Dunántúl, 1925. február (15. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-04 / 27. szám

LIV. főfolyam 27. szám, mtg&mmmwm Elciízetess kt házhoz szállítva vagy postán Egy tóra­­ —­­Sütöökm Egyes ssáai éra 4 oldalas 1000, 6 oldalas 1500 Bastas 200­ 16 oldalekintetes 2400 korona. ?s k«a*ég~et^ -Kézirata -at nem ad*. A vissza. ára 1500 korona *M­AKTÚL Pécs, 1925 február 4. Szerda Szerkesztőség; Liteuaratea 4. számi Szerkesztőség telefonja 600. szám. Kiadóhivatal; Lyceum­atea 4. szám.­ Kiadóhivatal telefonja: 223. szám, Hirdetés díjszabás, szerint I felsisletés vitája és a ISBKBS CitUSBS 'Budapest, fabr. 3. — A nemzet­­gyűlésen a köl­­ség­vetés mai tár­­­gyalása során Marschall Ferenc az adózás revízióját, az adminisz­tráció egyszerűsítését és a szoci­ális kérdések megoldását sürgeti. Eckhardt Tibor szerint egészsé­gesebb közszellemre van szükség. Határozati javaslattal kívánja a katonai ellenőrzés költségeinek megszüntetését. A zsidó, kérdés elől nem lehet kitérni. A numerus clausus elleni felszólalások meg voltak rendelve. Elnök­e kifejezésért rendre uta­sítja Eckhardot,­­ Eckhardt határozati javaslatot nyújt be, mely szerint a zsidóságot kisebbségnek nyilvánítsák. A Bécs­ben járt szoc. dem. képviselők el­len összeférhetetlenségi bejelen­tést tesz. Klebelsberg kultuszminiszter kijelenti, hogy a numerus clausus­­ról a képviselők saját felelőssé­gükre nyilatkoztak. Neu­berger Ferenc a kisebbségi törvények betartását kívánja. Zsirkay János határozati javas­latban kivárja, hogy a nyomdá­szok nyugdíjintézetét különítsék el a szakszervezettől, a szakszer­vezetek pénztárait ellenőrizzék és állapítsák meg hova fordítják a munkások által befizetett milliár­­dokat? A numerus claususnak be­vezetését kívánja a közép és szak­iskolákba, a kultuszminiszter in­tézkedjék, hogy egyes vidéki egye­temek se térhessenek ki a nume­rus clausus betartása elől. ^ooeaeeaaaasaaaoftftsssgapeft A rokkantaknak nem kell koldulni .Budapest, febr. 3. — A belügy­miniszter a népjóléti miniszterrel egyetértőleg rendeletet adott, amely­ben felhívja a törvényhatóságok és rendőrhatóságok figyelmét, hogy­ az utóbbi időkben nagy számban láthatók különösen a főváros utcáin kolduló rokkantak. A magyar állam igyekszik minden erejével gondoskodni rokkant hőseiről és akik semmiféle megélhe­téshez nem tudnak jutni, a m. kir. Hadirokkant Otthonban találhatnak elhelyezést,, ahol mindennemű élet­szükségletük kielégítéséről megfelelő gondoskodás történik. Koldulásra ennélfogva egy hadirokkant sincs rá­utalva. A miniszter kötelességévé te­szi az alárendelt hatóságainak, hogy a­z ■ engedély nélkül könyöradom­ányo­­kat gyűjtő hadirokkantakat figyelmez­tessék, hogy indokolt esetben a m. kir. Hadirokkant Otthonban való fel­vitelüket kérjék. A felvétel módjáról részletes tájékozódást nyújt a „Ma­gyar Hadigondozás“ című munka, a­melyet a népjóléti miniszter a főispá­nok útján a közigazgatási fea.ifflnélfort közölt szét aSZtalflak . SS. S. Négy aljegyzőt választanak a februári városi közgyűlésen hí­­resedésben levő mérnöki állásokra is kiírták a pályázatot Pécs, febr. 3. — Az elsőfokú városi közigazgatási hivatal meg­szervezésével, valamint a katonai és illetőségi ügyosztálynak jogügyi­ és népjóléti ügyosztállyá történt átalakulásával a város fogalmazói karában négy aljegyzői állás ürese­dett meg- Ezekre az állásokra most írta ki a pályázatot a polgármes­ter. Ugyancsak betöltésre kerül hat kezelő szakbeli állás is a vá­rosnál. Lapunk hirdetési rovatában kö­zölt pályázati hirdetmény szerint három a IX. fizetési osztályba so­rozott másodaljegyzői, egy a X. fi­zetési osztályba sorozott harmad­aljegyzői, továbbá a X. fizetési osztályba sorozott egy közigazga­tási iktatói, négy irodatiszti és egy piacbiztosi állás kerül betöltésre. Ezekre az állásokra a megfelelően felszerelt pályázati kérvényeket február 10-én délután 5 óráig le­het beadni a polgármesteri hiva­talnál. Az állások a február 16.-i törvényhatósági bizottsági közgyű­lésen választások útján kerülnek betöltésre. A négy aljegyzői állásra leen­dő megválasztás a legközelebbi tisztújításig szól, a többi állásra pedig életfogytiglan tart a megbí­zatás. Ugyancsak most jelent meg a polgármester által kibocsátott pá­lyázati hirdetmény a Rauch János műszaki főtanácsos nyugalomba vonulásával megüresedett, a mér­­nöki hivatal vezető VI. fizetési osz­­i­tályba sorozott műszaki főtanácso­­­si állásra, továbbá a Törökország­ba távozott Biró József városi fő­mérnök lemondása folytán ürese­désbe jutott egy Vili. fizetési osz­tályba sorozott főmérnöki, vala­mint a műszaki főtanácsosi állás­nak fokozatos előlépés folytán esetleg megüresedő további egy főmérnöki állásra. A mérnöki hivatalt vezető mű­szakii főtanácsosi állás elnyerésé­hez műegyetemen szerzett mérnöki vagy építészi oklevél és ezenkívül nyolc­évi gyakorlat igazolása szük­séges. A két főmérnöki állás egyi­­­kéhez ugyancsak a műegyetemen­­ szerzett mérnöki, a másikhoz pe­­­dig ugyancsak ilyen mérnöki vagy építészi oklevél szükséges. A pá­lyázatokat február 20-ig kell be­adni a polgármesteri hivatalban a szükséges egyéb okmányokkal fel­szerelve. Az állás betöltése főis­­páni kinevez­és útján történik. at SOSSSSS-: Újlaki Dezső meghalt Pécs, febr. 3. — Messze meg­szállott területről Djakovóról jön a bennünket különösen lesújtó hír, hogy Újlaki Dezső szentszéki bíró volt darázsi plébános január 26-án hosszas szenvedés után ott meg­halt. Újlaki Dezső egyik legnép­szerűbb papja volt a pécsi egyház­megyének. Nemcsak a szónak, ha­nem a tollnak is avatott mestere volt. A Dunántúlt különösen fáj­dalmasan érinti halálának a híre, mert a háború előtt éveken át egyik legbuzgóbb kül­munkatársa volt. Olvasóink még bizonyára em­lékezne tartalmas, legtöbbször humoros írásaira, amelyeket hol mint Utas, hol mint Kiskanizsai István irt. Pécsett is gyakran megfordult. Itt is igen sokan ismerték jó kedé­lyéről, meleg jó szivéről. Az ös­­­szeomlás végkép elszakította tő­lünk. Már régebb idő óta beteges­kedett és egy ízben már halálának a hire is elterjedt. Most azután hiteles értesítés érkezett Pécst, hogy Újlaki Dezső, a jó pap, a Jol-t tűnő,tollú író, a meleg szivü férfiul jösszadata Mkét Terettvelésnek. A­ halálhír széles körben a legőszin­­tébb részvétet keltette,­­ Újlaki Dezső mindössze 56 éves volt, 1888-ban szentelte pappá Dulánszky Nándor, akkori pécsi­ püspök. Több mint tiz esztendeig­­ az egyházmegye különböző plébá­j­iáin káplánkodott. Nagyon kere­sett és kitűnően használható lelki­­pásztor volt, mert az egyházme­gyében használatos, mind a há­rom nyelvet, magyart, németet és horvátot egyformán jól bírta. 1899- ben lett Darázson plébános, ahol népe hamarosan megszerette. * Zichy Gyula gróf megyéspüspök 1915-ben érdemeiért szentszéki bí­róvá nevezte ki­ a CLJ a 2 B CC­ E C3 Sl CD ■ Cd B •: » Az egységes párt ebédet adott . Mefhosz tiszteletére Budapest, febr. 3. — (MDT.) Az egységes kormánypárt Esterhazy­­utca helyiségében Aknássy László jégvezető alelnök vasárnap­­lélben a párt nevében díszebédet adott a Mefhosz calificiáér­­tékáé*--*. Hírek néhány sorsén A Pro Ecclesia et Pontificib rend*. jelet kapta a pápától Uher Károly közalapitv. Igazgató, Orbán ■ József törv. bíró, Herodok József dr. Orsz. Kát. Szöv. titkár, Bacsinszky Ede ny. isk. igazgató és Rabolt Ferencné. — A Kisfaludy társaság tagjaivá vá­lasztotta ma Zilahy Lajost és Horánsz­­ky Lajost. ~ Károlyi Mihályné Ame­rikában haldoklik. ■— Babits Mihály, író, aki még gyengélkedik Szekszár­dig tartózkodik. — Avercsenko orosz író Csehországban súlyosan megbe­tegedett. — A francia kamara. 64 szó­val megszüntette a vatikáni követsé­get. — A cseh kémkedéssel kapcso­latos híreket a bresli államrendőrség megcáfolja. — Görögország behívja az 1925-iki korosztályt. — F­gy ma­gyar malomkon­zeni 300.000 font­­.tér-' ring kölcsönt kapott Guiners angol­ bankártól. — Magyarországon 5­74­ munkahelyre 5536 munkakereső jut, 100 munkahelyre 964 munkai­rese. — Elhunytak: Maurer László dr. tör­vényszéki tanácselnök Nyíregyházán, Apostol Pál ny. igazgatótanár Kun-E­szentini Móson, Márki Nándor dr. ügy­védjelölt Szegeden, Mertens Artur szolgabiró Nagymihályban, Baloghy, Miklós ny. ezredes Kecskeméten,­ Lischtenstein Alajos herceg ■ özvegye Bécs-Badenben, Jäger József a Han­gya tisztviselője Pesterzsébeten, Gal­,­gótzy Antal ny. táborszernagy Bécs­­ben, Ban­kay Béla az egri ipartestület elnöke. — Agyonlőtte magát Bpes­­ten Babocsay Zsigmond kárbecslő. —­­Az arany­­ mai árfolyama 15710.43 papír K. —­ Bpesten a Dunapalota szálló, liftkezelője leszúrta az egyik szobaloroyt, akibe szerelmes volt. —. Szarvason Ujfaluczky Pál fia Márton agyonverte baltával mostoha anyját, életveszélyesen megsebesítette mos­­­tola fiát s azután felakasztotta ma­ga. — Tűz támadt ma az Angol Park­ban. Az igazgatóági épület teteje gyu­­ladt ki. A tüzet sikerült lokalizálni. Baranyai képviselők a miniszterelnök ebédjén Budapest, febr. 3. —* Bethlen István gróf miniszterelnök és neje ma ebédet adtak, amelyre hivata­losak voltak Horthy Miklós kor­mányzó és neje, Csáky, Klebels­­berg, Vass miniszterek, Mirbach Antal báró mohácsi, Patacsi Dé­nes szentlőrinci, Simon János siklósi és Wild József villányi nemzetgyűlési képviselők. A kiuasított pátriárka Angora, febr. 3. — A török táv­­iroda megállapítja, hogy az ökumeniais pátriárka kiutasítása a lakosság­­ ki­cserélésére vonatkozó egyezmény alapján történt. Ezt az egyezmény® annak idején Lausanpcben­ fogadták elt és­ birták aló

Next