Dunántúl, 1930. március (20. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-13 / 60. szám

VSB3X4 Csütörtök, 1930. március 13. DUNÁNTÚL * D. u. 6. Előadás Szt. Imréről az egyetem aulájában. D. u. 17. Népművelési előadás a Makár utcai iskolában. Este V.9. Beck Soma dr. profeszs­­zor előadása a Maurinumban. ­• A város nagy részvéte mellett temették el Záray Károlyt. A város a maga halottjának tekintette Z­á­r­­­a­y Károly dr. ny. kereskedelmi és iparkamarai főtitkárt, Pécs tör­­vényhatósági bizottságának örökös tagját. A temetési szertartást Igaz Béla dr. prelátuskanonok, felsőházi tag végezte V­i­s­y Pál és G­e­p­s­i­t­s Lajos belvárosi káplánok segédleté­vel. A gyászoló családon kívül ott volt Pécs város törvényhatósági bizottsága Vitéz Keresztes- Fis­c­h­e­r Ferenc dr. főispán, tiszti­kara Nendtvich Andor dr. pol­gármester, a pécsi kereskedelmi és iparkamara V­i­s­n­y­a Ernő elnök, felsőházi tag vezetésével, a villamos­­vasút, villamtelep és gázgyár tiszt­viselői és alkalmazottai, solt katona­tiszt, Vasváry Ferenc dr., Entő Béla dr. egyetemi tanárok, K­o­s­szíts Ákos dr. kormányfőtanácsos, J­o­b­s­zt Béla ítélőtáblás tanács­elnök, Hamerli József, Fürst Gyula, a kereskedők testületének elnökei, M­a­k­a­y István polgár­­m­esterhelyettes, Pintér Ferenc ny. árvaszéki elnök, Sebestyén Lajos dr., Vörös Mihály dr. ta­nácsnokok, Schutták­ József ny. tanácsnok, F­o­r­b­á­t Arnold v. ka­marai elnök, Bolgár Tivadar ve­zérigazgató, Zsolnay- Mattya­­so­v­s­z­k­y Tibor gyáros és nagy­számú gyászoló közönség. A város közönsége nevében Nendtvich Andor dr. polgármester koszorút helyezett a sírra. A Temetésen részt­vevők körében terjedt el az elhúnyt végrendeletében foglalt az a hír, amely mindenesetre jellemzi őt, hogy koporsója csak egyszerű négy szál deszka legyen és halála bekövetke­zését csak a temetés megtörténte után adják a publikum tudtára. Ez a rendelkezése azonban már nem teljesedhetett. A Pécsi Katolikus Kör második nagyböjt­­estje. Március 16-án, vasár­nap rendezi a Pécsi Katolikus Kör második nagyböjti estjét. A gazdag programot a postatisztviselők dalár­dájának férfikari számai nyitják meg és fejezik is be. A már sok szá­mottevő sikert aratott dalárdát ez­úttal is kiváló karnagya, Schu­mann János postatitkár vezényli. K. Kalivoda Olga énekművésznő, a városi zeneiskola tanárnője több szerzőnek műdalait énekli. Vala­mennyi száma Pécsett ezúttal kerül első ízben bemutatásra. A jeles mű­vésznő műsora igen érdekesnek ígér­kezik. Az előadói tisztet Vitéz S­z­é­k­y Pál tanár tölti be igen nagy érdeklődésre számot tartó, nagyon aktuális tárgyú előadásával. T­e­­­x - t­e­r László joghallgató szavalata egé­szíti ki a műsort. Akik bármely ok­ból nem kaptak volna eddig meghí­vót, szíveskedjenek a kör igazgatójá­hoz fordulni. A meghívó belépőjegyül szolgál. A műsor pontosan délutáni 6 órakor kezdődik. — Holub József dr. egyetemi ta­nár előadása a vármegyék kialaku­lásáról. A pécsi múzeum egyesület által rendezett előadássorozat kere­tén belül március hó 14-én, pénte­ken délután 6 órai kezdettel Holub József dr. egyetemi tanár tart elő­adást a városháza közgyűlési ter­mében. „A vármegyék kialakulása tekintettel Baranyára" címmel. A nagy készültségű tudós előadására az egyesület ezúton is meghívja az érdeklődőket. A belépődíj 50 fillér. Az egyesület tagjai díjtalanul jelen­hetnek meg az érdekesnek ígérkező előadáson. •­ Előkészületek Mohácson a Szent Imre év megünneplésére. Hét­főn tartotta ez évi első közgyűlését a mohácsi Credo egyesület, amelyen Kápolnai Zsigm­ond dr. esperes­­plébános magasröptű beszédben vá­zolta Szent Imre évének korszak­alkotó jelentőségét. A nagy tetszés­sel fogadott beszéd után a Credo elhatározta, hogy a Szent Imre ün­nepség mohácsi megrendezését ke­zébe veszi s az év folyamán Szent Imre férfizarándoklatot vezet Mária­­gyűdre s megkeresi a város képvise­lőtestületét, hogy Szent Imréről ne­vezzen el egy utcát. Magának Szent Imrének emlékezetére pedig az egész város katolikus társadalmának bevonásával nagyszabású Szent Imre napot rendez, amelynek keretében nagy műsoros előadás lesz. — Megjöttek a szalonkák! — és Várady vadászszalonjába (József u 17.) a friss magyar Glória, fekete Hubertus töltények is. Ugyanott kö­zel 100 darabból álló fegyverkiállí­tás. Legmodernebb sörétes, golyós és új rendszerű felülkulcsos Frommer puskák. — Március 15-ike a pécsi 48-as jótékony egyesületben. A pécsi 48-as jótékony egyesület a saját műked­velő gárdájának a közreműködésével régi tradícióihoz híven, megünnepli a nagy magyar ünnepet, március 15-ét. Délután az egyesület zászló alatt testületileg felvonul a Kossuth szoborhoz és résztvesz az ünnepsé­gen. Este fél 9 órai kezdettel Siklósi utca 32. sz. saját helyiségében díszes keretek között, hazafias nagy műso­ros estélyt rendez. Az ünnepélyt a műkedvelő gárda a közönséggel együttesen a Magyar Hiszekeggyel nyitja meg. A műsor többi számai: Ha­lmik Mancika szavalata, Sza­­l­a­y László irredenta madált énekel. Majd előadják az Éjféli eső c. egy­­felvonásos színművet a következő szereplőkkel: Urkovics Mancika, Hírschl Ferenc, Szalay László, Szenyi Boriska. Majd magyar táncot lejt Szauer Iduska. Előadásra kerül még Ne csüggedj magyar irredenta színmű. A Talpra magyart szavalja Schmidt Lajos. A műsor a Himnusz­­szal ér véget. Az estélyre az egyesü­let tagjait, családtagjait és ismerőseit is meghívja. Belépődíj nincsen, de tekintettel a jótékony célra, önkén­tes adományokat köszönettel falad­t Nagy tűzvész Püspökbogádon. Hatalmas tűz pusztított Püspökbogá­don, amelynek egy jómódú gazda háza, istállója és minden ingósága esett áldozatul. A tűzről a Dunántúl tudósítója az alábbiakat jelenti: Püs­­pökbogád munkában levő lakossága hétfőn, szokatlan időben megkon­­duló harangzúgásra, lett figyelmes. A földekről azonnal a községbe siettek, ahol Tököli József jómódú gazda háza és istállója már teljesen láng­ban állt. Azonnal az oltáshoz láttak, amelynél az elősiető bogádi és roma­­nyai tűzoltók is segédkeztek. Sajnos a lángok már annyira elharapództak, hogy néhány bútoron és a lábas jó­szágon kívül egyebet már nem lehe­tett megmenteni. A ház, istálló és pajta, a benne felhalmozott gaboná­val és a szénakazlak porrá égtek. T­ö­­k­ö­l­i József teljesen koldusbotra ju­tott, miután tűz ellen biztosítása nem volt. Hatósági megállapítás szerint a tüzet öngyulladás okozta, amely az istállóban, eddig még meg nem álla­pított okból keletkezett. — Jótékonyság. A Dunántúl már­cius 11. számában említett 78 éves öreg úr részére két magát megne­vezni nem akaró egyén fejenkint egy pengőt adományozott a Dunántúl szerkesztősége útján. — Nyári kurzus külföldiek részére a német egyetemeken. A különböző német egyetemek mint a múltban, úgy ez évben is, a nyári hónapokban vakációs kurzusokat rendeznek kül­földiek részére. Különböző tudomá­nyos előadások, kurzusok, társadal­mi események és kirándulások sze­repelnek a német egyetemek tervbe­vett programján, amivel kitűnő és olcsó alkalom nyílik emberek és vi­dékek tanulmányozására és nyelvek elsajátítására. Az érdeklődők köze­lebbi felvilágosítást és utazási pros­pektust a Német-Magyar főiskolai útbaigazító irodánál, Budapest, Üllői út 20. szám, I. emelet 5. alatt nyer­hetnek. — Accumulátortöltés N. Flórián u. 14. — Menetrendváltozás a Mohács­­pécsi autóbuszon. Az autóbuszok március 15-től kezdve úgy Mohács­ról, mint Pécsről esti 5 óra helyett 6 órakor fognak indulni. A többi járatnál nincs változás. — Leghálásabb húsvéti ajándék '■ híres Rózsa- féle ruganyos, sod­rony, vánkos, ágy, matrac és finom­ Rózsa-féle sezlon, ottomán. Olcsó árak, kedvező fizetési feltételek. Telefoni 14—45. — A pécsi 48-as jótékony egyesü­let elnöksége felhívja összes tagjait, hogy szombaton március 15-én, dél­után fél 3 órakor az egyesület helyi­ségében okvetlen megjelenni szíves­kedjenek, ahonnét az egyesület zászló alatt kivonul a Kossuth szo­borhoz és résztvesz az ünnepségen. Egyben az egyesület könyvtárosa ér­tesíti a tagokat, hogy a könyvtár minden csütörtök este 7—9-ig és minden vasárnap délelőtt 10—12 óráig rendelkezésükre áll 5. oldal. személy és teherautók és a M. tilr. átt. Vas-,Acél-és Gépgyárak által gyártott MÁVAG-MERCEDES-BENZ teher­au­tók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja. M­ERCEDESIV. vaefeute. 24 Körzetképviselet: autókarosszéria- és kocsigyáros Pécs Rákóczi út 34. sz. Telefon : 4-23. Szenvedő nőknél a természetes Fe­renc József keserűvíz könnyű, eről­ködés nélkül, való bélkiürülést idéz­­ elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szer­vekre. A női betegségekre vonat­kozó tudományos irodalom több megalkotója írja, hogy a Ferenc Jó­zsef víz kitűnő hatásáról a saját kí­sérletei alapján is alkalma volt meg­győződést szerezni. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogé­riákban és fűszerüzletekben kap­ható. — Felolvasó estély a pécsi legény­egyletben. A pécsi katolikus legény­­egylet a nagyböjt folyamán 5 felol­vasó estélyt rendez. Március 16-án: Hoffmann Kálmán alelnök, 23-án: Gábriel Pál dr. tanítóképzőinté­­zeti h. igazgató, 30-án: v. Széky Pál tanítóképzőintézeti tanár, április 6-án: P­e­r­r Viktor igazgató, április 13-án: Domosvay Lajos karkáp­lán tartanak előadást. Az előadáso­kat mindig változatos műsor kíséri. A felolvasó estélyek minden vasár­nap este pont 6 órakor kezdődnek. — A pécsi Nagy Lajos reálgimná­zium ünnepe március 15-én. Az ün­nepély műsora: 1. Himnusz. Játsza, az intézeti fúvós zenekar. 2. Révffy, Fohász. Énekli az intézeti énekkar. 3. Virág Antal­- Petőfi visszatér. Sza­valja id. Horváth János VIII. o. t. 4. Ünnepi beszéd. Mondja: B­ö­r­ö­c­z Marcell dr. ciszt. r. reálgimn. tanár, a Faludi önképzőkör vezetője. 5. Sajó Sándor: Vagyunk még magya­rok. Szavalja Morvay Géza VII. o. t. 6. Pásztor József: A Tölgyfa. Színjáték 3 részben. Előadják a reál­­gíma. L—II. és VI. o. tanulói, 7. ; Honfidal. Énekli az intézeti énekkar. I 8. Szózat. Játsza az intézeti fúvós S zenekar. Az intézeti ének- és zene­kart vezényli Nagy Vazul h. igaz­gató. Az ünnepély március 15-én, délelőtt 9 órakor kezdődik az inté­zet tornatermében. A ciszterci öreg­diákokat és az érdeklődő szülőket szívesen látja az igazgatóság. SZABADALMAZOTT DELTA drótfonat a legjobb kerítésanyag. Főraktár is egyedárusítás Baranya megye területén Hamerli József Pécs KOLLENICH PÁL ÉS PIRI Rt. BUDAPESTi gyártmánya.

Next