Dunántúl, 1930. március (20. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-11 / 58. szám

2. oldal. t Záray Károly dr.­­ A régi Pécsnek egy ismert ve­zéralakja, a város törvényhatósági bizottságának legrégibb tagja dőlt ki ma az élők sorából. 78 éves korában, ma délben meghalt Pé­csett Záray Károly dr. a pécsi kereskedelmi és iparkamara ny. főtitkára. Vele egy érdekes, kü­lönc, de nagy tudású, sziporkázó szellemességű öreg úr költözött el az árnyékvilágból. Kár, hogy tehetségét a cinizmus, magyar lel­kületűt tulturális liberalizmusa ke­retezte. Ez határt vont szellemi szárnyalásának is. Pedig, mint szónok, mint író egyformán jeles-­­­kedett. Éleslátását, judiciumát a gyakorlati érzék segítette elő.­ Visszavonult magánéletének fel­halmozódott szeretete Pécs váro­sának jutott. Elmélyedéssel vett részt a várost fejlesztő minden munkában, mint ahogy el tudott merülni ennek a girbe-görbe, sziklás öreg városnak gazdag múltjába is. Értékes ember volt,­­valóságos polihisztor. Halála ér­zékeny veszteség Pécs városára. • Záray Károly dr. 1852-ben Született Nagyszentmiklóson, de már fiatal korában Pécsre került­­és 1880-ban már a pécsi kereske­delmi és iparkamara főtitkára lett. E minőségben tevékeny részt vett Pécs közgazdasági éle­tének irányításában. Egyik alapí­tó­ja és haláláig igazgatósági tagja­­volt a Sertéshizlaló és áruraktár részvénytársaságnak, majd e vál­lalat utódainak a Baranyai Agrár­­iparnak. Kiváló része volt az 1907. évi pécsi országos kiállítás meg­rendezésében. E közéleti tevé­kenységeiért I. Ferenc József ki­irály a koronás aranyérdemke­­reszttel, majd a kiállítás után a Ferenc József-rend lovagkereszt­jével tü­ntette ki. Mint fiatal ka­marai titkárt beválasztották a fváros törvényhatósági bizottsá­gába és ott megszakítás nélkül 46­­esztendőn keresztül tevékenyke­dett. A közügyekkel nagyon so­kat törődött és amikor az őszi­­törvényhatósági választások után a város közigazgatási bizottsága is újjáalakult, maga említette, hogy 45 éve vesz részt e bizottság ülésein és mindössze egyszer hi­­­ányzott.­­ Amikor mint kamarai főtitkár ■34 évi szolgálattal 1913-ban nyu­galomba vonult, továbbra is részt vett a közügyekben és a város fej­lesztésének munkájában. Minden ülésen jelen volt és eszméi érde­kében sokszor ragadott tollat is. Kedélyes felszólalásait és pohár­ köszöntőit sokfelé emlegetik. Még a legutóbbi hónapokban is korát meghaturoló frisseséggel vett részt az összejöveteleken és bi­zottsági üléseken. Érdemeiért Pécs városa örökös törvényható­sági bizottsági tagjává válasz­totta. Temetése március 12-én szer­dám délután fél 5 órakor lesz a központi temető ravatalozó csar­nokából. A gyászmisét a temetést követő napon március 13-án csü­törtökön reggel 8 órakor mutatják­­be érte a belvárosi plébánia­­templomban. Halálát özvegye sz. T­e­g­y­e­i Aurélia, leánya K­a­­tona Gyula dr. állatorvos neje, unokája és a kiterjedt rokonság gyászaik. Halálát a városházási. n TT NT­A­N­T­r?­t. Kedd, 1930. március 11. az iparkamarán és a nemzeti ka­szinón gyászrobogó hirdeti. Az iparkamara külön gyászjelentést is bocsátott ki, a város törvény­hatósága ugyancsak és most foly­nak a tárgyalások a város kegye­letének kellő formában való lero­vása érdekében is. ­**!HrfTTTffmTTVT?VT­yTyTVTf1ffT7fT?fV?f??Tr??mrfffffffTf?Tyf?m7YfTTTTr7T?'fTT^ Az országos bírósági vegyész arzént talált a 18 éve meghalt ifj. Balogh János mohácsi legény holttestében Pécs, márc. 10. — Amióta a szalon­tai gyilkosság tettesét haj­­­szolja Baranya csendőrsége, az érdeklődés szempontjából teljesen háttérbe szorult az a rejtélyes mohácsi bűntény, amelynek két szereplője özvegy id. Balogh, Jánosné és Hunyadi József volt halőr már közel egy hónapja a pécsi kir. ügyészség fogházának lakója. Február elején a Dunántúl több cikkben számolt be arról, a nap­fényre került borzalmas gyilkos­ságról, amelynek 18 esztendővel ezelőtt id. Balogh János mohá­csi gazda esett áldozatul. Egyben­­ azt is megírtuk, hogy folyik a nyomozás ifj. Balogh János és­ a múlt év őszén elhunyt Ángyó János halála ügyében is, mert a vizsgálat adatai alapján a két férfit arzénnal pusztítot­ták el. Balogh Jánosné azóta be­vallotta, hogy az eltűntnek hitt­ férjét Hunyadi József gyilkolta­­ meg és a holttestet a házuk istál­­­lójában ásta el. A bűntény kipat­tanásakor a rendőrség felásatta az istálló földjét és ott meg is találta Balogh János csontvázának egyes részeit. Ezzel Balogh János meg­gyilkolásának körülményei telje­sen tisztázódtak. Néhány nap múlva pedig a mo­hácsi temetőben exhumálták ifj. Balogh János és Ángyó Já­nos holttestét és E­n­t­z Béla dr.­ törvényszéki orvosszakértő egyes részeket felküldött az országos bírósági vegyészhez, annak a meg­állapítására, hogy valóban arzén­nal ölték-e meg a két áldozatot.­­ A szenzációs bűnügyben most döntő fordulat történt. Megérke­zett a bírósági vegyész szakértői vélemény, amely szerint ifj. Balogh János holt­testében találtak ar­zént, még­pedig 0,03 miligram mennyiség­ben. Ángyó Jánosnál azonban a vizsgálat semleges ma­r­a­d­t, ar­zént nem találtak. Szendrődy Rezső vizsgáló­­bíró az országos bírrósági vegyész véleményét elküldötte E­n­t­z Béla dr. és V­i­d­á­k­o­v­i­c­h Lajos dr. törvényszéki orvosszakértők­­nek, akik arra vonatkozólag ad­nak felvilágosítást, hogy a jelzett mennyiségű arzén okozhatta-e ifj. Balogh János halá­lá­t, így most a törvényszéki orvos­­szakértők véleményétől függ, hogy milyen irányban folytatják a vizs­gálatot. ­”n»r««*«i—*­«'a»«**«aw*ea»aaee*aBaeBeBaBBBBBBaBaa»aae»«BB«:Beaaija B«a*BBaBBBBaBB*BBBBBBBBa»aB*nBB»«*a«PB«r*»«ani.. Községi, szemelyi és kölcsönü­gyeket tárgyalt ma délelőtt Baranya megye ksgyűlése Pécs, márc. 10. — Baranya­­vármegye törvényhatóságának kisgyűlése ma délelőtt 10 órakor ülést tartott a vármegyeháza köz­gyűlési termében. Az elnök Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc dr. főispán volt, a választott tagok közül pedig megjelentek Igaz Béla dr. prelátus, felsőházi tag, Benyovszky Móric gróf, Ma­­d­a­r­á­s­z István dr. kir. közjegy­ző, felsőházi tag, Simon János és P­a­t­a­c­s­i Dénes országgyűlési képviselők, K­o­s­z­i­t­s Ákos dr. kormányfőtanácsos, Fenyves­­s­y Béla dr. egyetemi tanár, T­er­­­e­k­i Sándor szőlőbirtokos, G­e­­bauer Tivadar nagykereskedő, Beck Alajos dr. ügyvéd és K­e­­r­e­s­e György dr. volt képviselő. Az elnöki megnyitó után elha­tározta a kisgyűlés, hogy Szalánta és Németi községek egyesítése ellen hozott képviselőtestületi ha­tározatot pártolólag terjeszti a közgyűlés utján a belügyminiszter elé, mert az egyesített próba­­költségvetés kedvezőtlen ered­ménnyel járt. Majd hozzájárult a kisgyűlés a gróf Draskovich Iván tulajdonában lévő ,,Felső-Le­­pencse Tanya" nevének Péter ma­jorra történő vál­astatásához. Kinneth Viktor másodfő­­jegyző előterjesztése kapcsán el­rendelték Nagynyárád és Kisnyá­­rád legtöbb adótfizetőinek kiigazí­tását. EkV kilótták a L., techn­ka műszaki cégnek Kisharsány köz­ség járdalerakási munkálatainak vállalatba adása elleni felebbezé­­sét, valamint Kovácshida és Nagy­­tótfalú községeknek tisztviselőik jutalmazása tárgyában hozott ha­tározatát. Megszavazta a kisgyülés, hogy Németbóly 7 ezer, Mecsekaba 8 ezer és Sellye 20 ezer pengős függő kölcsönt vehessen fel. A kisgyülés ezután Huba Ala­dár dr. referációja alapján elhatá­rozta, hogy a közgyűlésnek elő­terjesztést tesz. Bors Béla vár­megyei irodaigazgató, H­o­f­­bauer József, Ge­rgzler Adolf és Kreutzer Jenő iroda­főtiszteknek az 1929. évi XXX. tc. alapján személyi pótlékban való részesítése tárgyában. A Horthy Miklós segélyalap a vármegyei közérdekű célokat szolgáló adományok betétszámlája terhére Kőbánya beruházására 50 ezer pengő kölcsönt vett fel a pénzintézetek által fizetett kama­tok térítése mellett. Tudomásul vette a kisgyűlés, hogy Kölked, Gyüd, Babar, Egy­­házasharaszti, Kistapolca, Siklós­­nagyfalú, Sámod, Kistótfalú és Szabadszentkirály községek pár­toló tagként beléptek a Baranya­­pécsi Aero Clubba. Több kisebb ügy letárgyalása után a kúgyüléa­­i­kor ért véget. A pécsi Katolikus Kör első ádventi műsoros estje Pécs, márc. 10. — Virág Fe­renc megyéspüspökkel az élén, Pécs város katolikus társadalmá­nak élénk részvétele mellett folyt le a pécsi katolikus kör első nagy­bőj­ti műsorosestje a kör nagyter­­mében.A nézőteret és karzatot zsúfolásig megtöltő publikum min­den egyes előadott szám után lel­kes tapsokkal ünnepelte az elő­adókat, zajosan tüntetve ez ügye­sen összeállított műsor kitűnősége mellett. A maradandó emléket hagyó es­tét a pécsi városi polgári fiúiskola négy, majd három szólamú éneke vezette be Schubert Te Deumának, Liszt Reggeli énekének és Agocsi László Reggeli énekének interpre­tálásával. Amit ez a csupa 9—13 éves tanulókból álló kar­ produ­kált, már nem is bírálható, annyira túl van azon, amit az ember ha­sonló komáktól elvár és annyira kimeríti a művészet-meghatározás minden kritériumát. Mindezekért az elismerés karmesterüket, Agó­­csy Lászlót illeti, aki mint szerző is igen értékeset nyújtott. Züm­mögő karral előadott Nagybőjti hangulata annyira sikeres mű, hogy szó végeztetését nagy kár volna mellőzni. Zajos sikere volt dr. Gáspár Andornénak, Kahn, Mozart és Wéber szerzeményeivel. Műsorát stílusosan és szerencsésen állí­totta össze és így csiszolt techni­kája és művészi hivatottsága mel­lett, a tökéletes siker sem marad­hatott el. A zongora kíséretet Bán János zenetanár látta el a tőle már megszokott művészettel, míg Mozart szerzeményének obligát hegedűkíséretét Knappig Ti­bor szolgáltatta abszolút hozzáér­téssel.­­ A műsor kiemelkedő száma­ Niszler Teodor dr. bencés igazgató előadása volt, aki Szent­ Benedek Regulája és az egyén c. eladásával kötötte le mindvégig a hallgatóság figyelmét. Bepillan­tást nyújtott a rend szerzetesei­nek életébe, ismertette Szent Be­nedeket és nővérét Szent Skolasz­tikát és a rend Atyjának az Ora et labora elven nyugovó rendsza­bályait. De ne gondolja senki — mondotta az előadó, — hogy a Regula csak a szerzeteseknek, nevezetesen csak Szent Benedek fiainak szól, sokan merítettek be­lőle bölcsességet nagy pápák, egy­házfők és uralkodók egyaránt. Azért volt nagy becsben a Regula 14 évszázados életében mindig és azért igyekeztek a Regulát és így Szent Benedek szellemét a világi életben is mindig megvalósítani. A vendég előadót előadásának vé­gén lelkesen ünnepelték. A műsort Mészáros Eszter stílusos szavalata után, Krüger Mozdonyok beszélgetnek Aradon című versét adta elő) a polgári fiúiskola éneke zárta be magyar dalokkal. Egy evangélikus lelkész halála Budapest, márc. 10.­­- Vi­téz Kesidech-Kirchknopf Gusztáv a budapesti Deák téri ev. egyház vezető lelkésze délután 3 órakor váratlanul meghalt. A dél­előtti órákban még prédikációt tartott, de már akkor rosszul­­érezte magát. A mindössze 47 éves lelkészt régi szívbaja dön* lőtte síri*#.

Next