Dunántúl, 1927. március (17. évfolyam, 48-73. szám)

1927-03-13 / 59. szám

Vasárnap, 1927. március 13. DUNÁNTÚL Hírek néhány sorban A kormányzó a japán földrengés alkalmából Hirohito japán császárnak meleghangú táviratban fejezte ki részvétét.­­ Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter márc. 13-án délután feleségével Rómába utazik, hol meg­beszéléseket folytat Mussolinival és az olasz kultuszminiszterrel. ■— Walkó Lajos külügyminiszter ma Génfből Bpestre érkezett. — Alfonz spanyol király betegsége magánjelen­­tések szerint komoly aggodalomra ad okot. — Elismerő oklevelet kaptak a földmivelésügyi minisztertől Halmos Henrik és Vásárhelyi Ernő tolname­gyei gazd. tudósítók. — 934 újság jelenik meg Magyarországon, ebből 618 Bpesten, 316 vidéken, Elekes Dezső statisztikai kimutatása szerint. — Elhunytak: Horváth Miklós föld­­birtokos Bögötén, Schaffer István ma­gyar vendéglős Amerikában, özv. Kovách Kálmánné Ledniczky Mária Pusztafogacson, Kapetz Károly volt városi hivatalnok Egerben, Kapitány Kálmán dr. ny. kultuszmin. o. taná­csos Bpesten, özv. Ruttner Kálmánné Govrik Iza Zilahon, Árva József föld­­birtokos Nagylétán, özv. Mukits Si­monná Milodanovics Mária Bácsalmá­son, özv. Füredi Pálné Dobozy Julia Kispesten, Östermann Emil svéd fes­tőművész, Ráczkevy Károly ny. ref. lelkész Kistokajban, özv. dr. Karcze­­kovich Ödönné Keller Emilia Zichy­­falván, Kovács József kisérletügyi főigazgató Bpesten, Hajdú Nagy Sán­dor ny. pénzügymin. főtiszt Bpesten, özv. Janka Károlyné Szabó Erzsébet, Kaszás József egyenruhaszabó Bpes­ten, Wollmann Kázmér Bpesten. Menczer Lajos kereskedő Balaton­­bogláron, Hart Erzsébet ny. tanítónő Szegeden, Fischer Ignác a málnási gyógyforrás volt igazgatója Bpesten.­­ Elfogták Glazer Jenő, Klein Ár­pád és Moldoványi István nevű ko­kain csempészeket Bpesten, kik azt Király-cigaretták hüvelyébe csoma­golva árusították. — Román bank­jegyek hamisításáért letartóztatták Cselokajev György georgiai herceget.­­— Kalapáccsal agyonverte Salamon István kőművesmester barátjának Galkovics Jenő kötelesnek feleségét Miskolcon, majd főbelőtte magát. — Mogyoró nagyságú jégeső árasztotta el négy ujjnyi vastagságban a földet a pestmegyei Hajós község határában. 1— A 300.000 pengős főnyereményt az osztálysorsjátékon Horváth Emil győri vámtiszt és felesége nyerték.­­— Revolveres merényletet követtek­­el Krisztiániában Gafur délszerb mu­zulmán képviselő ellen. *— Negyven kabátot lopott eddig egy magát több­nyire Faragónak nevező egyén kü­lönböző ügyvédi irodákból, miután valamennyi ügyvédnek peres megbí­zatást adott. — Leugrott a milánói dóm tetejéről a királyi palota előtti térségre Enrico Madarna zenész és meghalt. — Időjóslati Változóan fel­hős, hűvös idő. Számottevő csapadék nem várható. C3Q010IOIOIOIOIOIO Bálint ékszerésznél aranyórák, dísztárgyak és ridikü­lok óriási választékban. Telefon: 14­67. Király­ u. 11.­­?. DURUS POR LÁBIZZADÁS ELLEN 1 eredeti dotuz ára 81 fillér. Kapható minden dro­gériában és illatszertárban. ,5158 HÍREK — Bethlen miniszterelnök Bara­nyában. Bethlen István gróf miniszterelnök egy-két napra Ba­ranyában időzik. A miniszterelnök Frigyes kir. herceg uradalmá­nak a vendége Karapancsán, ahol szalonkára vadászik. A miniszter­elnök több főúri vendéggel a mo­hácsi hajóval utazott Karapan­­csára. — Prohászka püspök Pécsett. Meg­bízható forrásból vett értesülés alapján közöljük, hogy Prohászka Ottokár, Székesfehérvár lánglelkű püspöke e hó végefelé teljesen zárt lelkigyakorlatot tart az egyetemi hallgatók számára, a nyilvánosság részére azonban csakis a Szociális missziótársulat március 25-iki kultur­­estélyén fog előadást tartni. — A pécsi legényegylet közgyű­lése. A pécsi katolikus legényegylet március 20-án, vasárnap délelőtt 11 órakor nagytermében (Megye­ u. 20) tartja meg LXIV. évi rendes köz­gyűlését, melyre a pártoló tagokat is meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. Az 1926. évi számadás jóváha­gyása. 4. A zsámvizsgáló bizottság jelentése. 5. Az 1927. évi költségve­tés megállapítása. 6. Új tisztikar meg­választása. 7. Esetleges indítványok. 8. A közgyűlési jegyzőkönyv hitele­sítésére 2 tag kiküldése. A közgyűlés előtt, vasárnap délelőtt 10 órakor, a székesegyház Corpus Christi kápol­nájában ünnepi szentmisén vesznek részt az összes tagok. Gyülekezés az egyesület helyiségében délelőtt 1410 órakor. Vasárnap este ünnepélyes tagfelvétel, műsoros est keretében. A közgyűlésen előterjeszteni szándé­kolt indítványok a közgyűlés előtt 3 nappal az elnökségnél írásban ter­jesztenünk elő. —­ A budai katolikus kör lelki­­gyakorlatai. A pécs-budai külvárosi katolikus kör összes férfitagjai kéré­sére március 22—24-én, mindenkor esti 8 órai kezdettel háromnapos lel­kigyakorlatot tart. A konferencia be­szédeket P. Drebitka Ferenc jézustársasági atya fogja mondani. Március 24-én, este gyónás, Gyü­mölcsoltó Boldogasszony ünnepén pedig az Ágoston-téri plébánia­temp­lomban szentáldozás fejezi be a lelki­­gyakorlatokat. A konferencia beszé­dében nemcsak a kör tagjait, hanem minden katolikus férfit szivesen lát­nak. — Kulturest. Az evang. társaság rendezésében ma estére hirdetett előadását Tolnai Vilmos dr. egyet, tanár jövő vasárnap d. u. 6 órakor tartja meg a gyülekezeti tanácste­remben. — Banner János dr. előadása T­ut-ankh-Amen-ról. A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület tudományos és művészeti előadás sorozatában tegnap délután tar­totta Banner János dr. szegedi egyetemi magántanár rendkívül érdekes és értékes előadását a fiatalon elhalt egyiptomi királyról, Tut-ankh-Am­ínről. Előadásában először a királynak rövid élet­­történetét és korát ismertette. Majd az Aten-kultusz megszünte­tését, az egyiptomiak vallási fel­fogását és a belőle folyó temetke­zési szokásokat. A három és fél­ezeréves művészeteket, szobrá­­szatot, festészetet ismertette. Hat­vankét szebbnél szebb kép kísé­retében az ásatások eredete, Ki­rályok Völgye, a sírkamrák meg­találása, beosztása s a bennük levő hihetetlen értékű műkincs-anyag vonult el a feszülten figyelő hall­gatóközönség szemei előtt. Végül a hármas koporsó felnyitását, a csodálatos 4 méter mázsa súlyú belső aranykoporsót, a király mú­miáját és a kibontott koponyát mutatta be Banner dr. mindig élénk magyarázat kíséretében. A nagy és intelligens közönség élve­zettel hallgatta végig a tudomá­nyos előadást és a végén őszinte meleg elismerésben részesítette az előadót. — Figyelem! Saját készítményű férfi, fiú- és gyermekruhák első­rendű kivitelben, nagy választékban olcsó árak mellett Páll Ödönnél, Széchenyi-tér 18. kaphatók. — Megkezdik a Zsolnay Vilm­os­­utca kövezését. A város egyik múlt évi közgyűlése elhatározta a Zsolnay Vilmos­ utcának és a Szi­geti országútnak kis kockakövek­kel való burkolását. Ugyanez a határozat mondta ki a Siklósi­országút aszfaltozását is, amit azonban Hamerli Imre és tár­sai megfelebbeztek. A kockakő­burkolás ellen azonban felebbezés nem érkezett be. Most a kövezés­sel megbízott vállalkozó, Hirsch Mihály beadvánnyal fordult a vá­roshoz, hogy mivel a határozat óta 6 hónap elmúlt, a munkát megkezdhesse. A város tanácsa is arra az álláspontra helyezke­dett, hogy a munka megkezdhető a Zsolnay Vilmos­ utcában. A Szi­geti-országút kövezésére csak akkor kerül a sor, amikor a vízmű­­bővítés során készülő második fő­nyomóvezetéket már lefektették. Ennek a munkának a befejezése a nyár közepére várható. — Március 15. a pécsi református templomban. A pécsi református templomban március 15-én este 6 órakor műsoros vallásos estély lesz, amelyre mindenkit szívesen látnak. — Acumulátor töltés Klimó­ utca 6. A jó táplálkozáshoz tartozik 1*2 palack naponkénti fogyasztása. Kapható minden vendéglőben és fűszerüzletben. A sörfőzde csak viszontelárusítóknak szállít! 5. diai. Menetjegy iroda (TAUSZ BANK) Király­ utca 22. B esi mintavasarra kedvezm­nyes jegyek. — A pécsi katolikus kör március 13-án rendezi 226. felolvasó estélyét, amely egyúttal ebben a szezonban a kör első nagyböjti estje. Műsor a köv­­etkező: 1. Pogatschnigg: Dal a dalról.­ Énekli a pécsi polgári daloskor. 2. Advent és nagyböjt. Előadja: Gálos László dr. 3. Wieniawski: Legenda. (Op. 17.) Chopin: Nocturne (Es-dur) gordon­kán előadja Schumann János, zongorán kíséri: Vadas Gábor. 4. Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben. Szavalja: Tholnay Ilonka. 5. Révfy: Megfakult a nóta. Énekli a pécsi polgári daloskor. A karokat Dudás Géza karnnagy vezeti. Kezdete 6 órakor A legítöze­­■ebbi műsoros est március 20-án lesz.­­A Magyar Nemzeti Szövetség Pécsi Köre ezúton értesíti tagjait, hogy március 15-én ezidén is ál­doz a 48-as hősök szellemének, amennyiben küldöttségileg részt vesz a Keresztény Nemzet­i Liga átlal rendezendő d. u. 4 órai ünne­pélyen, amikor M­i­h­á­­­f­f­y Ernő dr. egyetemi tanár, jogkari, dékán, választmányi tag fogja a szövetség koszorúját a Kossuth-szobornál elhelyezni. Gyülekezés a Nemzeti Casinóban, indulás 14-kor. Kérik a tagokat, hogy minél nagyobb szápiban jelenjenek meg« — Szavatolt Insbrucki teveszőr­­lőben és más impregnált anyagból készült vízmentes felöltők nagy vá­lasztékban kaphatók Páll Ödönnél a Széchenyi-tér 8. — A katolikus legényegylet ma este 14­9 órai kezdettel rendezi meg második felolvasó estényét. Gep­­sits Lajos belvárosi segédlelkész előadásán kívül zeneszámok, szava­lat és Bodor Aladárnak Magyar éj­szakában c. irredenta színműve szere­pel a műsoron. Belépődíj nincs, de adományokat köszönettel fogad a ve­­­zetőség. — Ákos Ferenc emléke. A belvá­rosi plébániatemplom harangjátéká­nak Ákos harangjára Fiedel Ká­roly és neje a Dunántúl szerkesztő­sége útján 10 pengőt adományoztak. I . Anya és napközi otthon Pécsett. A Stefánia szövetség pécsi fiókja régóta tervezi egy anya és napközi otthon létesítését. Ebben az ügyben hétfőn délután 5 órakor értekezlet lesz a városháza közgyűlési termé­ben. Az értekezletnek Heim Pál dr. és Scipiades Elemér dr. orvos­­professzorok és Gobbi Gyula dr. gyermekmenhelyi igazgató lesznek az előadói. — Eredeti Brunswick, Béka, Co­lumbia, His masters voice, Record és Pathephon lemezek nagy választék­ban­ Alt és Bőhmnél.­­— A pécsi oltáregylet lelkigyakor­latai április 4-én kezdődnek a zárda-­ templomban. — Téves feljelentés. Szerdai szá­munkban a rendőri sajtóiroda köz­leménye alapján megírtuk, hogy özv- H­ö­f­­­e­r Jánosné feljelentést tett a nála alkalmazásban levő Wagner Borbála ellen, aki őt meglopta és megszökött. Most arról értesülünk, hogy a feljelentés tévedésen alapszik és W­á­g­n­e­r Borbála ártatlan, az ellene emelt vádban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék