Dunántúl, 1929. november (19. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-16 / 261. szám

­4L oldat. Et LIL DAGOVER és JEAN ANGELO játszák a főszerepeket a­­ GRÓF MONTE CHRISTO H Dumas Sansfeß1 világhírű regényének legújabb filmfeldolgozásában.­­ Entz Béla dr., orvospro­fesszor előadása a szabad­líceumban a csonttörésről Pécs, nov. 15. — A Nemzeti Szabad­­­tanítás keretében, m­a Entz Béla dr. , orvosprofesszor tartott nagyértékű tu­dományos előadást a csonttörésekről, amelyek szerinte Pécsett oly gyakoriak,­­ hogy e tekintetben, színt a kiváltságos város. Ma is 31 csonttöréses beteg fek­szik a sebészeti klinikán, tehát az or­­r­vosoknak bőséges alkalmuk van arra, hogy tudásukat és művészetüket bemu­tassák.­­ A szabadlíceum nagyközön­sége előtt sem lesz épen érdektelen a csonttörések gyógyulásának ismertetése, i­ Az emberi test a szervezet szilárd vázára, a csontvázra van felépítve. A csontokhoz a szorosabb értelemben vett csontállományon kívül hozzátartozik a csonthártya és a csontvelő, valamint az­­­zületi felületet beborító porclemez. A csontoknak igen bonyolult szöveti szer­kezetük van. A látszólag tömör csont közelebbi megtekintéskor likacsos szer­­­kezetű. A csontot átható csatornákban futnak a csont vérerei. A csontot a nagy rugalmassága és szilárdsága jel­lemzi. Egy köbmiliméter csont 19 kg­­mal való megterhelést is el­bír. Vegyi­leg a csontok 15—20% vízből és 60— 85% szilárd anyagból állanak, melynek kb. egyharmada szerves anyag, kéthar­mada pedig szervetlen sókból áll. A csontok növekedése a csonthártya felöl és a csont közép darabja és izületi vége között elhelyezett porclemez helyén tör­ténik. A csontnövés az egész életén át tart, s hogy a csontok mégis csak bizo­nyos nagyságig növekednek, ennek az a magyarázata, hogy belülről az elhasznált csontállomány felszívódik.­­_ A csonttörések gyógyulásakor, úgy mint a lágyrészek sérülése alkalmával ús, gyuladásos elváltozások indulnak m­eg, amelyek alatt a csonthártya és a csontvelő csonttermelő képessége foko­zódik. Sokkal több új csont képződik, mint a lassú növekedés alatt és ameny­­nyire a csontok összeforrasztására szük­ség van. Ezt a csonttömeget nevezzük csonthegnek, vagy callusnak. A csont­hegy tökéletesen egyesíti a csontok el­tört végeit s a legtöbb csonttörés 5—6 hét alatt meggyógyul. A végleges gyó­gyuláskor ha a csontok jól voltak egye­sítve, a csonttörés helyét már alig­ le­het felismerni. A csontok összeforra­­dása után a törés helyét még hosszú időn át kezelni kell. Sajnos, megtörté­nik még napjainkban is, hogy a leggon­dosabb kezelés ellenére egyes kivéte­les esetekben a törés tökéletlenül gyó­gyul, az ilyen esetekben csontátülte­­téssel segítünk. !! Entz professzornak szép és tanulsá­gos előadását erről az érdekes és állan­dóan aktuális tárgyról a közönség nagy érdeklődéssel hallgatta s az előadást meleg rokonszenvvel ünnepelte. Legkö­zelebb, folyó hó 19-én kedden, Máday­­ István dr.,­ debreceni egyetemi magán­tanár fog előadást tartani, Ideges gyer­mekek nevelése címen. * — A pécsi ipartestület rendkívüli közgyűlése. Vasárnap délelőtt 9 óra­kor nagy érdeklődéssel várt rend­kívüli közgyűlést tart a pécsi ipar­­testület, amelyen a tagok teljes számban való megjelenését kérik­. nM­ANTOC Szombat, 1929. november 16. Tagad a Fiáth-kastélybe A gyilkosság gyanúsítottja Debrecen, nov. 15. — Bal­mazújváros közelében, Fiáth báró tanyáján a kastély szobájában két irtózatos fejszecsapástól leterítve találták, tegnap reggel F­i­t­z Elza 22 éves úrileányt, aki a birtok bérlőjének megbízottja volt. Ma reggel szállt ki a helyszínére a debreceni törvényszék vizsgáló­­bizottsága, de a gyilkossággal gyanúsított P­i­k­ó István pará­déskocsist nem sikerült vallomás­ra bírni. P­i­k­ó kezetején vérnyomokat fedeztek fel és a nyomozás során a trágyadombon véres fejszét találtak. A ma déli órákban az a hír ter­jedt el, hogy P­i­k­ó beismerő val­lomást tett, de a hír valódiságát nem lehet ellenőrizni. P­i­k­ó­t rö­videsen a debreceni törvényszék fogházába kísérik. Jugoszlávia nagy fegyverrendelése Csehországban London, nov. 15. — (MTI.) At­hénból jelenti a Daily Mail. Az Ethmos görög esti lap prágai leve­lezője részletes leleplezéseket közöl arról, hogy Jugoszlávia óriási hadi­anyagszállítmányokat rendelt cseh muníciógyárban, köztük 160 repülő­gépelhárító ágyút, 500.000 puskát, 240 darab 75 milliméteres , tábori ágyút és 15.000 gépfegyvert- Kormányzói kitüntetést és dicsérő elismerést kapott a tisztikar több kiváló tagja Budapest, nov. 15. — (MTI.) A kormányzó Vitéz Várjon Zoltán ve­zérkari szolgálatot teljesítő ezredesnek a vezérkari szolgálat terén és Vitéz Nagy Géza ezredesnek a csapatkikép­zés terén paadó, hazafias buzgalommal kifejtett, az átlagon felül emelkedő ki­válóan eredményes és igen hasznos szol­gálataiért ■ a III. osztályú magyar érdemkeresz­tet adományozta. A kormányzó Takács Lajos alezre­desnek a csapatkiképzés terén odaadó hazafias buzgalommal kifejtett kiválóan eredményes és igen hasznos szolgálatai­ért a IV. osztályú magyar érdemke­­resztet adományozta. A kormányzó dicsérő elismerésben ré­szesítette Bergmann Gyula és M­o­l­­t­e­r Keresztély őrnagyokat, valamint Vitéz Kövessy Béla, dolinai Leide Richard és Klein-Hempel Gyula századosokat a csapatkiképzés terén, báró Vitéz Heim Géza őrnagyot a tisz­­titovábbképzés terén, Schelken La­jos alezredest különleges kiképzési szakelőadói minőségben, Vitéz Kozma Zoltán századost a m. kir. honvéd Lu­­dovika Akadémia segédtisztjét, Vitéz F­elszeghy Ferenc ezredest, a vitézi rend­fejlesztés körül, valamint R­a­n­­kay József dr. századost a toborzás terén kifejtett eredményes és hasznos szolgálataikért. Forgácsok * Mit nem irigyel senki a jólét■ ben élő embertől? Ha jobb létre szendéről,* Aki adófizetésre határozza ma­gát, annak az arcáról könnyen azt olvashatjuk, hogy a fájós fogát megy kihúzatni. Hl * A közigazgatást egyszerűsí­tik. Behozzák a szóbeli elinté­zést. Attól félünk azonban, hogy ha megszűnik az aktagyártás, akkor a szószaporítás lesz a rendszer és a hivatalokba mind bőbeszédűek kerülnek. * A szegényügy rendezésénél nemcsak azt kellene ellenőrizni, hogy csek az kapjon, aki rászo­rul, hanem azt is, hogy ad-e mindenki, aki teheti. * Az Irgalmasok tere után a Széchenyi tér is rendezésre ke­rül. A rendezésre bizony még nagyon sok téren szükség volna.• Tervbe vették a képviselők létszámcsökkentését. A takaré­kosságban remélhetőleg ez lesz a következő lépés, hogy a nyo­morgó szegények létszámát is csökkentik. növponti fűtés (8 kg. szén szoba/na­p)­ Rieben freu­d Nándor Ilji!! Víz-, gáz-, csatornázási és Milli Fagymentes kiesett berendezések g­é­p­é­s­z m­é­r­n­ö­k, Pécs, Szigeti-országu. 40. Tel. 5-54. I D. e. 9. A Petrezselyem utcai óvoda átvétele. D. u. 6. Szegényügyi értekezlet a ferencrendi plébánián. Este 19. A keresztény szocialista magántisztviselők teaestélye a budai külvárosi katolikus körben. Este 9. Az Emericana Erzsébet­­táncestélye a pécsi katolikus körben. SZORO és HURU a CSUNCELBEN A PARKMOZIBAN. a két jómadár legjobb filmje. Vasárnap és hétfőn a — A kertészeti főfelügyelő Pécsett, Limbacher Károly kertészeti főfelügyelő, aki a földművelési mi-­ niszter részéről a városi legelő fá­sítási munkálatait irányítja, szomba­ton este Pécsre érkezik. — A pécsi közigazgatási bizottság legrégibb tagja. Ma volt a városi közigazgatási bizottság utolsó ülése. Az ülés elé szokott havi jelentése­ken kívül egy sereg építésügyi fel­lebbezés is került. A bizottsági tagok közül azonban senki sem szólalt fel,­­ aki megemlékezett volna arról, hogy a régi törvényhatósági bizottság közigazgatási bizottságának ez az utolsó ülése. Csak egy tag, a legré­­gibb, emlegette beszélgetés közben. Ez a legrégibb tag Z­á­r­a­y Károly dr., akit 1837. júliusban választottak meg először a közigazgatási bizott­ság tagjává és azóta kerek 45 esz­tendőn át szakadatlanul tagja a két­, évenkint újjáalakuló bizottságnak. Hozzátehetjük, hogy a legszorgalma­sabb tagja is, mert 45 év alatt csak egyetlen egy ülésről hiányzott, ami­kor egy hivatalos értekezlet miatt Budapesten tartózkodott. — A 19-es honvéd emléknap. A 19-es honvéd emléknap és emlékmű bizottság f. hó 17-én, vasárnap dél­előtt 11 órakor a központi egyetem fizikai előadó­termében (Rákóczi út 81., földszint balra) értekezletre hí­vott meg minden tizenkilences hon­védet, hogy közölje az eddigi esemé­nyeket, megbeszéljék az ezutáni teendőket és belekapcsoljanak min­den 19-es honvédet e nagyarányú és nagyjelentőségű mozgalomba. A megbeszélés pontosan kezdődik. E megbeszélésen minden tizenkilences­­nek ott kell lennie. — Ha Magyarország régi hatá­rait akarod vissza, nézd meg a HA MEGFUJJÁK A TROMBI­TÁT az Apollóban november 18- 19-én. . — Evangélikus lelkészavatás Pé­csett. Vasárnap délelőtt 10 órakor a pécsi evangélikus templomban, ün­nepi istentisztelet keretében avatja lelkésszé Kapó Béla dr. evangélikus püspök L­á­­g­­­e­r Béla lelkészjelöl­tet. L­á­g­­­e­r Béla pécsi fiú, a cisz­terci reálgimnáziumban végezte kö­zépiskolai tanulmányait és a pécsi egyetem soproni evangélikus hittu­dományi karán végezte el kitűnő eredménnyel teológiai tanulmányait.

Next