Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-29 / 121. szám

Csütörtök 1930. május 29. "DUNÁNTOB — Megkezdik a pécsi polgári fiú­­iskola tornatermének helyreállítási munkáit. Egyik múltkori számunk­ban megírtuk, hogy a városi polgári fiúiskola tornatermének menyezete úgy megrepedezett, hogy életveszé­lyessé vált. A terem használatát be is tiltották. A város mérnöki hiva­tala — mint azt megírtuk — a hely­reállítási munkákra a­ versenytárgya­lást kiírta. A munkálatokat a legol­csóbb ajánlattevő, Schachtitz Henrik kapta meg 6297 pengő aján­lati összeggel. A munkálatokhoz a legsürgősebben hozzáfognak. — Tenisszü­tők a legolcsóbb árban Schweres és Kálmánnál, Ferenciek­utca 2. , 1 '­­— Virágos Pécs, Virágos Magyar­ország. A Virágos Pécs, Virágos Magyarország végrehajtó bizottsága május 30-án, pénteken délután 5 óra­kor a városi székház közgyűlési ter­mében ülést tart. Az ülés tárgysoro­zata a következő: 1. Felhívás a vi­rágversenyen való részvételre. 2. A bíráló bizottságok megalakítása. 3. A pécsi kertészekkel létesített megállapodás. 4. Esetleges indítvá­nyok. GRAFOLÓGIA Tenyérvonal elemzés HUGOFF grafológus, Perczel­nica 4­ ­ — Pécsi cigányzenészek a magyar muzsikáért. A magyar zene megbe­csülése érdekében rendezendő buda­pesti monstre cigányzenekar hang­versenyén a pécsi cigányzenészek közül a következők vesznek részt Stamler Béla két. szoc. kerületi titkár vezetése mellett: Horváth Adi, Andró Ede, Kovács János, Kovács János (kontrás), Banka József és Juhász Guszti. I — A Fekete Maffia szenzációs bűnügyi dráma az APOLLO mai műsorát már tegnap kellett volna bemutatni, azonban a KOZÁK­­KÓRUS prolongációja miatt a re­pertoárt meg kellett változtatni. E film nagy kihelyezése folytán azonban már péntekre nem tart­ható Pécsett, így sajnos a film csakis m­a lesz Pécsett látható. A Parkmozi pedig ma és az Apollo holnap mutatja be a né­met nagy vezérkar kiadványában megjelent „HÁBORÚ A TENGER ALATT“ című roppant érdekes filmet, mely az U-hajók boszorká­nyos stratégiájába nyújt értelmes betekintést. Ezt a filmet méltóan egészíti ki az exotikus ismeretter­jesztő film „M­RI az elefánt“ mely Hátsó India ősi szokásait tárja elénk érdekes cselekmény keretében.­­ A Szent Ágnes kongregáció ér­tesíti tagjait, hogy a folyó hó 29-én tartandó eucharisztikus körmeneten részt vesz, gyülekezés a zárdában dél­után Vi5 órakor. — SAJÁT SZEMÉVEL győ­ződjön meg mit nyújt Önnek a „Csipkeáruház“ a 98 fill. hetekben, amely e hó 51-én szom­baton kezdődik. — A Rét-utcai háztulajdonosok járdaburkolási költségei, Pécs város mérnöki­ hivatala még 1928-ban Du­­romit beton járdával látta el a Rét­utcát. A város polgármestere a na­pokban felhívta a mérnöki hivatalt, állítsa össze, hogy a Rét­ u­tcai ház­­tulajdonosok milyen mértékben járul­nak hozzá a burkolási költségekhez. Ez a kimutatás most elkészült és azt esetleges észrevételek megtétele cél­jából a mérnöki hivatalban ^_.bárki_ megtekintheti. — A városi központi választmány szombaton ülést tart. A város köz­ponti választmánya május 31-én, szombaton déli 12 órakor a városi székház kis tanácstermében ülést tart. A tárgysorozat a következő: 1. A szab. kir. város törvényhatósági bizottságának legutóbbi rendes köz­gyűlésén központi választmányi ta­gokká megválasztott Angyal Béla dr. és P­­­a­c­s­e­k Zoltán dr. tvh. bizottsági tagok eskütétele. 2. Ober­­h­am­mer Antal országgyűlési képvi­selő elhalálozásával megüresedett pécsi kerület képviseltetésével kap­csolatos intézkedések megtétele. — Pécsi kereskedők, iparosok az eldugott hirdető oszlopok ellen. Az alábbi sorokat intézték a Dunántúl­hoz előkelő pécsi kereskedő és ipa­roscégek: Köztudomású dolog, hogy Pécs város területén, tekintettel a nyilvános hirdetési objektumok hiá­nyára, hatóságunk világító, hirdető oszlopok felállítását kívánatosnak tartotta és azt engedélyezte is. Ter­mészetesen az oszlopok elhelyezke­dése a forgalmas és frekventált he­lyeken való felállítása a hirdető kö­zönség főkívánalmaihoz tartozik. Ezzel kapcsolatban felmerült a terv, hogy mennyire impozáns lenne a vá­rosház előtti kert felső végében, ugyancsak a másik oldalon a Pincsek ház előtti kert végében, a járda vé­gében történő felállítás, mely eszté­tikailag szép és a forgalomban semmi akadályt sem okozna. Az oszlopok felállításával járó óriási költségeket a M. T. I. pécsi kirendeltségének agi­lis vezetője vállalta magára, de saj­nos, ezzel egyszersmind pécsi iparo­soknak nyújtandó munkaalkalom le­hetőségének szem előtt tartását figyel­men kívül hagyva, hatóságunk egyes tagjai egy gyenge kézlegyintéssel el­vetették az objektumok felállításának engedélyezését. Önkéntelenül kíván­kozik ajkunkra a kérdés, várjon miért? Azt hisszük, ha a fővárosok nagyforgalmú és előkelő helyein ezek megállhatnak, úgyszintén ma már or­szágunk valamennyi városaiban évek óta fennálló ilyen oszlopok mind a város főterein és útvonalain foglal­nak helyet, miért épen Pécs az a vá­ros, amely maradi akar lenni a rek­lám terén megvalósítandó újításokkal szemben. Kereskedő és iparosérde­keket szem előtt tartva igenis kér­jük a Széchenyi­ térnek fent megjelölt helyein a világító oszlopok felállítá­sának haladék nélküli engedélyezé­sét, nem azért fizetjük hirdetéseink­ért a magas béreket, melyből a vá­rosnak is tekintélyes haszna van, hogy reklámobjektumokat eldugott helyeken engedélyezzenek, ami üzleti érdekeinkkel merőben ellenkezik és azt sérti. — SZOMBATON e hó 31-én kezelődnek a 98 fill. he­tek a„Csipkeáruházban" — Anyák napja Gyulajoc. Vasár­nap délután tartotta a gyulaji elemi iskola tantestülete az anyák ünne­pét. Az ünnepélyen az anyai szere­­tetet kiemelő költeményekkel és énekszámokkal a tanulók szerepel­tek. Az alkalmi beszédet Sebes­tyén Ferenc plébános tartotta. Megható volt a gyermekek együttes fogadalma, hogy szüleiknek enge­delmes gyermekei lesznek, mely után mindegyik gyermek virággal kedves­kedett jelenlevő édesanyjának. A költeményeket Sz. Kárpáti Irén tanítónő, az énekszámokat pedig Szampl Róbert tanító tanította be. Az ünnepély után szülői értekezlet volt. Az előadást Szamplné Kárpáti Irén tartotta: „A szülői ház és az is­— A Pécsi Kereskedők Testü­lete Pécs város elsőfokú közigazgatási hatóságának átirata folytán felkéri tagjait, hogy május 29-én, csütörtö­kön d. e. 11 órakor megtartandó Szent Imre jubileumi szentmisén és a d. u. 5 órakor megtartandó körme­neten a róm. katolikus alkalmazottaik részvételét lehetővé tenni szívesked­jenek. — Autóbuszjárat Áldozócsütörtö­kön Pécsbányatelepre. A villamos vasút igazgatósága ezúton közli, hogy Áldozócsütörtökön autóbuszjáratot tart fenn Pécsbányatelepre vasárnapi menetrenddel. A Magyarszentiván községben jú­nius 5-én lesz a pótvásár, amelyre vészmentes helyről mindenféle állat felhajtható.­ ­)Az uj. 1 liter 70 fillér Olt Béla szőllőbírtokosnál. — Pécsi frontharcos hírek. A pé­csi szervező bizottság a város külső részein lakó bajtársak jelentkezésé­nek megkönnyítése végett folyó hó 31-én azaz szombat délután 6—9 óráig a Szekeres és Kovács-féle ki­ránduló vendéglőben tart hivatalos órát. Felkérik a Baranyavár-, Pélmo­­nostor-, Diósdülő-, Mészkemence­­utcákban és a Mohácsi- és Pécsvá­­radi-országút mentén lakó fronthar­cos bajtársakat, hogy igazoló okmá­nyaikkal minél nagyobb számban je­lenjenek meg. A szervezésre Bircsák József, Takács Jenő és Papp András bajtársak mennek ki. Igazoló lapjukat és jelvényüket a központi hivatalos helyiségben átvehetik: Vági Károly, Púpos Géza, Nick I. Elemér, Szigeti Ferenc, Pozsgai István, Hellebrandt Jenő. Felvételi lapja megérkezett a következőknek: Beck Béla, Zsifko­­vics József, Szűcs Géza, Matkovics József, László Jenő, Horváth Dezső, Molnár Dezső, Molnár György, Gasch Oszkár, Laufer Gyula, Lang György, Bartels Viktor, Lukács József, Stet­­fek Gyula, Baranyai Dezső, Lőrinc István, Hahn István, Meckl István, Schmiedt András, Klug Károly, Nová­­kovits Ferenc, Lengyel Jakab, Schnei­der István, Lovig József, Mattesz Re­zső, vitéz Felszeghy János, Schlitt Bála, Uhlmann József, Bank József, Ujpál Péter, Szemes Ferenc, Kovács József, Jackó Mihály, Bogath­ Pál, Őri József, Kövecsi János, Nagy Jenő, Leopold László, Halász József, Bosnyák Zoltán, Dani Károly, Szarka Imre, Boda Sándor, Milassin József, Augsberger József, Babics György, Benkovics József, Horváth Császár János, Maláth Márton, Hollósi Jó­zsef, Tarnóczay József, Honig Pál, Stentzer Emil, Pandúr József, Kemen­­dits József, Nagy István, Hellebrand Jenő, Rajkovits Károly, Pirihoffer György, Zsolnai József, Tóth Lajos, Wéber Ágoston, Fehér Imre, Paulo­­vits István, Schrott Fülöp, Horváth­­ János, Gyenis Antal, Hegyi József,­­ Kovács Lajos, Sárossy István, Mi­­­hályffi,Jánosi Szabó Feriig. Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a természetes „Ferenc József“ keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc József víz szellemi munkásoknál, neuraszténiás embe­reknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és béltisztító szer. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogé­riákban és fűszerüzletekben kap­,­ható.­­ Június 5-én megkezdődnek Pé­csett az időszakos mértékhitelesíté­sek. A mértékhitelesítő hivatal köz­hírr­é teszi, hogy Pécs város terüle­tén az időszakos mértékhitelesítés az alábbi sor és időrendben történik: 2. Szigeti külváros június 5-től, jú­lius 1-ig. 2. Siklósi külváros és a hozzá tartozó külterületek július 14- től július 29-ig. 3. Belváros nyugati fele, Inczédy Dénes-u., Széchenyi-tér, Irgalmasok-u. nyugati oldalától szá­mítva augusztus 4-től augusztus 21-ig. A mértékhasználó feleknek a hitele­sítendő mérőeszközöket a Rákóczi-út 7. szám alatti helyiségbe kell szállí­tani a fentebb jelzett napokon — a vasár és ünnepnapok kivételével —­­i. e. 8 órától 12 óráig. — LÁZAS ELŐKÉSZÜLET folyik a szombaton, e hó 31-én kezdődő 98 fill. hetekre a „Csipkeáru­házban . " — Elloptak egy Opel-autót. A bel­ügyminisztérium rádióosztályának közlése szerint Marva Lajos buda­pesti lakos Opel-gyártmányú autójá­val B­ö­r­ö­c­z­i Ferenc soffőr megszö­kött. Miután a hűtlen soffőr bizo­nyos jelek szerint Pécs felé szökött, a rendőrség folyamatba tette a nyo­mozást. — Háztulajdon — Bérlet címmel legközelebb valóban hézagpótló mun­ka jelenik meg a könyvpiacon. A ház­­zakkal és elsősorban a pécsi házak­kal kapcsolatos összes építési, lak­­bérleti, adó és közigazgatási szabá­lyokat, valamint a házakkal kapcso­latos gyakorlati tudnivalókat fogja tartalmazni a 12 ív terjedelmű kötet, még­pedig a szabályokat ügyesen csoportosítva, de szószerinti eredeti szövegükben közölve, úgy, hogy ez nélkülözhetetlen kézikönyv lesz nem­csak a háztulajdonosoknak és bér­lőknek, de az építkezéssel foglalkozó iparosoknak is, sőt a jogászoknak is, kik együtt csoportosítva találják azt a sok városi szabályrendeletet, me­lyek ma úgyszólván meg sem szerez­hetők. Nagyban emeli a könyv hasz­nálhatóságát a város utcáinak és te­reinek fekvését feltüntető ,betűso­ros jegyzék és az építkezéssel, úgy a házügyekkel foglalkozó iparosok szaknévsora. A nagy fáradsággal ösz­­szegyűjtött anyagot a ház és lakás-, ügyek alapos ismerője Sárkány Ármin dr. ügyvéd rendezte,sajtó alá. 7. oldal. 0 A VILÁGHÍRŰ MERCEDES-BENZ személy és teherautók és a M. kir. áll. Vas-, Acél-és Gépgyárak által gyártott NÁVAG-MERCED­ES-BENZ teherautók, autóbuszok és különlegs autók vezérképviselete és eladási központja. MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Budapest, IV. Váci­ u. 24 Körzetképviselet S VARGA GYULA n^T^Vs PÉCS, Rákolczi-us 34. szám Telefon: 4—23*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék