSz Bértüzis ifj jeggyel bű­nth­et a még. 3­e«ML T­aifaszi újdonságok Selyem és szalma modelkalapok nagy választékban megérkeztek. Alakításokat a legújabb formákra olcsó árban készítek. A hölgyközön- feil­mil­ség szives pártfogását kérve tirnis-1. 15

Next