Dunántúl, 1927. február (17. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-19 / 40. szám

A. oldal. ÁKOS FERENC dr. Pécs, febr. 18. — Ma délben­­ fájdalmas szomorú hírre kondult­ meg és sírt fel a székesegyház nagy harangja. Bánatos szava, fájdalmas zúgása nagy veszteséget­­és mélységes gyászt hirdetett.­­Szájról-szájra rebbent a hihetet­­lenül hangzó, szívbe markoló hír: Ákos Ferenc dr. meghalt. Kilobbant egy fiatal élet világí­tó fénye. A fiatal papi generáció­­inik legjelesebbje tért meg nehéz szenvedéssel, de könnyű, tiszta szívvel Istenéhez. Benne tudóst, szó­mokot, írót, nyelvészt, a hit­életnek egy lelkes munkássát és egy­ végtelen meleg szivű, mindig mosolygó talpig férfit siratha­tunk... A 36 éves Ákos Ferenc dr. ha­lála­­súlyos veszteséget jelent a jelemnek, még többet a jövőnek. És az­ egész város, az egész egy­házmegye összeolvad abban a mélységes nagy fájdalomban, amelyet ennek a fiatal tudós, nagy tehetségű papnak elvesztése okoz. Betegágyához odaszegező­­­dött az­ egész város figyelme, or­vosai, rokonai, barátai virrasz­tanak m­ellette, imádságok száll­tak az ag Urához az életéért, de nem segíthetett a tudomány, az isteni akarat másként határozott ,és Ákos Ferenc dr., a szentszéki biró, a teológiai tanár és tanul­mányi felügyelő ma délelőtt 11 korakor a szentségek többszöri felvétele­­után, három heti súlyos szenvedés után megnyugodva Is­ten akaratában, csendesen el­hunyt. Ákos Ferenc dr. egyszerű, derék, falusi szülők gyermeke volt. A tolnamegyei Tevel köz­ségben született 1890. július 9-én és Pécsett az állami főreáliskolá­ban végezte tanulmányait. Mint prefoaturus, a ciszterci főgimná­ziumban tette le a latin kiegészí­tő érettségi vizsgálatot és a pécsi papnevelő intézetbe lépett. Itt is gyorsan felismerték kiváló ké­pességeit és egy év után Zichy Gyula gróf kalocsai érsek, ak­kor még pécsi püspök Rómába küldte, ahol öt éven át volt a Collegium Germanicum-Hungari­­cum kiváló növendéke. Amikor Olaszország beavatkozott a világ­háborúba, további két éven át az Innsbruckba áthelyezett Colle­­giumban folytatta tanulmányait és ugyanott szentelték pappá 1916-ban. Mint a filozófia és teoló­gia doktora, az egyházjognak pe­dig borostyánosa tért vissza 1917- ben az egyházmegyébe. Első kápláni állomása Pécsbányatelep, a második Szigetvár volt. 1918. szeptemberében azonban már az Emericanum fiúnevelő intézet prefektusa és egyúttal reálisko­lai hittanár, ahol volt tanárainak is örömére szolgált a vele való együttműködés és nagyra érté­kelték kiváló tudását. A következő évben Zichy Gyu­la gróf püspöki levéltárossá és szentszéki jegyzővé nevezi ki. A megszállás nehéz napjaiban az egyházmegyei munka mellett egész sereg más munka jut osz­tályrészül. Kiváló nyelvi készsé­ge is kiemeli egyforma tökélete­sen ír és beszél magyarul, latinul, németül, olaszul és franciául. Szóval és írásban számtalanszor d­ráma­­iniánt­­idsszióknál , nem­csak egyházi, de a legkülönfélébb világi ügyekben is. Nagy munka­bírása és széleskörű tudása ezer­féle teret talál a hasznos és érté­kes működésre. Szónoki képes­ségeivel együtt járt az írói kész­ség. Rendszeres munkatársa, ki­tűnő vezércikkírója a Dunántúl­nak. A szülőfalujához való ragasz­kodás Dr. Thr. (Teveli) aláírást adja a Dunántúlban megjelent számos kiváló vezércikkének. Állandó munkatársa a Katolikus Tudósítónak. Megalakítja a ka­tolikus férfi ligát, amelynek ál­landó szónoka és gyóntatója. Szentbeszédei, konferenciái ese­ményszámba mennek. A szerb megszállás alól való felszabadulás után 1921. augusztus 29-én a szé­kesegyházban tartott Te Deum alkalmával mondott beszéde a magyar katolikus lélek remekbe készült hálaéneke volt. Azután is kiválóbb ünnepélyes alkalmakkor mindenütt az ő szavát kívánták hallani, mert az megnyugtatott, lelkesített és felemelt. 1923­-ban püspöke előterjesz­tésére XI. Pius pápa pápai káp­lánná nevezte ki, működése pedig még szélesebb térre terjed ki. Az egyetem Pécsre helyezésével egyetemi hitszónok, a Foederatio Emericana elsőnek megalakult pécsi korporációja lelkészévé vá­lasztja. A pécsi katolikus kör 30 éves fenállásának jubileumán is­mét ő mond hatalmas beszédet. Szilveszteri elmélkedései a szé­kesegyházban a legkonokabb em­bereket is megindítják. Amikor Zichy Gyula gróf érsek­nek Kalocsára távozása után V­i­­r­á­g Ferenc foglalja el a püspö­ki széket, nyomban püspöki tit­kárrá lép elő. De a tudományos munkálkodás után való állandóan kísértő vágya arra ösztönzi, hogy felmentését kérje, mert katedrára vágyódik. 1926. szeptemberével, miután nem sikerül őt marasz­talni Virág Ferenc püspök tel­jesíti kedvelt és értékelt titkárá­nak forró kívánságát s teológiai tanárrá és papnevelő intézet tanulmányi felügyelőjévé nevezi ki. Hő vágya teljesül, amikor er­kölcstanra, lelkipásztorkodástan­­ra és szónoklattanra nevelheti az egyházmegye zsengéjét. Püspöke bizalma egy hónap múlva szent­széki bíróvá emeli. E minőségé­ben ismét méltó tere nyílik ki­váló tudásának és mély judiciu­­mának. Sajnos, ez irányú mun­kássága már igen rövid volt. Január 28-án igen magas hő­­emelkedéssel ágynak dőlt. Bron­chitisszel párosult súlyos spanyol­ influenza támadta meg életerős szervezetét. A láz 40 fokon felül­emelkedett. Február 6.-án közép­fülgyulladás lépett fel, majd feb­ruár 12-én gégefőorbánc járult betegségéhez, amely fuladást oko­zott. Erre másnap reggel beszállí­tották a H­e­i­m professzor klini­káján levő Ve­r­­­á­n Emil dr. fő­orvos sebészeti osztályára. Sür­gős sebészeti beavatkozás vált szükségessé, amely légcsőnyitást vont maga után. Már ekkor élet­halál közt lebegett, de bíztak fel­épülésében, hisz annyi iskolában imádkoztak érte, de szenvedései még­ csak fokozódtak. Február 16- án, nyakán egy kelevényszerű da­ganat támadt, amelyet újból ope­rálni kellett. Ennek és az Orbáné­nak stádiuma ekkor már a gyó­gyulás halvány reményével ke­csegtetett, amikor tegnap délután váratlanul baloldali tüdőgyula­­dás lépett fel. Az előző betegsé­gektől ekkora már nagyon kime­rült szervezete nem bírta az újabb komplikációt. Az elgyöngült szív, ma délelőtt 11 órakor meg­szűnt dobogni és Ákos Ferenc dr. visszaadta, nemes lelkét Terem­tőjének, Ákos dr. az életét annyira jellem­ző emelkedett lélekkel készült a halálra is. A múlt vasárnap, febr. 13-án, éjjel rosszabbra fordult az állapota és fuldoklani­­ kezdett. Vértesi Frigyes dr. tanártársa virrasztott betegágya mellett. Szaggatottan mondotta el, megin­dult lélekkel Ákos dr. a Memorá­­rét, majd Hajós György dr. spirituálist kérette magához, aki megadta neki az abszolúciót. Kezelő orvosai Germán, Ver­tan és Fodor dr.-ok tudnának leginkább számot adni arról a vá­rosszerte megnyilvánult óriási ér­deklődéséről, amely betegségét kí­sérte. Betegsége alatt Virág püs­­­­pök személyesen is meglátogatta. Mindenki szerette a kedves és tudós fiatal papot. Soha sem mu­lasztott volna el egyetlenegy al­kalmat sem, hogy ne segített vol­na mindenkin, aki csak hozzá fordult. Tekintélyét és felsőbbsé­gének beléje helyezett bizalmát, mindenkor a legjobb irányban használta fel. Amikor a példátla­nul sokoldalúságából folyó renge­teg munka mellett pihenésre ju­tott ideje, a szentek életét és írá­sait tanulmányozta. Az mondta mindig, hogy itt találja meg az erőforrást a további munkához. Irodalmi hagyatékában rengeteg konferencia beszéd maradt, ame­lyeknek sajtó alá rendezésével már életében maga is foglalko­zott. , Édes­anyja és négy testvére­­ gyászolja, kik közül, két nővére­­ asszony, egy fivére Tevelen gaz­dálkodik, legifjabb fivére pedig, aki betegségében is ápolta, pécsi orvostanhallgató. Holttestét a klinikáról a köz­ponti temető ravatalozó csarno­kába szállították, ahonnan vasár­nap, február 20-án, délután 4 óra­kor temetik a szeminárium nagy halottját, akit legszűkebb csa­ládja mellett a püspöki iroda, a szeminárium, a Dunántúl szer­kesztősége, Pécs egész katolikus társadalma és az egész pécsi egy­házmegye is mélységesen gyá­szol. Az egyetem is kiveszi részét a gyászból. A halálhírre kitűzte a gyászlobogót az egyetem központi épületére, a ravatalra koszorút helyez, a temetésen hivatalosan, részt vesz és kedden reggel 9 órakor gyászmisét mondat lelki­üdvéért az egyetemi templom­ban. DUNANTÚR Szombat, 1927. február 19. Nem mindig a drága a jó! a „Pannónia“ malátapezsgősőr tápláló j­ó és ölesó! A „Pannónia" malátapezsgősőr kapható minden vendéglőben és fűezerüzletben. A sörfőzde csakis viszontelá­lsítóknak szál­lít. 4565 Jelentés a spanyol járványról Budapest, febr. 18. — A nép­jóléti és munkaügyi minisztérium ma a következő hivatalos jelentést adta ki: A csütörtöki nap folyamán a székesfővárosi tiszti főorvosi hiva­talnak öszesen 13 új influenzás be­teget jelentettek be, akik közül kór­házba szállítottak 10 beteget. A kórházakból gyógyultan elbocsátot­tak 19 beteget. A régebben bejelen­tett kórházi ápoltak közül meghalt egy. A honvédségnél a csütörtöki nap folyamán 39 új, kivétel nélkül könnyebb megbetegedés fordult elő. Magyar egyezmény az egyiptomi kormánnyal Budapest, febr. 18. — (MTI).­­ A m. kir. kormány ideiglenesen ke­­­­reskedelem politikai megállapodást kötött az egyiptomi királyi kormány­nyal. A megállapodás ,amelyet febr. 16-án, Alexandriában Magyarország részéről Menasce alexandriai m. kir. főkonzul. Egyiptom részéről Sarolt pasa az egyiptomi kormány külügy­minisztere irt alá, a levelesdohány kivitelével az összes árukra bizto­sítja a legnagyobb kedvezményes el­bánást. n— „­­ Elfogott háromszoros gyilkos Brünn, febr. 18. —­ A namiesti Haugnitz kastélyban elkövetett há­romszoros gyilkosságra tegnap a késő éjjeli órákban világosságot de­­­rítettek. A kastély kertjében meg-,­találták Filipin Wulsch 24 éves se­­­gédmunkást, akinek kezei és lábai össze voltak vagdalva. Az eltűnt gyanúsított öngyilkossági kísérlete összefüggésben állt a gyilkossággal. Némi habozás után Filipin csakugyan mindent bevallott. Kijelentette, hogy rablás céljából hatolt be Tyll jó­­szágigazgatóhoz és annak először a feleségét, majd szolgáló leányát gyil­­kolta meg. Amikor távozni akart, találkozott a jószágigazgatóval és a gyilkos őt is megölte. Azután kira­bolta a lakást és a bútorokat meg­­gyujtotta, hogy tettének nyomait el-, tüntesse.­ Válságosra fordult Kéthly Károly báró állapota Budapest, febr. 18. — A nagy­beteg báró Kéthly Károly professzor állapota ma reggel válságosra for­dult. A közel 4 hete tartó influenza tüdőgyulladásba ment át és a beteg az éjszakát igen nyugtalanul töltötte. Szívműködése gyenge, pulzusa ki­hagy és csak injekciókkal lehet az elgyengült szervezet erejét fenntar­tóul.

Next