Dunántúl, 1926. május (16. évfolyam, 99-120. szám)

1926-05-18 / 110. szám

*1. oldal« DUNÁNTÚL Kedd, 1926. május 18- tt „famamia** sörnél drágábbat kaphat, is jobbat undf HÍREK *— ".Berze Nagy János dr. Janiel­­­gyelis előadása Budapesten. A Ma­gyar­­Néprajzi Társaság május 26-án, tszerdáin délután 6 órakor a Magyar Tudományos Akadémia kistermében­­közgy­ülést tart, amelynek keretében Berze Nagy János dr. pécsi kir. tanfelügyelő tart előadást A csoda­­szarvas. .címen.­­ A magyar pálosok főnöke Pécsre érkezik­ Pater Marian Tótha pálos rend magyarországi főnöke tegnap kapta meg az engedélyt a Magyaror­szágba való távozásra. Erről sürgöny útján értesítették a pécsi pálos ren­det. P. Tóth rövid időn belül Pécsrő­l érkezik. _Do­­torrá avatás. Halász Ár­mint, Mohács rendezett tanácsú vá­­­ros állatorvosát május 15-én, a sikere­sen letett állatorvos doktori szigor­lat után a budapesti állatorvosi főis­kolán állatorvos doktorrá avatták. Herregh Ferenc ünnepély a ke­r­­esk­edel­mi iskolában. Vasárnap dél­előtt a fia felsőkereskedelmi iskola jól sikerült ünnepélyt rendezett a leg­nagyobb élő regényíró,­ Herczegh Ferenc tiszteletére. Az ünnepélyen je­­len volt­­Nendvich Andor pol­gármester, a tanári kar és az intézet növendékei több szülővel együtt. A­­Hercegh Ferencet méltató beszédet J­arankay Lajos dr., az irodalom hívatott és mély ismerője mondta, előadásában párhuzamot vont Hercegh­ Ferenc és két mestere Kemény és Jó­­kay között. A mindvégig érdekes elő­adásban ismertette az ünnepelt író regényírói tevékenységét és kijelölte azokat a tulajdonságokat, melyekből H­ercegh nagysága összetevődik. A belső történés külső plasztikáját utol­érhetetlen módon testesíti meg Her­­tegh. A belső történés drámaisága Szinte felülmúlhatatlan nála- A leg­bonyolultabb érzelem hullámokat, le­gyenek azok bármilyen szövevénye­tek is, lebilincselő­", megkapóan és emellett egyszerűen adja elő. Her­­­cegh a komoly írók sorába tartozik, azon­ban­ ez nem jelenti azt, hogy könyvei nyomasztóan hatnak az ol­vasóra, mint például Reményei. Her­­cegh, mint lélekemelő író, minden­hez hozzányúl, de nem azzal a mo­hósággal, mely a XX. század irőit jellemzik. Bizonyos tartózkodó disz­krécióval analizálja köreinek tulaj­donságait. Méltán büszkék lehetünk Herceghre, igazi magyar író, ha nyel­vünket nem is anyatejjel szívta ma­gába. Mégis a magyar föld, a nemzeti sezellem csodás hatalma tősgyökeres m­agyar nyelvűvé és szelleművé tette büszkeségünket. A hatásos előadást Szűnni nem akaró taps követte. A m­ásodik szám Marschner: Dalsza­­­badság c. dala volt. Ezt a műdalt Oert­­zen G., Rézbányái :„ Mihályuk I. és Schmiermund F. énekelték. Ezután R­é­z­b­á­n­­y­a­i László szavalta el nagy hatással Arany János , A rodos­­tói temető" című versét A szavala­­­tot az intézet zenekara kísérte, me­lyet Dertzen Gusztáv a szokott hoz­záértéssel vezényelt. A zenekarban játszottak: Wawruch A., Hegyi I., Szigriszt A­, Schmiermimnd F., Mihá­lyuk I., Rézbányai L., ígért L, Vadász L és Kaufmann T. A fényesen sike­­­rü­lt ünnepélyt Biró József hatásos j szavalata zárta be. a Férfi szövetek és maradékok mé­lyen leszállított árban kerülnek el . Az Emericana pünkösdi avató ünnepe. Pünkösd vasárnapján ünnepe lesz az Emericana pécsi Corporatiói­­nak s vele együtt mindazoknak akik rokonszenvvel nézik e lüktető, aktiv életet élő katolikus diákszövetség munkáját. Mintha csak a tavasz örök megújulását jelentő törvénye válnék valóra ezen a napon, midőn friss haj­tásokként, immár két éven át, a ver­sacrum legszebb ünnepén bocsátja útra a katolikus magyar gondolat ifjú leventéit az Emericana. Ezt az ifjú­ság napsugarában felejthetetlen em­lékké váló szertartást a nemes gondo­­­lathoz illő buzgalommal készíti elő a zöldsapkás fiúk derék gárdája, hogy külső megnyilvánulásaiban is méltó keretet adjon e szép aktus bensősé­ges mély tartalmának. — Fábri Károly Lajos második előadása Indiáról. Kedden este ponto­san 6 órakor folytatja előadását a hindu kultúráról Fábri Károly La­­jos a központi egyetem I. sz. tanter­mében. Hogy azok, akik a múlt elő­adáson nem voltak jelen, az előadást követni tudják, az előadó összefog­lalja a múltkor mondottakat, majd jellemzi a kaszt-rendszer és a papi­­uralom kialakulását, a bráhmanák irodalmát és vallását, végül ismerteti az erdei remete-életmód kifejlődésé­nek körülményeit. Különös érdeklő­­désre tarthat számot az áldozati ba­bonák, valamint a­ lélekvándorlás gondolatának keletkezésére vonat­kozó fejtegetése. —­ Halálozás. Megfogyatkozott a régi pécsi iparosok gárdája. Han­del Antal szabómester 86 éves ko­rában, tegnap meghalt Pécsett. Teme­tése kedden, május 18-án délután 1­ 45 óatkor lesz a központi temető rava­talozó helyiségéből. A gyászmisét szerdán, május 19-én reggel 8 órakor mutatják be az elhunytért­­a ferenc­­rendiek templomában. Fiai, leányai, sok unoka és kiterjedt rokonság gyá­szolják-Pécs úri társadalmának egy kedvelt és közbecsülésben álló tagja dőlt ki az élők sorából. Arnold Sándor nyug­­ítélőtáblás elnök 78 éves korá­ban vasárnap este fél 7 órakor meg­halt Pécsett. Temetése május 18-án, kedden d. u. fél 5 órakor lesz a köz­ponti temető ravatalozó terméből. Az engesztelő szent­mise lelki üdvéért május 19-én reggel fél 8 órakor lesz a székesegyház Corpus Christi ká­polnájában. Halálát özvegye szül. Jo­­zipovits Angela, két testvére Péter és Károly gyászolják a kiterjedt rokon­sággal együtt. A­r­n­ó­­­d Sándor a Felvidékről származott Pécsre. A várost úgy megszerette, hogy pár év­vel ezelőtt történt nyugalomba vo­nulása után is itt maradt. Nemes úri egyéniségéért, kedves modoráért mindenki szerette. Halálhírére az ítélőtábla és a törvényszék épületére, valamint a Nemzeti Kaszinóra kitűz­ték a gyászlobogót. « A pécsi polgári daloskör ked­den este 8 órakor a szokott helyen összpróbát tart. A megjelenés köte­lező. »« Csak egyszer tegyen próbát a „Hyperdent“ 237/926. sz. törv. vé­dett fog-esszenciával, s mindig ezt fogja használni! Kitűnő összetételénél fogva elpusztítja a szájüregben lévő káros bacillusokat, a beteg foghúst meggyógyítja s kellemes szájízt ad. Egy pohár vízihez 3—4 csepp elégséges. Kapható az összes gyógy­szertárakban és drogériákban s a ké­szítőnél. Varga Péter áll vizsgá­ra­— Egy csodás pécsi szőlőtőke. La­punk egy barátjától kaptuk az alábbi sorokat: Nemrégiben olvastam a „Leipziger Illustrirte Zeitungban" egy Németországban diszló oly szőlő­tőkéről, a­mely fának is beillik. Ezen olvasmány juttatta eszembe azt, hogy ilyen, illetőleg hasonló szőlőtőke ná­lunk Pécsett is van s ha érdemesnek tartotta annak leírását a nevezett lap közölni akkor esetleg a pécsi tőke le­írása is számot tarthat az érdeklő­désre és megörökítésre annál is in­kább, mert annak már napjai meg vannak számlálva, amennyiben a Ka­sza György dr. tulajdonát képező Papnövelde­ utca 6. sz. ház, amelynek udvarán e szőlőtőke diszlik nemso­kára részben lebontásra kerül és az uj építkezésnél e tőke a kivágástól meg nem menthető. Ezt a szőlőtőkét 1841. évben a volt fiumei alkormány­zó ültette. Gyönyörű fejlődését a tőke az 1861—1893 közötti években érte el. A filoxera vele szemben ugy látszik tehetetlen­ volt s fejlődésé­ben csak amikor állt meg és kezdett némileg sorvadni, a mikor 1893. év körül a szomszédház építése alkalmá­ból az alapozásnál karvastagságnyi gyökereit megcsonkították. Mindezek ellenére még ma is aránylag egészsé­ges termőképes és még sokáig vege­tálhatna. A tőke méretei a követke­zők: Hossza 23 méter, kerülete a tö­­vön 98 cmtr. Fajtára nézve „Piros kecskecsöcsü". Érdemes volna fény­­képét, esetleg törzsének egy részét a Múzeumba elhelyezni. — Élénk forgalmat hozott az új menetrend. Úgy látszik hogy a Máv jól számított, amikor a nyári szezonra a vonatjáratokat a kétszeresére emelte, mert mindjárt az első napon, főként pedig tegnap vasárnap oly nagy volt az utas­forgalom, hogy ta­lán csak a háború előtt volt ilyen Különösen üdvös dolog volt a vasár­napi kirándulási vonatot beállítani a menetrendbe, ami annál is inkább csábítja a kirándulásra a pécsieket, hogy vasárnapon a kiránduló vonato­kon fél jeggyel lehet utazni Pécsvá­­radig, Harkányig és július 1-től Fo­nyódra is. Megjavult a menetrend Bátaszék felé is, ezen a vonalon az eddiginél több vonat közlekedik.­­ A pécsi keresztény munkásifjak cserkészcsapatának kirándulása. A pécsi keresztény munkásifjak cser­készcsapata 92 taggal és zenekaruk­kal vasárnap egész napos tanulmányi kirándulást rendeztek V­i­z­s­y Pál belvárosi káplán, cserkészparancsnok vezetésével. A cserkészek Harkányig vonaton mentek. Megtekintették a fürdőt, majd­ Gyüdre i indultak át, ahol szentmisét hallgattak. Gyüdről Siklósra meneteltek vidám zeneszó­val és a történelmi nevezetességű siklósi várat szemlélték meg. Délután folyamán a sporttelepen zeneszó mel­lett cserkészmutatványokkal szóra­koztatták a pécsi cserkészfiúk a szép­számú közönséget, amely lelkesen gyönyörködött a derék cserkészek fe­gyelmezett vidám táborán. — A városi polgári leányiskola ki­rándulása. A városi polgári leányis­kola növendékei Fuschné Szu­­t­­­n­a Sarolta igazgatónő és a tanári kar több tagjának vezetése alatt va­sárnap reggel Máriagyüdűre, Harkány­ba és Siklósra rándultak­­ki és este érkeztek vissza Pécsre. Máriagyüdőn misét hallgattak, Siklóson pedig meg­látogatták a várat.­­ A Mi boltunk nyári szalámija ,ágánjó és­ akártj.ki- 4fb£zsxJtas xaatí — A Stefánia Szövetség értesíti a gyermeknapot rendező bizottság tagjait, hogy a 18-ára tervezett értekezlete a közbejött akadályok miatt elmarad. Az összejövetel 21-én, pénteken délután 4 órakor lesz. A vezetőség kéri az egyesületi kiküldötteket, hogy minél több se­gítő tagtársat vigyenek magukkal. — Körzeti leventeverseny Sellyén. Május 23-án, vasárnap Sellyén nagy­szabású levente­verseny lesz, amelyen Sellye, Magyarmecske, Cenderibogád és Osztó község leventecsapatai vesz-­ nek részt. — A Turul szövetségbe tömörült orvoskari Csaba bajtársi egyesület Petőfi Sándor törzse május 18-án, este fél 9 órai kezdettel dísztábort tart a Sorház­ utcai Vigadóban.­­ Az 52-es bajtársi szövetség márc­ius 18-án, kedden este fél 9 órakor a Pannónia pince külön termében rend-­­kívül fontos ügyben ülést tart. A vezetőség kéri a tagoknak feltétlen megjelenését. IODOEOIOIOIOIOSUbfi, legjobb sermeteziszer Kapható Kírály­a, 17, az udvarban kg. 9,200 K, asoEoioiosoaoeoio­c— A pécs-budai külvárosi katoli­kus kör elnöksége felhívja tagjait, hogy szerdán, május 19-én, este k­ 8 órakor minél nagyobb számban gyüle­kezzenek a körben és onnan vonul­­­nak az Irányi Dániel-tírre, ahol csatlakoznak a katonazenével a szé­kesegyház előtti térre felvonuló egye­­tem­i ifjúsághoz a Virág Ferenc püs­pök tiszteletére rendezendő szerená-­­don való részvételre. A Vasutasok vándorgyűlése Pé­­csett. Vasárnap délután tartotta ván­dor gyűlését Pécsett a­ máv. távírda és szemafor felvigyázók csoportja. A gyűlésen az ország minden vidékéről öszejöttek a távírda és szemafor fel­vigyázók teljes számban. A gyűlés délután 3 órakor vette kezdetét, el­sőnek Georgovics József távirda felv. (Pécs) üdvözölte a megjelente­ket, utána D­o­b­a­y budapesti távi felv. beszélt. Nagy tetszéssel fogadj­­ák Lieszkovszky Kálmán mávi felügyelő (Pécs) fejtegetését, beszélt még K­ö­v­e­s­d­i (Bpest) és K­á­l­d­i (Debrecen). Este 8 órakor száz terí­tékű társasvacsora volt a Pannónia pincében, ahol számos felköszöntő hangzott el. Lendületes szép beszédet mondott D­r­o­s­z­t Ede, máv. felü­­gyelő, a pécsi üzletvezetőség III. osz­­tályának főnöke és Éltető Sándor felügyelő, pécsi távirda előnör és még többen. A kedélyes estély a késő éji­­éli órákig tartott. Találtak a Kaposvári­ utcán egy, kis imakönyvet. Igazolt tulajdonosa átveheti a szerkesztőségben. — Műkedvelő előadás Püspökből gádort- A püspökbogádi tűzoltó- és levente egyesület folyó hó 16-án, széni sikerű műkedvelő előadást rendezett. A község agilis és buzgó kántortaní­­tója Záspory Alajos odaadó fárado-­ zásának köszönhető, hogy Csepregi, „Sárga csikó" színműve olyan ügyes keretek között kerülhetett színre. A szereplők átérezték a darab minden egyes részletét. A főszerepekben Ber­­nics János és Kverkovics Annus énekszámaikkal is élvezetesen alakí­tottak. Az előadáson a püspökbogádi lakosok és vidékiek is nagy számmal vettek részt. Május 24-én a püspök­­bogádi harangszentelés alkalmával.

Next