Dunántúl, 1926. március (16. évfolyam, 49-73. szám)

1926-03-07 / 54. szám

fi, oktal." ! Női divat szalonomban a l­gajabb divat szerint tavaszi köpenyek 350.000 K.tól kosztümölt szövet ruhák 180.000 K-tól készülnek. Karam a nagyérdemű hölgyközönség szives párb­ogíirt H. BOGNÁR BÖSKE Siklósi-alfa 5. 10 .Miniszteri elismerés 47 évi nép­­szevolási munkáért. A vallás és köz­­joktatásügyi miniszter Pápay Géza hátasz­éki igazgató tanítónak 47 évi hosszi-­ és eredményes szolgálatáért nyugalomba vonulása alkalmából elis­­meréseit fejezte ki. A Király utca fényárban, Ma­jeste­in Király­ utcai korzóra ívlámpák ffénye ragyogott. Az első alkalom volt, ah­ogy lágyultak a villanylámpák és a megszokott sötétségbe­li fejlődés ígé­rete ragyogott bele. S míg a korzózók örömmel és megnyivással konstatál­ták a haladást, az alatt a városházán j a gazdasági és pénzügyi választmány­­ülésein már felvetődött ennek az el­ismeréssel fogadott és várva-v­árt uju­­­tásna­k ideiglenessége. ígéretet kap­­jtunk, hogy ez a fény nem lesz mindig­­fény, vagy legalább is ilyen fény, ne­­shogy a pécsiek elbizakodjanak s azt­­ higyjék, hogy kultúrvárosban van- i­mák! — A Katolikus kör második nagy- t­öböjti estélye. A pécsi katolikus kör márc. 7-én, vasárnap tartja második nagybőjti estjét a következő műsor­tól: pl. a) Sztojanovits J.: Vexilla regis ^ prod­eunt (3 sz. női­ kar) Előadja­­ a Karének egyesület női kara; " Eb) L. Da Vittoria: Improperia ^ (Változó kettős kórus) Előadja a V ' Karének Egyesület női kara és «1 "* a székesegyházi gyermekkar.­­ *2. Vieuxtemps: Ballada és Polonai­se. Hegedűn előadja: Hidy-Gyu- l a­y Mária. "3­. Székely Bertalan történelmi ké­­­pei. Vetített képekkel elődala: Börötzffy Károly. 4. Pugnani-Kreisler: Praeludium és Allegro. Hegedűn előadja: Hidv- G­y u­l­a y Mária. iá: Sztojanovits J.: Sta’bat Mater (3—4 sz. női kar). Előadja a Karének Egyesület női kara. ■ Harmóniámon kíséri: Halász * Béla. Zongorán kísér: Vadas J ' Gábor, ^/'Kezdete 6 órakor. A legközelebb^ műsoros est március 14-én lesz. y,/— Továbbra is aranykorona az ebadó Baranyában.­ Fischer Béla alispán most adta ki a rendele­tét az 1926. évre vonatkozó ebadó összeírása céljából. Az összeírást áp­rilis 20-ig kell eszközölni. Az ebadók a követkeők: luxus eb után 6 arany­korona, vizsgla vagy tacskó után 5 arany korona, agár vagy kopó után 10 aranykorona. A házőrző és pásztorku­tyák után­ egy arany korona az évi adó. Férfi, fiú és gyem­eleunhák, mé­llyen leszállított árban kerülnek ol­vadásra. Páll Ödön Széchényi-tér 18. — A budai külvárosi katolikus kör ma, vasárnap, március 7-én , este tartja első nagybőjti felolvasó-­­ estélyét, melynek műsora a követ-­­­kező: 1. Irredenta versek. Sza-­­ valja Zala József joghallgató.­­ 2. A legégetőbb probléma. Sza*- s­badelőadás. Tartja B­e­n­c­z­e Ernő c karkáplán, a kör egyházi alelnöke. ; 3. a) Mayerbeer: Hugenották, b) c Schubert: Pusztai rózsa... énekli ! D­a­d­ó Linus, zongorán kíséri­­ D­a­d­ó Erzsi, 4. C. Saint Saëns:­­ Le Cygne (A hattyú). Előadják: f 1 Nieder­may­er János zeneta- t­a­nár csellón, Horváth Mihály 1 1 zenetanár zongorán. Kezdete este , Ma 9 órakor, Belépődíj nincs, A kör tagjain, és azok családjain kívül­­ 1 vendégeket szívesen lát az elnök- j L­ség.­­ ' — Böjti er. vallásos estély. Az « L evang. templomban ma este 6 órakor , böjti vallásos estély lesz a követ- L kezö sorrenddel: Közének. Bibliama- 1 gyalázat, tartja Geyer hitoktató. 1 1 Harminc pénz Ábrányi E.-től szavalja 1 1 Lenkei Nándor. Beethoven: Vezeklés,­­ énekszóló énekli D­a d­e Linus, ergo­­s­zán kísér! Bén János tanár. Előadás. ‘ Imádság. Közének.5 — A pécsi oltáregyleti lelkigyakor­tl­latok március 15-én kezdődnek és­­­­ 19-ig tartanak. Aki részt óhajt venni, forduljon azonnal a terjesztőnőkhöz. • [ — A Mecsek-egyesület köréből. A­­ Kardos-úton a tavasszal felállítandó­­ László pihenőre újabban a követ­­­­kező adakoztak: 50,000 K-t: Bálla­i Adolf dr., György Ármin dr., Ke­­s­zessey Aladár dr., Schwarcs Vilmos­­­i dr., 25,000 K-t: Lövi Lipót dr., Szilárd­i Ármin dr., Vertan Emil dr. A pihenő­­ költségeire további adományokat i­sold. Zsiga László barátaitól és tisz­­­­telőitől színesen fogadnak, mely célra a Graef drogéria pénztáránál ív van­­ letéve. A MEZ rendes tagjai sorába­­ újabban beléptek: Csacsinovics La­jos, Gergics Géza, Haltomassek Gyu­­­­la, Hidass József, Illy István, Keller­­ Viktor, Küster Andor, Makkay János Makkay Miklós, Nagy Elek, Pilczer­­ Sándor, Rusz Artúr, Saághy Augusz­­-­ía, Varga Ilona, Vermes Jenő. Tagul lehet jelentkezni ugyancsak a Graef­­z drogéria pénztáránál letett íven. A­­ ME­ titkára felkéri azokat a tagtár­­■■ sakat, akik nála a Turistaság és Aspi­­z­eazmus c. folyóiratot ez évre meg­­­­rendelték, szíveskedjenek az előfize­tési díjat 50,000 K-át és 2% forgó 1 adót, összesen teh­át 51,000 K-t, vagy hozzá juttatni, vagy a Graef-drogéria a pénztáránál befizetni és az ott letett r­éven a befizetés megtörténtét felje­­­­gyezni. A ME. utolsó hivatalos könyv­­ó­tári óráját március 18-án fogják meg­­­­tartani s a könyvtáros ez úton kéri­k azokat a tagtársakat, akik könyveket­­ váltottak ki,, szíveskedjenek a kölcsön­­­zött könyveket 11-én, vagy 18-án a­­ rendes hiv. órák alatt (d. u. 6—7-ig)­­ okvetlenül a könyvtárba visszavinni. — Lelkigyakorlatok egyetemi hall­gatók számára. A pécsi .­egyetem katolikus ifjúsága márc. 18, 19 és 20- án az egyetemi templomban lelkigya­korlatot rendez, melyre az összes katolikus egyetemi férfihallgatókat szeretettel meghívják. A szentbeszé­deket minden nap Vértesi Frigyes dr. hittanár tartja este fél 7 órai kez­dettel. Gyónás márc. 20-án, szomba­ton délután fél 6 órától kezdődőleg végezhető, ugyancsak az egyetemi templomban. A közös szentáldozás pedig márc. 21-én, fekete vasárnap, az egyetemi ifjúság szokásos 9 órai szentmiséjén lesz. Vendégeket szíve­sen látnak. —­ A pécsi legényegylet harma­dik nagybőjti műsora. Gondos elő­készülettel és szép műsorral tartja meg a pécsi kát. legényegylet ma este is nagybőjti programmját. 1. Böszörményi: Bánat kelyhe. Sza­valja Musics Istvánt. 2. Egy al­kalmi kompozíció. Előadja a fel­nőtt leányok kongregációja. Ve­zényli S­z­á­m­p­f Pál tanár. 3. Ma­gyarok nagyböjtje. Előadja I­s­c­h­­s­t­ö­g­e­r Lajos esperes-plébános. 4. Sziffert Ferenc hegedű­szólója és zongoraegyüttese. Zon­gorán kiséri Schmie­dt Jenő. 5. Rudnyánszky G.: A Kereszt című versét szavalja Olasz La­jos. 6. Pattant­y­u­s Mihály színművész tréfás monológja. 7. Téma. Karinthy Frigyes 1. felvo­­násos bohózata. Előadják a műked­velők. Kezdete­k 9­ órakor. Belépti díj nincs. Adományok köszönettel fogadtatnak. Előadási számok alatt az ajtók zárva vannak.­­ A „Credo“ egyesület taggyű­lését ma, vasárnap délelőtt 11 óra­kor tartja a pécsi katolikus kör dísztermében. A tagok a belvárosi templomból a 10 órai nagymise után testületileg vonulnak fel a katolikus körbe. A taggyűlés fény­pontja Heim Pál dr. egyetemi ta­nár előadása lesz. Mivel több ol­dalról nyilatkozott meg az érdeklő­dés a nagynevű orvostanár elő­adása iránt, a Credo-egyesület el­nöksége a gyűlésre a pécsi katoli­kus férfivilágot ezennel meghívja. — A leányklub teadélutánja a Nőegyletben. A leányklub már­cius 7-én, vasárnap délután 5 óra­kor tartja a Nőegylet helyiségeiben tombolával egybekötött teadél­utánját. Rövid kis műsor előzi meg a tombolát, melynek keretében Hilbert Klári énekel, Szi­get­h­y Manci szóval, N­e­n­d­t­­v­í­c­h Márta, D­e­c­s­e­v­a Ilonka Schmidt Baby, V­á­z­s­o­n­y­i Manci, Brenner Sári S­c­h­m­i­d­t Tesza, R­o­lf­o­r Dun­­da, J­e­l­a­c­h­i­c­h Magda, P­o­­­z­t­a Ari, Müller Ilus egy nagyon he­lyes eg­yfelvonásos színdarabot fognak előadni, melynek már a főpróba alapján is óriási sikere lesz. A leányklub ezúton hívja meg összes tagjait és azok ismerőseit . Márc. 13-án indul Mohácsra az első személyhajó. A MFTR iga­gató­­sága közli, hogy a személyhajó já­ratokat Budapest és Mohács között az egyidejűleg kiadott menetrend szerint folyó évben, akként indítja meg, hogy a­z első hajó Budapest­ről Mohácsra, március 13.-án, Mo­­­hácsról Budapestre pedig március 14.-én indul. Az Első Dunag­őzhaj­­ózási Társaság közli, hogy Buda­pest és Mohács között a személy­­forgalmát megnyitja. Az első hajó Budapestről Mohácsra indul, va­­­sárnap március 14.-én déli 12 óra­kor, Mohácsról Budapestre hétfőn március 15.-én délelőtt 11 óra 30 perckor. A Norma Talmadge, ír mozi­közönség dédelgetett művésznője hétfőn és kedden egyik legnagyobb szerepében A LADY-ban mutatko­­zik be az­ Appolóban. Meghitt társa­ságában hangoztatta, hogy ez volt neki eddig legkedvesebb szerepe és sok időbe került., m­íg a kettős szerepbe annyira bele tudta magát élni, hogy eddigi nagy sikereire e szereppel tegye rá a koronát. A film tartalmilag is oly szép, hogy különösen zene-illusztráció tárgyát kell, hogy képezze, ezért a hétfő és keddi fél 5, 6, fél 8 és 9 órai előadások mind teljes zenekarral lesznek kisérve. 6998 — Az urak kongregációja március 8-án, hétfőn este. 6 órakor tartja ren­­des összejövetelét a­ papnövelde kás­tolnájában. Utána tanácsülés lesz. — A' 19-es bajtársi szövetség hét­főn este 8 órakor a március havi ösz­­s­zejövetelét tartja, amelyre az összes tagok pontos megjelenését kéri. — Ellopott galambok, A Flórián utca 20. szám alatt lakó Decker Má­jától; két fajgalambot elloptak. Az. 'igyben megindult az eljárás. ' — A Pécsi Katolikus Kör közgyűlé­ke, A Pécsi Katolikus Kör március 21- én, vasárnap délelőtt 11 órakor tárt­­já'évi rendes közgyűlését a kör nagyt érmében. A közgyűlésről szóló hir­detményt mai számunk hirdetései kö­­ött közöljük. — A Nyukosz pécsi közgyűlése, A Nyukosz helyi főcsoportja rendes évi közgyűlését március 17-én, délelőtt 10 órakor fogja a nemzeti kaszinó igaz­gatósági szobájában megtartani. Az ünökség felkéri a tagokat, hogy a határozatképesség biztosítása érde­kében teljes számban megjelenni szí­veskedjenek.­­A népkonyha céljaira L. S. 50 ezer koronát adományozott a Dunán­túl útján. PAPLANOK a legszebb kivi­telben készülnek PÉCS MUNKÁCSY M.­­UTCa 3. SZ. A. Használt papla­nok átnyitását is vállatom. r ■T iqp—B——— I DUNÁNTÚLi Vasárnap, 1926. március 1. Tavaszi fárfi ina ^ nyakkendő ujdoni^im úgy árban mint minőség­­ben meglepetést hoznak. M­S H. FN­.1 6993 Éhgyomorra mir »g? fél poh­ár Lector *ifá«tr.i­ü jó élvágy t . kellemes f tereit es É ®u"kaker ifit öntésit. M—aggat awpwDBfSygagap—qayeasssB - ssmm:aa> Férfi bln? kelmék nagyon olcsón! Párisi Áruház. HazasmenflQK tinye*m De! Karikagyűrűd nagy valasztékban E jényzési ajándékOK azuta ara­kon és teljes jótavas mellett, Futász János órát és ékszerésznél Pécs, Irgalmasok utca i. s­z alatt. Eljegyzésre­ legygyűjtik, menyasszonyi ajánd­é­­tárgyak, függők, ridikülök stb. Nagy választék, Szond­árok, Bálint ékszerész és órás lír­a szembes Li

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék